Cysylltu â ni

Ynni

Ie i ddatgarboneiddio sy'n cael ei yrru gan bŵer – cadwch gymdeithas yn gytûn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Heddiw, datgelodd y Comisiwn Ewropeaidd ei darged hinsawdd 2040. Tra'n rhybuddio rhag cyflymu'r cyflymder datgarboneiddio ymhellach, mae'r diwydiant trydan yn croesawu cydnabyddiaeth y Comisiwn o rôl allweddol trydan ac yn galw am fesurau i hybu trydaneiddio.

Mae dyfodol system ynni Ewrop yn ddi-os yn drydanol. Mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn gwneud hyn yn glir yn ei Gyfathrebu 2040 sy’n rhagweld hyd at ddyblu’r gyfran drydan yn nefnydd ynni terfynol yr UE erbyn 2040.

Mae’r dadansoddiad ategol a ddarparwyd gan y Comisiwn hefyd yn awgrymu, fodd bynnag, y bydd ymdrechion i wthio gostyngiadau allyriadau gryn dipyn y tu hwnt i’r cyflymder presennol yn gofyn am ddefnydd cynhwysfawr o dechnolegau anaeddfed fel dal aer yn uniongyrchol (DAC) yn ogystal â dal a storio carbon (CCS). ar draws y rhan fwyaf o sectorau diwydiant yn Ewrop. Bydd hyn yn gofyn am ffigur biliwn dau ddigid o fuddsoddiadau ychwanegol bob blwyddyn ar adeg pan fo gwrthdaro arfog, dad-ddiwydiannu, cyfraddau llog uwch, ac argyfwng cost-byw yn cyflwyno amgylchedd mwy heriol ar gyfer trawsnewid economi Ewrop.

Gan rybuddio rhag cyflymu pellach, dywedodd Ysgrifennydd Cyffredinol Eurelectric Kristian Ruby: “Mae cefndir y trawsnewid ynni wedi newid yn sylweddol. Er mwyn llwyddo gyda'r amcan hirdymor o niwtraliaeth hinsawdd, mae'n hanfodol cadw cefnogaeth busnesau a dinasyddion Ewropeaidd. Rydym felly’n argymell strategaeth ddatgarboneiddio sy’n cynnal cyflymder hylaw ac yn cadw’r ffocws ar dechnolegau profedig.”

Mae angen system bŵer ddibynadwy i drydaneiddio

Ar draws senarios, disgwylir i'r defnydd o drydan gynyddu'n sylweddol, yn enwedig ym maes gwresogi a thrafnidiaeth. Ar gyfer trafnidiaeth ffordd yn unig, disgwylir i'r gyfradd drydaneiddio bedair gwaith mewn llai na dau ddegawd yn senario mwyaf ymosodol y Comisiwn.

Bydd angen sector trydan yr un mor ddibynadwy i gynyddu dibyniaeth gymdeithasol ar drydan. A chyda gwynt a solar ar fin dod yn asgwrn cefn i'r system drydan, mae angen moderneiddio'r seilwaith grid Ewropeaidd yn gyflym. Ar yr un pryd, bydd angen gallu cadarn a hyblyg fel storio, ynni niwclear ac ynni dŵr i ategu cynhyrchiant adnewyddadwy amrywiol. Yn ôl asesiad Eurelectric, mae dadansoddiad y Comisiwn yn tanamcangyfrif yr angen am dechnolegau cadarn a hyblyg, gan dybio y bydd gostyngiad cyffredinol sylweddol mewn technolegau pŵer anfon erbyn 2040, tra bod cyfran y trydan yn y defnydd terfynol o ynni yn cynyddu i ryw 50%.

hysbyseb

Bydd angen buddsoddiadau ac offerynnau dadrisgio newydd hefyd i gynyddu cyflymder y trawsnewid. Felly, mae Eurelectric yn croesawu'r fenter fuddsoddi a gyhoeddwyd gan y Comisiwn.

“High-speed electrification of society requires massive investments and measures across the board. We therefore welcome the investment initiative and call on policy makers to launch an electrification action plan within the first 100 days of the new mandate” – concludes  Ruby.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd