Cysylltu â ni

Europol

Mae Europol yn cefnogi Sbaen a'r UD i ddatgymalu troseddau cyfundrefnol gwyngalchu arian

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Europol wedi cefnogi Gwarchodlu Sifil Sbaen (Guardia Civil) a Gweinyddiaeth Gorfodi Cyffuriau yr Unol Daleithiau i ddatgymalu grŵp troseddau cyfundrefnol yn gwyngalchu arian ar gyfer carteli mawr De America. 

Roedd y rhwydwaith troseddol yn ymwneud â chasglu dyledion a gwyngalchu arian a ddaeth o fasnachu cyffuriau. Fe wnaethant hefyd ddarparu gwasanaethau hitman, fel y'u gelwir, yn cynnwys lladd contractau, bygythiadau a thrais wedi'u targedu at grwpiau troseddol eraill. Defnyddiodd y sefydliad troseddol y rhwydwaith o ddynion taro i gasglu taliadau ledled Sbaen gan grwpiau troseddol eraill sy'n prynu cyffuriau o garteli De America i'w hailddosbarthu yn lleol. Nododd yr ymchwiliad hefyd nifer o 'ddynion blaen' yn caffael nwyddau moethus ar gyfer ffyrdd o fyw arweinwyr y grŵp. Dim ond rhan fach o gynllun gwyngalchu arian mawr oedd hwn a oedd yn masnachu ceir pen uchel ac yn defnyddio technegau smurfio i roi elw troseddol yn y system ariannol.

Canlyniadau

 • Arestio 4 o bobl dan amheuaeth (gwladolion Colombia, Sbaen a Venezuelan)
 • 7 o bobl dan amheuaeth wedi'u cyhuddo o droseddau
 • 1 cwmni wedi'i gyhuddo o drosedd
 • 3 chwiliad cartref yn Sbaen
 • Atafaelu ceir pen uchel, eitemau moethus, drylliau a bwledi

Hwylusodd Europol y cyfnewid gwybodaeth a darparu cefnogaeth ddadansoddol yn ystod yr ymchwiliad cyfan.

hysbyseb

Gwyliwch fideo

Wedi'i bencadlys yn Yr Hâg, yr Iseldiroedd, mae Europol yn cefnogi 27 aelod-wladwriaeth yr UE yn eu brwydr yn erbyn terfysgaeth, seiberdroseddu a mathau eraill difrifol a threfnus o droseddu. Mae hefyd yn gweithio gyda llawer o wladwriaethau partner y tu allan i'r UE a sefydliadau rhyngwladol. O'i amrywiol asesiadau bygythiad i'w weithgareddau casglu gwybodaeth a gweithredol, mae gan Europol yr offer a'r adnoddau sydd eu hangen arno i wneud ei ran i wneud Ewrop yn fwy diogel.

 

hysbyseb

EMPACT

Yn 2010 sefydlodd yr Undeb Ewropeaidd a Cylch Polisi pedair blynedd i sicrhau mwy o barhad yn y frwydr yn erbyn troseddau rhyngwladol a chyfundrefnol difrifol. Yn 2017 penderfynodd Cyngor yr UE barhau â Chylch Polisi'r UE ar gyfer y 2018 - 2021 cyfnod. Ei nod yw mynd i'r afael â'r bygythiadau mwyaf sylweddol a achosir gan droseddau rhyngwladol trefnus a difrifol i'r UE. Cyflawnir hyn trwy wella a chryfhau cydweithredu rhwng gwasanaethau perthnasol Aelod-wladwriaethau'r UE, sefydliadau ac asiantaethau, yn ogystal â gwledydd a sefydliadau y tu allan i'r UE, gan gynnwys y sector preifat lle bo hynny'n berthnasol. gwyngalchu arian yw un o flaenoriaethau'r Cylch Polisi.

Europol

Rhwydwaith sy'n gwerthu gwasanaethau ariannol ffug ar-lein wedi'i dynnu i lawr

cyhoeddwyd

on

Ymunodd awdurdodau gorfodaeth cyfraith a barnwrol o Fwlgaria, Cyprus, yr Almaen, yr Iseldiroedd a'r Wcráin, gyda chefnogaeth Europol ac Eurojust, yn erbyn grŵp troseddau cyfundrefnol sy'n ymwneud â thwyll deuaidd. Roedd y grŵp y tu ôl i blatfform masnachu ar-lein ar gyfer gwasanaethau ariannol gydag opsiynau deuaidd. Sefydlodd Europol Dasglu Gweithredol i gefnogi'r ymchwiliad trawsffiniol. 

Arweiniodd y diwrnod Gweithredu ar 6 Hydref 2021 yn Kiev, Limassol a Sofia at:

 • Wyth chwiliad tŷ (pump ym Mwlgaria, un yng Nghyprus, dau yn yr Wcrain)
 • Holwyd 17 o unigolion ym Mwlgaria
 • Arestiwyd un targed gwerth uchel yng Nghyprus
  Roedd y trawiadau yn cynnwys ffonau, offer electronig, cyfrifon banc a chopïau wrth gefn o ddata 

Collwyd o leiaf € 15 miliwn ar opsiynau ffug

Gan weithredu rhwng Mai 2019 a Medi 2021, fe wnaeth y rhwydwaith troseddol ddenu buddsoddwyr o'r Almaen i wneud trafodion gwerth cyfanswm o € 15 miliwn o leiaf. Hysbysebodd y rhai a ddrwgdybir y gwasanaethau ariannol ar-lein a thrwy gyfryngau cymdeithasol, wrth ddefnyddio dros 250 o enwau parth. Sefydlodd y rhwydwaith troseddol sy'n gysylltiedig â chwmni, sydd wedi'i leoli yn yr Wcrain, ganolfan alwadau ym Mwlgaria. Cysylltodd oddeutu 100 o weithwyr y ddwy ganolfan alwadau, a leolir yn Sofia, â “chleientiaid” a hysbysebu gwasanaethau ariannol esgus ym maes opsiynau deuaidd dan gochl cynghorwyr ariannol. Er mwyn ymgymryd â'r sgam, roedd gan weithwyr y ganolfan alwadau sgriptiau yn cynnwys sgyrsiau wedi'u diffinio ymlaen llaw a negeseuon allweddol i argyhoeddi cleientiaid i ryddhau mwy o arian. Fodd bynnag, mae ymchwiliad dilynol yn awgrymu nad oedd y rhan fwyaf o'r gweithwyr yn ymwybodol bod y cwmni yr oeddent yn gweithio iddo yn rhan o gynllun twyll. Roedd yr elw cychwynnol a ddangosir yn y rhyngwyneb defnyddiwr yn annog y cleientiaid i fuddsoddi symiau mawr o arian. Fodd bynnag, ni dderbyniodd cleientiaid daliad o'u henillion na'u balans credyd ar ôl iddynt ofyn amdano. Hyd yn hyn mae'r ymchwiliad wedi arwain at 246 o achosion troseddol ar draws 15 talaith ffederal yr Almaen. 

hysbyseb

Er mwyn cefnogi'r ymchwiliad, sefydlodd Europol Dasglu Gweithredol penodol lle hwylusodd y cyfnewid gwybodaeth a darparu cefnogaeth ddadansoddol. Yn ystod y dyddiau gweithredu, defnyddiodd Europol chwe arbenigwr i Fwlgaria, Cyprus a'r Wcráin i groeswirio gwybodaeth weithredol mewn amser real yn erbyn cronfeydd data Europol er mwyn arwain at ymchwilwyr yn y maes. Hefyd darparodd yr arbenigwyr arbenigedd technegol i alluogi echdynnu gwybodaeth o ddyfeisiau symudol a seilwaith TG.

Cynhaliodd Eurojust ganolfan gydlynu i hwyluso'r broses o gyfnewid gwybodaeth a chefnogi cydweithredu rhwng awdurdodau dan sylw yn ystod y diwrnod gweithredu. 
 

hysbyseb
Parhau Darllen

Trosedd

Gwiriwyd llafur mewn gwinllannoedd a ffermydd ledled Ewrop

cyhoeddwyd

on

Rhwng 9 a 16 Medi 2021, cefnogodd Europol ddiwrnodau gweithredu cydgysylltiedig ledled Ewrop yn erbyn masnachu mewn pobl er mwyn camfanteisio ar lafur yn y sector amaethyddol. Roedd y llawdriniaeth, dan arweiniad Ffrainc, yn cynnwys ystod eang o awdurdodau gorfodaeth cyfraith gan gynnwys yr heddlu, gwarchodwyr mewnfudo a ffiniau, arolygiadau llafur ac awdurdodau treth o Fwlgaria, Cyprus, y Ffindir, yr Eidal, Latfia, yr Iseldiroedd a Sbaen. Roedd Awdurdod Llafur Ewrop hefyd yn cefnogi'r diwrnodau gweithredu. Cymerodd bron i 2 050 o swyddogion o awdurdodau cenedlaethol ran yn y gweithgareddau gweithredol ar lawr gwlad.

Arweiniodd yr wythnos weithredu at:

 • 12 arestiad (wyth yn Ffrainc a phedwar yn Sbaen)
 • Dynodwyd 54 o fasnachwyr a amheuir (27 yn Ffrainc, 21 yn yr Eidal, dau yn Latfia, pedwar yn Sbaen)
 • Nodwyd 269 o ddioddefwyr camfanteisio posibl, 81 ohonynt o fasnachu bodau dynol (17 yng Nghyprus, 91 yn Ffrainc, 134 yn yr Eidal, 24 yn Sbaen a thri yn Latfia)
 • Gwiriwyd 704 o leoliadau (gwinllannoedd, ffermydd ac eraill)
 • 273 o gerbydau wedi'u gwirio
 • Gwiriwyd 4,014 o bobl
 • Cychwynnwyd 126 o ymchwiliadau newydd (14 yn y Ffindir, 93 yn Ffrainc, dau yn yr Eidal, naw yn Latfia, pedwar yn yr Iseldiroedd a phedwar yn Sbaen)

Canolbwyntiwch ar weithwyr tymhorol

Cynhaliodd awdurdodau gorfodaeth cyfraith archwiliadau mewn gweithleoedd y nodwyd eu bod yn fwy agored i gael eu hecsbloetio, megis ffermydd a gwinllannoedd. Canolbwyntiodd y gwiriadau ar amodau gwaith y gweithwyr. Mae gwladolion o'r tu allan i'r UE wedi'u nodi fel y rhai sydd fwyaf agored i gael eu hecsbloetio mewn swyddi tymhorol, tra adroddir bod gwladolion yr UE yn cael eu hecsbloetio yn y sector amaethyddol trwy gydol y flwyddyn. Roedd y diwrnodau gweithredu yn targedu rhwydweithiau troseddol a hwyluswyr sy'n ymwneud â masnachu pobl, yn arbenigo mewn 'brocera' cyflogaeth ar y farchnad anghyfreithlon. Mae camfanteisio llafur yn weithgaredd troseddol proffidiol iawn, gan niweidio iechyd a hawliau'r dioddefwyr. Datgymalodd gweithrediad llwyddiannus yn Ffrainc rwydwaith troseddol, sydd wedi cynhyrchu amcangyfrif o € 5 miliwn mewn iawndal i ddioddefwyr ac awdurdodau. Yn ystod y camau yn erbyn y rhwydwaith hwn, bu awdurdodau yn chwilio 25 o leoliadau ac arestio tyfwyr gwin, darparwyr gwasanaeth a chyfryngwyr.

hysbyseb

Mae'r frwydr yn erbyn masnachu mewn pobl i ecsbloetio llafur yn gofyn am ymdrech gyfunol, drawsffiniol gan wahanol awdurdodau. Yn ystod yr wythnos weithredu hon, trefnodd Awdurdod Llafur Ewrop yr arolygiad cyntaf ar y cyd, a gynhaliwyd yn Ffrainc ac a oedd yn cynnwys swyddogion o Arolygiaeth Lafur Gyffredinol Bwlgaria. 

Cydlynodd Europol y diwrnodau gweithredu a hwyluso'r cyfnewid gwybodaeth rhwng y gwledydd a gymerodd ran. Darparodd Europol gefnogaeth ddadansoddol a gweithredol 24/7 a hwylusodd y cyfnewid cyfathrebu amser real rhwng yr awdurdodau a gymerodd ran.
 

Wedi'i bencadlys yn Yr Hâg, yr Iseldiroedd, mae Europol yn cefnogi 27 aelod-wladwriaeth yr UE yn eu brwydr yn erbyn terfysgaeth, seiberdroseddu, a ffurfiau troseddau difrifol a chyfundrefnol eraill. Mae Europol hefyd yn gweithio gyda llawer o wladwriaethau partner y tu allan i'r UE a sefydliadau rhyngwladol. O'i amrywiol asesiadau bygythiad i'w weithgareddau casglu gwybodaeth a gweithredol, mae gan Europol yr offer a'r adnoddau sydd eu hangen arno i wneud ei ran i wneud Ewrop yn fwy diogel.

hysbyseb

Parhau Darllen

Europol

Cyhuddwyd dros 60 o wrthdaro ar gartel y Balcanau y tu ôl i biblinell cocên i Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae gweithrediad gorfodi cyfraith rhyngwladol digynsail yn cynnwys 8 gwlad wedi arwain at ffeilio adroddiadau troseddol yn erbyn 61 o bobl a ddrwgdybir yn perthyn i gartel cyffuriau Balcanaidd yn gorlifo Ewrop â chocên. 

Cyflawnwyd nifer o gamau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn fframwaith Tasglu Gweithredol rhwng Sbaen, Croatia, Serbia, yr Almaen, Slofenia, Bosnia a Herzegovina, yr Unol Daleithiau a Colombia, gydag ymdrechion cydlynu dan arweiniad Troseddau Cyfundrefnol Difrifol Ewropeaidd Europol Canolfan. 

Roedd gan y sefydliad troseddol hynod symudol hwn ganghennau yn weithredol mewn sawl gwlad Ewropeaidd ac roedd yn cynnwys troseddwyr o Serbia, Croatia, Montenegro a Slofenia yn bennaf.

hysbyseb

Sefydlwyd Tasglu Gweithredol gan Europol ym mis Gorffennaf 2020 i ddod â'r holl wledydd dan sylw ynghyd i gydlynu strategaeth ar y cyd i ddod â'r rhwydwaith cyfan i lawr. Ers hynny, darparwyd datblygu a dadansoddi gwybodaeth yn barhaus i Europol i gefnogi'r ymchwilwyr maes. 

Canlyniadau Cartel Balcanaidd y Tasglu Gweithredol 

 • Mae 61 aelod wedi’u cyhuddo, ac mae 23 ohonyn nhw wedi’u harestio (13 yn Sbaen a 10 yn Slofenia)
 • Atafaelu 2,6 tunnell o gocên
 • Atafaelu 324 cilo o farijuana
 • Atafaelu € 612 000 mewn arian parod
 • Atafaelu 9 cerbyd moethus a 5 beic modur

Streic gydlynol 

Yn y fframwaith o weithgareddau cudd-wybodaeth a gynhaliwyd gyda'u cymheiriaid rhyngwladol, datblygodd ymchwilwyr Sbaen wybodaeth ddibynadwy bod y cartel hwn yn paratoi mewnforio cocên mawr o Dde America i Ewrop yng ngwanwyn eleni. 

hysbyseb

Rhoddwyd mesurau gwyliadwriaeth arbennig ar waith wrth i'r troseddwyr symud yn ôl ac ymlaen rhwng Sbaen a De America i gwblhau manylion mewnforio cocên, sef cyfanswm o dros 1,25 tunnell. 

Cyflymodd yr ymchwiliad ym mis Mawrth eleni pan deithiodd arweinwyr y cartel hwn i Sbaen i baratoi ar gyfer cyrraedd y llwyth cocên. Roedd y ddau unigolyn hyn - a ystyriwyd yn Dargedau Gwerth Uchel gan Europol, wedi osgoi mynychu cyfarfodydd yn bersonol er mwyn osgoi gorfodi'r gyfraith. 

Roedd hyn yn rhy dda o gyfle i orfodi'r gyfraith ei fethu: yn oriau mân 10 Mawrth 2021, cynhaliodd swyddogion o Heddlu Cenedlaethol Sbaen (Policia Nacional) gyrchoedd ar yr un pryd yn ninasoedd Tarragona, Barcelona, ​​Gerona a Valencia, gan arestio tri ar ddeg unigolion, gan gynnwys y ddau frenin a heddwas a gydweithiodd â'r sefydliad troseddol. 
Datgymalodd ymchwilwyr Sbaen hefyd ffrydiau refeniw amgen y cartel, megis cynhyrchu a masnachu mariwana a gwerthu cerbydau moethus. 
 
Mewn gweithred ddilynol ym mis Mai 2021 cyhuddwyd tua 48 aelod arall o’r grŵp troseddol trefnedig yn Slofenia gan yr Heddlu Cenedlaethol (Policija) am eu rhan yn nosbarthiad y cocên a’r mariwana ledled Ewrop. Mae cyfanswm o 10 o'r rhai sydd dan amheuaeth bellach yn cael eu harestio.  

Roedd yr awdurdodau gorfodaeth cyfraith canlynol yn rhan o'r ymgyrch hon: 

 • Sbaen: Heddlu Cenedlaethol (Policia Nacional)
 • Croatia:  Swyddfa Genedlaethol yr Heddlu ar gyfer Atal Llygredd a Throsedd Cyfundrefnol (Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiranog kriminaliteta - PNUSKOK) 
 • Serbia: Cyfarwyddiaeth Ymchwilio Troseddol Serbia (Uprava kirminalisticke policyije)
 • Yr Almaen: Swyddfa Heddlu Troseddol Ffederal (Bundeskriminalamt), Pencadlys yr Heddlu Frankfurt am Main (Polizeipräsidium Frankfurt am Main)
 • Slofenia: Swyddfa Ymchwilio Genedlaethol 
 • Bosnia a Herzegovina: Heddlu Ffederal Sarajevo
 • Unol Daleithiau: Gweinyddiaeth Gorfodi Cyffuriau yr Unol Daleithiau 
 • Colombia: Heddlu Cenedlaethol (Policia Nacional)

Roedd y Tasglu Gweithredol hwn yn rhan o strategaeth Europol wrth wrthweithio troseddau cyfundrefnol difrifol sy'n tarddu o'r Balcanau Gorllewinol. 

Gwyliwch y fideo

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd