Cysylltu â ni

cydgysylltedd trydan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo ymestyn dau fesur trydan yng Ngwlad Groeg

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ymestyn am gyfnod cyfyngedig o ddau fesur yng Ngwlad Groeg, mecanwaith hyblygrwydd a chynllun ymyrraeth, i gefnogi'r newid i ddyluniad newydd y farchnad drydan. O dan y mecanwaith hyblygrwydd, a gymeradwywyd i ddechrau gan y Comisiwn ar 30 Gorffennaf 2018 (SA 50152), gall darparwyr gallu pŵer hyblyg fel gweithfeydd pŵer nwy, gweithfeydd hydro hyblyg a gweithredwyr ymateb i'r galw gael taliad am fod ar gael i gynhyrchu trydan neu, yn achos gweithredwyr ymateb i'r galw, am fod yn barod i leihau eu defnydd o drydan.

Bydd yr hyblygrwydd hwn mewn capasiti pŵer yn caniatáu i weithredwr system drosglwyddo Gwlad Groeg (TSO) ymdopi â'r amrywioldeb mewn cynhyrchu a defnyddio trydan. O dan y cynllun ymyrraeth, a gymeradwywyd i ddechrau gan y Comisiwn ar 07 Chwefror 2018 (SA. 48780), mae Gwlad Groeg yn digolledu defnyddwyr ynni mawr am gytuno i gael eu datgysylltu'n wirfoddol o'r rhwydwaith pan fydd diogelwch y cyflenwad trydan mewn perygl, fel y digwyddodd er enghraifft yn ystod yr argyfwng nwy yng ngaeaf oer Rhagfyr 2016 / Ionawr 2017.

Hysbysodd Gwlad Groeg i'r Comisiwn ei fwriad i ymestyn y mecanwaith hyblygrwydd tan fis Mawrth 2021, a'r cynllun ymyrraeth hyd at fis Medi 2021. Asesodd y Comisiwn y ddau fesur o dan y Canllawiau ar gymorth gwladwriaethol ar gyfer diogelu'r amgylchedd ac ynni 2014-2020.

Canfu'r Comisiwn fod angen ymestyn y ddau fesur am gyfnod cyfyngedig o amser, o ystyried y diwygiadau parhaus ym marchnad drydan Gwlad Groeg. Canfu hefyd fod y cymorth yn gymesur oherwydd bod tâl buddiolwyr yn sefydlog trwy ocsiwn gystadleuol, ac felly'n osgoi gor-ddigolledu. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesurau o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bydd mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn cystadleuaeth gwefan, yn y cofrestr achos gyhoeddus, o dan y rhif achos SA.56102 ac SA.56103.

cydgysylltedd trydan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun cymorth Denmarc € 400 miliwn i gefnogi cynhyrchu trydan o ffynonellau ynni adnewyddadwy

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun cymorth o Ddenmarc i gefnogi cynhyrchu trydan o ffynonellau adnewyddadwy. Bydd y mesur yn helpu Denmarc i gyrraedd ei thargedau ynni adnewyddadwy heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol a bydd yn cyfrannu at yr amcan Ewropeaidd o gyflawni niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050. Hysbysodd Denmarc y Comisiwn o'i fwriad i gyflwyno cynllun newydd i gefnogi trydan a gynhyrchir o ffynonellau ynni adnewyddadwy, sef tyrbinau gwynt ar y tir, tyrbinau gwynt ar y môr, gweithfeydd pŵer tonnau, gweithfeydd pŵer trydan dŵr a ffotofoltäig solar.

Dyfernir y cymorth trwy weithdrefn dendro gystadleuol a drefnir yn 2021-2024 a bydd ar ffurf premiwm dwy ffordd contract-am-wahaniaeth. Mae gan y mesur gyfanswm cyllideb uchaf o oddeutu € 400 miliwn (DKK 3 biliwn) . Mae'r cynllun ar agor tan 2024 a gellir talu cymorth am uchafswm o 20 mlynedd ar ôl i'r trydan adnewyddadwy gael ei gysylltu â'r grid. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau 2014 ar gymorth y wladwriaeth ar gyfer gwarchod yr amgylchedd ac ynni.

Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod cynllun Denmarc yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gan y bydd yn hwyluso datblygu cynhyrchu trydan adnewyddadwy o amrywiol dechnolegau yn Nenmarc ac yn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, yn unol â'r Bargen Werdd Ewrop a heb gystadleuaeth ystumio gormodol.

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, yn gyfrifol am bolisi cystadlu (llun): Dywedodd: “Bydd y cynllun hwn o Ddenmarc yn cyfrannu at ostyngiadau sylweddol mewn allyriadau tŷ gwydr, gan gefnogi amcanion y Fargen Werdd. Bydd yn darparu cefnogaeth bwysig i ystod eang o dechnolegau sy'n cynhyrchu trydan adnewyddadwy, yn unol â rheolau'r UE. Bydd y meini prawf cymhwysedd eang a dewis y buddiolwyr trwy broses gynnig gystadleuol yn sicrhau'r gwerth gorau am arian trethdalwyr ac yn lleihau ystumiadau cystadleuaeth posibl. ”

Parhau Darllen

cydgysylltedd trydan

Astudiaeth EPO-IEA: Cynnydd cyflym mewn arloesi batri yn chwarae rhan allweddol wrth drosglwyddo ynni glân

cyhoeddwyd

on

  • Mae dyfeisiadau storio trydan yn dangos twf blynyddol o 14% dros y degawd diwethaf, mae astudiaeth ar y cyd gan Swyddfa Batentau Ewrop (EPO) ac Asiantaeth Ynni Rhyngwladol (IEA) yn darganfod

  • Mae angen i faint o fatris a storio ynni arall dyfu hanner cant erbyn 2040 i roi'r byd ar y trywydd iawn ar gyfer nodau hinsawdd ac ynni cynaliadwy

  • Bellach mae cerbydau trydan yn brif ysgogwyr arloesi batri

  • Mae datblygiadau mewn batris lithiwm-ion y gellir eu hailwefru yn canolbwyntio ar y mwyafrif o ddyfeisiau newydd

  • Mae gan wledydd Asiaidd arweiniad cryf yn y ras technoleg batri fyd-eang

  • Mae angen arloesi carlam i yrru trosglwyddiad ynni glân Ewrop ymlaen er mwyn cwrdd â nod Bargen Werdd Ewrop

 Mae gwella'r gallu i storio trydan yn chwarae rhan allweddol wrth drosglwyddo i dechnolegau ynni glân. Rhwng 2005 a 2018, tyfodd gweithgaredd patent mewn batris a thechnolegau storio trydan eraill yn a cyfradd flynyddol gyfartalog o 14% ledled y byd, bedair gwaith yn gyflymach na chyfartaledd yr holl feysydd technoleg, yn ôl astudiaeth ar y cyd a gyhoeddwyd heddiw gan y Swyddfa Batentau Ewropeaidd (EPO) a yr Asiantaeth Ynni Rhyngwladol (IEA).

Mae'r adroddiad, Arloesi mewn batris a storio trydan - dadansoddiad byd-eang yn seiliedig ar ddata patent, yn dangos bod batris yn cyfrif am bron i 90% o'r holl weithgaredd patentio ym maes storio trydan, a hynny mae'r cynnydd mewn arloesedd yn cael ei yrru'n bennaf gan ddatblygiadau mewn batris lithiwm-ion y gellir eu hailwefru a ddefnyddir mewn dyfeisiau electronig defnyddwyr a cheir trydan. Mae symudedd trydan yn benodol yn meithrin datblygiad newydd lithiwm-ion fferyllfeydd gyda'r nod o wella allbwn pŵer, gwydnwch, cyflymder codi tâl / rhyddhau ac ailgylchadwyedd. Mae cynnydd technolegol hefyd yn cael ei danio gan yr angen i integreiddio meintiau mwy o ynni adnewyddadwy fel pŵer gwynt a solar i rwydweithiau trydan.

Mae'r astudiaeth hefyd yn dangos bod Japan a De Korea wedi sefydlu arweiniad cryf mewn technoleg batri yn fyd-eang, a bod cynnydd technegol a chynhyrchu màs mewn diwydiant cynyddol aeddfed wedi arwain at ostyngiad sylweddol ym mhrisiau batri yn ystod y blynyddoedd diwethaf - bron i 90% ers 2010 yn achos batris Li-ion ar gyfer cerbydau trydan, a thua dwy ran o dair dros yr un cyfnod ar gyfer cymwysiadau llonydd, gan gynnwys rheoli grid trydan.

Mae datblygu storfa drydan well a rhatach yn her fawr i'r dyfodol: Yn ôl Senario Datblygu Cynaliadwy yr IEA, i’r byd gyflawni nodau hinsawdd ac ynni cynaliadwy, bydd angen bron i 10 000 awr gigawat o fatris a mathau eraill o storio ynni ledled y byd erbyn 2040 - 50 gwaith maint y farchnad gyfredol. Mae angen atebion storio effeithiol i yrru trosglwyddiad ynni glân Ewrop ymlaen er mwyn cwrdd â nod Bargen Werdd Ewrop: gwneud y cyfandir yn niwtral o ran hinsawdd erbyn 2050.

"Mae technoleg storio trydan yn hollbwysig o ran cwrdd â’r galw am symudedd trydan a chyflawni’r symudiad tuag at ynni adnewyddadwy sydd ei angen os ydym am liniaru newid yn yr hinsawdd, ”meddai Llywydd yr EPO, António Campinos. “Mae’r cynnydd cyflym a pharhaus mewn arloesedd storio trydan yn dangos bod dyfeiswyr a busnesau yn mynd i’r afael â her y trawsnewid ynni. Mae'r data patent yn datgelu, er bod gan Asia arweiniad cryf yn y diwydiant strategol hwn, gall yr UD ac Ewrop ddibynnu ar ecosystem arloesi gyfoethog, gan gynnwys nifer fawr o fusnesau bach a chanolig a sefydliadau ymchwil, i'w helpu i aros yn y ras am y genhedlaeth nesaf o fatris. ”

"Mae amcanestyniadau IEA yn ei gwneud yn glir y bydd angen i storio ynni dyfu'n esbonyddol yn y degawdau nesaf i alluogi'r byd i gyflawni nodau hinsawdd ac ynni cynaliadwy rhyngwladol. Bydd arloesi carlam yn hanfodol ar gyfer sicrhau’r twf hwnnw, ”meddai Cyfarwyddwr Gweithredol IEA, Fatih Birol. “Trwy gyfuno cryfderau cyflenwol yr IEA a’r EPO, mae’r adroddiad hwn yn taflu goleuni newydd ar dueddiadau arloesi heddiw i helpu llywodraethau a busnesau i wneud penderfyniadau craff ar gyfer ein dyfodol ynni.”

Cynnydd mewn cerbydau trydan sy'n rhoi hwb i arloesedd Li-ion

Mae'r adroddiad, sy'n cyflwyno'r prif dueddiadau mewn arloesi storio trydan rhwng 2000 a 2018, wedi'i fesur o ran teuluoedd patent rhyngwladol, yn canfod hynny lithiwm-ion (Mae technoleg Li-ion), sy'n dominyddu mewn electroneg gludadwy a cherbydau trydan, wedi hybu'r rhan fwyaf o'r arloesi batri er 2005. Yn 2018, roedd datblygiadau mewn celloedd Li-ion yn gyfrifol am 45% o'r gweithgaredd patent sy'n gysylltiedig â chelloedd batri, o'i gymharu â dim ond 7 % ar gyfer celloedd yn seiliedig ar fferyllfeydd eraill.

Yn 2011, goddiweddodd cerbydau trydan electroneg defnyddwyr fel y sbardun twf mwyaf ar gyfer batri Li-ion (Gweler y graff: Nifer yr IPFs sy'n gysylltiedig â cheisiadau am becynnau batri). Mae'r duedd hon yn tynnu sylw at waith parhaus y diwydiant ceir i ddatgarboneiddio a datblygu technolegau ynni glân amgen. Mae sicrhau bod batris mewn cerbydau trydan yn effeithiol ac yn ddibynadwy yn hanfodol er mwyn annog defnyddwyr i gymryd rhan ynddynt ar ôl 2020, ac ar ôl hynny bydd targedau allyriadau llymach ledled yr UE yn berthnasol i gerbydau tanwydd ffosil.

Mae cyfran y dyfeisiadau o wledydd Ewropeaidd yn gymharol gymedrol ym mhob maes technolegau Li-ion, ond mae ddwywaith mor uchel mewn meysydd sy'n dod i'r amlwg o gymharu â rhai mwy sefydledig, er enghraifft yn cynhyrchu 11% o ddyfeisiau mewn ffosffad haearn lithiwm (LFP) a Lithiwm nicel cobalt alwminiwm ocsid (NCA), sydd ill dau yn cael eu hystyried yn ddewisiadau addawol yn lle cemegolion Li-ion cyfredol.

Mae gwelliannau i becynnau batri ar gyfer ceir trydan hefyd wedi cynhyrchu effeithiau gorlifo cadarnhaol ar gymwysiadau llonydd, gan gynnwys rheoli grid trydan.

Mae'r adroddiad hefyd yn dangos bod gweithgaredd patent wrth weithgynhyrchu celloedd batri a datblygiadau peirianneg sy'n gysylltiedig â chelloedd wedi tyfu deirgwaith dros y degawd diwethaf. Roedd y ddau faes hyn gyda'i gilydd yn cyfrif am bron i hanner (47%) yr holl weithgaredd patentio sy'n gysylltiedig â chelloedd batri yn 2018, arwydd clir o aeddfedrwydd y diwydiant a phwysigrwydd strategol datblygu màs torfol effeithlon.

Yn ogystal, mae technolegau storio eraill, megis supercapacitors a batris llif rhydocs, hefyd yn dod i'r amlwg yn gyflym gyda'r potensial i fynd i'r afael â rhai o wendidau batris Li-ion.

Cwmnïau Asiaidd ar y blaen

Mae'r astudiaeth yn dangos hynny Japan mae ganddo arweinydd clir yn y ras fyd-eang ar gyfer technoleg batri, gyda i 4Cyfran 0.9% o deuluoedd patent rhyngwladol mewn technoleg batri yn 2000-2018, ac yna De Korea gyda chyfran o 17.4%, Ewrop (15.4%), yr UD (14.5%) a Tsieina (6.9%). Mae cwmnïau Asiaidd yn cyfrif am naw o'r deg ymgeisydd byd-eang gorau am batentau sy'n gysylltiedig â batris, ac am ddwy ran o dair o'r 25 uchaf, sydd hefyd yn cynnwys chwe chwmni o Ewrop a dau o'r UD. Cynhyrchodd y pum ymgeisydd gorau (Samsung, Panasonic, LG, Toyota a Bosch) gyda'i gilydd dros chwarter yr holl IPFs rhwng 2000 a 2018. Yn Ewrop, mae'r Almaen yn dominyddu arloesedd mewn storio trydan, sydd ar ei phen ei hun yn cyfrif am fwy na hanner y teuluoedd patent rhyngwladol mewn technolegau batri sy'n tarddu o Ewrop (Gweler y graff: Tarddiad daearyddol IPFs Ewropeaidd mewn technoleg batri, 2000-2018).

Er bod arloesi mewn technoleg batri yn dal i fod wedi'i ganoli i raddau helaeth mewn grŵp cyfyngedig o gwmnïau mawr iawn, yn yr UD ac Ewrop, mae cwmnïau llai, prifysgolion a sefydliadau ymchwil cyhoeddus hefyd yn chwarae rhan sylweddol. Ar gyfer yr UD, mae busnesau bach a chanolig yn cyfrif am 34.4% a phrifysgolion / sefydliadau ymchwil am 13.8% o'r IPFs a ffeiliwyd. Ar gyfer Ewrop, y ffigurau yw 15.9% a 12.7% yn y drefn honno, gan gyferbynnu â Japan (3.4% / 3.5%) a Gweriniaeth Korea (4.6% / 9.0%).

Mwy o wybodaeth

Darllenwch y crynodeb gweithredol

Darllenwch yr astudiaeth lawn

Nodiadau i'r golygydd

Ynglŷn â theuluoedd patent rhyngwladol

Mae'r dadansoddiad patent yn yr adroddiad hwn yn seiliedig ar y cysyniad o deuluoedd patent rhyngwladol (IPFs). Mae pob IPF yn cynrychioli dyfais unigryw ac yn cynnwys ceisiadau patent sy'n cael eu ffeilio a'u cyhoeddi mewn o leiaf dwy wlad neu eu ffeilio gyda swyddfa batent ranbarthol a'u cyhoeddi, yn ogystal â cheisiadau patent rhyngwladol cyhoeddedig. Mae IPFs yn cynrychioli dyfeisiadau y mae'r dyfeisiwr yn eu hystyried yn ddigon pwysig i geisio amddiffyniad yn rhyngwladol, a dim ond canran gymharol fach o geisiadau sy'n cwrdd â'r trothwy hwn mewn gwirionedd. Felly gellir defnyddio'r cysyniad hwn fel sylfaen gadarn ar gyfer cymharu gweithgareddau arloesi rhyngwladol, gan ei fod yn lleihau'r rhagfarnau a all godi wrth gymharu ceisiadau patent ar draws gwahanol swyddfeydd patent cenedlaethol.

Am yr EPO

Gyda bron i 7 000 o staff, mae'r Swyddfa Batentau Ewropeaidd (EPO) yw un o'r sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus mwyaf yn Ewrop. Wedi'i bencadlys ym Munich gyda swyddfeydd ym Merlin, Brwsel, Yr Hâg a Fienna, sefydlwyd yr EPO gyda'r nod o gryfhau cydweithrediad ar batentau yn Ewrop. Trwy weithdrefn rhoi patent canolog yr EPO, gall dyfeiswyr gael amddiffyniad patent o ansawdd uchel mewn hyd at 44 o wledydd, gan gwmpasu marchnad o ryw 700 miliwn o bobl. Yr EPO hefyd yw prif awdurdod y byd ym maes gwybodaeth patent a chwilio am batentau.

Ynglŷn â'r Asiantaeth Ynni Rhyngwladol
Daeth Asiantaeth Ynni Rhyngwladol (Mae IEA) wrth wraidd deialog fyd-eang ar ynni, gan ddarparu dadansoddiad awdurdodol, data, argymhellion polisi, ac atebion yn y byd go iawn i helpu gwledydd i sicrhau ynni diogel a chynaliadwy i bawb. Gan ddefnyddio dull holl-danwydd, holl-dechnolegau, mae'r IEA yn cefnogi polisïau sy'n gwella dibynadwyedd, fforddiadwyedd a chynaliadwyedd ynni. Mae'r IEA yn cefnogi trawsnewidiadau ynni glân ledled y byd er mwyn helpu i gyflawni nodau cynaliadwyedd byd-eang.

Mae'r cyfryngau yn cysylltu â Swyddfa Batentau Ewrop

Luis Berenguer Giménez

Prif Gyfarwyddwr Cyfathrebu / Llefarydd

Ffôn: + 49 89 2399 1203
[e-bost wedi'i warchod]rg

 

 

Parhau Darllen

cydgysylltedd trydan

Mae ElectroGasMalta wedi crynhoi ei brosiect gwaith pŵer Delimar

cyhoeddwyd

on

Yn ddiweddar, cynhaliodd consortiwm Electrogas gynhadledd i’r wasg lle cyhoeddodd ganlyniadau archwiliad mewnol o’i gwmni. Dywedodd y cwmni iddo ddechrau "adolygiad cyfreithiol a fforensig mewnol helaeth" yn 2019, yn dilyn penodi tri Chyfarwyddwr newydd. Dangosodd yr archwiliad nad oedd unrhyw arwyddion o lygredd yn y prosiect i adeiladu gwaith pŵer nwy yn Delimar gyda chyfranogiad Siemens Projects Ventures a SOCAR Trading.

Yn ôl Energogas, ni ddatgelodd yr archwiliad unrhyw arwyddion o unrhyw droseddau yn ystod y cam o gynnig, adeiladu’r pwerdy a gweithgareddau gweithredu Electrogas.

Adroddodd Electrogas hefyd fod prosiect gwerth mwy na 500 miliwn ewro ar gyfer adeiladu gwaith pŵer 210 MW newydd a therfynell ail-ddilysu LNG wedi'i weithredu gan ElectroGas Malta, sy'n cynnwys SOCAR Trading. Mewn partneriaeth â Siemens a'r cwmni buddsoddi lleol GEM, enillodd dendr cyhoeddus ym Malta yn 2013.

Mae'n hysbys bod rheolaeth Electrogas wedi newid ar ôl ymddiswyddiad y cyfranddaliwr Jorgen fenek.
Roedd Fenech yn rhan o'r "jam daliadau" menter ar y cyd, sy'n berchen ar 33.34% o'r gwaith pŵer. Mae Mentrau Prosiectau Masnachu a Siemens SOCAR yn dal 33.34 y cant yr un.

Yn 2015, llofnododd ElectroGas Malta gontract gyda SOCAR yn rhoi hawliau tymor hir unigryw i gyflenwi LNG i Malta ar gyfer yr orsaf bŵer. Dosbarthwyd y swp cyntaf o LNG i'r ynys ym mis Ionawr 2017, gan greu'r amodau i Malta roi'r gorau i olew tanwydd yn llwyr fel ffynhonnell cynhyrchu trydan. Fel y nodwyd yn gynharach gan Brif Weinidog Malta, Joseph Muscat, fe helpodd hyn i ostwng prisiau trydan ar gyfer y boblogaeth Faltaidd 25% a chyfrannu at ostyngiad o 90% mewn allyriadau gwenwynig i'r atmosffer.

Bydd ElectroGas Malta hefyd yn cyflenwi trydan a nwy naturiol i'r cwmni ynni dan berchnogaeth y wladwriaeth Enemalta am 18 mlynedd. Lansiwyd prosiect gwerth mwy na € 500 miliwn i adeiladu gorsaf bŵer 210 MW newydd a therfynell ail-ddilysu LNG ym Malta gyda chyfranogiad SOCAR Trading ym mis Rhagfyr 2014 a'i gwblhau ym mis Ionawr 2017.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd