Cysylltu gyda ni

Brexit

Dywed yr UE fod bargen i'w gwneud, ond mae'n atgoffa'r DU bod 'Brexit yn golygu Brexit'

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn Cyngor Ewropeaidd yr wythnos diwethaf, cyflwynodd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd Charles Michel, yr Is-lywydd Maroš Šefčovič a Phrif drafodwr yr UE ar gyfer cysylltiadau â’r DU Michel Barnier y casgliadau i ASEau.

Roedd yn ymddangos bod llywodraeth Prydain, trwy ei Phrif Negodwr yr Arglwydd Frost, yn cymryd y twmpath yn lle'r gair 'dwysáu' gyda'r gair 'parhau' yng nghasgliadau cyfarfod y Cyngor Ewropeaidd yr wythnos diwethaf. Roedd yna lawer o saber-rattling o ochr Prydain a llawer o barhad o ochr yr UE. 

Heddiw (21 Hydref), ailadroddwyd y casgliadau, ond y tro hwn atebodd llefarydd ar ran Downing Street: "Nodwn gyda diddordeb bod trafodwr yr UE wedi gwneud sylwadau mewn ffordd sylweddol ar y materion y tu ôl i'r anawsterau cyfredol yn ein sgyrsiau. Rydyn ni'n astudio'n ofalus yr hyn a ddywedwyd. Fe fydd David Frost yn trafod y sefyllfa pan fydd yn siarad â Michel Barnier yn ddiweddarach heddiw. "

Benthycodd Charles Michel gan Theresa May, gan ddweud bod “Brexit yn golygu Brexit” a bod hyn yn golygu gwneud dewisiadau. Dywedodd fod arweinwyr yr UE eisiau bargen, ond nid dim ond unrhyw fargen: “Nid oes unrhyw economi arall wedi’i alinio mor agos â’n heconomi ni ag economi Prydain. Mae angen i ni sicrhau bod yr Undeb Ewropeaidd a chwmnïau’r Deyrnas Unedig yn wynebu cystadleuaeth deg ar farchnad yr UE, dyma pam rydyn ni wedi rhoi cymaint o bwyslais ar sicrhau chwarae teg ar lywodraethu a datrys gwrthdaro. Ynghyd â physgodfeydd dyma'r prif faterion sy'n weddill lle rydyn ni'n dal i fod yn bell oddi wrth ein gilydd. "

Tynnodd Michel Barnier sylw at y cynnydd a dalwyd ar sawl ffrynt gan gynnwys cludiant lle mae'r DU wedi cytuno i ddarpariaethau cae chwarae gwastad penodol mewn cludo ffyrdd. Soniodd hefyd am y cynnydd ar gydweithrediad Europol ac Eurojust, diogelu data, ynni, cydgysylltu nawdd cymdeithasol, masnach mewn nwyddau ac ar raglenni Ewropeaidd fel Horizon (Ymchwil a Datblygu) ac Erasmus. Fodd bynnag, dywedodd fod angen llawer o gynnydd ar bysgodfeydd a llywodraethu.

Brexit

Brexit: 'A dweud y gwir, ni allaf ddweud wrthych a fydd bargen' von der Leyen 

cyhoeddwyd

on

Wrth annerch Senedd Ewrop y bore yma (25 Tachwedd) dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, na allai ddweud a fyddai’r UE yn gallu dod i fargen gyda’r DU ar ei pherthynas yn y dyfodol cyn diwedd y flwyddyn. Dywedodd fod ochr yr UE yn barod i fod yn greadigol, ond na fyddai’n rhoi uniondeb y Farchnad Sengl dan sylw. 

Er y bu cynnydd gwirioneddol ar nifer o gwestiynau pwysig, megis gorfodi'r gyfraith, cydweithredu barnwrol, cydgysylltu nawdd cymdeithasol a thrafnidiaeth, dywedodd von der Leyen fod y tri phwnc 'hanfodol' o chwarae teg, llywodraethu a physgodfeydd yn parhau i fod i cael ei ddatrys.

Mae'r UE yn chwilio am fecanweithiau cadarn i sicrhau bod cystadleuaeth gyda'r DU yn parhau i fod yn rhydd ac yn deg dros amser. Nid yw hyn yn rhywbeth y gall yr UE sglefrio drosto, o ystyried ei agosrwydd a graddfa'r cysylltiadau masnach presennol a'i integreiddio yng nghadwyni cyflenwi'r UE. Hyd yma mae'r DU wedi bod yn amwys ynglŷn â sut y byddai'n gwyro oddi wrth normau Ewropeaidd na chwaraeodd hi rôl fach wrth lunio, ond rhesymeg cefnogwyr Brexit yw y gallai'r DU ddod yn fwy cystadleuol trwy ddadreoleiddio; safbwynt sy'n amlwg yn gwneud rhai partneriaid yn yr UE ychydig yn sâl yn gartrefol.

'Mae ymddiriedaeth yn dda, ond mae'r gyfraith yn well'

Mae'r angen am ymrwymiadau a rhwymedïau cyfreithiol clir wedi dod yn fwy amlwg yn dilyn penderfyniad y DU i gyflwyno Mesur Marchnad Fewnol sy'n cynnwys darpariaethau a fyddai'n caniatáu iddi wyro oddi wrth rannau o Brotocol Iwerddon / Gogledd Iwerddon. Dywedodd Von der Leyen fod llywodraethu cryf yn hanfodol yng ngoleuni profiad diweddar ".

Pysgodfeydd

O ran pysgodfeydd, dywedodd von der Leyen nad oedd unrhyw un yn cwestiynu sofraniaeth y DU o’i dyfroedd ei hun, ond yn dal bod angen “rhagweladwyedd a gwarantau ar yr UE ar gyfer pysgotwyr a gwragedd pysgotwyr sydd wedi bod yn hwylio yn y dyfroedd hyn ers degawdau, os nad canrifoedd”.

Diolchodd Von der Leyen i'r senedd am eu cefnogaeth a'u dealltwriaeth yn yr anawsterau y cyflwynwyd cytundeb mor hwyr iddynt. Bydd bargen derfynol yn gannoedd o dudalennau o hyd ac mae angen ei sgwrio yn gyfreithiol a'i chyfieithwyr; mae'n annhebygol y bydd hyn yn barod erbyn sesiwn lawn nesaf Senedd Ewrop ganol mis Rhagfyr. Cydnabyddir yn gyffredinol y bydd angen bargen i gyfarfod llawn ar 28 Rhagfyr. Dywedodd Von der Leyen: “Byddwn yn cerdded y milltiroedd olaf hynny gyda’n gilydd.”

Parhau Darllen

Brexit

Bydd y DU yn parhau i fod yn arweinydd byd-eang ar gyfer rheoli asedau ar ôl Brexit: Sunak

cyhoeddwyd

on

By

Gweinidog Cyllid Prydain, Rishi Sunak (Yn y llun) dywedodd ddydd Mawrth (24 Tachwedd) ei fod yn benderfynol y byddai'r Deyrnas Unedig yn parhau i fod yn arweinydd byd-eang ar gyfer rheoli asedau ar ôl Brexit, yn ysgrifennu William Schomberg.

“Rydyn ni'n dechrau perthynas newydd gyda'r UE. Ac wrth i ni wneud hynny, rydyn ni’n benderfynol y bydd y DU yn parhau i fod yn arweinydd byd-eang ar gyfer rheoli asedau, ”meddai Sunak mewn sylwadau i gynhadledd a drefnwyd gan The Investment Association, grŵp diwydiant.

Parhau Darllen

Brexit

Mae Prif Weinidog Iwerddon yn obeithiol o amlinelliad bargen fasnach Brexit erbyn diwedd yr wythnos

cyhoeddwyd

on

By

Dywedodd Prif Weinidog Iwerddon, Micheal Martin, ddydd Llun (23 Tachwedd) ei fod yn gobeithio y bydd amlinelliad bargen masnach rydd Brexit wedi dod i’r amlwg erbyn diwedd yr wythnos ac anogodd allforwyr Gwyddelig llai parod i baratoi ar gyfer newid, a oes bargen. neu ddim bargen. Dywedodd negodwr Brexit yr Undeb Ewropeaidd ddydd Llun fod gwahaniaethau mawr yn parhau ond bod y ddwy ochr yn gwthio’n galed am fargen, wrth i’r trafodaethau ailddechrau, yn ysgrifennu Padraic Halpin.

Bydd yn rhaid symud ar rai o’r materion allweddol fel pysgodfeydd a’r “cae chwarae gwastad” fel y’i gelwir, meddai Martin. Ond ychwanegodd ei fod wedi cael ymdeimlad o gynnydd gan y ddau dîm negodi, ac mae'n debyg bod cyflwyniad yr wythnos diwethaf gan Arlywydd Comisiwn yr UE Ursula von der Leyen yn un o'r rhai mwyaf gobeithiol hyd yma.

“Byddwn yn obeithiol, erbyn diwedd yr wythnos hon, y gallem weld amlinelliadau bargen, ond mae hynny i’w weld o hyd. Ewyllys wleidyddol sy'n gyfrifol am hynny, yn y Deyrnas Unedig ac rwy'n amlwg bod yr ewyllys wleidyddol yno o'r Undeb Ewropeaidd, ”meddai Martin wrth gohebwyr.

Wrth ymweld â phorthladd Dulyn, porthladd cludo nwyddau a theithwyr mwyaf Iwerddon, dywedodd Martin, er bod 94% o fewnforwyr Gwyddelig o’r DU a 97% o allforwyr wedi cwblhau’r gwaith papur tollau angenrheidiol i barhau i fasnachu â Phrydain, roedd yn poeni am y cymryd -up ymhlith rhai cwmnïau bach a chanolig eu maint.

“Yr un pryder fyddai gen i yw efallai bod hunanfodlonrwydd ymhlith rhai busnesau bach a chanolig y bydd popeth yn iawn ac yn 'Cadarn os ydyn nhw'n cael bargen, oni fydd yn iawn?'. Bydd yn wahanol, ac mae’n rhaid i chi gael hynny yn eich pennau, ”meddai Martin. “Bydd y byd yn newid ac ni fydd mor ddi-dor ag yr oedd ar un adeg. Y llinell waelod yw bod angen i chi baratoi. Nid yw'n rhy hwyr, mae angen i bobl gnoi cil nawr. ”

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd