Cysylltu â ni

dinasyddiaeth Ewropeaidd

Mae'r Comisiwn, y Senedd a'r Cyngor Ewropeaidd yn dod â sefydliadau nad ydynt yn gyffeswyr at ei gilydd i drafod dinasyddiaeth Ewropeaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

{2b29fa74-99de-4b8a-819a-8f18c6e7b073}Ar 5 Tachwedd, cynhaliodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, José Manuel Barroso, gyfarfod gyda thua 20 o gynrychiolwyr o sefydliadau athronyddol ac anghonfensiynol ym mhencadlys y Comisiwn ym Mrwsel. Galwyd y cyfarfod lefel uchel hwn, a gynhaliwyd yng nghyd-destun Blwyddyn Dinasyddion Ewropeaidd 2013, o dan yr arwyddair 'Rhoi dinasyddion wrth galon y prosiect Ewropeaidd ar adegau o newid'. Cyd-gadeiriodd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd Herman Van Rompuy ac Is-lywydd Senedd Ewrop László Surján y cyfarfod ynghyd â'r Arlywydd Barroso. Cymerodd yr arweinwyr Ewropeaidd a’r cynrychiolwyr ran mewn trafodaeth agored ar sut i ddod ag Ewrop yn agosach at ei dinasyddion a sut i ddod â dinasyddion yn ôl wrth galon ein prosiect cyffredin o integreiddio Ewropeaidd.

Gwahoddodd Barroso gynrychiolwyr o sefydliadau athronyddol ac anghonfensiynol i gyfrannu'n weithredol at y ddadl gyhoeddus sy'n mynd rhagddi ar hyn o bryd ym Mlwyddyn Ewropeaidd Dinasyddion 2013 yn ogystal â'r fenter a lansiwyd yn ddiweddar ar Naratif Newydd ar gyfer Ewrop. Meddai: "Mae angen dadl go iawn arnom ar sut y dylai'r Undeb Ewropeaidd esblygu yn y blynyddoedd i ddod, yn yr ystyr economaidd ac yn yr ystyr wleidyddol. Dadl sy'n ennyn diddordeb pob dinesydd, o bob perswâd ac o bob cenhedlaeth. Ydw, I credwch fod yr hyn sy'n ein huno yn gryfach na'r hyn sy'n ein rhannu. Mater i'r Ewropeaid eu hunain yw mynegi eu hymrwymiad i Ewrop a'u hawydd i ddiogelu'r gwerthoedd sy'n sylfaenol i brosiect nad oes ganddo gyfwerth yn unman arall yn y byd. " Gan gyfeirio at yr argyfwng economaidd a globaleiddio, mynegodd ei "argyhoeddiad cadarn" bod "yr ateb i'n problemau i'w gael yn Ewrop, nid y tu allan iddo."

Dywedodd Surján: "Mae rhoi dinasyddion wrth galon yr UE yn amod angenrheidiol ar gyfer cyfreithlondeb democrataidd. Ym mis Mai 2014 bydd dinasyddion yn uwchganolbwynt Ewrop gan y byddant yn llunio'r etholiadau Ewropeaidd pwysicaf hyd yma. Mae hwn yn gyfle i beidio â bod a gollwyd: bydd pleidleiswyr yn dewis pwy sydd â gofal yn Ewrop ac i ba gyfeiriad y dylai'r UE fynd. "

hysbyseb

Roedd Van Rompuy yn cofio, iddo ef: "Hanfod bod yn Ewropeaidd yw benthyg ymadrodd gwych y biolegydd Jean Rostand, i fod yn 'unig' ac ar yr un pryd i ddangos 'undod', i fod yn rhydd ac ar yr un pryd amser i fod yn gyfrifol tuag at gymdeithas ". Meddai: "Y prosiect Ewropeaidd yw unig ddyfodol Ewrop. Yr unig ffordd i ddatblygu ein hunaniaeth yw trwy gymryd y gorau o'r hyn sydd gennym, er ei fod heb ei gyflawni, neu y gellir ei wella". Ac fe orffennodd gyda'r geiriau "Rwy'n gwybod eich bod chi'n 'cynhyrchu' yn eich sefydliadau. Rydych chi'n datblygu syniadau sydd, yn cael eu dwyn ymlaen gan eich aelodau, yn llwyddo i newid y byd, i geisio ei wneud yn well, yn ddoethach, yn gryfach ac yn harddach. dyna pam y byddaf yn gwrando'n astud iawn heddiw ar eich awgrymiadau ar sut i ymateb yn well i angen brys dinasyddiaeth Ewropeaidd. "

Cefndir

Mae cyfarfodydd lefel uchel rhwng sefydliadau Ewropeaidd a sefydliadau athronyddol ac anghonfesiwn, yn ogystal ag gydag eglwysi a chymdeithasau neu gymunedau crefyddol, wedi dod yn draddodiad cadarn. Cyfarfod lefel uchel heddiw gyda chynrychiolwyr sefydliadau athronyddol ac anghysylltiol yw'r nawfed yn y gyfres o gyfarfodydd a lansiwyd gan yr Arlywydd Barroso yn 2005.

hysbyseb

Mae'r ddeialog gydag eglwysi a chymunedau o euogfarn wedi'i hymgorffori yn y gyfraith sylfaenol (Celf 17 CFEU) ers i Gytuniad Lisbon ddod i rym yn 2009. Y tu hwnt i seminarau rheolaidd gyda'r gwahanol gyfieithwyr, ceir un cyfarfod lefel uchel blynyddol gydag arweinwyr crefyddol (a drefnir yn y gwanwyn, cynhaliwyd yr un olaf ar 30 Mai) ac un gyda chynrychiolwyr athronyddol ac anghymhleth (fel arfer yn yr hydref).

Y cwestiwn: sut i ddwysau'r ddeialog â dinasyddion a sefydliadau cymdeithasol ar ddyfodol Ewrop ac am yr hawliau sylfaenol, unigol a chyfunol sy'n cael eu gwarantu gan ddinasyddiaeth Ewropeaidd oedd testun cyfarfod eleni. Roedd cyfraniad cynrychiolwyr sefydliadau athronyddol ac anghonfensiynol yn bwydo’n uniongyrchol i’r ddadl ehangach, barhaus ledled Ewrop ymhlith dinasyddion, busnesau, cymdeithas sifil a sefydliadau’r llywodraeth, yng nghyd-destun Blwyddyn Dinasyddion Ewrop 2013. Y Comisiwn Ewropeaidd yn dod ag Ewrop yn agosach at y Dinasyddion gyda nifer fawr o fentrau: Deialogau'r Dinasyddion, y fenter Naratif Newydd ar gyfer Ewrop a chamau gweithredu o dan y Rhaglen Ewrop i Ddinasyddion.

Mwy o wybodaeth

Rhestr lawn o gyfranogwyr.

Blwyddyn Ewropeaidd Dinasyddion 2013.

Deialog y Comisiwn Ewropeaidd ag eglwysi, cymunedau crefyddol a sefydliadau athronyddol ac an-gyfaddefol.

Naratif Newydd i Ewrop.

dinasyddiaeth yr Undeb Ewropeaidd

Menter Dinasyddion Ewropeaidd: Mae'r Comisiwn yn penderfynu cofrestru menter 'ReturnthePlastics' ar ailgylchu poteli plastig

cyhoeddwyd

on

Heddiw (13 Awst), penderfynodd y Comisiwn gofrestru Menter Dinasyddion Ewropeaidd o'r enw 'ReturnthePlastics: A Citizen's Initiative i weithredu system adneuo ledled yr UE i ailgylchu poteli plastig'.

Mae trefnwyr y fenter yn galw ar y Comisiwn i gyflwyno cynnig i:

  • Gweithredu system adneuo ledled yr UE i ailgylchu poteli plastig;
  • cymell holl aelod-wladwriaethau'r UE bod archfarchnadoedd (cadwyni) sy'n gwerthu poteli plastig yn gosod peiriannau gwerthu cefn ar gyfer ailgylchu'r poteli plastig ar ôl cael eu prynu a'u defnyddio gan y defnyddiwr, a;
  • gwneud i'r cwmnïau cynhyrchu poteli plastig dalu trethi plastig am system ailgylchu a blaendal y poteli plastig (o dan yr egwyddor y dylai'r llygrwr ei thalu).

Mae'r Comisiwn o'r farn bod y fenter hon yn dderbyniadwy yn gyfreithiol oherwydd ei bod yn cwrdd â'r amodau angenrheidiol. Ar hyn o bryd, nid yw'r Comisiwn wedi dadansoddi sylwedd y fenter.

hysbyseb

Camau Nesaf

Yn dilyn cofrestriad heddiw, gall y trefnwyr ddechrau casglu llofnodion. Os bydd Menter Dinasyddion Ewropeaidd yn derbyn miliwn o ddatganiadau o gefnogaeth o fewn blwyddyn gan o leiaf saith aelod-wladwriaeth wahanol, bydd yn rhaid i'r Comisiwn ymateb. Gallai'r Comisiwn benderfynu naill ai bwrw ymlaen â'r cais ai peidio, a bydd gofyn iddo egluro ei resymu.

Cefndir

hysbyseb

Cyflwynwyd Menter Dinasyddion Ewrop gyda Chytundeb Lisbon fel offeryn gosod agenda yn nwylo dinasyddion. Fe'i lansiwyd yn swyddogol ym mis Ebrill 2012.

Yr amodau ar gyfer derbynioldeb yw: (1) nid yw'r weithred arfaethedig yn amlwg y tu allan i fframwaith pwerau'r Comisiwn i gyflwyno cynnig am weithred gyfreithiol, (2) nid yw'n amlwg yn ymosodol, yn wamal nac yn flinderus, a (3) nid yw'n amlwg yn groes i werthoedd yr Undeb.

Hyd yn hyn, mae'r Comisiwn wedi derbyn 107 cais i lansio Menter Dinasyddion Ewropeaidd, yr oedd 82 ohonynt yn dderbyniadwy ac felly'n gymwys i gael eu cofrestru.

Mwy o wybodaeth

'ReturnthePlastics: Menter Dinasyddion i weithredu system adneuo ledled yr UE i ailgylchu poteli plastig'

Ar hyn o bryd mae ECIs yn casglu llofnodion

Fforwm Menter Dinasyddion Ewrop

Ymgyrch #EUTakeTheInitiative

Parhau Darllen

Brexit

Deyrnas Unedig #Fraud a #Bribery?

cyhoeddwyd

on

 

 

A fydd gan y DU fynediad i systemau deallusrwydd Ewropeaidd allweddol ac offer barnwrol, gan gynnwys Gwarantau Atal Ewropeaidd (EAW), yn dilyn Brexit? Prif Weinidog y DU Theresa May yn mynnu bod y mater yn dal i gael ei thrafod, mewn gwrthgyferbyniad mawr â negyddol yr negodwr Michelle Barnier, yr Undeb Brexit datganiad y bydd y DU yn peidio â bod yn aelod o fentrau fel Europol cyn gynted ag y bydd yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, a byddai'n rhaid iddo fynd trwy drafodaeth hir proses i ail-ymuno â nhw fel gwlad nad yw'n Gynllun, heb fod yn yr UE.

Nid yw'r gynsail ar gyfer gwlad nad yw'n rhan o'r UE sy'n cymryd rhan yng nghynllun EAW yn llawer mwy addawol; Cymerodd cytundebau estraddodi Norwy a Gwlad yr Iâ â'r UE, sy'n adlewyrchu'r EAW, yn bennaf mlynedd i drafod ac eto i ddod i rym yn effeithiol. Mae penderfyniad llywodraeth Prydain i wneud yn weddill yn rhan o EAW yn "blaenoriaeth", Waeth pa mor annhebygol yw hyn o safbwynt Brwsel, mae'n awgrymu bod swyddogion y DU yn ymwybodol, heb yr EAW ac offer cydweithredu barnwrol eraill, eu bod yn peryglu eu bod yn cael eu diogelu rhag troseddwyr.

Mae'r EAW, a gyflwynwyd ym mis Ionawr 2004, wedi symleiddio a diystyru'r broses estraddodi yn Ewrop yn sylweddol, gan nad yw gwledydd sy'n cymryd rhan bellach gallu i eithrio eu dinasyddion eu hunain rhag estraddodi a gwneud penderfyniadau gweithredol tynnu o'r weithdrefn ildio. Llaciwyd y rheol troseddoldeb deuol, lle mae gweithredoedd yn sail i estraddodi yn unig os ystyrir eu bod yn drosedd yn yr awdurdodaeth sy'n gofyn amdani a'r awdurdodaeth y gofynnwyd amdani. Nawr, am 32 categorïau o droseddau, yn amrywio o'r rhai mwyaf difrifol (terfysgaeth, llofruddiaeth, treisio) i'r lleiaf amlwg (twyll, anturiaethau smyglo, troseddau amgylcheddol) nid oes angen profi troseddoldeb deuol.

Os yn yr hen ddyddiau, wrth brosesu ac estraddodi rhywun sydd dan amheuaeth y flwyddyn, o dan y weithdrefn gyflym, caiff ei ddatrys mewn 48 diwrnod ar gyfartaledd. Diolch i hynny, mae AAC yn hynod effeithiol yn erbyn mathau o droseddau sy'n dod i'r amlwg, megis cynllun diweddar lle mae gangiau Dwyrain Ewrop yn defnyddio cwmnïau hedfan cost isel i deithio dramor a chyflawni troseddau cyn dychwelyd yn gyflym i'w gwlad.

Er bod rhai cyfryngau craidd yn croesawu eithrio'r EAW sydd ar y gweill, mae achosion casglu ceirios i hawlio bod "llawer o Brydainiaid diniwed wedi bod yn destun camdriniaeth ddinistriol yn nwylo awdurdodau Ewropeaidd anghymwys neu hyd yn oed llygredig", mae'r hyperbole hon yn anwybyddu'r llwyddiannau arwyddocaol y mae'r cynllun EAW yn gyfrifol amdanynt. Cyfeiriodd Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu at EAW fel offer 'hanfodol' yn erbyn troseddau cyfundrefnol; Ysgrifennydd Cartref Ceidwadol, Amber Rudd, cydnabod hynny roedd yr EAW yn "offeryn effeithiol" a oedd yn "hollbwysig i roi barn effeithiol i'r llofruddwyr, y rapwyr a'r pedoffiliaid yr ydym wedi llwyddo i geisio barn arnynt".

Mae yna nifer o enghreifftiau proffil uchel o'r troseddwyr Mae Rudd yn cyfeirio at gael eu dwyn i'r DU i wynebu cyfiawnder drwy'r EAW, gan derfysgwyr Husain Osman i bedoffil Stephen Carruthers, a fu'n un o ddeg o droseddwyr mwyaf Prydain pan gafodd ei arestio yn Ffrainc ym mis Ionawr 2017, i offeiriad Laurence Soper, a ddygwyd yn ôl o Kosovo i'r DU i wynebu taliadau am bechgyn sy'n cam-drin yn rhywiol ac yn eu cyflwyno curiadau sistigig. Mae Whitehall hefyd wedi elwa ar estraddodi cyflym o nifer o droseddwyr proffil is, ac ni fyddai llawer ohonynt wedi eu dwyn gerbron y llys heb gyfiawnder. EAW.

Er bod consensws cyffredinol y gellid gwella EAW, yn enwedig trwy sefydlu a prawf cymesuredd gyda chanllawiau cyffredin ar gyfer holl wledydd yr UE, gan adael y cynllun yn llwyr daflu'r babi gyda'r dwr bath a bydd yn dychwelyd y DU i system, fel Theresa May ei hun nodi, yn caniatáu i 22 o wledydd yr UE, gan gynnwys Ffrainc a’r Almaen, wrthod estraddodi eu gwladolion i’r DU Mae nifer o swyddogion y DU wedi codi pryderon ynghylch risg diogelwch difrifol os yw heddlu Prydain yn cael eu torri i ffwrdd o adnoddau Ewropeaidd. Pwysleisiodd adroddiad diweddar gan academyddion yng Ngholeg y Brenin Llundain y cynnydd uchel sydd ynghlwm â Rhybuddiodd yn erbyn "tarfu mawr ar gydweithrediad diogelwch", tra bod uwch swyddogion yr heddlu cynghorir y bydd angen "blynyddoedd o waith beichus" i ddiogelu lefelau cyfredol cydweithrediad rhyngwladol.

Mae'r anawsterau eisoes wedi dechrau. Cynifer â 20 Ar hyn o bryd mae ceisiadau estraddodi a geisir gan heddlu Prydain yn cael eu cynnal yn Iwerddon ar hyn o bryd oherwydd pryderon ynghylch pa fframwaith estraddodi fydd yn bodoli rhwng y ddwy wlad ar ôl Brexit. Mae yna ofnau cynyddol y bydd y DU dod yn "Y lloches o ddewis ar gyfer pob troseddwr yn Ewrop".

Gellir cyfiawnhau'r ofnau hyn yn hawdd: mae troseddwyr Ewropeaidd ar y rhedeg o dwyll a llygredd eisoes yn ffoi i'r DU. Yr oligarch Rhufeinig Alexander Adamescu yw'r enghraifft berffaith o'r math o drosedd a fydd yn llifogydd i'r DU ôl-Brexit. Theithodd Adamescu i'r DU i ddianc rhag llwgrwobrwyo a chyhuddiadau twyll yn debyg i'r rhai a garcharorodd ei hwyr tad. Gwenwynig cyfuniad o strategaeth gyfryngol a swnllyd yn cael ei roi gan ei gyfreithwyr Prydeinig a Thoriaid caled yn atafaelu ar achos Adamescu i hyrwyddo eu hagenda gwrth-UE, gwrth-EAW wedi ei gadw yn y DU er gwaethaf yr Warant Atal Ewropeaidd eithriadol yn ei enw. Tra'n osgoi cyfiawnder yn y DU a pwyso fel dramodydd, mae Adamescu bellach yn rhydd i barhau â'i thactegau stondin. Mae ef erlyn y wladwriaeth Rwmania, yn dadlau bod y cyhuddiadau yn ei erbyn ef a'i dad yn cael eu cymell yn wleidyddol, ac mae hyd yn oed hawlio Treftadaeth Iddewig - ers un o'r ychydig o ffyrdd i orchymyn EAW mewn achosion o wahaniaethu hiliol neu grefyddol.

Nid yw Adamescu ar ei ben ei hun wrth ddod o hyd i'r DU yn lle deniadol i guddio o gyfiawnder. 28 mae cant y bobl a arestiwyd yn Llundain yn ddinasyddion tramor, y mae hanner ohonynt yn dod o'r UE. Ac mae hyn gyda’r Warant Arestio Ewropeaidd ar waith - hebddo, rhagfynegiad Theresa May y bydd y DU yn dod yn “Honeypot"Bydd troseddwyr sy'n osgoi cyfiawnder Ewropeaidd yn sicr yn profi'n wir.

Parhau Darllen

Economi

Gwlad Groeg etholiad: Gwrth-lymder Syriza ennill

cyhoeddwyd

on

alexis tsiprasMae'r blaid gwrth-lymder Syriza wedi ennill etholiad cyffredinol Gwlad Groeg, gan roi'r wlad ar gwrs gwrthdrawiad posib gyda'r UE dros ei help llaw enfawr.

Ar bron i 75% o'r pleidleisiau a gyfrifwyd, rhagamcanwyd y byddai Syriza yn ennill seddau 149, dim ond dau yn fyr o fwyafrif absoliwt, er y gallai'r nifer hwnnw newid.

Dywedodd arweinydd y blaid asgell chwith, Alexis Tsipras, sydd am aildrafod dyled Gwlad Groeg, "ysgrifennodd y Groegiaid hanes".

Mae Democratiaeth Newydd y ganolfan lywodraethu iawn wedi dod yn ail bell.

Mae'r Prif Weinidog sy'n gadael, Antonis Samaras, wedi cyfaddef ei fod wedi trechu ac wedi ffonio Tsipras i'w longyfarch.

Bydd canlyniad Syriza yn anfon tonnau ysgytwol trwy Ewrop, adroddiadau Gavin Hewitt yn Athen y BBC.

Yn y bôn, mae mwyafrif y pleidleiswyr yng Ngwlad Groeg wedi gwrthod polisi craidd ar gyfer delio ag argyfwng ardal yr ewro fel y'i dyfeisiwyd gan Frwsel a Berlin, mae ein gohebydd yn ychwanegu.

Yn yr Almaen, dywedodd Arlywydd Bundesbank, Jens Weidmann, ei fod yn gobeithio "na fydd llywodraeth newydd Gwlad Groeg yn gwneud addewidion na all eu cadw ac na all y wlad eu fforddio".

Disgwylir y bydd canlyniad yr etholiad yn un o'r prif faterion yn ystod cyfarfod dydd Llun (26 Ionawr) o 19 o weinidogion cyllid ardal yr ewro.

Dyfynnodd cynrychiolydd Gwlad Belg, Johan Van Overtveld, gan rwydwaith VRT ei fod yn dweud bod yn rhaid i Wlad Groeg “barchu rheolau undeb ariannol”, er iddo ychwanegu bod lle i rywfaint o hyblygrwydd - ond dim llawer -.

Dywedodd Prif Weinidog Prydain, David Cameron - nad yw ei wlad yn aelod o ardal yr ewro - y byddai canlyniad etholiad Gwlad Groeg yn “cynyddu ansicrwydd economaidd ledled Ewrop”.

Yn y cyfamser, gostyngodd yr ewro i $ 1.1098 yn erbyn y ddoler - y lefel isaf mewn mwy nag 11 mlynedd.

Wrth annerch ei gefnogwyr gorfoleddus o flaen prifysgol Athen, dywedodd Mr Tsipras fod pleidleiswyr Gwlad Groeg wedi rhoi “mandad clir, pwerus” i Syriza.

"Rydych chi'n enghraifft o hanes sy'n newid ... Heb os, mae eich mandad yn canslo help llaw cyni a dinistrio.

"Y troika ar gyfer Gwlad Groeg yw peth y gorffennol," ychwanegodd, gan gyfeirio at fenthycwyr rhyngwladol mwyaf y wlad - yr Undeb Ewropeaidd, y Gronfa Ariannol Ryngwladol (IMF) a Banc Canolog Ewrop (ECB).

Addawodd hefyd drafod datrysiad ariannol teg a buddiol i'r ddwy ochr.

Yn gynharach, addawodd Mr Tsipras wyrdroi llawer o'r mesurau llymder a fabwysiadwyd gan Wlad Groeg ers i gyfres o achubiadau ddechrau yn 2010.

O'i ran ef, dywedodd Mr Samaras yn gynharach: "Mae pobl Gwlad Groeg wedi siarad ac rwy'n parchu eu penderfyniad," gan dynnu sylw ei fod wedi etifeddu "tatws poeth" wrth ddod i'w swydd a'i fod ef a'i blaid wedi gwneud llawer i adfer ei wlad cyllid.

Mae'r canlyniad yn cael ei wylio'n agos y tu allan i Wlad Groeg, lle credir y gallai buddugoliaeth Syriza annog partïon chwithig radical ar draws Ewrop.

"Mae yna ffilm gyffro barhaus o amgylch y mwyafrif absoliwt," meddai Michalis Karyotoglou, pennaeth Singular Logic, y grŵp meddalwedd sy'n monitro'r broses bleidleisio ar gyfer y weinidogaeth fewnol.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd