Cysylltu â ni

Brexit

Bydd rhagolwg twf yr UE yr amcangyfrifir ei fod yn 3.7% yn 2021 yn cael hwb gan y gronfa adfer

cyhoeddwyd

on

Mae rhagolwg economaidd gaeaf y Comisiwn Ewropeaidd yn amcangyfrif y bydd economi’r UE yn tyfu 3.7% yn 2021 a 3.9% yn 2022. Mae Ewrop yn parhau i fod yng ngafael y pandemig coronafirws gyda llawer o wledydd yn profi adfywiad mewn achosion a’r angen i ailgyflwyno neu dynhau mesurau cyfyngu. . Ar yr un pryd, mae dechrau rhaglenni brechu wedi rhoi sail i'r UE dros optimistiaeth ofalus.

Disgwylir i dwf economaidd ailddechrau yn y gwanwyn a chasglu momentwm yn yr haf wrth i raglenni brechu symud ymlaen a mesurau cyfyngu yn lleddfu'n raddol. Disgwylir rhagolwg gwell i'r economi fyd-eang hefyd i gefnogi'r adferiad, gyda'r Unol Daleithiau a Japan hefyd yn cymryd mesurau adfer cryf. 

hysbyseb

Mae effaith economaidd y pandemig yn parhau i fod yn anwastad ledled yr UE a rhagwelir y bydd cyflymder yr adferiad yn amrywio'n sylweddol.

"Gallwn ddweud ein bod yn wynebu llai o risg anhysbys a risgiau mwy hysbys" 

Disgrifir risgiau o amgylch y rhagolwg fel rhai mwy cytbwys ers yr hydref, er eu bod yn parhau i fod yn uchel. Maent yn gysylltiedig yn bennaf ag esblygiad y pandemig a llwyddiant ymgyrchoedd brechu. Ar yr ochr gadarnhaol, gallai brechu helaeth arwain at leddfu mesurau cyfyngu yn gyflymach na'r disgwyl ac felly adferiad cynharach a chryfach. 

hysbyseb

NextGenerationEU

Nid yw'r rhagolwg wedi ystyried yn llawn effaith offeryn adfer yr UE y mae'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF) yn ganolbwynt iddo, gallai hyn hybu twf cryfach na'r hyn a ragwelwyd.

 O ran risgiau negyddol, gallai'r pandemig fod yn fwy parhaus neu ddifrifol yn y tymor agos nag a dybiwyd yn y rhagolwg hwn, neu gallai fod oedi wrth gyflwyno rhaglenni brechu. Gallai hyn ohirio lleddfu mesurau cyfyngu, a fyddai yn ei dro yn effeithio ar amseriad a chryfder yr adferiad disgwyliedig. 

Mae risg hefyd y gallai'r argyfwng adael creithiau dyfnach yng ngwead economaidd a chymdeithasol yr UE, yn enwedig trwy fethdaliadau eang a cholli swyddi. Byddai hyn hefyd yn brifo'r sector ariannol, yn cynyddu diweithdra tymor hir ac yn gwaethygu anghydraddoldebau.

Dywedodd Paolo Gentiloni, Comisiynydd yr Economi: “Mae Ewropeaid yn byw trwy gyfnodau heriol. Rydym yn parhau i fod yng ngafael poenus y pandemig, ei ganlyniadau cymdeithasol ac economaidd yn rhy amlwg o lawer. Ac eto, o'r diwedd, mae golau ar ddiwedd y twnnel. Dylai economi’r UE ddychwelyd i lefelau CMC cyn-bandemig yn 2022, yn gynharach na’r disgwyl yn flaenorol - er na fydd yr allbwn a gollwyd yn 2020 yn cael ei adennill mor gyflym, nac ar yr un cyflymder ar draws ein Hundeb. ”

Brexit

Wrth ofyn am effaith Brexit, dywedodd Gentiloni fod ymadawiad y DU a’r cytundeb masnach rydd a gyrhaeddodd yr UE o’r diwedd gyda’r DU yn awgrymu colled allbwn o tua hanner pwynt canran o CMC tan ddiwedd 2022 i’r Undeb a rhai Colled o 2.2% i'r DU yn yr un cyfnod. Cymharodd y ffigurau hyn â'r amcangyfrifon yn rhagolwg yr hydref, a oedd yn seiliedig ar y rhagdybiaeth o ddim cytundebau ac o fargen telerau WTO. Mae'r TCA y cytunwyd arno yn lleihau'r effaith negyddol ar gyfartaledd tua thraean i'r UE ac un chwarter i'r DU.

Brexit

Gweinidog Ffrainc, Beaune: Rhaid i bysgotwyr Ffrainc beidio â thalu am fethiant Brexit y DU

cyhoeddwyd

on

By

Mae treillwyr pysgota wedi'u docio yn Boulogne-sur-Mer ar ôl i Brydain a'r Undeb Ewropeaidd frocera bargen fasnach ôl-Brexit munud olaf, gogledd Ffrainc, Rhagfyr 28, 2020. REUTERS / Charles Platiau

Dywedodd Clement Beaune, Gweinidog Materion Ewropeaidd Ffrainc, heddiw (8 Hydref) na ddylai pysgotwyr Ffrainc dalu am fethiant ymadawiad Prydain o’r Undeb Ewropeaidd, yn ysgrifennu Dominique Vidalon, Reuters.

"Fe fethon nhw â Brexit. Roedd yn ddewis gwael. Ni fydd ein bygwth, bygwth ein pysgotwyr, yn setlo eu cyflenwad o dwrci adeg y Nadolig," meddai Beaune wrth BFM TV.

hysbyseb

"Byddwn yn dal yn gadarn. Mae'r Brits angen i ni werthu eu cynhyrchion," ychwanegodd.

Yn gynharach yr wythnos hon, dywedodd y Prif Weinidog Jean Castex fod Ffrainc yn barod i adolygu cydweithrediad dwyochrog â Phrydain os yw Llundain yn parhau i anwybyddu'r cytundeb y daethpwyd iddo dros hawliau pysgota yn ei pherthynas fasnachu ar ôl Brexit gyda'r Undeb Ewropeaidd. Darllen mwy.

Mae Paris wedi ei gythruddo gan wrthodiad Llundain i roi’r hyn y mae’n ei ystyried y nifer llawn o drwyddedau oherwydd bod cychod pysgota o Ffrainc yn gweithredu yn nyfroedd tiriogaethol Prydain, ac mae’n bygwth mesurau dialgar.

hysbyseb

Mae pysgotwyr o Ffrainc hefyd wedi dweud y gallen nhw rwystro porthladd gogleddol Calais a chysylltiad rheilffordd Twnnel y Sianel, y ddau yn bwyntiau cludo mawr ar gyfer masnach rhwng Prydain a chyfandir Ewrop, os na fydd Llundain yn rhoi mwy o drwyddedau pysgota yn yr 17 diwrnod nesaf.

Parhau Darllen

Brexit

Twrci oer Brexit - y DU yn ceisio rhoi hwb i arfer llafur 25 mlynedd wedi'i fewnforio

cyhoeddwyd

on

By

Mae model 25-mlwydd-oed y Deyrnas Unedig o fewnforio llafur rhad wedi cael ei ddiweddaru gan Brexit a COVID-19, gan hau hadau ar gyfer gaeaf o anniddigrwydd yn arddull y 1970au ynghyd â phrinder gweithwyr, galwadau cyflog troellog a chodiadau mewn prisiau, yn ysgrifennu Guy Faulconbridge.

Mae gadael yr Undeb Ewropeaidd, ac yna anhrefn yr argyfwng iechyd cyhoeddus mwyaf mewn canrif, wedi plymio pumed economi fwyaf y byd i mewn i ymgais sydyn i roi hwb i'w gaeth i lafur rhad wedi'i fewnforio.

Mae arbrawf Brexit y Prif Weinidog Boris Johnson - unigryw ymhlith economïau mawr - wedi rhoi straen pellach ar gadwyni cyflenwi sydd eisoes yn crebachu’n fyd-eang am bopeth o borc a dofednod i feddyginiaethau a llaeth.

hysbyseb

Bydd yn rhaid i gyflogau, ac felly prisiau, godi. Darllen mwy.

Mae'r effaith tymor hwy ar dwf, ffawd wleidyddol Johnson a pherthynas diffodd y Deyrnas Unedig â'r Undeb Ewropeaidd yn aneglur.

"Mae'n drobwynt mawr i'r DU mewn gwirionedd ac yn gyfle i ni fynd i gyfeiriad gwahanol," meddai Johnson, 57, pan ofynnwyd iddo am y prinder llafur.

hysbyseb

"Yr hyn na fyddaf yn ei wneud yw mynd yn ôl at yr hen fodel aflwyddiannus o gyflogau isel, sgiliau isel, gyda chefnogaeth mewnfudo heb ei reoli."

Dywedodd fod Prydeinwyr wedi pleidleisio dros newid yn refferendwm Brexit 2016 ac eto yn 2019, pan wnaeth buddugoliaeth yn yr etholiad tirlithriad wneud Johnson yn brif weinidog Ceidwadol mwyaf pwerus ers Margaret Thatcher.

Byddai’n rhaid i gyflogau disymud, meddai, godi - i rai, y rhesymeg economaidd y tu ôl i bleidlais Brexit. Mae Johnson wedi dweud yn blwmp ac yn blaen wrth arweinwyr busnes mewn cyfarfodydd caeedig i dalu mwy i weithwyr.

Roedd "cymryd rheolaeth yn ôl" ar fewnfudo yn neges allweddol yn ymgyrch Brexit, a enillodd yr ymgyrch "Gadael" dan arweiniad Johnson o drwch blewyn. Yn ddiweddarach addawodd amddiffyn y wlad rhag "peiriant dinistrio swyddi" yr Undeb Ewropeaidd.

Mae Johnson yn bwrw ei gambl Brexit fel "addasiad" er bod gwrthwynebwyr yn dweud ei fod yn gwisgo prinder llafur fel cyfle euraidd i weithwyr gynyddu eu cyflogau.

Ond mae cyfyngu ar fewnfudo yn gyfystyr â newid cenhedlaeth ym mholisi economaidd y Deyrnas Unedig, reit ar ôl i'r pandemig ysgogi crebachiad o 10% yn 2020, y gwaethaf mewn mwy na 300 mlynedd.

Wrth i'r UE ehangu tua'r dwyrain ar ôl cwymp Wal Berlin ym 1989, croesawodd Prydain ac economïau mawrion Ewropeaidd eraill filiynau o ymfudwyr o wledydd fel Gwlad Pwyl, a ymunodd â'r bloc yn 2004.

Nid oes unrhyw un yn gwybod faint o bobl a ddaeth: yng nghanol 2021, dywedodd llywodraeth Prydain ei bod wedi derbyn mwy na 6 miliwn o geisiadau gan wladolion yr UE am setliad, mwy na dwbl y nifer yr oedd yn credu oedd yn y wlad yn 2016.

Ar ôl Brexit, rhoddodd y llywodraeth y gorau i roi blaenoriaeth i ddinasyddion yr UE dros bobl o fannau eraill.

Ysgogodd Brexit lawer o weithwyr dwyrain Ewrop - gan gynnwys tua 25,000 o lorïau - i adael y wlad yn union fel y cafodd tua 40,000 o brofion trwydded lori eu hatal oherwydd y pandemig.

Mae Prydain bellach yn brin o tua 100,000 o lorïau, gan arwain at giwiau mewn gorsafoedd nwy ac yn poeni am gael bwyd i mewn i archfarchnadoedd, gyda diffyg cigyddion a gweithwyr warws hefyd yn achosi pryder.

"Bydd yn rhaid i gyflogau godi, felly bydd yn rhaid i brisiau am bopeth rydyn ni'n ei gyflenwi, popeth rydych chi'n ei brynu ar y silffoedd godi hefyd," meddai Craig Holness, tryciwr o Brydain sydd â 27 mlynedd o brofiad.

Mae cyflogau eisoes wedi codi i'r entrychion: roedd swydd gyrrwr Dosbarth 1 cerbyd nwyddau trwm (HGV) yn cael ei hysbysebu am £ 75,000 ($ 102,500) y flwyddyn, yr uchaf yr oedd y recriwtiwr erioed wedi clywed amdano.

Dywedodd Banc Lloegr y mis diwethaf y byddai chwyddiant CPI i godi i 4% yn hwyr eleni, “yn bennaf oherwydd datblygiadau ym mhrisiau ynni a nwyddau”, ac ei bod yn ymddangos bod yr achos dros godi cyfraddau llog o isafbwyntiau hanesyddol wedi cryfhau.

Cyfeiriodd at dystiolaeth bod "anawsterau recriwtio wedi dod yn fwy eang ac acíwt", yr oedd asiantau'r Banc wedi'u priodoli "i gyfuniad o ffactorau, gan gynnwys y galw yn gwella'n gyflymach na'r disgwyl a gostyngiad yn argaeledd gweithwyr yr UE".

Mae gweinidogion Johnson wedi wfftio’r syniad dro ar ôl tro bod Prydain yn anelu am “aeaf o anfodlonrwydd” fel yr un a helpodd Thatcher i rym yn 1979, gyda galwadau cyflog troellog, chwyddiant a phrinder pŵer - neu hyd yn oed bod Brexit yn ffactor.

"Mae ein gwlad wedi bod yn rhedeg ar gyfradd gymharol isel o dwf cyflogau ers amser maith - cyflogau disymud yn y bôn a chynhyrchedd hollol ddisymud - a hynny oherwydd, yn gronig, rydym wedi methu â buddsoddi mewn pobl, rydym wedi methu â buddsoddi mewn offer a rydych chi wedi gweld cyflogau'n fflat, "meddai Johnson ddydd Sul.

Ond ni esboniodd sut y byddai marweidd-dra cyflog a chynhyrchedd gwael yn cael ei ddatrys gan gymysgedd o fewnfudo is a chyflogau uwch sy'n chwyddiant tanwydd sy'n bwyta'n gyflogau go iawn.

Roedd hefyd yn aneglur sut y byddai prisiau uwch yn effeithio ar economi sy'n cael ei gyrru gan ddefnyddwyr ac sy'n dibynnu fwyfwy ar gadwyni cyflenwi y mae eu tentaclau yn gwyntio ledled Ewrop a thu hwnt.

I rai arsylwyr, mae'r Deyrnas Unedig wedi dod yn gylch llawn: ymunodd â'r clwb Ewropeaidd yn y 1970au gan y bydd dyn sâl Ewrop a'i allanfa, y mae llawer o wleidyddion Ewropeaidd yn amlwg yn gobeithio, yn ei arwain yn ôl i ddiweddglo rhybuddiol.

Bydd etifeddiaeth Johnson yn dibynnu ar eu profi’n anghywir.

Parhau Darllen

Brexit

Mae gweinidogion yr UE yn awdurdodi dechrau trafodaethau ar Gibraltar

cyhoeddwyd

on

Mabwysiadodd y Cyngor heddiw (5 Hydref) benderfyniad yn awdurdodi agor trafodaethau ar gyfer cytundeb UE-DU mewn perthynas â Gibraltar, yn ogystal â'r cyfarwyddebau negodi. Dyma fydd sylfaen trafodaethau'r Comisiwn Ewropeaidd gyda'r DU.

Y mater mwyaf dadleuol fydd rhyddid i symud a rheoli ffiniau, mae mwy na 15,000 o bobl yn byw yn Sbaen ac yn gweithio yn Gibraltar, sef tua 50% o weithlu Gibraltar. Mae'r diriogaeth yn croesawu tua 10 miliwn o dwristiaid y flwyddyn, ac yn cyfrif am oddeutu chwarter ei heconomi.

Roedd y Prif Weinidog Fabien Picardo (Plaid Lafur Sosialaidd) i fod i gynnal noson yng nghynhadledd y Blaid Geidwadol yr wythnos hon, ond ni lwyddodd i fod yn bresennol oherwydd ei fod wedi contractio COVID-19. Serch hynny, mae'n diolch i Brif Weinidog Prydain, Boris Johnson, am roi “araith barnstorming i gefnogi 'The Rock!'”.

hysbyseb

Ni chynhwyswyd Gibraltar yng nghwmpas Cytundeb Masnach a Chydweithrediad yr UE-DU. Cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd ei gynnig ar gyfer trafod canllawiau ar 20 Gorffennaf. Ar y pryd, dywedodd yr Ysgrifennydd Tramor ar y pryd Dominic Raab, na allai drafod ar y sail hon gan y byddai'n tanseilio sofraniaeth y DU dros Gibraltar: "Rydyn ni wedi dangos pragmatiaeth a hyblygrwydd yn gyson wrth chwilio am drefniadau sy'n gweithio i bob ochr, ac rydyn ni yn siomedig nad yw hyn wedi ei ddychwelyd. Rydym yn annog yr UE i feddwl eto. "

Yn ddiweddar, mae Prif Drafodwr y DU gyda’r UE, yr Arglwydd Frost, wedi bygwth sbarduno Erthygl 16 o Brotocol Iwerddon / Gogledd Iwerddon (NIP) ddechrau mis Tachwedd, os nad yw cynigion y mae’r DU wedi’u gwneud mewn “papur gorchymyn” yn arwain at aildrafod o'r NIP. Mae'r Comisiwn yn annhebygol o ymateb yn gadarnhaol i ddull hectorio'r DU, sydd hefyd yn ychwanegu tensiynau i gysylltiadau rhwng y DU a'r UE hyd yn oed cyn i'r trafodaethau gyda Gibraltar gychwyn.

hysbyseb

Rhagwelir y bydd Sbaen, fel aelod-wladwriaeth gyfagos Schengen, yn gyfrifol o ran yr Undeb Ewropeaidd am weithredu cytundeb Schengen. Mae'r Comisiwn yn cydnabod y gall aelod-wladwriaethau ofyn am gefnogaeth dechnegol a gweithredol gan Frontex, o ran rheoli ffiniau yn allanol. Mae Sbaen eisoes wedi mynegi ei bwriad llawn i ofyn am gymorth i Frontex. Mae Prif Weinidog y diriogaeth eisoes wedi dweud mai dyma sut y bydd y pwyntiau mynediad ac allanfa ar y ffin yn debygol o gael eu rheoli.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd