Cysylltu â ni

Economi

Datganiad gan y Comisiwn Ewropeaidd, ECB a IMF ar genhadaeth adolygu wythfed a'r nawfed i Bortiwgal

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

ecb_logo_ENYmwelodd timau staff o'r Comisiwn Ewropeaidd, Banc Canolog Ewrop (ECB) a'r Gronfa Ariannol Ryngwladol (IMF) â Lisbon yn ystod Medi 16-Hydref 3 ar gyfer yr wythfed a'r nawfed adolygiad chwarterol cyfun o raglen addasu economaidd Portiwgal.

Mae arwyddion cynnar o adferiad mewn gweithgaredd economaidd. Rhagwelir y bydd gweithgaredd economaidd yn contractio 1.8% yn 2013 - adolygiad ar i fyny o 0.5 pwynt canran - cyn ehangu 0.8% yn 2014. Disgwylir i ddiweithdra aros yn is na 18 y cant y flwyddyn nesaf ac mae addasiad allanol sylweddol yn parhau, gyda Phortiwgal yn ennill allforio. cyfran y farchnad am y drydedd flwyddyn yn olynol.

Mae targed diffyg cyllidol 2013 y rhaglen, sef 5.5% o CMC, o fewn cyrraedd. Mae gweithredu cyllideb wedi'i gefnogi gan berfformiad refeniw solet a gwell rheolaeth ar wariant, tra bod tanberfformio mewn rhai rhannau o'r gyllideb yn cael sylw. Mae diwygiadau'r sector cyhoeddus yn parhau i gryfhau rheolaeth ariannol, ymladd osgoi talu treth, ailstrwythuro mentrau'r wladwriaeth, a lleihau costau partneriaethau cyhoeddus-preifat.

hysbyseb

Mae'r awdurdodau wedi ailddatgan eu hymrwymiad i'r targed diffyg GDP o 4% ar gyfer 2014. Gan adlewyrchu asesiad trylwyr o'r cydbwysedd rhwng yr addasiad cyllidol angenrheidiol, twf economaidd, a'r rhagolygon cyllido, cytunwyd i ailddatgan y targed diffyg cyllidol fel y'i diwygiwyd yn y 7fed adolygiad. Er mwyn lleihau pwysau gormodol y sector cyhoeddus yn yr economi, bydd y mesurau cydgrynhoi allweddol sydd i'w cynnig yn y Gyllideb ddrafft ar gyfer 2014 yn anelu'n gywir at resymoli a moderneiddio gweinyddiaeth gyhoeddus, gwella cynaliadwyedd y system bensiwn, a sicrhau arbedion cost ar draws gweinidogaethau. . Bydd gweithredu'r Gyllideb ddrafft ar gyfer 2014 yn drwyadl yn gam pendant tuag at barchu'r Cytuniad ar Sefydlogrwydd, Cydlynu a Llywodraethu (y Compact Cyllidol). Pe bai rhai o'r mesurau yn benderfynol o fod yn anghyfansoddiadol, byddai angen i'r llywodraeth ailfformiwleiddio'r gyllideb ddrafft er mwyn cyrraedd y targed diffyg cytunedig. Byddai hyn, fodd bynnag, yn awgrymu risgiau cynyddol i dwf a chyflogaeth a byddai'n lleihau'r rhagolygon ar gyfer enillion parhaus i farchnadoedd ariannol.

Er bod byfferau banciau yn ddigonol, mae'r amgylchedd gweithredu yn parhau i fod yn heriol. Mae diddyledrwydd banciau wedi cael ei gryfhau ymhellach yn dilyn rhai ymdrechion ailgyfalafu ychwanegol, tra bod amodau hylifedd yn gwella'n raddol yng nghanol dad-ddileu mantolenni parhaus, ac angenrheidiol. Serch hynny, mae proffidioldeb yn parhau i fod yn wan, gan alw am wyliadwriaeth well a pharhaus gan y Banco de Portugal ac ymdrechion parhaus i wella ei fframweithiau goruchwylio a datrys. Mae amodau credyd yn parhau i fod yn heriol, ond gyda gwelliannau diweddar i'r sectorau sy'n canolbwyntio ar allforio. Mae mesurau i sicrhau cyllid digonol ar gyfer cwmnïau bach a chanolig hyfyw yn cael eu gweithredu, gan gynnwys mentrau i annog arallgyfeirio ffynonellau cyllid.

Mae agenda'r rhaglen o ddiwygiadau strwythurol wedi'i datblygu'n dda, a bydd ei gweithredu'n effeithiol yn allweddol i gynnal enillion cystadleurwydd. Gwnaed cynnydd pwysig ym meysydd marchnadoedd llafur, diwygiadau barnwrol, diwygiadau i ddiwydiannau rhwydwaith, a phroffesiynau rheoledig, gyda pheth tystiolaeth gychwynnol o effaith ar weithrediad yr economi. Mae glasbrint ar gyfer diwygio treth incwm gorfforaethol yn gynhwysfawr hefyd wedi'i baratoi, ond byddai angen i'r gweithredu barchu targedau cydgrynhoi cyllidol. Mae cynnydd yn cael ei wneud, er gyda rhywfaint o oedi, o ran lleihau'r rhwystrau i wneud busnes trwy leddfu beichiau gweinyddol a gweithdrefnau trwyddedu. Mae'r awdurdodau hefyd wedi ymrwymo i archwilio'r cwmpas ar gyfer mentrau newydd, a fydd yn arbennig o bwysig o ystyried yr angen i feithrin cystadleurwydd a chreu swyddi.

hysbyseb

Mae'r rhaglen yn parhau i fod ar y trywydd iawn, gyda'r awdurdodau'n benderfynol o gyflawni ei hamcanion. Dros yr haf, roedd cynnyrch sofran yn gwrthdroi enillion cynharach, ynghanol pryderon y farchnad ynghylch rhagweladwyedd llunio polisi yn dilyn cynnwrf gwleidyddol byrhoedlog a dyfarniadau Llys Cyfansoddiadol a rwystrodd fesurau polisi allweddol. Mae dyled gyhoeddus yn parhau i fod yn gynaliadwy; nawr disgwylir iddo gyrraedd uchafbwynt o 127.8 y cant yn 2013 a dirywio wedi hynny. Bydd gweithredu rhaglenni'n gadarn a pherchnogaeth wedi'i hailddatgan yn cefnogi dychweliad y llywodraeth i gyllid llawn y farchnad. Ar yr amod bod yr awdurdodau'n dyfalbarhau wrth weithredu'r rhaglen yn gadarn, mae aelod-wladwriaethau ardal yr ewro wedi datgan eu bod yn barod i gefnogi Portiwgal nes bod mynediad llawn i'r farchnad yn cael ei adennill. Mae diwylliant Portiwgal o ddeialog wleidyddol a chymdeithasol yn parhau i fod yn gaffaeliad pwysig i'r rhaglen.

Cefnogir rhaglen addasiad economaidd Portiwgal gan fenthyciadau gan yr Undeb Ewropeaidd sy'n dod i gyfanswm o € 52 biliwn a Chyfleuster Cronfa Estynedig € 26 biliwn gyda'r IMF. Gallai'r 8fed a'r 9fed adolygiad ddod i ben ym mis Tachwedd, yn amodol ar gymeradwyaeth ECOFIN ac Eurogroup a Bwrdd Gweithredol yr IMF. Byddai hyn yn caniatáu ar gyfer talu € 5.6 biliwn (€ 3.7 biliwn gan yr UE, a thua € 1.9 biliwn gan yr IMF) yn dilyn cymeradwyo'r adolygiadau cyfredol. Disgwylir i'r genhadaeth ar y cyd ar gyfer adolygiad nesaf y rhaglen ddigwydd ym mis Tachwedd 2013.

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

Uwchgynadleddau UE

Mae'r UE-UD yn lansio Cyngor Masnach a Thechnoleg i arwain trawsnewid digidol byd-eang ar sail gwerthoedd

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn lansiad y Cyngor Masnach a Thechnoleg (TTC) yn Uwchgynhadledd yr UE-UD ym mis Mehefin gan Arlywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen ac Arlywydd yr UD Joe Biden, cyhoeddodd yr UE a’r Unol Daleithiau ar 9 Medi y manylion ar gyfer ei gyfarfod cyntaf ar 29 Medi 2021 yn Pittsburgh, Pennsylvania. Bydd yn cael ei gyd-gadeirio gan Is-lywyddion Gweithredol y Comisiwn Ewropeaidd Margrethe Vestager a Valdis Dombrovskis, ynghyd ag Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau Antony Blinken, yr Ysgrifennydd Masnach Gina Raimondo, a Chynrychiolydd Masnach Katherine Tai.

Cyhoeddodd cyd-gadeiryddion TTC: “Mae'r cyfarfod agoriadol hwn o Gyngor Masnach a Thechnoleg yr UE-UD (TTC) yn nodi ein cyd-ymrwymiad i ehangu a dyfnhau masnach a buddsoddiad trawsatlantig ac i ddiweddaru'r rheolau ar gyfer economi'r 21ain ganrif. Gan adeiladu ar ein gwerthoedd democrataidd a rennir a pherthynas economaidd fwyaf y byd, rydym wedi bod yn gweithio'n galed ers yr Uwchgynhadledd i nodi'r meysydd lle gallwn gymryd camau pendant i sicrhau bod polisïau masnach a thechnoleg yn cyflawni i'n pobl. Ar y cyd â'r TTC, mae'r UE a'r UD wedi ymrwymo ac yn edrych ymlaen at ymgysylltu cadarn a pharhaus ag ystod eang o randdeiliaid i sicrhau bod canlyniadau'r cydweithrediad hwn yn cefnogi twf eang yn y ddwy economi ac yn gyson â'n gwerthoedd cyffredin. . ”

Bydd deg gweithgor y TTC yn mynd i’r afael â set amrywiol o heriau, gan gynnwys cydweithredu ar safonau technoleg, heriau masnach fyd-eang a diogelwch cadwyn gyflenwi, technoleg hinsawdd a gwyrdd, diogelwch a chystadleurwydd TGCh, llywodraethu data a llwyfannau technoleg, camddefnyddio technoleg yn bygwth diogelwch a hawliau dynol, rheolaethau allforio, sgrinio buddsoddiad, a mynediad at, a defnyddio technolegau digidol gan fentrau bach a chanolig. Mae'r datganiad llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd