Cysylltu â ni

Economi

Agenda Ddigidol: Mae gwyddonwyr o'r Swistir, Ffrainc a'r Almaen yn datblygu llygaid 'pryfed' artiffisial i helpu i atal damweiniau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

cyfansawdd_eyeArchwiliodd gwyddonwyr yn y Swistir, yr Almaen a Ffrainc sut mae'r llygad pryfed yn gweithio a dylunio ac adeiladu'r llygaid cyfansawdd artiffisial crwm bach cwbl weithredol. Mae'r 'CURVACEDerbyniodd y prosiect € 2 filiwn yng nghyllid yr UE i ddatblygu llygaid bach 'pryfed', sydd â photensial diwydiannol uchel mewn roboteg symudol, dillad craff a chymwysiadau meddygol.

Yn y dyfodol, gellid defnyddio'r llygad cyfansawdd artiffisial mewn ardaloedd lle mae canfod mudiant panoramig yn primordial. Er enghraifft, gellid atodi llygad cyfansawdd artiffisial hyblyg o amgylch automobiles ar gyfer canfod rhwystrau yn effeithlon (ee yn ystod symudiadau parcio, ar gyfer arweiniad cerbydau awtomataidd, neu ar gyfer canfod cerbydau neu gerddwyr sy'n mynd yn rhy agos), neu eu rhoi ar waith mewn cerbydau micro aer ( MAVs) ar gyfer llywio heb wrthdrawiad ar sail golwg (megis wrth lanio neu osgoi rhwystrau, megis mewn gweithrediadau achub). Oherwydd eu trwch a'u hyblygrwydd isel cynhenid, gallent hefyd gael eu hintegreiddio mewn meinweoedd i wneud dillad craff, fel hetiau craff gyda systemau rhybuddio gwrthdrawiadau ar gyfer pobl â nam ar eu golwg. Ar ben hynny, gallai llygaid cyfansawdd artiffisial hyblyg fod ynghlwm wrth waliau a dodrefn cartrefi deallus ar gyfer canfod symudiadau (ee yr henoed mewn senarios byw â chymorth amgylchynol, neu ar gyfer plant mewn rôl atal damweiniau).

Dywedodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Neelie Kroes: “Mae natur yn darparu llawer o atebion soffistigedig iawn inni o ran datrys problemau. Mae’r rhaglenni ymchwil a ariennir gan y CE yn rhoi’r posibilrwydd inni gael ein hysbrydoli, deall, copïo ac ail-greu ar raddfa ddiwydiannol rai o’r pethau gwych y mae Mother Nature wedi dod â ni, fel y gallwn wella bywydau ein cyd-ddinasyddion. ”

hysbyseb

Mae'r llygad cyfansawdd yn cynnwys nodweddion ac ymarferoldeb tebyg i lygad pryf ffrwythau Drosophila, ac arthropodau eraill. Mae'r llygad, gwrthrych silindrog bach (diamedr 12.8 mm, 1.75 gram) yn cynnwys 630 o "lygaid sylfaenol", o'r enw ommatidia, wedi'i drefnu mewn 42 colofn o 15 synhwyrydd yr un. Mae pob ommatidium yn cynnwys lens (172 micron), wedi'i gyfuno â picsel electronig (30 micron). Mae gan y synwyryddion hyn briodweddau optegol datblygedig, megis maes panoramig heb ei drin 180 ° x60 ° a dyfnder mawr o gae, a gallant addasu i amrywiaeth eang o amodau goleuo.

Ariannwyd prosiect CURVACE trwy raglen agored FET y Comisiwn Ewropeaidd. Yn rhan o adran Gwyddoniaeth Ardderchog Horizon 2020, Rhaglen Fframwaith yr UE ar gyfer Ymchwil ac Arloesi, mae FET agored yn meithrin syniadau newydd: ymchwil gydweithredol ar gyfer gwyddoniaeth a thechnoleg weledigaethol embryonig, risg uchel.

Cefndir

hysbyseb

Daeth prosiect mae'n cynnwys pum sefydliad sy'n cydweithredu: EPFL (y Swistir), Prifysgol Aix-Marseille a CNRS (Ffrainc), Sefydliad Frauenhofer ar gyfer Opteg Gymhwysol a Pheirianneg Fanwl (Yr Almaen), a Phrifysgol Tübingen (yr Almaen) yn gweithio gyda'i gilydd am 45 mis (01.10.2009 - 30.06.2013). Cyllideb y prosiect cyfan yw € 2.73 miliwn, gyda € 2.09m yn dod o gyllid yr UE.

Cyhoeddwyd y canlyniadau yn y cyfnodolyn Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS).

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd