Cysylltu â ni

Uwchgynadleddau UE

Mae'r UE-UD yn lansio Cyngor Masnach a Thechnoleg i arwain trawsnewid digidol byd-eang ar sail gwerthoedd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yn dilyn lansiad y Cyngor Masnach a Thechnoleg (TTC) yn Uwchgynhadledd yr UE-UD ym mis Mehefin gan Arlywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen ac Arlywydd yr UD Joe Biden, cyhoeddodd yr UE a’r Unol Daleithiau ar 9 Medi y manylion ar gyfer ei gyfarfod cyntaf ar 29 Medi 2021 yn Pittsburgh, Pennsylvania. Bydd yn cael ei gyd-gadeirio gan Is-lywyddion Gweithredol y Comisiwn Ewropeaidd Margrethe Vestager a Valdis Dombrovskis, ynghyd ag Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau Antony Blinken, yr Ysgrifennydd Masnach Gina Raimondo, a Chynrychiolydd Masnach Katherine Tai.

Cyhoeddodd cyd-gadeiryddion TTC: “Mae'r cyfarfod agoriadol hwn o Gyngor Masnach a Thechnoleg yr UE-UD (TTC) yn nodi ein cyd-ymrwymiad i ehangu a dyfnhau masnach a buddsoddiad trawsatlantig ac i ddiweddaru'r rheolau ar gyfer economi'r 21ain ganrif. Gan adeiladu ar ein gwerthoedd democrataidd a rennir a pherthynas economaidd fwyaf y byd, rydym wedi bod yn gweithio'n galed ers yr Uwchgynhadledd i nodi'r meysydd lle gallwn gymryd camau pendant i sicrhau bod polisïau masnach a thechnoleg yn cyflawni i'n pobl. Ar y cyd â'r TTC, mae'r UE a'r UD wedi ymrwymo ac yn edrych ymlaen at ymgysylltu cadarn a pharhaus ag ystod eang o randdeiliaid i sicrhau bod canlyniadau'r cydweithrediad hwn yn cefnogi twf eang yn y ddwy economi ac yn gyson â'n gwerthoedd cyffredin. . ”

Bydd deg gweithgor y TTC yn mynd i’r afael â set amrywiol o heriau, gan gynnwys cydweithredu ar safonau technoleg, heriau masnach fyd-eang a diogelwch cadwyn gyflenwi, technoleg hinsawdd a gwyrdd, diogelwch a chystadleurwydd TGCh, llywodraethu data a llwyfannau technoleg, camddefnyddio technoleg yn bygwth diogelwch a hawliau dynol, rheolaethau allforio, sgrinio buddsoddiad, a mynediad at, a defnyddio technolegau digidol gan fentrau bach a chanolig. Mae'r datganiad llawn ar gael yma.

hysbyseb

Tsieina

Cystadleuaeth: Cymerodd yr UE, yr UD a Gweriniaeth Pobl Tsieina ran yn y Pumed Uwchgynhadledd Rheoleiddio Morwrol Byd-eang

cyhoeddwyd

on

Ar 7 Medi, cymerodd uwch swyddogion y llywodraeth o’r UE, yr Unol Daleithiau a Gweriniaeth Pobl Tsieina ran yn y Pumed Uwchgynhadledd Rheoleiddio Morwrol Byd-eang. Roedd y cyfranogwyr yn cynnwys cynrychiolwyr y gystadleuaeth ac awdurdodau morwrol sy'n gyfrifol am reoleiddio llongau leinin rhyngwladol yn lonydd masnach leinin mwyaf y byd.

Roedd yr uwchgynhadledd yn ymdrin â datblygiadau sectoraidd ers dechrau'r pandemig coronafirws, gan gynnwys yr heriau sy'n wynebu'r sector cludo cynwysyddion rhyngwladol a materion ehangach cadwyni cyflenwi morwrol. Cytunodd y cyfranogwyr fod y pandemig yn cyflwyno heriau eithriadol i weithredwyr mewn cwmnïau llongau, porthladdoedd a gwasanaethau logisteg, ar lwybrau i'r UE ac oddi yno yn ogystal â rhannau eraill o'r byd..

Fe wnaethant gyfnewid barn ar y gwahanol gamau a gymerwyd gan eu hawdurdodaethau, ynghyd â rhagolygon a safbwyntiau yn y dyfodol, gan gynnwys camau gweithredu posibl i gynyddu gwytnwch y sector. Mae'r uwchgynhadledd yn cael ei chynnal bob dwy flynedd ac mae'n fforwm i feithrin cydweithrediad rhwng y tri awdurdod. Bydd yr uwchgynhadledd nesaf yn cael ei galw yn 2023 yn Tsieina.

hysbyseb

Parhau Darllen

Uwchgynadleddau UE

2021 G7 Communiqué Arweinwyr: Ein hagenda a rennir ar gyfer gweithredu byd-eang i adeiladu'n ôl yn well

cyhoeddwyd

on

Ar ddiwedd cyfarfod diweddaraf y G7 (11-13 Mehefin), llwyddodd arweinwyr G7 i gytuno ar communiqué ar y cyd - o'i gymharu â'r G7 diwethaf pan gytunodd Trump ac yna gwrthod y communiqué, gellir nodi hyn eisoes fel cynnydd. Roedd cytundeb eang ar yr angen i gyfuno ymdrechion i gynorthwyo gyda'r ymateb byd-eang i'r pandemig. Materion eraill yr aethpwyd i'r afael â nhw oedd delfrydau cyffredin o hyrwyddo cymdeithas agored a democratiaeth, ymrwymiadau cyffredin i aml-ochroldeb a hyrwyddo ffyniant wrth i'r byd wella o'r pandemig.

Y prif bwyntiau.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Mae'r UE a Japan yn cynnal deialog polisi lefel uchel ar addysg, diwylliant a chwaraeon

cyhoeddwyd

on

Ar 10 Mai, cynhaliodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel fideo-gynadledda gyda Gweinidog Addysg, Diwylliant, Chwaraeon, Gwyddoniaeth a Thechnoleg Japan, Koichi Hagiuda (Yn y llun), i drafod cydweithredu rhwng yr UE a Japan ym meysydd eu portffolios. Ailddatganodd y ddwy ochr eu hymrwymiad i gydweithrediad a chefnogaeth barhaus gan eu priod raglenni, a chytunwyd i ymuno ar symudedd ymchwilydd. Mae'r cydweithrediad parhaus hwn wedi cymryd arwyddocâd newydd yn ystod argyfwng COVID-19, sydd wedi taro'r sectorau hyn yn galed.

Dywedodd y Comisiynydd Gabriel: “Mae addysg, diwylliant a chwaraeon yn dod â phobl ynghyd - i ddysgu, i addysgu, i greu ac i gystadlu. Bydd cydweithredu rhyngwladol yn y meysydd hyn bob amser yn arwain at well dealltwriaeth - fel rhwng Ewrop a Japan. Ym Mrwsel, fel yn Tokyo, rydym yn edrych ar ddyfodol addysg a'r trawsnewid digidol. Roeddwn yn falch iawn o gyfnewid syniadau ac arferion da yn y maes hwn, yn ogystal ag mewn diwylliant a chwaraeon, gyda Mr Hagiuda a'i dîm. ”

Cyn Gemau Olympaidd yr Haf yn Japan, rhannodd y Gweinidog Haiuda ddiweddariadau yn ystod y cyfarfod ar drefnu digwyddiad mor fawr yn yr amseroedd digynsail hyn. Comisiynydd Gabriel a chroesawodd y Gweinidog Hagiuda hefyd gynnydd y tair rhaglen Feistr Erasmus Mundus UE-Japan ar y cyd arbennig mewn roboteg, realiti estynedig, a hanes, a lansiwyd o ganlyniad i'r deialog polisi cyntaf o Orffennaf 2018. Yn olaf, pwysleisiodd y ddau ohonynt bwysigrwydd cyfnewidiadau pobl i bobl a chytunwyd i gynnal trafodaethau uniongyrchol yn rheolaidd. Bydd yr Uwchgynhadledd UE-Japan sydd ar ddod yn tynnu sylw ymhellach at raddfa ac ehangder y cydweithredu o dan y Cytundeb Partneriaeth Strategol yr UE-Japan. Mae jdatganiad oint a rhagor o wybodaeth yn dilyn cyfarfod heddiw ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd