Cysylltu â ni

Economi

Esboniodd llywodraethu economaidd yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

10635506329401268106Mae'r gwersi a ddysgwyd o'r argyfwng dyled economaidd, ariannol ac sofran diweddar wedi arwain at ddiwygiadau yn olynol i reolau'r UE, gan gyflwyno, ymhlith pethau eraill, systemau gwyliadwriaeth newydd ar gyfer polisïau cyllidebol ac economaidd a llinell amser gyllidebol newydd.

Mae'r rheolau newydd (a gyflwynwyd trwy'r Chwe Phecyn, y Dau Becyn a'r Cytuniad ar Sefydlogrwydd, Cydlynu a Llywodraethu) wedi'u seilio yn y Semester Ewropeaidd, calendr llunio polisi'r UE. Mae'r system integredig hon yn sicrhau bod rheolau cliriach, gwell cydgysylltu polisïau cenedlaethol trwy gydol y flwyddyn, camau dilynol rheolaidd a chosbau cyflymach am dorri'r rheolau. Mae hyn yn helpu aelod-wladwriaethau i gyflawni eu hymrwymiadau cyllidebol a diwygio wrth wneud yr Undeb Economaidd ac Ariannol yn ei gyfanrwydd yn fwy cadarn.

Mae'r canlynol yn nodweddion hanfodol y system newydd.

hysbyseb

CYDGYSYLLTU DRWY GYDOL Y FLWYDDYN: Y SEMESTER EWROPEAIDD

Cyn yr argyfwng, cynllunio polisi cyllidol ac economaidd yn yr UE wedi digwydd trwy brosesau gwahanol. Nid oedd golwg gynhwysfawr yr ymdrechion a wnaed ar lefel genedlaethol, ac nid oes unrhyw gyfle i aelod-wladwriaethau i drafod strategaeth ar y cyd ar gyfer yr economi UE.

Cydlynu a chanllawiau

hysbyseb

Mae'r Semester Ewropeaidd, a gyflwynwyd yn 2010, yn sicrhau bod aelod-wladwriaethau'n trafod eu cynlluniau cyllidebol ac economaidd â'u partneriaid yn yr UE ar adegau penodol trwy gydol y flwyddyn. Mae hyn yn caniatáu iddynt wneud sylwadau ar gynlluniau ei gilydd ac yn galluogi'r Comisiwn i roi arweiniad polisi mewn da bryd, cyn i benderfyniadau gael eu gwneud ar lefel genedlaethol. Mae'r Comisiwn hefyd yn monitro a yw aelod-wladwriaethau'n gweithio tuag at y targedau lleihau swyddi, addysg, arloesi, yr hinsawdd a thlodi yn strategaeth twf tymor hir yr UE, Ewrop 2020.

Mae llinell amser clir

Mae'r cylch yn cychwyn ym mis Tachwedd bob blwyddyn gydag Arolwg Twf Blynyddol y Comisiwn (blaenoriaethau economaidd cyffredinol ar gyfer yr UE), sy'n rhoi arweiniad polisi i aelod-wladwriaethau ar gyfer y flwyddyn ganlynol.

argymhellion Gwlad-benodol a gyhoeddwyd yn y gwanwyn yn cynnig aelod-wladwriaethau teilwra cyngor ar ddiwygiadau strwythurol dyfnach, sydd yn aml yn cymryd mwy na blwyddyn i'w gwblhau.

monitro'r gyllideb Eurozone ddwysáu tuag at ddiwedd y flwyddyn, gyda'r aelod-wladwriaethau gyflwyno cynlluniau cyllidebol drafft, sy'n cael eu hasesu gan y Comisiwn a'u trafod gan weinidogion cyllid ardal yr ewro. Mae'r Comisiwn hefyd yn adolygu safiad cyllidol yn ardal yr ewro yn ei gyfanrwydd.

Mae'r Comisiwn yn monitro gweithrediad y blaenoriaethau a diwygiadau sawl gwaith y flwyddyn, gyda ffocws ar ardal yr ewro ac aelod-wladwriaethau sydd â phroblemau ariannol neu ariannol.

 • Tachwedd: Y Arolwg Twf Blynyddol (DLlB) yn pennu blaenoriaethau economaidd cyffredinol ar gyfer yr UE ar gyfer y flwyddyn ganlynol. Mae Adroddiad Mecanwaith Rhybudd (AMR) sgrinio aelod-wladwriaethau ar gyfer anghydbwysedd economaidd. Mae'r Comisiwn yn cyhoeddi ei barn ar gynlluniau cyllideb ddrafft (ar gyfer holl wledydd ardal yr ewro) a Rhaglenni Partneriaeth Economaidd (ar gyfer gwledydd ardal yr ewro gyda diffygion cyllideb ormodol). Mae'r cynlluniau gyllideb hefyd yn cael eu trafod gan weinidogion cyllid ardal yr ewro.
 • Rhagfyr: Aelod-wladwriaethau Ardal yr Ewro yn mabwysiadu cyllidebau blynyddol terfynol, gan ystyried barn gweinidogion cyllid a chyllid y Comisiwn.
 • Chwefror / Mawrth: Y Senedd Ewrop a'r gweinidogion perthnasol yr UE (ar gyfer cyflogaeth, economeg a chyllid, a chystadleurwydd) Cyfarfod yn y Cyngor yn trafod y AGS. Mae'r Comisiwn yn cyhoeddi ei rhagolwg economaidd y gaeaf. Mae'r Cyngor Ewropeaidd yn mabwysiadu blaenoriaethau economaidd ar gyfer yr UE, yn seiliedig ar yr AGS. Mae ei hyd tua yr amser y bydd y Comisiwn yn cyhoeddi adolygiadau manwl o aelod-wladwriaethau gyda anghydbwysedd posibl (y rhai a nodwyd yn yr AMR).
 • Ebrill: Aelod-wladwriaethau gyflwyno eu Sefydlogrwydd Rhaglenni / Cydgyfeiriant (cynlluniau cyllideb tymor canolig) a'u Rhaglenni Diwygio Cenedlaethol (cynlluniau economaidd), a ddylai fod yn unol â'r holl argymhellion blaenorol yr UE. Mae'r rhain yn ddyledus erbyn 15 Ebrill ar gyfer gwledydd ardal yr ewro, ac erbyn diwedd mis Ebrill ar gyfer yr UE. Eurostat yn cyhoeddi data ar ddyledion a diffyg dilysu ers y flwyddyn flaenorol, sy'n bwysig i gadarnhau a oes aelod-wladwriaethau yn cyflawni eu targedau ariannol.
 • Mai: Mae'r Comisiwn yn cynnig argymhellion wlad-benodol (CSRs), cyngor ar bolisi deilwra i aelod-wladwriaethau yn seiliedig ar y blaenoriaethau a nodwyd yn y AGS a gwybodaeth gan y cynlluniau a dderbyniwyd ym mis Ebrill. Ym mis Mai, mae'r Comisiwn hefyd yn cyhoeddi ei rhagolwg economaidd y gwanwyn.
 • Mehefin / Gorffennaf: Y Cyngor Ewropeaidd yn cymeradwyo'r CSRs, a chyfarfod gweinidogion yr UE yn y Cyngor yn eu trafod. gweinidogion cyllid yr UE yn y pen draw yn eu mabwysiadu ym mis Gorffennaf.
 • Hydref: Aelod-wladwriaethau Ardal yr Ewro yn cyflwyno cynlluniau cyllideb drafft ar gyfer y flwyddyn ganlynol i'r Comisiwn (erbyn 15 Hydref). Os yw cynllun yn anghydnaws â thargedau tymor canolig aelod-wladwriaeth, gall y Comisiwn ofyn iddo gael ei ailddrafftio.

 

CYLLIDEBU MWY CYFRIFOL

Sefydlwyd y Sefydlogrwydd a Thwf a sefydlwyd ar yr un pryd â'r arian sengl er mwyn sicrhau cyllid cyhoeddus cadarn. Fodd bynnag, mae'r ffordd y cafodd ei orfodi'n cyn nad yw'r argyfwng yn atal ymddangosiad anghydbwysedd cyllidol difrifol mewn rhai aelod-wladwriaethau.

Mae wedi cael ei ddiwygio trwy Pecyn Chwe (a ddaeth i rym ym mis Rhagfyr 2011) a'r Pecyn Two (a ddaeth i rym ym mis Mai 2013), ac atgyfnerthu gan y Cytuniad ar Sefydlogrwydd, Cydlynu a Llywodraethu (a ddaeth i rym ym mis Ionawr 2013 yn ei gwledydd llofnodwr 25).

rheolau gwell

 1. Pennawd diffyg a therfynau dyledion: Terfynau 3% o CMC ar gyfer diffygion a 60% o CMC ar gyfer dyled yn cael eu gosod yn y Sefydlogrwydd a Thwf a ymgorfforir yn y Cytundeb. Maent yn parhau i fod yn ddilys.
 2. Ffocws cryfach ar ddyled: Mae'r rheolau newydd yn gwneud y 60% presennol terfyn ddyled CMC weithredol. Golyga hyn y gall aelod-wladwriaethau yn cael eu gosod yn y Weithdrefn Diffyg gormodol os oes ganddynt cymarebau dyled uwchlaw 60% o CMC sydd ddim yn cael eu gostwng yn ddigonol (lle nad yw'r gormodedd dros 60% yn dod i lawr o leiaf 5% y flwyddyn ar gyfartaledd dros tair blynedd).
 3. Mae meincnod y gwariant newydd: O dan y rheolau newydd, ni ddylai gwariant cyhoeddus yn codi yn gyflymach twf posibl GDP tymor canolig na, oni bai ei fod yn cael ei gyfateb gan refeniw digonol.
 4. Mae pwysigrwydd y sefyllfa gyllidebol waelodol: Y Sefydlogrwydd a Thwf yn canolbwyntio mwy ar wella gyllid cyhoeddus yn nhermau strwythurol (gan ystyried effeithiau'r dirywiad economaidd neu fesurau unwaith ac am byth ar y diffyg). Aelod-wladwriaethau yn gosod eu hamcanion cyllidebol tymor canolig eu hunain, eu diweddaru o leiaf bob tair blynedd, gyda'r nod o wella eu cydbwysedd strwythurol gan 0.5% o CMC y flwyddyn. Mae hyn yn rhoi lwfans diogelwch yn erbyn torri'r terfyn diffyg% pennawd 3, ag aelod-wladwriaethau, yn enwedig y rhai gyda dyledion dros 60% o CMC, eu hannog i wneud mwy mewn amseroedd da economaidd a llai mewn amserau drwg economaidd.
 5. Mae cytundeb cyllidol ar gyfer aelod-wladwriaethau 25: Rhaid O dan y Cytuniad ar Sefydlogrwydd, Cydlynu a Llywodraethu (TSCG), fel amcanion cyllidol tymor canolig Ionawr 2014 yn cael ei ymgorffori yn y gyfraith genedlaethol a rhaid cael terfyn o 0.5% o CMC ar ddiffygion strwythurol (yn codi i 1% os yw'r gymhareb ddyled-i-CMC yn llawer is 60%). Gelwir hyn yn Ffisgal Pact. Mae'r cytundeb hefyd yn dweud y dylai dulliau cywiro awtomatig gael ei sbarduno os yw'r terfyn diffyg strwythurol (neu'r llwybr addasiad tuag ato) yn cael ei dorri, a fyddai'n ei gwneud yn ofynnol i aelod wladwriaethau a nodir yn y gyfraith genedlaethol sut a phryd y byddent yn cywiro'r tor yn ystod cyllidebau yn y dyfodol.
 6. Hyblygrwydd yn ystod argyfwng: Trwy ganolbwyntio ar y sefyllfa gyllidebol sylfaenol dros y tymor canolig, gall y Sefydlogrwydd a Thwf yn hyblyg yn ystod argyfwng. Os twf yn gwaethygu yn annisgwyl, gall aelod-wladwriaethau gyda diffygion cyllidebol dros 3% o CMC yn cael amser ychwanegol i'w cywiro, ar yr amod eu bod wedi gwneud yr ymdrech strwythurol angenrheidiol. Roedd hyn yn wir yn 2012 dros Sbaen, Portiwgal a Gwlad Groeg, ac yn 2013 i Ffrainc, yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl a Slofenia.

Gwell gorfodi'r rheolau

 1. Gwell atal: Aelod-wladwriaethau yn cael eu barnu ar a ydynt yn bodloni eu targedau tymor canolig. Mae cynnydd yn cael ei asesu bob mis Ebrill pan fydd aelod-wladwriaethau gyflwyno eu Sefydlogrwydd / Rhaglenni Cydgyfeirio (cynlluniau cyllideb tair blynedd, yr hen ar gyfer gwledydd ardal yr ewro, yr olaf ar gyfer yr UE). Mae'r rhain yn cael eu cyhoeddi a'u harchwilio gan y Comisiwn a'r Cyngor o fewn, ar y mwyaf, dri mis. Gall y Cyngor yn mabwysiadu barn neu wahodd aelod-wladwriaethau i wneud addasiadau i'r cynlluniau.
 2. Rhybudd cynnar: Os oes "gwyriad sylweddol" o'r targed tymor canolig neu'r llwybr addasu tuag ato, mae'r Comisiwn yn mynd i'r afael â rhybudd i'r aelod-wladwriaeth, i'w gymeradwyo gan y Cyngor ac y gellir ei wneud yn gyhoeddus. Yna caiff y sefyllfa ei monitro trwy gydol y flwyddyn, ac os na chaiff ei chywiro, gall y Comisiwn gynnig blaendal llog o 0.2% o CMC (ardal yr ewro yn unig), y mae'n rhaid i'r Cyngor ei gymeradwyo. Gellir dychwelyd hwn i'r aelod-wladwriaeth os yw'n cywiro'r gwyriad.
 3. Gweithdrefn Diffyg gormodol (EDP): Os yw aelod-wladwriaethau torri naill ai'r meini prawf diffyg neu ddyled, maent yn cael eu rhoi mewn Gweithdrefn Diffyg gormodol, lle maent yn destun monitro ychwanegol (bob tri neu chwe mis fel arfer) ac yn cael eu gosod terfyn amser ar gyfer cywiro eu diffyg. Mae'r Comisiwn yn gwirio cydymffurfiad drwy gydol y flwyddyn, yn seiliedig ar ragolygon economaidd rheolaidd a dyled a diffyg data Eurostat.
 4. sancsiynau cyflymach: Ar gyfer aelod-wladwriaethau ardal yr ewro yn y Weithdrefn Diffyg gormodol, cosbau ariannol cicio mewn yn gynharach a gellir eu camu yn raddol i fyny. Gall methiant i leihau'r diffyg arwain at ddirwyon o 0.2% o CMC .. Gall dirwyon yn codi i uchafswm o 0.5% os twyll ystadegol yn cael ei ganfod, a gall cosbau gynnwys atal cyllid Cydlyniant (hyd yn oed ar gyfer gwledydd nad ydynt yn ardal yr ewro). Ar yr un pryd, gall yr aelod 25 yn datgan bod llofnodi'r TSCG gael dirwy 0.1% o CMC am fethu i integreiddio'r Ffisgal Pact yn iawn i mewn i gyfraith genedlaethol.
 5. system bleidleisio newydd: penderfyniadau ar y rhan fwyaf o sancsiynau o dan y Weithdrefn Diffyg gormodol yn cael eu cymryd gan Reverse Cymwysedig Mwyafrif Pleidleisio (RQMV), sy'n golygu y bernir dirwyon yn cael eu cymeradwyo gan y Cyngor oni bai mwyafrif cymwysedig o aelod-wladwriaethau yn eu troi drosodd. Nid oedd hyn yn bosibl cyn i'r Pecyn Chwe daeth i rym. Yn ogystal, yr aelod 25 wladwriaethau sydd wedi llofnodi'r Cytuniad ar Sefydlogrwydd, Cydlynu a Llywodraethu wedi cytuno i ailadrodd y mecanwaith Reverse QMV hyd yn oed yn gynharach yn y broses, er enghraifft, wrth benderfynu a ddylid rhoi aelod-wladwriaeth yn y Weithdrefn Diffyg gormodol.

GORUCHWYLIO camu-UP yn ardal yr ewro

Mae'r argyfwng wedi dangos y gall anawsterau mewn un aelod-wladwriaeth yn ardal yr ewro gael effeithiau contagion bwysig mewn gwledydd cyfagos. Felly, gwyliadwriaeth ychwanegol fod cyfiawnhad i gynnwys problemau cyn iddynt ddod yn systemig.

Cyflwynodd y Dau Becyn, a ddaeth i rym ar 30 Mai 2013, gylch monitro newydd ar gyfer ardal yr ewro, gyda chyflwyniad cynlluniau cyllidebol drafft yr aelod-wladwriaethau bob mis Hydref (ac eithrio'r rheini o dan raglenni addasu macro-economaidd). Yna bydd y Comisiwn yn cyhoeddi barn arnynt

Mae hyn hefyd yn caniatáu ar gyfer mwy o fonitro trylwyr o wledydd ardal yr ewro mewn diffyg ormodol, ac ar gyfer gwyliadwriaeth tynnach o'r rhai sy'n wynebu anawsterau mwy difrifol.

 • Rhaid i aelod-wladwriaethau yn y Weithdrefn Diffyg gormodol cyflwyno adroddiadau cynnydd reulgar ar sut y maent yn cywiro eu diffygion. Gall y Comisiwn yn awr yn gofyn am fwy o wybodaeth neu argymell camau pellach oddi wrth y rhai sydd mewn perygl o golli eu terfynau amser diffyg. Rhaid i aelod-wladwriaethau ardal yr ewro gyda diffygion gormodol hefyd gyflwyno Rhaglenni Partneriaeth Economaidd, sy'n cynnwys cynlluniau ar gyfer diwygiadau cyllidol-strwythurol manwl (er enghraifft, ar systemau pensiwn, trethiant neu ofal iechyd y cyhoedd) a fydd yn cywiro eu diffygion mewn ffordd barhaol.
 • Mae aelod-wladwriaethau sy'n profi anawsterau ariannol neu o dan raglenni cymorth rhagofalus o'r Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd yn cael eu rhoi o dan "wyliadwriaeth well", sy'n golygu eu bod yn destun cenadaethau adolygu rheolaidd gan y Comisiwn a rhaid iddynt ddarparu data ychwanegol ar eu sectorau ariannol.
 • Rhaglenni cymorth ariannol: Gellir gofyn i aelod-wladwriaethau y gallai eu hanawsterau gael "effeithiau andwyol sylweddol" ar weddill ardal yr ewro baratoi rhaglenni addasiadau macro-economaidd llawn. Y Cyngor sy'n gwneud y penderfyniad hwn, gan weithredu gan fwyafrif cymwysedig ar gynnig gan y Comisiwn. Mae'r rhaglenni hyn yn destun cenadaethau adolygu chwarterol ac amodau llym yn gyfnewid am unrhyw gymorth ariannol.
 • gwyliadwriaeth Ôl-raglen: Bydd aelod-wladwriaethau yn cael gwyliadwriaeth ôl-rhaglen cyn belled â 75% o unrhyw gymorth ariannol a dynnwyd i lawr eto.

MONITRO ESTYNEDIG at anghydbwysedd macro-economaidd

Gan dynnu ar brofiad yr argyfwng, cyflwynodd y Chwe diwygiadau Pecyn system o fonitro ar gyfer polisïau economaidd, gan ychwanegu at y gwyliadwriaeth arferol o dan y Semester Ewropeaidd. Gelwir hyn yn y Weithdrefn anghydbwysedd macro-economaidd, ac yn cynnwys nifer o gamau dilyniannol:

 • Gwell atal: Mae pob aelod-wladwriaeth yn parhau i gyflwyno Rhaglenni Diwygio Cenedlaethol - mae hyn bellach yn cael ei wneud bob blwyddyn ym mis Ebrill. Cyhoeddir y rhain gan y Comisiwn a'u harchwilio i sicrhau bod unrhyw ddiwygiadau a gynlluniwyd yn unol â blaenoriaethau twf a swyddi yr UE, gan gynnwys strategaeth Ewrop 2020 ar gyfer twf tymor hir.
 • Rhybudd cynnar: Aelod-wladwriaethau yn cael eu sgrinio ar gyfer anghydbwysedd posibl yn erbyn sgorfwrdd o ddangosyddion 11, yn ogystal â dangosyddion ategol a gwybodaeth arall, i fesur datblygiadau economaidd dros gyfnod o amser. Bob mis Tachwedd, mae'r Comisiwn yn cyhoeddi canlyniadau yn yr Adroddiad Mecanwaith Rhybudd (gweler MEMO / 12 / 912). Mae'r adroddiad yn nodi aelod-wladwriaethau y mae angen eu dadansoddi ymhellach (adolygiad manwl), ond nid yw'n ddod i unrhyw gasgliadau.
 • Yn adolygiadau manwl: Mae'r Comisiwn yn cynnal adolygiad manwl o aelod-wladwriaethau hynny a nodwyd yn yr AMB a allai fod mewn perygl o gael anghydbwysedd. Mae'r adolygiad manwl yn cael ei gyhoeddi yn y gwanwyn ac yn cadarnhau neu'n gwadu bodolaeth anghydbwysedd, ac a ydynt yn ormodol neu beidio. Gofynnir i aelod-wladwriaethau i gymryd canfyddiadau'r adolygiad manwl i ystyriaeth yn eu cynlluniau diwygio ar gyfer y flwyddyn ganlynol. Unrhyw dilynol yn cael ei integreiddio i mewn i'r cyngor y Comisiwn yn rhoi i bob aelod-wladwriaeth yn yr argymhellion wlad-benodol ar ddiwedd mis Mai.
 • Gweithdrefn anghydbwysedd gormodol: Os bydd y Comisiwn yn dod i'r casgliad bod anghydbwysedd gormodol bodoli mewn aelod-wladwriaeth, efallai y bydd yn argymell i'r Cyngor bod yr aelod wladwriaeth yn llunio cynllun gweithredu cywirol, gan gynnwys dyddiadau cau ar gyfer mesurau newydd. Mae'r argymhelliad hwn yn cael ei fabwysiadu gan y Cyngor. Mae'r Comisiwn a'r Cyngor yn monitro aelod-wladwriaeth drwy gydol y flwyddyn i wirio a yw'r polisïau yn y cynllun gweithredu cywirol yn cael eu gweithredu.
 • Dirwyon ar gyfer aelod-wladwriaethau ardal yr ewro: Dim ond fel dewis olaf y mae dirwyon yn berthnasol ac fe'u codir am fethu â gweithredu dro ar ôl tro (nid ar gywiro'r anghydbwysedd eu hunain). Er enghraifft, os daw'r Comisiwn i'r casgliad dro ar ôl tro bod cynllun gweithredu cywirol aelod-wladwriaeth ardal yr ewro yn anfoddhaol, gall gynnig bod y Cyngor yn codi dirwy o 0.1% o CMC y flwyddyn. Gellir codi a chamu cosbau hefyd os yw aelod-wladwriaethau yn methu â gweithredu ar sail y cynllun (gan ddechrau gyda blaendal llog o 0.1% o CMC, y gellir ei drosi i ddirwy os na chydymffurfir dro ar ôl tro). Cymeradwyir y sancsiynau oni bai bod mwyafrif cymwys o aelod-wladwriaethau yn eu gwrthdroi.

Mae Cynllun ar gyfer dyfodol

Mae'r diwygiadau a wnaed dros y tair blynedd diwethaf yn ddigynsail, ond mae'r argyfwng wedi dangos faint cyd-ddibyniaeth ein heconomïau wedi cynyddu ers y sylfaen yr Undeb Economaidd ac Ariannol. Mae angen penodol i wledydd ardal yr ewro weithio'n agosach gyda'i gilydd i wneud penderfyniadau polisi sy'n ystyried y budd ehangach eu cyd-aelodau ardal yr ewro.

Mae syniadau’r Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer y dyfodol wedi’u nodi yn y Glasbrint ar Undeb Economaidd ac Ariannol Dwfn a Gwirioneddol, a gyhoeddwyd ar 28 Tachwedd 2012 (gweler IP / 12 / 1272). Mae'r Glasbrint yn nodi sut i adeiladu ar y bensaernïaeth sydd gennym, cam-wrth-gam, yn y misoedd a'r blynyddoedd nesaf.

Mae'r Comisiwn eisoes wedi datblygu ei syniadau ar fframwaith ar gyfer cydlynu ex-ante o ddiwygiadau strwythurol mawr ac ar offeryn cydgyfeirio a chystadleurwydd i annog a chefnogi aelod-wladwriaethau sydd yn gweithredu diwygiadau anodd (gweler IP / 13 / 248). Bydd y cynigion hyn yn cael eu datblygu yn dilyn trafodaethau yn y Cyngor Ewropeaidd.

gwybodaeth bellach

Ar y Semester Ewropeaidd.

Ar y Weithdrefn Diffyg gormodol (gan gynnwys EDPs parhaus yn ôl gwlad).

Ar y Weithdrefn anghydbwysedd macro-economaidd (gan gynnwys adolygiadau manwl yn ôl gwlad).

Banc Canolog Ewrop (ECB)

Mae Lagarde ECB yn cadw'r drws ar agor i chwyddiant uwch

cyhoeddwyd

on

By

Gallai chwyddiant ym mharth yr ewro fod yn fwy na rhagamcanion Banc Canolog Ewrop a godwyd eisoes ond prin yw'r arwyddion o hyn yn digwydd eisoes, Llywydd yr ECB, Christine Lagarde (Yn y llun) meddai ddydd Llun (27 Medi), yn ysgrifennu Balazs Koranyi, Reuters.

"Er y gallai chwyddiant fod yn wannach na'r hyn a ragwelwyd pe bai tynhau cyfyngiadau o'r newydd yn effeithio ar weithgaredd economaidd, mae yna rai ffactorau a allai arwain at bwysau prisiau cryfach na'r disgwyl ar hyn o bryd," meddai wrth wneuthurwyr deddfau yn Senedd Ewrop.

"Ond rydym yn gweld arwyddion cyfyngedig o'r risg hon hyd yn hyn, sy'n golygu bod ein senario llinell sylfaen yn parhau i ragweld y bydd chwyddiant yn aros yn is na'n targed dros y tymor canolig," ychwanegodd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Lansio diwrnod organig blynyddol yr UE

cyhoeddwyd

on

Ar 24 Medi dathlodd Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn lansiad 'diwrnod organig yr UE' blynyddol. Llofnododd y tri sefydliad ddatganiad ar y cyd yn sefydlu o hyn ymlaen bob 23 Medi fel diwrnod organig yr UE. Mae hyn yn dilyn i fyny ar y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig, a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 25 Mawrth 2021, a gyhoeddodd y byddai diwrnod o'r fath yn cael ei greu i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig.

Yn y seremoni arwyddo a lansio, dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Heddiw rydym yn dathlu cynhyrchu organig, math cynaliadwy o amaethyddiaeth lle mae cynhyrchu bwyd yn cael ei wneud mewn cytgord â natur, bioamrywiaeth a lles anifeiliaid. Mae 23 Medi hefyd yn gyhydnos hydrefol, pan fo dydd a nos yr un mor hir, yn symbol o gydbwysedd rhwng amaethyddiaeth a'r amgylchedd sy'n ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu organig. Rwy’n falch ein bod ni, ynghyd â Senedd Ewrop, y Cyngor, ac actorion allweddol y sector hwn yn cael lansio’r diwrnod organig blynyddol hwn o’r UE, yn gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig a hyrwyddo’r rôl allweddol y mae’n ei chwarae wrth drosglwyddo i fod yn gynaliadwy. systemau bwyd. ”

Nod cyffredinol y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig yw hybu cynhyrchiant a defnydd cynhyrchion organig yn sylweddol er mwyn cyfrannu at gyflawni targedau strategaethau Fferm i Fforc a Bioamrywiaeth megis lleihau'r defnydd o wrteithwyr, plaladdwyr. a gwrth-ficrobialau. Mae angen yr offer cywir ar y sector organig i dyfu, fel y nodir yn y Cynllun Gweithredu. Wedi'i strwythuro o amgylch tair echel - hybu defnydd, cynyddu cynhyrchiant, a gwella cynaliadwyedd y sector ymhellach -, cyflwynir 23 o gamau i sicrhau twf cytbwys yn y sector.

hysbyseb

Camau Gweithredu

Er mwyn hybu defnydd, mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnwys gweithredoedd fel hysbysu a chyfathrebu am gynhyrchu organig, hyrwyddo'r defnydd o gynhyrchion organig, ac ysgogi mwy o ddefnydd o organig mewn ffreuturau cyhoeddus trwy gaffael cyhoeddus. Ar ben hynny, i gynyddu cynhyrchiant organig, mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn parhau i fod yn offeryn allweddol ar gyfer cefnogi'r trawsnewid i ffermio organig. Bydd yn cael ei ategu gan, er enghraifft, ddigwyddiadau gwybodaeth a rhwydweithio ar gyfer rhannu arferion gorau ac ardystiad ar gyfer grwpiau o ffermwyr yn hytrach nag ar gyfer unigolion. Yn olaf, er mwyn gwella cynaliadwyedd ffermio organig, bydd y Comisiwn yn neilltuo o leiaf 30% o'r gyllideb ar gyfer ymchwil ac arloesi ym maes amaethyddiaeth, coedwigaeth ac ardaloedd gwledig i bynciau sy'n benodol i'r sector organig neu'n berthnasol iddo.

Cefndir

hysbyseb

Mae nifer o fuddion pwysig i gynhyrchu organig: mae gan gaeau organig oddeutu 30% yn fwy o fioamrywiaeth, mae anifeiliaid sy'n cael eu ffermio'n organig yn mwynhau lefel uwch o les anifeiliaid ac yn cymryd llai o wrthfiotigau, mae gan ffermwyr organig incwm uwch ac maen nhw'n fwy gwydn, ac mae defnyddwyr yn gwybod yn union beth ydyn nhw yn cael diolch i'r logo organig yr UE.

Mwy o wybodaeth

Y cynllun gweithredu ar gyfer datblygu'r sector organig

Strategaeth Fferm i Fforc

Strategaeth Bioamrywiaeth

Cipolwg ar ffermio organig

Polisi Amaethyddol Cyffredin

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
 • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
 • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd