Cysylltu gyda ni

Europol

Mae Europol yn cefnogi Sbaen a'r UD i ddatgymalu troseddau cyfundrefnol gwyngalchu arian

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae Europol wedi cefnogi Gwarchodlu Sifil Sbaen (Guardia Civil) a Gweinyddiaeth Gorfodi Cyffuriau yr Unol Daleithiau i ddatgymalu grŵp troseddau cyfundrefnol yn gwyngalchu arian ar gyfer carteli mawr De America. 

Roedd y rhwydwaith troseddol yn ymwneud â chasglu dyledion a gwyngalchu arian a ddaeth o fasnachu cyffuriau. Fe wnaethant hefyd ddarparu gwasanaethau hitman, fel y'u gelwir, yn cynnwys lladd contractau, bygythiadau a thrais wedi'u targedu at grwpiau troseddol eraill. Defnyddiodd y sefydliad troseddol y rhwydwaith o ddynion taro i gasglu taliadau ledled Sbaen gan grwpiau troseddol eraill sy'n prynu cyffuriau o garteli De America i'w hailddosbarthu yn lleol. Nododd yr ymchwiliad hefyd nifer o 'ddynion blaen' yn caffael nwyddau moethus ar gyfer ffyrdd o fyw arweinwyr y grŵp. Dim ond rhan fach o gynllun gwyngalchu arian mawr oedd hwn a oedd yn masnachu ceir pen uchel ac yn defnyddio technegau smurfio i roi elw troseddol yn y system ariannol.

Canlyniadau

 • Arestio 4 o bobl dan amheuaeth (gwladolion Colombia, Sbaen a Venezuelan)
 • 7 o bobl dan amheuaeth wedi'u cyhuddo o droseddau
 • 1 cwmni wedi'i gyhuddo o drosedd
 • 3 chwiliad cartref yn Sbaen
 • Atafaelu ceir pen uchel, eitemau moethus, drylliau a bwledi

Hwylusodd Europol y cyfnewid gwybodaeth a darparu cefnogaeth ddadansoddol yn ystod yr ymchwiliad cyfan.

Gwyliwch fideo

Wedi'i bencadlys yn Yr Hâg, yr Iseldiroedd, mae Europol yn cefnogi 27 aelod-wladwriaeth yr UE yn eu brwydr yn erbyn terfysgaeth, seiberdroseddu a mathau eraill difrifol a threfnus o droseddu. Mae hefyd yn gweithio gyda llawer o wladwriaethau partner y tu allan i'r UE a sefydliadau rhyngwladol. O'i amrywiol asesiadau bygythiad i'w weithgareddau casglu gwybodaeth a gweithredol, mae gan Europol yr offer a'r adnoddau sydd eu hangen arno i wneud ei ran i wneud Ewrop yn fwy diogel.

 

EMPACT

Yn 2010 sefydlodd yr Undeb Ewropeaidd a Cylch Polisi pedair blynedd i sicrhau mwy o barhad yn y frwydr yn erbyn troseddau rhyngwladol a chyfundrefnol difrifol. Yn 2017 penderfynodd Cyngor yr UE barhau â Chylch Polisi'r UE ar gyfer y 2018 - 2021 cyfnod. Ei nod yw mynd i'r afael â'r bygythiadau mwyaf sylweddol a achosir gan droseddau rhyngwladol trefnus a difrifol i'r UE. Cyflawnir hyn trwy wella a chryfhau cydweithredu rhwng gwasanaethau perthnasol Aelod-wladwriaethau'r UE, sefydliadau ac asiantaethau, yn ogystal â gwledydd a sefydliadau y tu allan i'r UE, gan gynnwys y sector preifat lle bo hynny'n berthnasol. gwyngalchu arian yw un o flaenoriaethau'r Cylch Polisi.

Europol

Mae Europol yn helpu twyllwyr Forex i'r wal

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae Gwarchodlu Sifil Sbaen (Guardia Civil) ynghyd â heddlu Catalwnia (Mossos d’Esquadra), Andorra ac Europol wedi ymuno i ddatgymalu twyll buddsoddi mewn marchnadoedd cyfnewid tramor ac opsiynau deuaidd. Credir bod gan y sgam gwmpas rhyngwladol. Dan arweiniad Heddlu Andorran o dan gyfarwyddyd barnwrol Cyfarwyddyd Batllia Arbenigol 2, mae llawdriniaeth a gynhaliwyd ym mis Ionawr wedi arwain at arestio chwech o dwyllwyr a amheuir rhwng 20 a 34 oed. Honnir bod y rhai a ddrwgdybir a dwyllwyd wedi twyllo miloedd o gleientiaid trwy gwmni hyfforddi buddsoddi.

Wedi'i leoli yn Andorra, roedd y cwmni'n arbenigo mewn hyfforddi buddsoddiad mewn cryptocurrencies ac asedau eraill, a chredir ei fod hefyd wedi cynnal gweithgareddau masnachu. Gan wneud dau chwiliad tŷ, atafaelodd yr heddlu: wyth cerbyd; sawl dyfais electronig; amcangyfrif o € 70 000 mewn arian fiat a cryptocurrencies gan gynnwys Bitcoin, Ethereum, Ripple, OmiseGo a chyfrifon banc lluosog sy'n gysylltiedig â'r cwmni.

Cefnogodd Europol yr ymchwiliad a'r gweithrediad gan ysgogi arbenigwyr o'r Ganolfan Trosedd Ariannol ac Economaidd Ewropeaidd (EFECC) a Chanolfan Seiberdroseddu Ewropeaidd (EC3). Yn ystod y llawdriniaeth, defnyddiwyd arbenigwyr Europol yn Andorra i gael cymorth gweithredol yn y fan a'r lle ac arbenigedd fforensig.

Wedi'i bencadlys yn Yr Hâg, yr Iseldiroedd, mae Europol yn cefnogi 27 aelod-wladwriaeth yr UE yn eu brwydr yn erbyn terfysgaeth, seiberdroseddu a mathau eraill difrifol a threfnus o droseddu. Mae hefyd yn gweithio gyda llawer o wladwriaethau partner y tu allan i'r UE a sefydliadau rhyngwladol. O'i amrywiol asesiadau bygythiad i'w weithgareddau casglu gwybodaeth a gweithredol, mae gan Europol yr offer a'r adnoddau sydd eu hangen arno i wneud ei ran i wneud Ewrop yn fwy diogel. Yn 2019, cefnogodd Europol 1,874 o weithrediadau rhyngwladol.

Parhau Darllen

Trosedd

Undeb Diogelwch: Agenda Gwrthderfysgaeth ac Europol cryfach i hybu gwytnwch yr UE

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Wrth hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd, dywedodd Margaritis Schinas: “Sylfeini cynhwysol a seiliedig ar hawliau ein Hundeb yw ein diogelwch cryfaf yn erbyn bygythiad terfysgaeth. Trwy adeiladu cymdeithasau cynhwysol lle gall pawb ddod o hyd i'w lle, rydym yn lleihau apêl naratifau eithafol. Ar yr un pryd, nid yw'r ffordd Ewropeaidd o fyw yn ddewisol a rhaid inni wneud popeth yn ein gallu i atal y rhai sy'n ceisio ei ddadwneud. Gydag Agenda Gwrthderfysgaeth heddiw rydym yn rhoi’r ffocws ar fuddsoddi yng nghadernid ein cymdeithasau gyda mesurau i wrth-radicaleiddio ac i amddiffyn ein lleoedd cyhoeddus rhag ymosodiadau trwy fesurau wedi’u targedu. ”

Dywedodd y Comisiynydd Materion Cartref, Ylva Johansson: “Gydag Agenda Gwrthderfysgaeth heddiw, rydym yn rhoi hwb i allu arbenigwyr i ragweld bygythiadau newydd, rydym yn helpu cymunedau lleol i atal radicaleiddio, rydym yn rhoi modd i ddinasoedd amddiffyn mannau cyhoeddus agored trwy ddylunio da. ac rydym yn sicrhau y gallwn ymateb yn gyflym ac yn fwy effeithlon i ymosodiadau a cheisio ymosodiadau. Rydym hefyd yn cynnig rhoi’r modd modern i Europol gefnogi gwledydd yr UE yn eu hymchwiliadau. ”

Mesurau i ragweld, atal, amddiffyn ac ymateb

Mae'r llif diweddar o ymosodiadau ar bridd Ewropeaidd wedi ein hatgoffa'n sydyn bod terfysgaeth yn parhau i fod yn berygl gwirioneddol a phresennol. Wrth i'r bygythiad hwn esblygu, felly hefyd ein cydweithrediad i'w wrthweithio.

Nod yr Agenda Gwrthderfysgaeth yw:

 • Nodi gwendidau a meithrin gallu i ragweld bygythiadau

Er mwyn rhagweld bygythiadau yn ogystal â mannau dall posib, dylai'r Aelod-wladwriaethau sicrhau y gall y Ganolfan Cudd-wybodaeth a Sefyllfa (EU INTCEN) ddibynnu ar fewnbwn o ansawdd uchel i gynyddu ein hymwybyddiaeth sefyllfaol. Fel rhan o'i gynnig sydd ar ddod ar wytnwch seilwaith critigol, bydd y Comisiwn yn sefydlu teithiau ymgynghorol i gynorthwyo Aelod-wladwriaethau i gynnal asesiadau risg, gan adeiladu ar brofiad cronfa o Gynghorwyr Diogelwch Amddiffynnol yr UE. Bydd ymchwil diogelwch yn helpu i wella canfod bygythiadau newydd yn gynnar, tra bydd buddsoddi mewn technolegau newydd yn helpu ymateb gwrthderfysgaeth Ewrop i aros ar y blaen.

 • Atal ymosodiadau trwy fynd i'r afael â radicaleiddio

Er mwyn gwrthsefyll lledaeniad ideolegau eithafol ar-lein, mae'n bwysig bod Senedd Ewrop a'r Cyngor yn mabwysiadu'r rheolau ar gael gwared ar gynnwys terfysgol ar-lein fel mater o frys. Yna bydd y Comisiwn yn cefnogi eu cais. Bydd Fforwm Rhyngrwyd yr UE yn datblygu canllawiau ar gymedroli ar gyfer cynnwys sydd ar gael i'r cyhoedd ar gyfer deunydd eithafol ar-lein.

Gall hyrwyddo cynhwysiant a darparu cyfleoedd trwy addysg, diwylliant, ieuenctid a chwaraeon gyfrannu at wneud cymdeithasau yn fwy cydlynol ac atal radicaleiddio. Bydd y Cynllun Gweithredu ar integreiddio a chynhwysiant yn helpu i adeiladu gwytnwch cymunedol.

Mae'r Agenda hefyd yn canolbwyntio ar gryfhau camau ataliol mewn carchardai, gan roi sylw penodol i ailsefydlu ac ailintegreiddio carcharorion radical, gan gynnwys ar ôl eu rhyddhau. Er mwyn lledaenu gwybodaeth ac arbenigedd ar atal radicaleiddio, bydd y Comisiwn yn cynnig sefydlu Hwb Gwybodaeth yr UE yn casglu llunwyr polisi, ymarferwyr ac ymchwilwyr.

Gan gydnabod yr heriau penodol a godwyd gan ymladdwyr terfysgol tramor ac aelodau eu teulu, bydd y Comisiwn yn cefnogi hyfforddiant a rhannu gwybodaeth i helpu Aelod-wladwriaethau i reoli eu dychweliad.

 • Hyrwyddo diogelwch trwy ddylunio a lleihau gwendidau i amddiffyn dinasoedd a phobl

Roedd llawer o'r ymosodiadau diweddar a ddigwyddodd yn yr UE yn targedu lleoedd gorlawn neu symbolaidd iawn. Bydd yr UE yn cynyddu ymdrechion i sicrhau amddiffyniad corfforol i fannau cyhoeddus gan gynnwys addoldai trwy ddiogelwch trwy ddyluniad. Bydd y Comisiwn yn cynnig casglu dinasoedd o amgylch Addewid yr UE ar Ddiogelwch Trefol a Gwydnwch a bydd yn sicrhau bod cyllid ar gael i'w cefnogi i leihau gwendidau mannau cyhoeddus. Bydd y Comisiwn hefyd yn cynnig mesurau i wneud seilwaith critigol - fel hybiau trafnidiaeth, gorsafoedd pŵer neu ysbytai - yn fwy gwydn. Er mwyn cynyddu diogelwch hedfan, bydd y Comisiwn yn archwilio opsiynau ar gyfer fframwaith cyfreithiol Ewropeaidd i ddefnyddio swyddogion diogelwch ar hediadau.

Rhaid gwirio pawb sy'n dod i mewn i'r UE, yn ddinasyddion ai peidio, yn erbyn y cronfeydd data perthnasol. Bydd y Comisiwn yn cefnogi aelod-wladwriaethau i sicrhau gwiriadau systematig o'r fath ar ffiniau. Bydd y Comisiwn hefyd yn cynnig system sy'n sicrhau na all unigolyn y gwrthodwyd arf tanio iddo ar sail diogelwch mewn un aelod-wladwriaeth gyflwyno cais tebyg mewn Aelod-wladwriaeth arall, gan gau bwlch sy'n bodoli eisoes.

 • Cynyddu cefnogaeth weithredol, erlyn a hawliau dioddefwyr i ymateb yn well i ymosodiadau

Mae cydweithrediad yr heddlu a chyfnewid gwybodaeth ar draws yr UE yn allweddol i ymateb yn effeithiol rhag ofn ymosodiadau a dod â drwgweithredwyr o flaen eu gwell. Bydd y Comisiwn yn cynnig cod cydweithredu heddlu'r UE yn 2021 i wella cydweithredu rhwng awdurdodau gorfodaeth cyfraith, gan gynnwys yn y frwydr yn erbyn terfysgaeth.

Mae rhan sylweddol o ymchwiliadau yn erbyn trosedd a therfysgaeth yn cynnwys gwybodaeth wedi'i hamgryptio. Bydd y Comisiwn yn gweithio gyda'r Aelod-wladwriaethau i nodi atebion cyfreithiol, gweithredol a thechnegol posibl ar gyfer mynediad cyfreithlon a hyrwyddo dull sy'n cynnal effeithiolrwydd amgryptio wrth amddiffyn preifatrwydd a diogelwch cyfathrebiadau, gan ddarparu ymateb effeithiol i droseddu a therfysgaeth. Er mwyn cefnogi ymchwiliadau ac erlyn yn well, bydd y Comisiwn yn cynnig creu rhwydwaith o ymchwilwyr ariannol gwrthderfysgaeth sy'n cynnwys Europol, i helpu i ddilyn y trywydd arian a nodi'r rhai sy'n gysylltiedig. Bydd y Comisiwn hefyd yn cefnogi Aelod-wladwriaethau ymhellach i ddefnyddio gwybodaeth maes y gad i nodi, canfod ac erlyn Diffoddwyr Terfysgwyr Tramor sy'n dychwelyd.

Bydd y Comisiwn yn gweithio i wella amddiffyniad dioddefwyr gweithredoedd terfysgol, gan gynnwys gwella mynediad at iawndal.

Bydd y gwaith ar ragweld, atal, amddiffyn ac ymateb i derfysgaeth yn cynnwys gwledydd partner, yng nghymdogaeth yr UE a thu hwnt; a dibynnu ar ymgysylltiad cynyddol â sefydliadau rhyngwladol. Bydd y Comisiwn a’r Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd, fel y bo’n briodol, yn cynyddu cydweithrediad â phartneriaid y Balcanau Gorllewinol ym maes arfau tanio, yn negodi cytundebau rhyngwladol â gwledydd Cymdogaeth y De i gyfnewid data personol ag Europol, a gwella cydweithrediad strategol a gweithredol ag eraill. rhanbarthau fel rhanbarth Sahel, Corn Affrica, gwledydd eraill Affrica a rhanbarthau allweddol yn Asia.

Bydd y Comisiwn yn penodi Cydlynydd Gwrthderfysgaeth, yn gyfrifol am gydlynu polisi a chyllid yr UE ym maes gwrthderfysgaeth o fewn y Comisiwn, ac mewn cydweithrediad agos â'r Aelod-wladwriaethau a Senedd Ewrop.

Mandad cryfach ar gyfer Europol

Mae'r Comisiwn yn cynnig heddiw i cryfhau mandad Europol, Asiantaeth yr UE ar gyfer cydweithredu gorfodaeth cyfraith. O ystyried bod terfysgwyr yn aml yn cam-drin gwasanaethau a gynigir gan gwmnïau preifat i recriwtio dilynwyr, cynllunio ymosodiadau, a lledaenu propaganda gan annog ymosodiadau pellach, bydd y mandad diwygiedig yn helpu Europol i gydweithredu'n effeithiol â phleidiau preifat, a throsglwyddo tystiolaeth berthnasol i Aelod-wladwriaethau. Er enghraifft, bydd Europol yn gallu gweithredu fel canolbwynt rhag ofn nad yw'n glir pa Aelod-wladwriaeth sydd ag awdurdodaeth.

Bydd y mandad newydd hefyd yn caniatáu i Europol brosesu setiau data mawr a chymhleth; gwella cydweithrediad â Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop yn ogystal â gyda gwledydd partner y tu allan i'r UE; ac i helpu i ddatblygu technolegau newydd sy'n cyd-fynd ag anghenion gorfodaeth cyfraith. Bydd yn cryfhau fframwaith diogelu data Europol a'i oruchwyliaeth seneddol.

Cefndir

Mae'r Agenda heddiw yn dilyn o'r Strategaeth Undeb Diogelwch yr UE ar gyfer 2020 i 2025, lle ymrwymodd y Comisiwn i ganolbwyntio ar feysydd blaenoriaeth lle gall yr UE ddod â gwerth i gynorthwyo Aelod-wladwriaethau i feithrin diogelwch i'r rheini sy'n byw yn Ewrop.

Mae'r Agenda Gwrthderfysgaeth yn adeiladu ar y mesurau a fabwysiadwyd eisoes i wrthod modd i derfysgwyr gynnal ymosodiadau ac i gryfhau gwytnwch yn erbyn y bygythiad terfysgol. Mae hynny'n cynnwys rheolau'r UE ar frwydro yn erbyn terfysgaeth, ar fynd i'r afael ag ariannu terfysgaeth a mynediad at ddrylliau.

Mwy o wybodaeth

Cyfathrebu ar Agenda Gwrthderfysgaeth ar gyfer yr UE: Rhagweld, Atal, Amddiffyn, Ymateb

Cynnig ar gyfer Rheoliad sy'n cryfhau mandad Europol

Cryfhau mandad Europol - Asesiad effaith Rhan 1

a Rhan 2

Cryfhau mandad Europol - Crynodeb gweithredol o'r asesiad effaith

Agenda Gwrthderfysgaeth ar gyfer yr UE a mandad cryfach i Europol: Cwestiynau ac Atebion

Datganiad i'r wasg: Strategaeth Undeb Diogelwch yr UE: cysylltu'r dotiau mewn ecosystem ddiogelwch newydd, 24 Gorffennaf 2020

Undeb Diogelwch - Gwefan y Comisiwn

Parhau Darllen

Trosedd

Arestiwyd dros 40 yn y gwrthdaro mwyaf erioed yn erbyn smyglo cocên modrwy cyffuriau o Frasil i mewn i Ewrop

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Yn oriau mân y bore (27 Tachwedd), cynhaliodd mwy na mil o heddweision gyda chefnogaeth Europol gyrchoedd cydgysylltiedig yn erbyn aelodau’r syndicâd troseddol hynod broffesiynol hwn. Cyflawnwyd tua 180 o chwiliadau tŷ, gan arwain at arestio 45 o bobl a ddrwgdybir. 

Datgelodd yr ymchwiliad fod y rhwydwaith masnachu cyffuriau hwn yn gyfrifol am fewnforio blynyddol o leiaf 45 tunnell o gocên i brif borthladdoedd Ewrop, gydag elw yn fwy na € 100 miliwn dros gyfnod o 6 mis.

Cyflawnwyd y pigiad rhyngwladol hwn, dan arweiniad awdurdodau Portiwgal, Gwlad Belg a Brasil, ar yr un pryd gan asiantaethau o dri chyfandir gwahanol, gydag Europol yn hwyluso ymdrechion cydgysylltu:

 • Ewrop: Heddlu Barnwrol Portiwgal (Polícia Judiciária), Heddlu Barnwrol Ffederal Gwlad Belg (Federale Gerechtelijke Politie, Judiciaire Fédérale yr Heddlu), Heddlu Cenedlaethol Sbaen (Policia Nacional), Heddlu’r Iseldiroedd (Politie) a Heddlu Rwmania (Poliția Română)
 • De America: Heddlu Ffederal Brasil (Ffederal Policia)
 • Y Dwyrain Canol: Heddlu Dubai a Diogelwch y Wladwriaeth Dubai

Canlyniadau yn gryno 

 • 45 o arestiadau ym Mrasil (38), Gwlad Belg (4), Sbaen (1) a Dubai (2).
 • 179 o chwiliadau tŷ.
 • Atafaelwyd dros € 12m mewn arian parod ym Mhortiwgal, € 300,000 mewn arian parod a atafaelwyd yng Ngwlad Belg a dros R $ 1m ac UD $ 169,000 mewn arian parod a atafaelwyd ym Mrasil.
 • Atafaelwyd 70 o gerbydau moethus ym Mrasil, Gwlad Belg a Sbaen a atafaelwyd 37 o awyrennau ym Mrasil.
 • Atafaelwyd 163 o dai ym Mrasil gwerth mwy na R $ 132m, atafaelwyd dau dŷ yn Sbaen gwerth € 4m, a dau fflat a atafaelwyd ym Mhortiwgal gwerth € 2.5m.
 • Asedau ariannol 10 unigolyn wedi'u rhewi yn Sbaen.

Cydweithrediad byd-eang 

Yn y fframwaith o weithgareddau cudd-wybodaeth sydd ar y gweill gyda'i gymheiriaid gweithredol, datblygodd Europol wybodaeth ddibynadwy ynghylch gweithgareddau masnachu cyffuriau rhyngwladol a gwyngalchu arian rhwydwaith troseddau cyfundrefnol Brasil sy'n gweithredu mewn sawl gwlad yn yr UE.

Roedd gan y syndicet troseddol gysylltiad uniongyrchol â charteli cyffuriau ym Mrasil a gwledydd ffynhonnell eraill De America a oedd yn gyfrifol am baratoi a chludo cocên mewn cynwysyddion morwrol sy'n rhwym i borthladdoedd mawr Ewrop.

Mae graddfa mewnforio cocên o Brasil i Ewrop sydd o dan eu rheolaeth a'u rheolaeth yn enfawr a atafaelwyd dros 52 tunnell o gocên trwy orfodaeth cyfraith yn ystod yr ymchwiliad.

Ym mis Ebrill 2020, daeth Europol â'r gwledydd cysylltiedig ynghyd sydd wedi bod yn cydweithio'n agos ers hynny i sefydlu strategaeth ar y cyd i ddod â'r rhwydwaith cyfan i lawr. Nodwyd y prif dargedau ar y naill ochr i Gefnfor yr Iwerydd.

Ers hynny, mae Europol wedi darparu datblygiad a dadansoddiad cudd-wybodaeth parhaus i gefnogi'r ymchwilwyr maes. Yn ystod y diwrnod gweithredu, defnyddiwyd cyfanswm o 8 o'i swyddogion ar lawr gwlad ym Mhortiwgal, Gwlad Belg a Brasil i gynorthwyo'r awdurdodau cenedlaethol yno, gan sicrhau dadansoddiad cyflym o ddata newydd wrth iddo gael ei gasglu yn ystod y gweithredu ac addasu'r strategaeth. yn ôl yr angen.

Wrth sôn am y llawdriniaeth hon, dywedodd Dirprwy Gyfarwyddwr Europol, Wil van Gemert: "Mae'r llawdriniaeth hon yn tynnu sylw at strwythur cymhleth a chyrhaeddiad helaeth grwpiau troseddau cyfundrefnol Brasil yn Ewrop. Mae maint yr her a wynebir heddiw gan yr heddlu ledled y byd yn galw am ddull cydgysylltiedig o fynd i'r afael â'r cyffur. masnach ar draws cyfandiroedd. Roedd ymrwymiad ein gwledydd partner i weithio trwy Europol yn sail i lwyddiant y llawdriniaeth hon ac mae'n alwad fyd-eang barhaus i weithredu. "

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd