#EnergyUnion - Y Comisiwn yn galw ar aelod-wladwriaethau i gynyddu uchelgais mewn cynlluniau i weithredu cytundeb Paris

| Mehefin 19, 2019

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei asesiad o gynlluniau drafft yr aelod-wladwriaethau i weithredu amcanion Undeb Ynni'r UE, ac yn benodol y targedau ynni a hinsawdd 2030 y cytunwyd arnynt gan yr UE.

Mae asesiad y Comisiwn yn canfod bod y cynlluniau cenedlaethol eisoes yn cynrychioli ymdrechion sylweddol ond yn cyfeirio at sawl maes lle mae lle i wella, yn enwedig o ran polisïau wedi'u targedu ac unigol i sicrhau bod y targedau 2030 yn cael eu cyflawni ac i aros ar y llwybr tuag at niwtraliaeth hinsawdd yn y tymor hwy.

Yr Undeb Ewropeaidd yw'r economi fawr gyntaf i roi fframwaith cyfreithiol rwymol ar waith i gyflawni ei addewidion o dan Gytundeb Paris a dyma'r tro cyntaf i aelod-wladwriaethau baratoi cynlluniau ynni a hinsawdd cenedlaethol drafft (NECPs). Eto i gyd, gyda chynlluniau ar hyn o bryd yn brin o ran ynni adnewyddadwy a chyfraniadau effeithlonrwydd ynni, bydd cyrraedd nodau hinsawdd ac ynni cyffredinol yr UE yn gofyn am gamu i fyny uchelgais.

Dywedodd Maroš Šefčovič, Is-lywydd yr Undeb Ynni: “Mae'r cynlluniau ynni a hinsawdd cenedlaethol cyntaf hyn yn dod â'r Undeb Ynni i'r lefel genedlaethol: fel yr UE, mae aelod-wladwriaethau i gyd yn bolisïau cyfredol ar gyfer y newid yn yr hinsawdd a'r ynni mewn ffordd integredig safbwynt. Mae aelod-wladwriaethau i gyd wedi cynhyrchu drafftiau trawiadol mewn cyfnod cymharol fyr, ond nid oes drafft yn berffaith. Disgwylir i'r cynlluniau terfynol ddod i ben erbyn diwedd y flwyddyn ac mae ein hargymhellion yn dangos lle mae angen mwy o ymdrech: er enghraifft, uchelgais gryfach, mwy o fanylion polisi, anghenion buddsoddi gwell, neu fwy o waith ar degwch cymdeithasol. Mae eglurder a rhagweladwyedd yn fantais gystadleuol go iawn i bolisi ynni a hinsawdd Ewrop. Felly gadewch i ni wneud y gorau o'r cyfle hwn a rhoi gwthiad terfynol cadarn i'r cynlluniau cenedlaethol. ”

Dywedodd y Comisiynydd Gweithredu ar yr Hinsawdd ac Ynni Miguel Arias Cañete: “Fis Tachwedd diwethaf cynigiwyd y dylai'r Undeb Ewropeaidd ddod yn niwtral o ran yr hinsawdd erbyn 2050. Rydym wedi dangos ac arwain y ffordd ymlaen. Mae'n dda gweld bod nifer cynyddol o aelod-wladwriaethau yn dilyn ein harweiniad ac yn gweithio tuag at y nod hwnnw. Ar ôl gwerthuso cynlluniau cenedlaethol drafft yr aelod-wladwriaethau, rwy'n gadarnhaol am yr ymdrechion sylweddol a wnaed. Fodd bynnag, yn y cynlluniau terfynol mae angen hyd yn oed mwy o uchelgais i osod yr UE ar y trywydd cywir wrth ymladd newid yn yr hinsawdd a moderneiddio ein heconomi. Rwy'n gwahodd y Cyngor i agor dadl ynghylch y prif flaenoriaethau a nodwyd gan y Comisiwn ac rwy'n helpu i sicrhau bod y cynlluniau terfynol yn cynnwys lefel uchel o uchelgais. ”

Mae'r UE wedi ymrwymo i gyflawni ei ymrwymiadau i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr ac i ddarparu ynni diogel, fforddiadwy a chynaliadwy i'w ddinasyddion. Rydym wedi creu system unigryw o lywodraethu ynni a hinsawdd lle mae'r Undeb a'i aelod-wladwriaethau yn cynllunio gyda'i gilydd ac yn cyflawni gyda'n gilydd ar ein targedau 2030 ac ar drawsnewidiad sy'n deg yn gymdeithasol ac yn gost-effeithiol i economi niwtral yn yr hinsawdd gan 2050.

Yn ei ddadansoddiad o'r cynlluniau cenedlaethol drafft, edrychodd y Comisiwn ar eu cyfraniad agregedig i gyflawni amcanion Undeb Ynni'r UE a thargedau 2030. Fel y maent ar hyn o bryd, nid yw'r CDGD drafft yn nhermau ynni adnewyddadwy a chyfraniadau effeithlonrwydd ynni. Ar gyfer ynni adnewyddadwy, gallai'r bwlch fod mor fawr â phwyntiau canran 1.6. Ar gyfer effeithlonrwydd ynni, gall y bwlch fod mor fawr â 6.2 o bwyntiau canran (os ydych yn ystyried defnyddio ynni sylfaenol) neu bwyntiau canran 6 (os ydych yn ystyried y defnydd o ynni terfynol).

Y newyddion da yw bod gan aelod-wladwriaethau bellach 6 mis i godi eu lefel uchelgais genedlaethol. Nod argymhellion y Comisiwn ac asesiadau manwl yw helpu aelod-wladwriaethau i gwblhau eu cynlluniau erbyn diwedd 2019, a'u rhoi ar waith yn effeithiol yn y blynyddoedd i ddod. Dylai'r cynlluniau cenedlaethol ddarparu eglurder a rhagweladwyedd i fusnesau a'r sector ariannol ysgogi buddsoddiadau preifat angenrheidiol. Bydd y cynlluniau hefyd yn hwyluso rhaglennu cyllid yr aelod-wladwriaethau o'r fframwaith ariannol aml-flwyddyn nesaf 2021-2027.

Y camau nesaf

Mae cyfreithiau Undeb Ynni'r UE yn ei gwneud yn ofynnol i aelod-wladwriaethau ystyried argymhellion y Comisiwn yn briodol neu roi eu rhesymau dros beidio â chyhoeddi. Mae hefyd yn ofynnol i Aelod-wladwriaethau gynnwys y cyhoedd wrth baratoi'r cynlluniau terfynol erbyn diwedd y flwyddyn.

Mae'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno'r cynlluniau terfynol ar gyfer 31 Rhagfyr 2019. Mae argymhellion heddiw a Chyfathrebiad y Comisiwn yn rhan o broses yn ôl ac ymlaen gyda'r Aelod-wladwriaethau a fydd yn sicrhau erbyn hynny bod fersiynau terfynol y NECPs yn ddigon manwl, cadarn ac uchelgeisiol.

Mae'r Comisiwn yn barod i gefnogi Aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i gwblhau eu NECPs erbyn diwedd 2019, gan adeiladu ar y broses gydweithredol ardderchog hyd yma.

Cefndir

Mae'n ofynnol i Aelod-wladwriaethau, o dan y Rheoliad newydd ar y Llywodraethu yr Undeb Ynni a gweithredu yn yr hinsawdd (rhan o'r Ynni glân i bob pecyn Ewropeaidd), a ddaeth i rym ar 24 Rhagfyr 2018, i sefydlu cynllun ynni a hinsawdd cenedlaethol 10-blwyddyn ar gyfer y cyfnod o 2021 i 2030.

Roedd yn ofynnol i aelod-wladwriaethau gyflwyno eu NECPs drafft erbyn diwedd 2018, a fyddai wedyn yn destun asesiad manwl gan y Comisiwn. Mae'r Rheoliad yn nodi os nad yw'r NECPs drafft yn cyfrannu'n ddigonol at gyrraedd amcanion yr Undeb Ynni - yn unigol a / neu gyda'i gilydd - yna, erbyn diwedd Mehefin 2019, gall y Comisiwn wneud argymhellion i'r Aelod-wladwriaethau ddiwygio eu cynlluniau drafft.

Rhaid i'r aelod-wladwriaethau gyflwyno'r NECP terfynol ar gyfer y cyfnod 2021-2030 erbyn diwedd 2019.

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau ac atebion

Taflen ffeithiau ar y pecyn cyffredinol

NECPs

Llywodraethu yr Undeb Ynni

Cyfathrebu Planet Glân i Bawb - strategaeth datgarboneiddio 2050

Cwestiynau ac atebion: Esbonio cynlluniau ynni a hinsawdd cenedlaethol

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, Newid yn yr hinsawdd, ynni, farchnad ynni, Diogelwch ynni, Yr amgylchedd, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Strategaeth Diogelwch Ynni Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.