Cysylltu â ni

Bioamrywiaeth

Disgwylir i 'Brifddinasoedd Gwyrdd' Ewrop fod yn wyrddach o 2017

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

gwyrdd-ewropeaidd-gyfalaf-2014-copenhagenBob blwyddyn, mae un dinas Ewropeaidd gyda mwy na 100,000 o drigolion yn cael ei ddewis fel Ewrop Green Cyfalaf, Y ddinas fuddugol yn ymrwymo i nifer o amgylcheddol, bioamrywiaeth a hinsawdd nodau (1).

Fodd bynnag, gan fod y wobr Cyfalaf Werdd ei sefydlu ym 2010 (fawarded i Copenhagen, llun, Yn 2014) nad oes unrhyw sylw penodol erioed wedi ei roi i blaladdwyr, er gwaethaf y perygl o amlygiad ei gydnabod gan y degawdau Undeb Ewropeaidd yn ôl arwain at sefydlu y Gyfarwyddeb Defnydd Cynaliadwy ar Blaladdwyr (SUDP) yn 2009 (2).

Yn ystod yr Wythnos Werdd diweddar a drefnwyd ym Mrwsel, y criterias dethol ar gyfer bwrdeistrefi sy'n dymuno bod yn Ewrop Cyfalaf Green yn 2017 eu cyhoeddi (3). Am y tro cyntaf, gan gyfeirio'n gryf at SUDP yn atgoffa "yr angen i wella ansawdd dŵr, lleihau neu wahardd defnydd mewn rhai meysydd penodol fel ardaloedd cyhoeddus a gwarchodedig, a chyflwyno rheolaeth pla integredig yn y sector ffermio Ewropeaidd".

hysbyseb

O ganlyniad, bydd angen i bwrdeistrefi sy'n dymuno cymryd rhan yn y wobr 2017 i roi manylion ynghylch tueddiadau yn ansawdd y dŵr lleol, ac ynghylch eu bwriad i leihau'r defnydd o blaladdwyr mewn ardaloedd cyhoeddus ac mewn gwarchodedig - neu wyrdd - ardaloedd. Fodd bynnag, dal ddim yn rhaid i bwrdeistrefi i roi manylion ynglŷn â sut i detox bwyd sy'n cael ei fwyta yn y dinasoedd, er gwaethaf y ffaith bod mewnbwn isel amaethyddiaeth, yn enwedig organig mewn cadwyni bwyd lleol - botensial enfawr fel gyrwyr yn y newid lleol tuag at y datblygiad cymdeithasau o gynaliadwy (4).

Dywedodd Llywydd PAN Ewrop, François Veillerette: "Mae'n wych bod yr UE nawr yn gofyn
bwrdeistrefi i enwi camau gweithredu ar faterion plaladdwyr i ddod yn eu hystyried fel Capitals Gwyrdd.
PAN Ewrop ac mae ein grwpiau PAN cenedlaethol yn fwy ac yn cysylltu yn fwy aml gan pryderu
rhieni, perchnogion cŵn, sy'n hoff o natur ac ati ar gyfer cyngor a chamau gweithredu, a thref organig yn gyflym
ffenomen tyfu. " (5).

Ychwanegodd Nick Mole, PAN UK: "Copenhagen, Capital Werdd Ewropeaidd yn 2014, gwahardd y defnydd
plaladdwyr mewn mannau cyhoeddus yn 1997, sy'n dangos bod dinasoedd sydd am fod yn wirioneddol wyrdd ni all
parhau i ddefnyddio gwenwynau yn y parciau a'r strydoedd lle mae ei dinasyddion yn gweithio, byw a chwarae.
Rydym yn gobeithio y bydd Bryste cymryd o hyn ac ymrwymo i plaleiddiad rhad ac am ddim yn mynd mewn pryd ar gyfer 2015. "

hysbyseb

Troednodiadau

(1) Cliciwch yma.
(2) Cyfarwyddeb 2009 / 128 / EC 21 2009 Hydref ar Defnydd Cynaliadwy o Blaladdwyr.
(3) Cliciwch yma.
(4) Mae'r canllaw ar bennir Llythrennau Gwyrdd yr UE yn cyfeirio at erthygl '11, 12 14 a y
Defnydd Cynaliadwy o Blaladdwyr Gyfarwyddeb 128 / 2009 ', Er y bydd yn rhaid i bwrdeistrefi i esbonio: 1) yr hyn a wneir ar ansawdd dŵr, ymhlith eraill a ddiffinnir yn erthygl 11 y SUDP ar fesurau penodol i warchod yr amgylchedd dyfrol a dŵr yfed; a 2) yr hyn y byddant yn ei wneud i leihau'r defnydd o blaladdwyr yn gyhoeddus ac yn sensitif - gwyrdd - ardaloedd, ymhlith eraill a ddiffinnir yn erthygl 12 ar leihau ddefnyddio plaladdwyr neu risgiau mewn meysydd penodol. dal ddim angen bwrdeistrefi i egluro pa 'mesurau y maent yn eu cymryd i hyrwyddo rheoli plâu plaladdwyr-mewnbwn isel, gan roi lle bynnag y bo'n bosibl blaenoriaeth i ddulliau heb fod yn gemegol, fel bod defnyddwyr proffesiynol o blaladdwyr newid i arferion a chynhyrchion â'r risg lleiaf i iechyd pobl a yr amgylchedd ymhlith y rhai sydd ar gael ar gyfer yr un broblem pla, yn cynnwys y ddau rheoli plâu integredig a ffermio organig, er bod hyn yn ofyniad clir yn unol ag erthygl 14 y SUDP.
(5) Gweler y map o'r trefi 768 French eisoes dadwenwyno yma.

Bioamrywiaeth

Mae ymchwil BIOSWITCH yn dadansoddi safbwyntiau defnyddwyr Gwyddelig a'r Iseldiroedd o gynhyrchion bio-seiliedig

cyhoeddwyd

on

Mae BIOSWITCH, prosiect Ewropeaidd sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth ymhlith perchnogion brand a'u hannog i ddefnyddio cynhwysion bio-seiliedig yn lle cynhwysion ffosil yn eu cynhyrchion, wedi cynnal ymchwil i ddeall ymddygiad defnyddwyr a safbwyntiau cynhyrchion bio-seiliedig. Roedd yr astudiaeth yn cynnwys arolwg meintiol ymhlith defnyddwyr 18-75 oed yn Iwerddon a'r Iseldiroedd i gael dealltwriaeth o safbwyntiau defnyddwyr mewn perthynas â chynhyrchion bio-seiliedig. Dadansoddwyd, cymharwyd a lluniwyd yr holl ganlyniadau mewn papur a adolygwyd gan gymheiriaid y gellir ymgynghori ag ef yn y ddolen hon.

“Mae cael gwell dealltwriaeth o ganfyddiad defnyddwyr o gynhyrchion bio-seiliedig yn hanfodol er mwyn helpu i hybu'r trawsnewidiad o ddiwydiant sy'n seiliedig ar ffosiliau i ddiwydiant bio-seiliedig, cefnogi trosglwyddiad Ewrop i economi carbon isel a helpu i gyrraedd targedau cynaliadwyedd allweddol, ”Meddai James Gaffey, cyd-gyfarwyddwr y Grŵp Ymchwil Bioeconomi Cylchol ym Mhrifysgol Dechnolegol Munster. Mae rhai o brif ganfyddiadau'r astudiaeth yn nodi bod gan ddefnyddwyr yn y ddwy wlad agwedd gymharol gadarnhaol o ran cynhyrchion bio-seiliedig, gyda defnyddwyr Gwyddelig, ac yn enwedig menywod Gwyddelig, yn dangos safle ychydig yn fwy cadarnhaol.

At hynny, mae gan ddefnyddwyr Gwyddelig ganfyddiad ychydig yn fwy cadarnhaol y gall eu dewis fel defnyddiwr fod yn fuddiol i'r amgylchedd, ac ar y cyfan, maent yn fwy parod i dalu'n ychwanegol am gynhyrchion bio-seiliedig. Dynodwyd pris gan ddefnyddwyr yn y ddwy wlad fel ffactor allweddol sy'n dylanwadu ar brynu cynhyrchion bio-seiliedig, ac mae tua hanner y cyfweleion yn anfodlon talu mwy am gynhyrchion bio-seiliedig. Yn yr un modd, mae defnyddwyr yn y ddwy wlad yn fwyaf tebygol o brynu cynhyrchion bio-seiliedig o'r un categorïau cynnyrch, a'r prif rai yw pecynnu cynhyrchion, cynhyrchion tafladwy, a glanhau, hylendid a chynhyrchion misglwyf.

hysbyseb

Mae premiwm gwyrdd yn fwyaf tebygol o gael ei dalu am gategorïau fel cynhyrchion tafladwy, colur a gofal personol. Defnyddwyr yn y ddwy wlad a benodir ar gynaliadwyedd amgylcheddol fel ffactor arwyddocaol wrth ddewis rhwng cynhyrchion; fodd bynnag, mae termau fel bioddiraddadwy a chompostiadwy yn cario mwy o bwysau na'r term bio-seiliedig ymhlith defnyddwyr, gan nodi bod angen gwneud mwy o waith i wella gwybodaeth a dealltwriaeth defnyddwyr o gynhyrchion bio-seiliedig. Er gwaethaf hyn, roedd yr arwydd cyffredinol o ffafriaeth defnyddwyr ar gyfer cynhyrchion bio-seiliedig yn hytrach na ffosiliau yn glir, gan fod 93% o ymatebwyr Iwerddon ac 81% o rai o'r Iseldiroedd wedi dweud y byddai'n well ganddynt brynu cynhyrchion bio-seiliedig.
Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid gan Ymgymeriad ar y Cyd y Diwydiannau Bio-seiliedig (JU) o dan raglen ymchwil ac arloesi Horizon 2020 yr Undeb Ewropeaidd o dan gytundeb grant Rhif 887727. yn hytrach na chynhyrchion wedi'u seilio ar ffosiliau. Roedd bron i hanner ohonynt hyd yn oed yn barod i dalu ychydig yn fwy am y dewisiadau amgen bio-seiliedig.

“Roedd yn wych sylwi ar agweddau cadarnhaol ymhlith defnyddwyr tuag at gynhyrchion bio-seiliedig,” meddai John Vos, uwch ymgynghorydd a rheolwr prosiectau Ewropeaidd yn BTG Biomass Technology Group. “Gobeithiwn y bydd canlyniadau’r astudiaeth hon yn sail ar gyfer archwilio’r pwnc hwn ymhellach ac y byddant yn ysgogi’r farchnad ar gyfer cynhyrchion bio-seiliedig trwy fynd i’r afael ag ansicrwydd ynghylch galw defnyddwyr yn Iwerddon a’r Iseldiroedd.”

Ynglŷn â BIOSWITCH

hysbyseb

Mae BIOSWITCH yn fenter a ariennir gan Gyd-ymgymeriad y Diwydiannau Bio-Seiliedig (BBI JU) o dan raglen ymchwil ac arloesi Horizon 2020 yr Undeb Ewropeaidd gyda chyfanswm cyllideb o € 1 miliwn. Cydlynir y prosiect gan endid y Ffindir CLIC Innovation a'i ffurfio gan gonsortiwm amlddisgyblaethol o wyth partner o chwe gwlad wahanol. Mae proffiliau'r partneriaid yn cynnwys pedwar clwstwr diwydiannol: CLIC Innovation, Corporación Tecnológica de Andalucía, BWYD Fflandrys a Denmarc Clwstwr Bwyd a Bio; dau Sefydliad Ymchwil a Thechnolegol: Sefydliad Technolegol Munster a Chanolfan Ymchwil Dechnegol VTT yn y Ffindir; a dau fusnes bach a chanolig: Grŵp Technoleg Biomas BTG ac Arloesi Cynaliadwy.

Parhau Darllen

Bioamrywiaeth

Gwrandawiad cyhoeddus ar y cysylltiad rhwng colli bioamrywiaeth a phandemigau fel COVID-19 

cyhoeddwyd

on

Bydd gwrandawiad y Senedd ar 'Wynebu'r chweched difodiant torfol a risg gynyddol o bandemig: Pa rôl ar gyfer Strategaeth Bioamrywiaeth yr UE ar gyfer 2030' yn cael ei chynnal heddiw (14 Ionawr).

Wedi'i drefnu gan Bwyllgor yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd, bydd y gwrandawiad yn mynd i'r afael â cholli bioamrywiaeth ac i ba raddau y mae hyn yn cynyddu'r risg o bandemig oherwydd newid mewn defnydd tir, newid yn yr hinsawdd a masnach bywyd gwyllt. Trafodir y rôl y gallai Strategaeth Bioamrywiaeth yr UE ar gyfer 2030 wrth wrthsefyll colli bioamrywiaeth ac wrth gynyddu ymrwymiad yr UE a'r ymrwymiad byd-eang i fioamrywiaeth.

Bydd y Platfform Rhynglywodraethol ar Fioamrywiaeth a Gwasanaethau Ecosystem Ysgrifennydd Gweithredol Dr Anne Larigauderie a Chyfarwyddwr Gweithredol Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd, Dr Hans Bruyninckx, yn agor y gwrandawiad cyhoeddus.

Mae'r rhaglen fanwl ar gael yma.

Gallwch ddilyn y gwrandawiad yn fyw yma o 9h heddiw.

hysbyseb

Strategaeth bioamrywiaeth yr UE ar gyfer 2030

Brynhawn Iau, bydd yr Aelodau'n trafod yr adroddiad drafft gan rapporteur César Luena (S&D, ES) sy'n ymateb i'r Strategaeth Bioamrywiaeth y Comisiwn ar gyfer 2030 ac yn croesawu lefel yr uchelgais yn y strategaeth. Mae'r adroddiad drafft yn tanlinellu bod yn rhaid mynd i'r afael â'r holl brif ysgogwyr newid natur ac mae'n mynegi pryder ynghylch diraddio pridd, effaith newid yn yr hinsawdd a'r gostyngiad yn nifer y peillwyr. Mae hefyd yn mynd i’r afael â materion cyllido, prif ffrydio a’r fframwaith llywodraethu ar gyfer bioamrywiaeth, yn galw am raglen Erasmus Gwyrdd sy’n canolbwyntio ar adfer a chadwraeth, ac yn pwysleisio’r angen am weithredu rhyngwladol, gan gynnwys o ran llywodraethu cefnforoedd.

Gallwch ddilyn cyfarfod y pwyllgor yn fyw yma o 13h15.

Mwy o wybodaeth 

hysbyseb
Parhau Darllen

Bioamrywiaeth

Uwchgynhadledd Un Blaned: Mae'r Arlywydd von der Leyen yn galw am gytundeb uchelgeisiol, byd-eang a newid gemau ar fioamrywiaeth

cyhoeddwyd

on

Ar 11 Ionawr, cymerodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen, ran yn yr 'Uwchgynhadledd Un Blaned' ar gyfer bioamrywiaeth, trwy fideo-gynadledda. Yn ei haraith, pwysleisiodd yr Arlywydd von der Leyen mai “2021 fydd y flwyddyn pan fydd y byd yn troi deilen newydd i’n planed” yn y COP15 ar gyfer natur yn Kunming, ym mis Mai eleni. Galwodd am “uchelgeisiol, byd-eang a cytundeb sy'n newid gêm yn arddull Paris ”i'w lunio yn y COP15, gan fod hyn yn ymwneud nid yn unig â datblygu cynaliadwy, ond hefyd cydraddoldeb, diogelwch ac ansawdd bywyd. Ailadroddodd yr Arlywydd barodrwydd Ewrop i ddangos y ffordd a dod â chymaint o bartneriaid â yn bosibl ar fwrdd y llong, wrth arwain trwy weithredu ac uchelgais gartref. Siaradodd yr Arlywydd von der Leyen hefyd am y cysylltiad rhwng colli bioamrywiaeth a COVID-19: “Os na weithredwn ar frys i amddiffyn ein natur, efallai ein bod eisoes ar y dechrau. o oes pandemigau. Ond gallwn wneud rhywbeth yn ei gylch. Mae angen gweithredu byd-eang ar y cyd a datblygu cynaliadwy lleol. Ac yn union wrth i ni gydweithredu ar gyfer ein 'Un Blaned' mae angen i ni weithio gyda'n gilydd ar gyfer ein 'Un Iechyd'. "

Wrth siarad yn yr uwchgynhadledd a gynhaliwyd gan Ffrainc, y Cenhedloedd Unedig a Banc y Byd, nododd Ursula von der Leyen sut mae'r Comisiwn yn gweithio i warchod bioamrywiaeth: “Mae hyn yn dangos bod troi dros ddeilen newydd ar gyfer natur i gyd yn ganlyniad i weithredu lleol a byd-eang. uchelgais. Dyma pam, gyda Bargen Werdd Ewrop, rydym yn cynyddu ein gweithredoedd a'n huchelgais ein hunain - yn lleol ac yn fyd-eang. A bydd y Polisi Amaethyddol Cyffredin newydd, gwyrddach yn ein helpu i amddiffyn bywoliaethau a diogelwch bwyd - wrth i ni amddiffyn ein natur a'n hinsawdd. ” Yn olaf, atgoffodd y cyfranogwyr “ddyletswydd Ewrop i sicrhau nad yw ein Marchnad Sengl yn gyrru datgoedwigo mewn cymunedau lleol mewn rhannau eraill o'r byd.”

Gwyliwch yr araith yma, ei ddarllen yn llawn yma. Dysgu mwy am waith y Comisiwn i amddiffyn bioamrywiaeth ein planed yma.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd