Cysylltu gyda ni

Yr amgylchedd

Yr Unol Daleithiau yn ail-ymuno â Chytundeb Paris - Datganiad gan yr Is-lywydd Gweithredol Frans Timmermans a'r Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

"Mae'r Undeb Ewropeaidd yn croesawu penderfyniad yr Arlywydd Biden i'r Unol Daleithiau ail-ymuno â Chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd. Rydym yn edrych ymlaen at gael yr Unol Daleithiau eto wrth ein hochr i arwain ymdrechion byd-eang i frwydro yn erbyn yr argyfwng hinsawdd. argyfwng yw her ddiffiniol ein hamser a dim ond trwy gyfuno ein holl heddluoedd y gellir mynd i'r afael â hi. Gweithredu yn yr hinsawdd yw ein cyfrifoldeb byd-eang ar y cyd.

"Bydd Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig (COP26) yn Glasgow ym mis Tachwedd yn foment dyngedfennol i gynyddu uchelgais fyd-eang, a byddwn yn defnyddio'r cyfarfodydd G7 a G20 sydd ar ddod i adeiladu tuag at hyn. Rydym yn argyhoeddedig, os yw pob gwlad yn ymuno â ras fyd-eang. i allyriadau sero, bydd y blaned gyfan yn ennill. "

EU

Yn ymuno i amddiffyn bioamrywiaeth ledled y byd: Mae'r Comisiwn yn gweithredu i ymgysylltu â mwy o gefnogwyr

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur Diwrnod Bywyd Gwyllt y Byd (3 Mawrth), mae'r Comisiwn yn ailadrodd ei wahoddiad i holl sefydliadau'r byd i godi eu lleisiau i adeiladu'r momentwm ar gyfer natur a helpu i argyhoeddi mwy o lywodraethau i fod yn uchelgeisiol yn y Pymthegfed cyfarfod hollbwysig o Gynhadledd y Partïon i'r Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol (CoP 15) yn ddiweddarach eleni. Union flwyddyn ers y Comisiwn lansio ei Glymblaid Fyd-eang Mae 'United for Biodiversity', mwy na 200 o sefydliadau ledled y byd - parciau cenedlaethol, canolfannau ymchwil a phrifysgolion, amgueddfeydd gwyddoniaeth a hanes natur, acwaria, gerddi botaneg a sŵau - eisoes wedi ymuno i fynd i'r afael â'r argyfwng bioamrywiaeth. Mae'r Comisiwn hefyd wedi ymuno â'r rhynglywodraethol Cynghrair Uchelgais Uchel (HAC) ar gyfer Natur a Phobl, a lansiwyd yn Uwchgynhadledd One Planet ym mis Ionawr eleni, gan gefnogi’n weithredol y nod i warchod o leiaf 30% o’r tir a’r môr erbyn 2030.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Bargen Werdd Ewrop, Frans Timmermans: “Mae dynoliaeth yn dinistrio natur ar gyfradd na welwyd ei thebyg o’r blaen, ac rydym mewn perygl o golli bron i filiwn o rywogaethau. Mae hwn yn fygythiad uniongyrchol i'n hiechyd a'n lles ein hunain, gan ein bod yn gwbl ddibynnol ar we gyfoethog y blaned. Rhaid inni adfer cydbwysedd ar frys yn ein perthynas â natur a gwrthdroi colli bioamrywiaeth. Mae gweithredu'n dechrau gydag ymwybyddiaeth ac mae'r gwaith a wneir trwy glymblaid fel 'Unedig ar gyfer Bioamrywiaeth' yn hanfodol i helpu i roi ein hamgylchedd naturiol ar y llwybr i adferiad. "

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Ar Ddiwrnod Bywyd Gwyllt y Byd eleni ac wrth i ni ddathlu pen-blwydd cyntaf lansiad y Glymblaid Fyd-eang 'United for Biodiversity', rydym hefyd yn tynnu sylw at faint yr ydym yn colli ei golli mewn a byd heb natur. Dyma pam rydym yn gweithredu gyda phob ffordd i ddod â mwy o bartneriaid ar fwrdd y byd a galw ar genhedloedd i ymuno â'r Glymblaid Uchelgais Uchel wrth inni ddod yn nes at y CoP 15 pendant. ”

Gyda'u casgliadau, eu rhaglenni addysg a chadwraeth, mae'r sefydliadau'n rhan o'r clymblaid fyd-eang yn llysgenhadon pwysig i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o effeithiau dramatig yr argyfwng bioamrywiaeth presennol. Mae mwy o wybodaeth yn y Datganiad i'r wasg ac mae rhestr lawn sefydliadau'r Glymblaid Fyd-eang yn yma.

Parhau Darllen

Denmarc

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth Denmarc i brosiect fferm wynt alltraeth Thor

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gefnogaeth Denmarc i brosiect fferm wynt alltraeth Thor, a fydd wedi'i leoli yn rhan Denmarc Môr y Gogledd. Bydd y mesur yn helpu Denmarc i gynyddu ei chyfran o'r trydan a gynhyrchir o ffynonellau ynni adnewyddadwy a lleihau allyriadau CO₂, yn unol â'r Bargen Werdd Ewrop, heb ystumio gormod o gystadleuaeth yn y Farchnad Sengl.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol, Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Mae’r mesur hwn o Ddenmarc yn enghraifft dda iawn o sut y gall aelod-wladwriaethau ddarparu cymhellion i gwmnïau gymryd rhan a buddsoddi mewn prosiectau ynni gwyrdd, yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. . Bydd prosiect fferm wynt alltraeth Thor yn cyfrannu at gyflawni targedau ynni a hinsawdd uchelgeisiol yr UE a nodir yn y Fargen Werdd, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol yn y Farchnad Sengl. ”

Hysbysodd Denmarc fesur cymorth i'r Comisiwn, gyda chyfanswm cyllideb uchaf o DKK 6.5 biliwn (oddeutu € 870 miliwn), i gefnogi dyluniad, adeiladwaith a gweithrediad prosiect fferm wynt alltraeth Thor newydd. Bydd y prosiect, a fydd â chynhwysedd gwynt ar y môr o leiaf 800 Megawat (MW) i uchafswm o 1000 MW, yn cynnwys y fferm wynt ei hun, yr is-orsaf alltraeth a'r cysylltiad grid o'r is-orsaf alltraeth i'r pwynt cysylltu yn yr is-orsaf gyntaf ar y tir.

Dyfernir y cymorth trwy dendr cystadleuol a bydd ar ffurf premiwm dwy ffordd contract-am-wahaniaeth o hyd 20 mlynedd. Telir y premiwm ar ben pris y farchnad am y trydan a gynhyrchir.

Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau 2014 ar gymorth y wladwriaeth ar gyfer gwarchod yr amgylchedd ac ynni.

Canfu'r Comisiwn fod y cymorth yn angenrheidiol a'i fod yn cael effaith gymhelliant, gan na fyddai prosiect gwynt alltraeth Thor yn digwydd yn absenoldeb cefnogaeth y cyhoedd. At hynny, mae'r cymorth yn gymesur ac wedi'i gyfyngu i'r lleiafswm sy'n angenrheidiol, gan y bydd lefel y cymorth yn cael ei osod trwy ocsiwn gystadleuol. Yn olaf, canfu'r Comisiwn fod effeithiau cadarnhaol y mesur, yn enwedig yr effeithiau amgylcheddol cadarnhaol, yn gorbwyso unrhyw effeithiau negyddol posibl o ran ystumio cystadleuaeth, yn benodol, gan y bydd y buddiolwr yn cael ei ddewis a dyfarnu'r cymorth. allan trwy broses gynnig gystadleuol.

Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gan y bydd yn meithrin datblygiad cynhyrchu ynni adnewyddadwy o dechnolegau gwynt ar y môr yn Nenmarc ac yn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, yn unol â'r Bargen Werdd Ewrop, a heb gystadleuaeth ystumio gormodol.

Cefndir

2014 y Comisiwn Canllawiau ar Gymorth Gwladol dros Amddiffyn yr Amgylchedd ac Ynni caniatáu i aelod-wladwriaethau gefnogi prosiectau fel Fferm Wynt Ar y Môr Thor. Nod y rheolau hyn yw helpu aelod-wladwriaethau i gyrraedd targedau ynni a hinsawdd uchelgeisiol yr UE am y gost leiaf bosibl i drethdalwyr a heb ystumiadau gormodol o gystadleuaeth yn y Farchnad Sengl.

Daeth Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy sefydlu targed ynni adnewyddadwy rhwymol ledled yr UE o 32% erbyn 2030. Mae'r prosiect yn cyfrannu at gyrraedd y targed hwn.

y diweddar Strategaeth Alltraeth yr UE yn nodi pwysigrwydd gwynt ar y môr fel rhan o'r Fargen Werdd.

Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhifau achos SA.57858 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn Cystadleuaeth gwefan wedi i unrhyw faterion cyfrinachedd gael eu datrys. Rhestrir cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau Cymorth Gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn y Cymorth Gwladwriaethol Weekly e-Newyddion.

Parhau Darllen

EU

Mae'r Comisiwn a Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig yn cytuno i atgyfnerthu cydweithredu wrth fynd i'r afael â'r argyfyngau yn yr hinsawdd, bioamrywiaeth a llygredd

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Cytunodd y Comisiwn Ewropeaidd a gynrychiolir gan Gomisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius a Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig (UNEP) a gynrychiolir gan ei Gyfarwyddwr Gweithredol Inger Andersen, i wella cydweithredu rhwng y ddau sefydliad am y cyfnod 2021-2025. Mae ffocws cryfach ar hyrwyddo economi gylchol, amddiffyn bioamrywiaeth a'r frwydr yn erbyn llygredd wrth wraidd y cytundeb newydd ar gyfer mwy o gydweithrediad. Dywedodd y Comisiynydd Sinkevičius: “Rwy’n croesawu’r cam newydd hwn o gydweithrediad â Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig a fydd yn ein helpu i weithredu Bargen Werdd Ewrop a chyflawni’r Nodau Datblygu Cynaliadwy, ond hefyd i ffurfio cynghrair gref cyn uwchgynadleddau hanfodol, sef i'w gynnal yn ddiweddarach yn y flwyddyn. ”

Mewn sesiwn rithwir, Comisiynydd Sinkevičius a llofnododd y Cyfarwyddwr Gweithredol Andersen Atodiad newydd i un sydd eisoes yn bodoli ers 2014 Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MoU). Mae llofnodi'r ddogfen hon yn amserol iawn. Fe’i cynhelir yn dilyn pumed cyfarfod Cynulliad Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig yr wythnos diwethaf a lansiad y Gynghrair Fyd-eang ar Economi Gylchol ac Effeithlonrwydd Adnoddau (GACERE), tra bod y gymuned fyd-eang yn ceisio ymateb i bandemig COVID-19 a’r hinsawdd, adnoddau a bioamrywiaeth dybryd. argyfyngau. Tanlinellodd y partneriaid yr angen i symud pob rhan o gymdeithas i sicrhau trawsnewidiad gwyrdd-digidol tuag at ddyfodol cynaliadwy. Mae mwy o wybodaeth yn y datganiad newyddion.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd