Cysylltu gyda ni

Rwsia

Mae Rwsia yn tynnu allan o'r Cytundeb Awyr Agored

Alex Ivanov. Gohebydd Moscow

cyhoeddwyd

on

Mae Rwsia wedi cychwyn y weithdrefn ar gyfer tynnu allan o’r Cytundeb Awyr Agored (OST) oherwydd yr hyn y mae’n credu yw’r sefyllfa annerbyniol o amgylch y cytundeb ar ôl i’r Unol Daleithiau dynnu’n ôl, yn ysgrifennu Gohebydd Moscow Alexi Ivanov.
Nodir hyn yn sylwadau cynrychiolydd swyddogol Gweinyddiaeth Dramor Rwseg Maria Zakharova. Yn gynharach ar 15 Ionawr, cyhoeddodd Weinyddiaeth Dramor Rwseg lansiad gweithdrefnau ar gyfer gadael yr OST.

“Oherwydd y diffyg cynnydd wrth gael gwared ar rwystrau i weithrediad parhaus y Cytuniad yn yr amodau newydd, mae Gweinyddiaeth Dramor Rwseg wedi’i hawdurdodi i gyhoeddi dechrau gweithdrefnau domestig ar gyfer tynnu Ffederasiwn Rwseg yn ôl o’r OST”, Tramor Rwseg Meddai'r Weinyddiaeth.

Yn ôl Weinyddiaeth Materion Tramor Rwsia: "Fe wnaeth tynnu’n ôl o’r Unol Daleithiau o’r Cytundeb Awyr Agored newid yn sylweddol y cyfluniad a osodwyd wrth ffurfio’r drefn awyr agored, a thorri cydbwysedd buddiannau’r taleithiau a gymerodd ran.
O'r cychwyn cyntaf, fe wnaethon ni rybuddio am ganlyniadau difrifol cam o'r fath i'r OST ac i ddiogelwch Ewropeaidd yn gyffredinol. "

Cyfranogiad yr Unol Daleithiau yn y Cytuniad a'r gallu i fonitro tiriogaeth America oedd un o'r amodau pwysicaf ar gyfer dod i rym. Gyda'r ffactor hwn mewn golwg, cadarnhaodd ein senedd yr OST yn 2001, a thrwy hynny roi caniatâd i arsylwi hediadau dros holl diriogaeth Rwsia. Mae'r canlyniadau i ddiogelwch Ewropeaidd hefyd yn amlwg - mae un o'i bileri wedi'i daro. Mae Washington wedi anfon signal at Wladwriaethau sy'n cymryd rhan OSCE nad yw'r gefnogaeth hon yn bwysig ac y gellir ei hanwybyddu yn syml.

I roi ei gamau i'r "ewphony" cyhuddodd Washington Rwsia o berfformiad gwael honedig y Contract. Fe wnaethon ni ddisodli pob ymosodiad Americanaidd dro ar ôl tro a rhoi atebion rhesymegol.
Anwybyddwyd ein honiadau â sail gadarn yn ystyfnig gan yr Unol Daleithiau.
Felly, yn 2015, gwrthododd yr Unol Daleithiau yn gyffredinol ganiatáu i awyrennau gwyliadwriaeth Rwseg AN-30B fynd i mewn / allan o'i diriogaeth. O ystyried y ffaith bod yr awyren arsylwi Tu-154M-Lk1 hir-dymor yn cael ei thrwsio bryd hynny, roedd gwrthod o'r fath yn golygu cau eu tiriogaethau'n llwyr ar gyfer hediadau arsylwi Rwseg.
Am fwy na 13 blynedd, fe wnaeth yr Unol Daleithiau ohirio llunio rheolau ar gyfer cynnal hediadau dros diriogaethau ei ynysoedd anghysbell a thrwy hynny eu cau rhag teithiau arsylwi. Yn groes i'r Cytuniad, sefydlodd yr Unol Daleithiau ystod uchaf o hediadau dros diriogaeth Hawaii yn seiliedig nid ar faes awyr awyr agored, ond o faes awyr ail-lenwi a lleihau galluoedd arsylwi 260 km yn anghyfreithlon.
Yn 2017, canslodd ochr America arosfannau ar gyfer gweddill nos criwiau awyrennau gwyliadwriaeth Rwseg ym meysydd awyr ail-lenwi Robins ac Ellsworth. Gan ystyried normau'r llwythi uchaf ar y criw, roedd hyn yn torri hawliau Rwsia i berfformio hediadau arsylwi yn ddifrifol. Yn 2017, roedd yr Unol Daleithiau yn cynnwys yr ystod o hediadau cludo dros ddyfroedd y môr agored yn yr ystod uchaf o hedfan arsylwi. Felly, fe wnaethant leihau effeithiolrwydd monitro eu tiriogaeth yn sylweddol.
Er gwaethaf yr holl droseddau difrifol hyn o'r Cytundeb gan yr Unol Daleithiau, parhaodd Rwsia i gyflawni ei rhwymedigaethau o dan yr OST. Pan dynnodd yr Unol Daleithiau yn ôl o'r Cytuniad a thynnu'n ôl o'i rwymedigaethau i dderbyn hediadau arsylwi dros ei diriogaeth, daeth y duedd i ddinistrio'r Cytundeb yn anghildroadwy.
Ond hyd yn oed o dan yr amgylchiadau hyn, gwnaeth Ffederasiwn Rwseg bob ymdrech bosibl i achub y Cytuniad a chynigiodd weddill y Cytundeb i ddarparu gwarantau cadarn o gydymffurfio â'u rhwymedigaethau i beidio â throsglwyddo i'r Americanwyr ddata a gafwyd yn ystod hediadau arsylwi dros diriogaeth Rwseg. Ar yr un pryd, gwnaethom ofyn, yn unol â'r Cytuniad, i gadarnhau ein parodrwydd i sicrhau'r posibilrwydd o fonitro eu tiriogaeth gyfan, gan gynnwys cyfleusterau milwrol yr UD sydd wedi'u lleoli yno.
Rydym wedi dechrau gwaith manwl gyda'n partneriaid i ddatrys pryderon Rwseg. Gwnaethom gyfrif ar ddull adeiladol o wledydd y Gorllewin, a ddatganodd mor uchel eu hymrwymiad i'r OST. Fodd bynnag, profodd eu cyfeiriadedd gwleidyddol tuag at yr Unol Daleithiau yn bwysicach iddynt na chadw offeryn pwysig o ddiogelwch pan-Ewropeaidd.
Fe wnaethant osgoi ateb uniongyrchol, tynnu sylw at yr honnir bod y rhwymedigaethau perthnasol eisoes wedi'u cynnwys yn y Contract ei hun, ac awgrymu parhau â'r drafodaeth yng nghyrff gwaith yr OST. Mae hyn i gyd yn edrych fel oedi artiffisial o'r mater mewn sefyllfa pan fydd - yn ôl ein gwybodaeth o amrywiol ffynonellau-Washington, yn ystod cysylltiadau â chynghreiriaid Ewropeaidd, yn ei gwneud yn ofynnol iddynt ymrwymo i rannu data gwyliadwriaeth yr Americanwyr ar diriogaeth Rwsia. .
Mae'r sefyllfa bresennol yn gwbl annerbyniol i ni, oherwydd mewn gwirionedd byddai holl aelodau NATO yn dal i gael cyfle i arsylwi tiriogaeth gyfan Rwsia, a chaewyd tiriogaeth arweinydd y gynghrair - yr Unol Daleithiau - rhag gwyliadwriaeth Rwseg. Gan ystyried yr amgylchiadau uchod, penderfynodd arweinyddiaeth y wlad ddechrau gweithdrefnau mewnol ar gyfer tynnu Rwsia allan o'r OST, "meddai Gweinyddiaeth Dramor Rwseg mewn datganiad swyddogol.

Fel y nododd Zakharova, gan ymateb i gais gan y cyfryngau i wneud sylwadau ar y sefyllfa, ar ôl i'r Unol Daleithiau dynnu'n ôl o'r cytundeb, dechreuodd Moscow "waith manwl gyda phartneriaid i ddatrys pryderon Rwseg."

"Fe wnaethom gyfrif ar ddull adeiladol o wledydd y Gorllewin, a ddatganodd mor uchel eu hymrwymiad i'r OST. Fodd bynnag, roedd eu cyfeiriadedd gwleidyddol tuag at yr Unol Daleithiau yn fwy arwyddocaol iddynt na chadw offeryn pwysig o ddiogelwch pan-Ewropeaidd, "pwysleisiodd cynrychiolydd y Weinyddiaeth Dramor.

Nododd ar ôl i Washington dynnu'n ôl o'r cytundeb a thynnu'n ôl o'i rwymedigaethau i dderbyn hediadau arsylwi, "mae'r duedd i ddinistrio'r cytundeb wedi dod yn anghildroadwy."

Ond hyd yn oed yn yr amodau hyn, mae Ffederasiwn Rwseg wedi gwneud pob ymdrech bosibl i achub y cytundeb ac wedi cynnig i'r partïon gwladwriaethau sy'n weddill ddarparu gwarantau cadarn o gydymffurfio â'u rhwymedigaethau i beidio â throsglwyddo i'r Americanwyr ddata a gafwyd yn ystod hediadau arsylwi dros diriogaeth Rwseg, "Zakharova meddai mewn sylw.

Yn ôl Zakharova, mae Moscow wedi derbyn gwybodaeth o amrywiol ffynonellau y mae Washington wedi mynnu bod ei bartneriaid Ewropeaidd yn darparu data gwyliadwriaeth ar gyfer tiriogaeth Rwsia. “Mae’r sefyllfa bresennol yn gwbl annerbyniol i ni, oherwydd, mewn gwirionedd, byddai holl aelodau NATO yn dal i gael cyfle i arsylwi tiriogaeth gyfan Rwsia, a chaewyd tiriogaeth arweinydd y gynghrair - yr Unol Daleithiau - rhag gwyliadwriaeth Rwseg. i ystyried yr amgylchiadau uchod, penderfynodd arweinyddiaeth y wlad gychwyn gweithdrefnau mewnol ar gyfer tynnu Rwsia allan o'r OST, "daeth cynrychiolydd y Weinyddiaeth Materion Tramor i'r casgliad.

Llofnodwyd y Cytundeb Awyr Agored ym 1992 a daeth yn un o'r mesurau magu hyder yn Ewrop ar ôl y Rhyfel Oer. Mae'r cytundeb wedi bod mewn grym er 2002 ac mae'n caniatáu i'w aelodau gasglu gwybodaeth yn agored am luoedd a gweithgareddau arfog ei gilydd. Tan yn ddiweddar, roedd 34 o Wladwriaethau yn bartïon i'r cytundeb. Ddiwedd mis Mai, cyhoeddodd Arlywydd yr UD Donald Trump ei fod yn tynnu ei wlad yn ôl. Y rheswm am hyn, yn ôl Washington, oedd troseddau dro ar ôl tro ar ran Rwsia.
Yn benodol, cyhuddodd yr Unol Daleithiau Moscow o ddefnyddio'r 'Sky Agored' fel offeryn "gorfodaeth filwrol".

Ar noson 22 Tachwedd 2020, cwblhaodd yr Unol Daleithiau y weithdrefn tynnu'n ôl. Dywedodd llefarydd arlywyddol Rwseg, Dmitry Peskov, fod y penderfyniad hwn gan Washington "yn gwneud y cytundeb yn anhyfyw."

Cyhoeddodd Rwsia ei bod yn tynnu’n ôl o’r cytundeb ar Ionawr 15, 2021. Bydd yr awyren Tu-214ON a ddefnyddiwyd o dan y cytundeb yn parhau i gael ei gweithredu fel awyrennau rhagchwilio. I wneud hyn, bydd offer arbennig ar gael iddynt, fel yr adroddwyd gan gyfeirio at ffynonellau milwrol.

"Ar ôl terfynu cyfranogiad Ffederasiwn Rwseg yn y contract yn derfynol, bwriedir i'r ddwy awyren Tu-214ON gael eu hail-gymhwyso ar gyfer tasgau eraill. Rydym yn siarad yn bennaf am swyddogaethau cudd-wybodaeth a monitro diogelwch ein cyfleusterau milwrol ein hunain."

Yn ôl arbenigwyr, gellir defnyddio'r awyren hefyd i fonitro canlyniadau profion arfau amrywiol yn wrthrychol ac asesu effeithiolrwydd ymarferion.

Mynegodd aelodau Ewropeaidd yr OST eu gofid ynghylch penderfyniad Washington. Mewn datganiad ar y cyd ar Fai 22, 2020, pwysleisiodd 11 o wledydd Gorllewin Ewrop fod y Cytuniad yn “elfen hanfodol o’r system magu hyder sydd wedi’i sefydlu yn ystod y degawdau diwethaf i gynyddu tryloywder a diogelwch yn rhanbarth Ewro-Iwerydd." Cyhoeddodd yr Almaen, Ffrainc, a'r Deyrnas Unedig eu hymrwymiad i'r ddogfen.

armenia

Mae PM Armenia yn rhybuddio am ymgais coup ar ôl i'r fyddin ofyn iddo roi'r gorau iddi

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Rhybuddiodd Prif Weinidog Armenia, Nikol Pashinyan (yn y llun) am ymgais milwrol yn ei erbyn ddydd Iau (25 Chwefror) a galwodd ar ei gefnogwyr i rali yn y brifddinas ar ôl i’r fyddin fynnu iddo ef a’i lywodraeth ymddiswyddo, yn ysgrifennu Nvard Hovhannisyan.

Dywedodd y Kremlin, cynghreiriad o Armenia, iddo gael ei ddychryn gan ddigwyddiadau yn yr hen weriniaeth Sofietaidd, lle mae gan Rwsia ganolfan filwrol, ac anogodd yr ochrau i ddatrys y sefyllfa yn heddychlon ac o fewn fframwaith y cyfansoddiad.

Mae Pashinyan wedi wynebu galwadau i roi’r gorau iddi ers mis Tachwedd ar ôl yr hyn a ddywedodd beirniaid oedd ei ymdriniaeth drychinebus o wrthdaro chwe wythnos rhwng Azerbaijan a lluoedd Armenaidd ethnig dros amgaead Nagorno-Karabakh a’r ardaloedd cyfagos.

Fe wnaeth lluoedd Armenaidd Ethnig gadw darnau o diriogaeth i Azerbaijan yn yr ymladd, ac mae ceidwaid heddwch Rwseg wedi cael eu defnyddio i'r amgaead, sy'n cael ei gydnabod yn rhyngwladol fel rhan o Azerbaijan ond wedi'i boblogi gan Armeniaid ethnig.

Mae Pashinyan, 45, wedi gwrthod galwadau dro ar ôl tro i gamu i lawr er gwaethaf protestiadau’r wrthblaid. Dywed ei fod yn cymryd cyfrifoldeb am yr hyn a ddigwyddodd ond nawr mae angen iddo sicrhau diogelwch ei wlad.

Ddydd Iau, ychwanegodd y fyddin ei llais at y rhai oedd yn galw arno i ymddiswyddo.

“Mae rheolaeth aneffeithiol y llywodraeth bresennol a’r camgymeriadau difrifol mewn polisi tramor wedi rhoi’r wlad ar drothwy cwympo,” meddai’r fyddin mewn datganiad.

Nid oedd yn eglur a oedd y fyddin yn barod i ddefnyddio grym i ategu'r datganiad, lle galwodd ar i Pashinyan ymddiswyddo, neu a oedd ei alwad iddo ymddiswyddo ar lafar yn unig.

Ymatebodd Pashinyan trwy alw ar ei ddilynwyr i rali yng nghanol y brifddinas, Yerevan, i’w gefnogi a chymerodd i Facebook i annerch y genedl mewn llif byw.

“Y broblem bwysicaf nawr yw cadw’r pŵer yn nwylo’r bobl, oherwydd rwy’n ystyried yr hyn sy’n digwydd i fod yn coup milwrol,” meddai.

Yn y llif byw, dywedodd ei fod wedi diswyddo pennaeth staff cyffredinol y lluoedd arfog, symudiad y mae angen i'r arlywydd ei lofnodi o hyd.

Dywedodd Pashinyan y byddai rhywun yn ei le yn ddiweddarach ac y byddai'r argyfwng yn cael ei oresgyn yn gyfansoddiadol. Dywedodd rhai o'i wrthwynebwyr eu bod nhw hefyd yn bwriadu rali yng nghanol Yerevan yn ddiweddarach ddydd Iau.

Cynigiodd Arayik Harutyunyan, llywydd enclave Nagorno-Karabakh, weithredu fel cyfryngwr rhwng Pashinyan a'r staff cyffredinol.

“Rydyn ni eisoes wedi taflu digon o waed. Mae'n bryd goresgyn yr argyfyngau a symud ymlaen. Rydw i yn Yerevan ac rwy’n barod i ddod yn gyfryngwr i oresgyn yr argyfwng gwleidyddol hwn, ”meddai.

Parhau Darllen

Rwsia

UE i ddefnyddio sancsiynau 'Magnitsky' newydd mewn ymateb i wenwyno a charcharu Navalny

avatar

cyhoeddwyd

on

Yng Nghyngor Materion Tramor heddiw (22 Chwefror), cafodd gweinidogion drafodaeth gynhwysfawr a strategol ar gysylltiadau rhwng yr UE a Rwsia, wrth baratoi ar gyfer dadl strategol ar gysylltiadau rhwng yr UE a Rwsia yn y Cyngor Ewropeaidd nesaf. Yn ystod y ddadl daeth asesiad ar y cyd i'r amlwg bod Rwsia yn symud tuag at wladwriaeth awdurdodaidd ac i ffwrdd o Ewrop. 

Deddf Magnitsky yr UE

Ar Alexander Navalny, cytunodd gweinidogion i ddefnyddio cyfundrefn hawliau dynol byd-eang yr UE a fabwysiadwyd yn ddiweddar am y tro cyntaf ers ei sefydlu, Deddf Magnitsky yr UE, fel y'i gelwir.

“Mewn ymateb i’r digwyddiadau o amgylch sefyllfa Mr Navalny daethom i gytundeb gwleidyddol i orfodi mesurau cyfyngol yn erbyn y rhai sy’n gyfrifol am ei arestio, ei ddedfrydu a’i erlid. Am y tro cyntaf erioed byddwn yn defnyddio Cyfundrefn Hawliau Dynol Byd-eang yr UE i'r perwyl hwn, ”Josep Borrell, Uchel Gynrychiolydd Materion Tramor a Pholisi Diogelwch

Gofynnwyd i Borrell a fyddai’r UE yn barod i gosbi oligarchs yn agos at Putin, fel y mae Navalny wedi gofyn amdano, ond atebodd Borrell y gallai gynnig cosbau yn unig ar y rhai sy’n ymwneud yn uniongyrchol, fel arall byddai’r cosbau yn anghyfreithlon. 

Gwthio yn ôl, cynnwys, ymgysylltu

Trafododd y Gweinidogion sut y dylai ddelio â Rwsia yn yr amgylchiadau presennol. Amlinellodd yr Uchel Gynrychiolydd dair elfen i ddull yr UE. Bydd yr UE yn gwthio yn ôl ar droseddau yn erbyn cyfraith ryngwladol a hawliau dynol. Bydd yn ceisio cynnwys dadffurfiad a seibrattaciau, ond bydd hefyd yn ymgysylltu â materion sydd o ddiddordeb i'r UE.

Cytunodd y Gweinidogion hefyd i gynyddu'r gefnogaeth i bawb sy'n ymwneud ag amddiffyn rhyddid gwleidyddol a sifil yn Rwsia.

Parhau Darllen

Rwsia

Rwsia Putin ar ei ffordd i hunan-ynysu

cyfrannwr Guest

cyhoeddwyd

on

Mae llawer yn digwydd yn Rwsia ar hyn o bryd, gydag un o'r pynciau a drafodwyd fwyaf yw cadw Navalny a disodli ei ddedfryd ohiriedig â dedfryd o garchar go iawn. Ni fyddwn yn trafod hynodion cyfreithiol Rwsia, ac ni fyddwn yn siarad am sut y bydd y gymuned ryngwladol yn fwyaf tebygol o gytuno i osod sancsiynau newydd yn erbyn Rwsia. Byddwn yn siarad am sut mae Rwsia Putin yn mynd ar drywydd hunan-ynysu yn fwriadol, yn ysgrifennu Zintis Znotiņš.

Ie, rydych chi'n darllen hynny'n gywir - mae Rwsia, hy Putin, yn prysur anelu tuag at hunan-ynysu. Ac mae'n gwneud synnwyr os ydych chi'n meddwl amdano. Yn y bôn, dim ond os yw Rwsia yn cael ei hynysu oddi wrth weddill y byd y gall Putin aros mewn grym. Gallem fod yn dystion i ymdrechion i greu fersiwn newydd o Ogledd Corea.

Wrth gwrs, nid oes unrhyw ddogfennau na dyfarniadau swyddogol a gyhoeddwyd gan Putin sy'n nodi rhywbeth fel hyn yn glir, ond nid yw'n golygu nad yw'n digwydd.

Beth sydd ei angen i sicrhau bodolaeth cyfundrefn ynysig? Mae cyfundrefnau o'r fath yn seiliedig ar dair colofn - y fyddin, heddluoedd mewnol (sefydliadau gorfodaeth cyfraith a deddfwriaethol) a phropaganda / cynnwrf.

Rydyn ni wedi siarad digon am gyhoeddiadau Putin ynghylch arfau. Os gellir rhannu arfau yn gyffredinol yn rhai amddiffynnol a sarhaus, mae Rwsia Putin yn sefydlu ei hathrawiaeth amddiffyn yn seiliedig ar ei harfau tramgwyddus. Mae hyn yn golygu mai un o dasgau pwysicaf Rwsia ar hyn o bryd yw sicrhau, neu o leiaf greu rhith, bod Lluoedd Arfog Rwseg yn gallu ymladd ar unrhyw lefel. Yn naturiol, mae cyflenwi'r fyddin yn gwaethygu bywoliaeth y bobl reolaidd yn sylweddol. A yw Putin yn poeni am dreifflau o'r fath? Nid wyf yn credu ei fod. Gallwn gymharu'r sefyllfa bresennol â braich yr Undeb Sofietaidd yn gynnar yn y 40au ac yn ystod y Rhyfel Oer pan oedd dinasyddion yr Undeb Sofietaidd yn boddi mewn tlodi oherwydd bod yr holl arian wedi'i ddefnyddio ar gyfer arfau ac i sicrhau na all unrhyw un adael y hapus yn rhydd. Undeb Sofietaidd.

Yr hyn sy'n ymwneud â grymoedd mewnol, gellir rhannu'r rhain yn ddwy ran - strwythurau gorfodaeth cyfraith fewnol a sefydliadau deddfwriaethol. Os edrychwn ar awydd i orfodi'r gyfraith i atal protestwyr, mae'n amlwg nad oes rhaid i Putin, na Lukashenko, boeni am yr agwedd hon. Mae gorfodi'r gyfraith yn parhau i fod yn deyrngar. Fodd bynnag, dylai Putin gofio hanes, hy bod y fyddin a'r heddlu wedi ochri gyda'r bobl yn ystod holl ddigwyddiadau pwysig Rwsia.

Yr hyn sy'n ymwneud â sefydliadau deddfwriaethol, dyma lle gall Putin deimlo'n fwyaf diogel. Ar hyn o bryd, mae 441 o ddirprwyon Duma'r Wladwriaeth, ac mae 335 ohonyn nhw'n cynrychioli'r blaid yn Rwsia Unedig. I'r rhai nad ydyn nhw'n gwybod, mae Rwsia yn un o'r cenhedloedd unigryw lle daeth rhywun yn arlywydd gyntaf a dim ond wedyn y sefydlwyd plaid. Ar ben hynny, mae pleidiau fel arfer yn cael eu creu i gyflawni nodau neu “ddelfrydau” penodol, waeth beth fo’i harweinwyr, a chrëwyd Rwsia Unedig yn bwrpasol i gefnogi Putin: mae siarter y blaid yn nodi mai ei nod yw cefnogi’r arlywydd. Mae hyn yn golygu y gall Putin fod yn sicr bod y system ddeddfwriaethol yn gweithio iddo. Yn Rwsia, bwriad mwy yw deddfwrfa i fod yn ddynwarediad o ddemocratiaeth, ond mewn gwirionedd mae'n derbyn ac yn ufuddhau i ddymuniadau Putin.

Er enghraifft, mae deddf ddrafft yn cael ei hadolygu a fyddai'n diwygio Cod Troseddol Rwsia i gosbi (gyda dedfryd o garchar o hyd at bum mlynedd) y rhai sy'n ffugio ffeithiau am yr Ail Ryfel Byd. Yn naturiol, mae ffugio yn yr ystyr o gyfraith Rwseg yn golygu unrhyw farn nad yw'n cyfateb â barn Putin. Enghraifft arall - mae Putin wedi gofyn i'r Wladwriaeth Dwma basio deddf sy'n gwahardd cymariaethau rhwng yr Almaen Natsïaidd a'r Undeb Sofietaidd. A oes gan unrhyw un unrhyw amheuon y bydd dymuniad Putin yn cael ei gyflawni? Yn olaf, mae pawb yn ymwybodol, oherwydd gweithredoedd Rwsia, bod swyddogion yn destun cosbau gwahanol. Ydych chi'n meddwl bod swyddogion Rwseg wedyn yn ceisio deall yr hyn a wnaethant yn anghywir a cheisio gwella er mwyn byw mewn cytgord? Na, wrth gwrs, ddim yn lle mae Duma Talaith Rwseg yn ystyried pasio deddf a fyddai’n bwriadu cosbi troseddol i bobl sy’n trafod cosbau yn cael eu gosod yn erbyn Rwsia. Mae hyn yn golygu, er enghraifft, os yw swyddog tramor neu ddinesydd rheolaidd yn mynegi barn y dylid gosod sancsiynau yn erbyn Rwsia oherwydd ei weithredoedd, gallant gael eu cosbi yn Rwsia. Syniad gwych, ynte? Nid oes amheuaeth mai bwriad y gyfraith yn Rwsia yw gwasanaethu Putin yn ddall.

Gadewch i ni edrych ar bropaganda / cynnwrf. Er mwyn i unrhyw bropaganda fod yn effeithiol, mae angen ei ledaenu mor eang â phosib a rhaid tawelu unrhyw farn arall ar yr un pryd. Ac mae'n ffaith adnabyddus, os byddwch chi'n dechrau brainwashing pobl yn ifanc, dim ond mater o amser fydd hi nes eu bod yn wirioneddol yn eich credu.

Mae hyn yn golygu ei bod yn hanfodol dechrau esbonio i bobl beth sy'n iawn ac yn anghywir cyn gynted â phosibl. Yn y cyfnod Sofietaidd, roedd gan ysgolion ddosbarthiadau gwybodaeth wleidyddol lle roedd plant yn cael eu dysgu am ddymuniadau arweinwyr y blaid. Mae Putin wedi mynegi sawl gwaith ei fod am atgyfodi’r Undeb Sofietaidd. Mae hyn yn amhosibl ar yr un raddfa ddaearyddol, ond gellir ei wneud o hyd yn y diriogaeth bresennol. Nid oes angen ailddyfeisio'r olwyn - defnyddiwch y profiad a gafwyd yn flaenorol. Mewn ymateb i gyfranogiad uchel disgyblion a myfyrwyr yn y protestiadau diweddar yn erbyn carcharu Navalny, bydd gan ysgolion Rwseg swydd arbennig yn awr, hy cynghorydd i'r athro a'i gyfrifoldeb fydd atal teimladau o'r fath. Datgelodd ffynhonnell sy’n agos at Weinyddiaeth Arlywyddol Rwseg fod cyfranogiad pobl ifanc yn y protestiadau yn cael ei drafod ar y “lefel uchaf” a bod y weinyddiaeth wedi penderfynu actifadu “pob un o’r prosiectau presennol sy’n ymwneud â’r mater hwn”. Wel, rydyn ni wedi ymdrin â phropaganda a chynhyrfu - yn Rwsia eisoes ers y radd gyntaf nes graddio prifysgol, bydd pobl ifanc yn cael gwybod bod Putin yn wych, bod Rwsia yn gyfeillgar a bod popeth y tu allan i Rwsia wedi pydru. Yn union fel yn yr hen Undeb Sofietaidd da.

Beth yw'r sefyllfa o ran rhyddid barn a rhyddid y cyfryngau yn Rwsia? Mae'n debyg eich bod wedi clywed - mae'r sefyllfa'n berffaith, hy nid yw'r pethau hyn yn bodoli.

Yr hyn sy'n ymwneud â rhyddid barn, yn 2020 roedd Rwsia yn safle 149 allan o 180 o wledydd. Roedd Gogledd Corea yn safle 180.

Mae'r wlad yn cael ei rhedeg gan bropaganda a chynhyrfu y wladwriaeth, ond mae un rhwystr - y rhyngrwyd. Wrth gwrs, gall y rhyngrwyd fod yn destun rheolaeth, ond nid yn llwyr. Felly, beth yw'r ateb yma? Yr ateb yw - dim ond diffodd y rhyngrwyd. Efallai ei fod yn swnio'n amhosibl, ond mae Dmitry Medvedev eisoes wedi siarad am hyn, gan ddweud, os oes angen, bod Rwsia yn barod yn gyfreithiol ac yn dechnolegol i ddatgysylltu o'r we fyd-eang.

Beth allwn ni ddod i'r casgliad o hyn i gyd? Yn gyntaf, mae Putin wedi sicrhau bod y fyddin yn gweithredu fel offeryn ataliaeth, ac nid oherwydd ei botensial amddiffynnol, ond oherwydd ei alluoedd tramgwyddus. Hyd yn oed os nad yw'r galluoedd hyn yn bodoli, mae'n bwysig gwneud i eraill gredu ynddynt.

Yn ail, mae awdurdodau gorfodaeth cyfraith yn Rwsia yn helaeth ac, am y tro o leiaf, yn deyrngar i Putin. Ar ben hynny, mae deddfwyr yn barod i gyflawni holl ddymuniadau Putin.

Mae'r cyfryngau yn cyhoeddi gwybodaeth pro-Putin yn unig, ac os bydd rhywun yn ceisio mynegi barn wahanol, cânt eu distewi'n gyflym. Er mwyn sicrhau sefydlogrwydd yn y dyfodol, mae Rwsia wedi penderfynu brainwash plant o oedran ifanc iawn. Yr unig beth a allai rwystro hyn yw'r rhyngrwyd. Fodd bynnag, ni all y rhyngrwyd fod yn broblem os nad oes rhyngrwyd.

Rhaid ichi gytuno na all sefyllfa o'r fath ddod at ei gilydd yn ddamweiniol. Mae hyn yn ganlyniad gweithredoedd bwriadol, ac mae'n anochel bod y gweithredoedd hyn yn symud Rwsia yn agosach at hunan-ynysu. Ni chaniateir unrhyw beth o'r tu allan yn Rwsia. A all Putin wirioneddol elwa o sefyllfa o'r fath? Byddwn yn dweud ie, oherwydd ei fod yn gwbl ymwybodol o'r hyn a allai ddigwydd os nad yw'r drefn wedi'i hynysu. Roedd Rwsia a Gogledd Corea Putin eisoes yn debyg iawn, ond erbyn hyn mae'n ymddangos bod Putin eisiau i Rwsia ddod yn wahanol i'w chwaer ideolegol.

Barn yr awdur yn unig yw'r holl safbwyntiau a fynegir yn yr erthygl uchod, ac nid ydynt yn adlewyrchu unrhyw farn ar ran Gohebydd UE.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd