Cysylltu â ni

Cenhedloedd Unedig

Mae Azerbaijan yn mynd ag Armenia i'r Llys Cyfiawnder Rhyngwladol yn yr Hâg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yr wythnos hon cychwynnodd Gweriniaeth Azerbaijan achos yn erbyn Gweriniaeth Armenia cyn y Llys Cyfiawnder Rhyngwladol, prif organ farnwrol y Cenhedloedd Unedig, sy'n ymwneud â dehongli a chymhwyso'r Confensiwn Rhyngwladol ar Ddileu Pob Math o Wahaniaethu ar sail Hil (CERD).

Yn ôl cais yr Azerbaijan, “Mae Armenia wedi cymryd rhan ac yn parhau i gymryd rhan mewn cyfres o weithredoedd gwahaniaethol yn erbyn Azerbaijanis, ar sail eu tarddiad 'cenedlaethol neu ethnig' o fewn ystyr CERD trwy ddulliau uniongyrchol ac anuniongyrchol.

Mae Azerbaijan yn honni bod Armenia “yn parhau â’i pholisi o lanhau ethnig”, a’i bod yn “annog casineb a thrais ethnig yn erbyn Azerbaijanis trwy gymryd rhan mewn lleferydd casineb a lledaenu propaganda hiliol, gan gynnwys ar lefelau uchaf ei lywodraeth”.

hysbyseb

Gan gyfeirio at gyfnod yr elyniaeth a ffrwydrodd yn hydref 2020 mae Azerbaijan yn dadlau bod “Armenia unwaith eto wedi targedu Azerbaijanis ar gyfer triniaeth greulon a ysgogwyd gan gasineb ethnig”. Mae Azerbaijan yn dadlau ymhellach bod “polisïau ac ymddygiad Armenia o lanhau ethnig, dileu diwylliannol a fomentio casineb yn erbyn Azerbaijanis yn torri hawliau a rhyddid Azerbaijanis yn systematig, yn ogystal â hawliau Azerbaijan ei hun, yn groes i CERD”.

Y Llys Cyfiawnder Rhyngwladol (ICJ) yw prif organ farnwrol y Cenhedloedd Unedig. Fe’i sefydlwyd gan Siarter y Cenhedloedd Unedig ym mis Mehefin 1945 a dechreuodd ei weithgareddau ym mis Ebrill 1946.

Mae'r Llys yn cynnwys 15 barnwr a etholwyd am dymor o naw mlynedd gan y Cynulliad Cyffredinol a Chyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig. Mae sedd y Llys yn y Palas Heddwch yn Yr Hâg (Yr Iseldiroedd).

hysbyseb

Mae gan y Llys rôl ddeublyg: yn gyntaf, setlo, yn unol â chyfraith ryngwladol, trwy ddyfarniadau sydd â grym rhwymol ac sydd heb apêl dros y partïon dan sylw, anghydfodau cyfreithiol a gyflwynir iddo gan Wladwriaethau; ac yn ail, rhoi barn ymgynghorol ar gwestiynau cyfreithiol a gyfeiriwyd ato gan organau ac asiantaethau'r Cenhedloedd Unedig sydd wedi'u hawdurdodi'n briodol yn y system.

Anableddau

Hawliau anabledd: Cerdyn Anabledd Ewropeaidd i gysoni statws ledled yr UE

cyhoeddwyd

on

Mae symudedd, addysg, tai a chynhwysiant gweithredol mewn bywyd cyhoeddus yn feysydd allweddol lle mae Ewropeaid byddai byw gydag anableddau yn elwa o ddiwygio, dywed ASEau.

Dylai'r UE fod â diffiniad cyffredin o anabledd a chyflwyno Cerdyn Anabledd Ewropeaidd i gydnabod statws anabledd ar draws yr UE, dadlau ASEau mewn penderfyniad a gymeradwywyd gyda 579 o bleidleisiau o blaid, 12 yn erbyn a 92 yn ymatal.

Mae argymhellion eraill a gymeradwywyd gan ASEau yn cynnwys cymorth mwy hyblyg gyda theithio ar reilffordd a chael gwared ar rwystrau corfforol a gweinyddol i deithio; systemau addysg a all ddarparu ar gyfer gwahanol fathau o ddysgwyr ac anghenion gwahanol fyfyrwyr; a darparu tai an-sefydliadol, heb eu gwahanu i ddinasyddion ag anabledd, fel y gallant fod yn gyfranogwyr gweithredol yn eu cymuned.

hysbyseb

Sicrhau hygyrchedd

Er mwyn cymryd rhan yn gyfartal mewn cymdeithas sy'n dibynnu fwyfwy ar sgiliau digidol, mae'r Senedd yn galw am fesurau pendant, fel cyrff cyhoeddus yn darparu gwybodaeth mewn iaith arwyddion, braille a thestun hawdd ei ddarllen. Dylid cyflwyno dehongliad iaith arwyddion ar gyfer digwyddiadau sy’n seiliedig ar leferydd, a dylai adeiladau’r llywodraeth fod yn hygyrch, yn ôl ASEau.

Gwahaniaethu a thrais

hysbyseb

Maent hefyd yn tynnu sylw bod angen i'r UE ganolbwyntio mwy ar frwydro yn erbyn trais (gan gynnwys trais ar sail rhywedd) ac aflonyddu, y mae pobl ag anableddau yn ddioddefwr yn anghymesur ohono, a chau'r bwlch cyflogaeth rhwng pobl ag anabledd ac eraill. Mae'r Senedd hefyd yn galw ar y Cyngor i symud ymlaen gyda Chyfarwyddeb Gwrth-wahaniaethu trawsbynciol, sydd ar hyn o bryd yn sownd yno.

Dyfynnwch

rapporteur Alex Agius Saliba (S&D, MT) Meddai: “Mae pobl ag anableddau yn parhau i wynebu rhwystrau a gwahaniaethu lluosog yn eu bywydau. Un o'r rhain yw'r diffyg cydnabyddiaeth ar y cyd o statws anabledd rhwng Aelod-wladwriaethau'r UE, sy'n rhwystr aruthrol i'w rhyddid i symud. Nawr mae'n bryd ymateb i bryderon ein dinasyddion ac i wella bywydau pobl ag anableddau mewn Ewrop ddi-rwystr. Rhaid i ni hyrwyddo eu cynhwysiant cymdeithasol ac economaidd a’u cyfranogiad mewn cymdeithas, yn rhydd o wahaniaethu, gan barchu eu hawliau yn llawn, ac ar sail gyfartal ag eraill. ”

Cefndir
Mae'r Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau (CRPD) daeth i rym yn yr UE yn 2011. Yn ôl y confensiwn, mae'r Pwyllgor Deisebau yn chwarae 'rôl amddiffyn' i sicrhau cydymffurfiad yr UE â'r CRPD. Ar ôl derbyn dwsinau o ddeisebau yn ymwneud â'r materion hyn, y pwyllgor drafftio adroddiad asesu'r heriau cyfredol sy'n wynebu pobl ag anableddau.

Mwy o wybodaeth 

Parhau Darllen

Cenhedloedd Unedig

Uyghurs a Kashmir, achos o ragrith yn y Cenhedloedd Unedig

cyhoeddwyd

on

Pe bai angen enghraifft erioed ar y gair Saesneg 'Hypocrisy', ni allai fod unrhyw gystadleuydd gwell na Phacistan gyda'i Brif Weinidog Imran Khan fel y prif gymeriad sy'n dal y goron chwenychedig. Mae Imran khan yn lleisiol ar Kashmir yng Nghynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd, ond yn dawel ar erchyllterau gan China ar Uyghurs - yn ysgrifennu Romesh Chaudhry

Mae'r 'Weriniaeth Islamaidd' hon wedi treiddio i lawer o liw a chrio yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf ynghyd ag ychydig o giciau ochr o'r un anian wrth falŵn swigen propaganda “Islamoffobia” gyda gwledydd fel yr Unol Daleithiau ac India yn y crosshairs. Fodd bynnag, ni feiddiodd artaith annynol ac erledigaeth agored Uyghurs ffarwelio yn y rhestr o weithredoedd Islamoffobig.

Mae Prif Weinidog Pacistan, Imran Khan, wedi gwrthod condemnio neu gydnabod gormes ac artaith cymuned Fwslimaidd Uyghur yn China dro ar ôl tro. Pan ofynnwyd iddo wneud sylwadau ar y mater ychydig fisoedd yn ôl, roedd wedi ateb, "Nid wyf yn siŵr mai dyna sy'n digwydd yn Tsieina. Yn ein sgyrsiau â Tsieina, maent wedi tynnu llun gwahanol o'r mater a pha bynnag faterion a wnawn wedi gyda'r Tsieineaid, byddwn bob amser yn eu trafod y tu ôl i ddrysau caeedig ".

hysbyseb

Mewn cyfweliad diweddar ychwanegodd hefyd, “Oherwydd ein hagosrwydd eithafol a’n perthynas â China, rydym mewn gwirionedd yn derbyn y fersiwn Tsieineaidd. Mae'n rhagrithiol. Mae troseddau hawliau dynol llawer gwaeth yn digwydd mewn rhannau eraill o'r byd ... Ond go brin bod cyfryngau'r Gorllewin yn gwneud sylwadau ar hyn ".

Er bod yr uchod yn digwydd bod y datganiad swyddogol, mae barn wirioneddol pobl ym Mhacistan yn hollol wahanol. Cynhaliwyd astudiaeth yn y Brifysgol Amddiffyn Genedlaethol (NDU), Pacistan ym mis Mehefin 2021 a ddaeth â chasgliadau yn hollol groes i safiad swyddogol Pak ar broblem Uighur. Cynhaliwyd yr astudiaeth gan grŵp o bedwar swyddog Lluoedd Amddiffyn Pak sef Rida Zaynab, Hira Sajjad, Iman Zafar Awan, Maidah Riyaz.

Roedd canlyniad y prosiect hwn yn cyd-fynd yn llwyr â'r safbwyntiau byd-eang ar broblem bresennol Uyghur yn Xinjiang, China. Cymeradwyodd y grŵp ymchwil y ffaith bod Tsieina wedi bod yn cadw Uyghurs a lleiafrifoedd ethnig eraill mewn gwersylloedd crynhoi er 2017. Mae tua 3 miliwn o Uyghurs, Mwslemiaid eraill a lleiafrifoedd ethnig wedi cael eu carcharu yn y gwersylloedd hyn. Mae llywodraeth Xinjiang a'i phwyllgor taleithiol plaid Gomiwnyddol Tsieineaidd (CCP) yn gweithredu'r gwersylloedd hyn. Tanlinellodd y papur ymchwil mai'r Cymhelliad diddwythol y tu ôl i hyn yw dymchwel diwylliant Uyghur a'u hunaniaeth Islamaidd o'u rhanbarth.

hysbyseb

Yn gynharach gwadodd China fodolaeth y gwersylloedd hyn ond yn nes ymlaen pan ddatgelodd fideos a dogfennau a ddatgelwyd amdanynt y llywodraeth yna honnodd China mai dim ond gwersylloedd ail-addysg yw'r rhain lle maent yn addysgu ac yn hyfforddi pobl i ddileu eithafiaeth grefyddol ac i wella cyflwr economaidd Xinjiang.

Tynnodd y grŵp astudio sylw hefyd at erledigaeth dargededig y lleiafrifoedd Mwslimaidd hyn yn Tsieina trwy lafur gorfodol, cam-drin corfforol a meddyliol a gwyliadwriaeth a thorri Bywyd eu teulu trwy wahanu eu teuluoedd yn systematig gan wneud rhaglenni teuluol fel rhan orfodol o bolisi ystafell ddosbarth Xinjiang. Mae'n ymddangos bod yr holl nod yn sefydlog wrth ddileu diwylliant Uyghur wrth gyfyngu ar eu harferion crefyddol fel seremonïau priodas, gwisgo, ymprydio yn ystod Ramadan, pererindod i Mecca, perfformio defodau claddu crefyddol a hyd yn oed i raddau dinistrio llawer o safleoedd cysegredig crefyddol a diwylliannol, mosgiau a lleoedd claddu sy'n perthyn i'r lleiafrifoedd ethnig hyn.

Mae Tsieina wedi gwneud buddsoddiadau gwerth biliynau o ddoleri trwy ei rhaglen seilwaith Belt and Road ac felly mae'n rheoli pob perlog sy'n rhan o'r llinyn hwnnw. Efallai na fydd unrhyw wlad sydd â chysylltiadau economaidd neu ddibyniaeth ar China yn condemnio ei gweithredoedd yn agored.

Mae economi Pacistan ar y llaw arall wedi bod ar gynnal bywyd awyrydd ers cryn amser. Gyda dieithrio cewri ariannol yr Unol Daleithiau a’r gorllewin yn ddiweddar fel Banc y Byd a’r IMF yn mynd yn ddidrafferth ar fenthyciadau a chymhorthion ariannol, yr unig ffordd y gall Imran Khan eithrio methdaliad yw trwy fod mewn llyfrau da o CCP, gan sicrhau llif cyson o arian trwy brosiectau fel CPEC. Gyda gwddf yn ddwfn mewn trap dyled Tsieineaidd, nid oes gan Bacistan unrhyw opsiynau heblaw troi llygad dall tuag at 'Hil-laddiad Mwslimaidd' llythrennol yn Tsieina.

Yn bendant nid yw teimladau dinasyddion cyffredin Pacistan yn cyd-fynd â safiad eu llywodraeth etholedig ynglŷn â'u brodyr Mwslimaidd yn Xinjiang, China. Er bod yn well gan y cyfryngau Pacistanaidd aros yn dawel ar y mater llosgi hwn, diolch i gyflwr dwfn sydd wedi clipio eu hadenydd yn llwyr, mae yna sibrydion pwdlyd pendant o fewn coridorau amryw o sefydliadau govt gan gynnwys Byddin Pak. Fodd bynnag, byddai'n anghywir ar ran Uyghurs i ddisgwyl unrhyw gefnogaeth gadarnhaol gan Bacistan i'w hachos gan fod peiriannau'r wladwriaeth yn gweithredu'n egnïol yn unol â pholisïau a chyfarwyddebau Tsieineaidd wrth olrhain, dal a throsglwyddo unrhyw Uyghur sydd wedi ffoi o China a cheisio lloches i mewn Pacistan.

Yn y pen draw, yr Unol Daleithiau a gwledydd o'r un anian sy'n gyfrifol am weithio mewn dull cydgysylltiedig a rhoi pwysau ar China i atal yr erchyllterau parhaus yn erbyn yr Uyghurs. Dylai gweinyddiaeth newydd yr UD gymryd yr awenau mewn dull newydd o deilwra pecyn cymorth atal trais i gwrdd â heriau esblygol y dyfodol. Afraid dweud bod yn rhaid i'r gweithredoedd ar gyfer unrhyw ganlyniad ffrwythlon ddilyn llwybr troelli braich didostur a symudiadau toreithiog ar fwrdd gwyddbwyll geopolitig byd-eang.

Barn bersonol yr awdur yw swyddi gwesteion ac nid o reidrwydd yn cael eu cymeradwyo gan Gohebydd yr UE.

Parhau Darllen

Iran

Borrell yr UE: Dim cyfarfod gweinidogol ag Iran yr wythnos hon yn Efrog Newydd

cyhoeddwyd

on

Mynnodd pennaeth polisi tramor yr UE, Josep Borrell, na fydd cyfarfod gweinidogol ag Iran ym mhencadlys y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd yr wythnos hon i drafod dychwelyd i fargen niwclear 2015, a elwir y Cydgynllun Gweithredu Cynhwysfawr (JCPOA), yn groes i'r hyn Awgrymodd Gweinidog Tramor Ffrainc, Yves Le Drian, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Wrth siarad â newyddiadurwyr, ailadroddodd Borrell sawl gwaith na fyddai cyfarfod o Gyd-Gomisiwn JCPOA ddydd Mercher (22 Medi).

“Rhai blynyddoedd mae’n digwydd, rhai blynyddoedd nid yw’n digwydd. Nid yw ar yr agenda, ”meddai Borrell, sy'n gweithredu fel cydlynydd y JCPOA.

hysbyseb

Dywedodd Le Drian ddydd Llun (20 Medi) y byddai cyfarfod gweinidogol o bleidiau’r fargen niwclear.

“Mae angen i ni fanteisio ar yr wythnos hon i ailgychwyn y sgyrsiau hyn. Rhaid i Iran dderbyn dychwelyd cyn gynted â phosib trwy benodi ei chynrychiolwyr ar gyfer y trafodaethau, ”meddai gweinidog Ffrainc.

Roedd Cyd-Gomisiwn JCPOA, sy’n cynnwys Gweinidogion Tramor o Brydain, China, Ffrainc, yr Almaen a Rwsia ac o Iran, wedi cyfarfod yn Fienna er mwyn trafod dychwelyd i fargen niwclear 2015, ond gohiriwyd sgyrsiau ym mis Mehefin ar ôl y caledwr Ebrahim Raisi etholwyd yn arlywydd Iran.

hysbyseb

'' Y peth pwysig nid y cyfarfod gweinidogol hwn, ond ewyllys pob plaid i ailafael yn y trafodaethau yn Fienna, ”meddai Borrell a oedd i fod i gwrdd â Gweinidog Tramor newydd Iran, Hossein Amirabdollahian yn Efrog Newydd.

"Byddaf yn cael y cyfle cyntaf i wybod ac i siarad â Gweinidog newydd Iran. Ac, yn sicr, yn ystod y cyfarfod hwn, byddaf yn galw ar Iran i ailafael yn y trafodaethau yn Fienna cyn gynted â phosibl," ychwanegodd.

“Ar ôl yr etholiadau (yn Iran) gofynnodd yr arlywyddiaeth newydd am yr oedi er mwyn pwyso a mesur y trafodaethau yn llawn a deall popeth yn well am y ffeil sensitif iawn hon,” meddai Borrell. “Mae’r haf eisoes wedi mynd heibio ac rydym yn disgwyl y gall y sgyrsiau ail-ddechrau yn fuan yn Fienna.”

Cynhaliodd pwerau’r byd chwe rownd o sgyrsiau anuniongyrchol rhwng yr Unol Daleithiau ac Iran yn Fienna i geisio gweithio allan sut y gall y ddau ddychwelyd i gydymffurfio â’r cytundeb niwclear, a gafodd ei adael gan gyn-Arlywydd yr UD Donald Trump yn 2018.

Ailosododd Trump sancsiynau llym ar Iran, a ddechreuodd wedyn dorri cyrbau ar ei raglen niwclear. Mae Tehran wedi dweud bod ei raglen niwclear at ddibenion ynni heddychlon yn unig.

Yn ei anerchiad i Gynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ddydd Mawrth, pwysleisiodd Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden ei barodrwydd i ailafael yn bargen 2015 os yw Iran yn cydymffurfio â’i thelerau. “Mae’r Unol Daleithiau yn parhau i fod yn ymrwymedig i atal Iran rhag cael arf niwclear… Rydym yn barod i ddychwelyd i gydymffurfiaeth lawn â’r fargen os yw Iran yn gwneud yr un peth,” meddai.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd