Cysylltu â ni

Trosedd

Agor Barn Ymgom: Kazakhstan yn nes at estraddodi o wrthwynebwyr gwleidyddol o UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

photo_29144Ar 7 Tachwedd, ymrwymodd y Llys Apêl yn Aix-en-Provence i ystyried cais Rwseg i estraddodi Mukhtar Ablyazov (yn y llun). Ar 8 Tachwedd, penderfynodd llys Sbaen, Audiencia Nacional, y gellir estraddodi Alexandr Pavlov, cyn-bennaeth diogelwch Mukhtar Ablyazov, i Kazakhstan.

Ffrainc: Achos Mukhtar Ablyazov

Pwrpas gwrandawiad y Llys Apêl yn Aix-en-Provence, a gynhaliwyd ar 7 Tachwedd (roedd aelodau’r Sefydliad yn bresennol yno i arsylwi’r gwrandawiad) oedd cysylltu â’r cais estraddodi a ffeiliwyd gan Rwsia. Mewn cysylltiad â'r gwarantau, a wnaed gan blaid Rwseg, bydd y cais nawr yn cael ei ystyried ochr yn ochr â chais yr Wcrain. Nid yw'r cais blaenorol (Rwsia wedi ffeilio'r ail gais) wedi'i drosglwyddo trwy Weinyddiaeth Gyfiawnder Ffrainc i'w ystyried gan y llys. Pwrpas y gwrandawiad oedd pennu dyddiad y prif wrandawiad cyntaf pryd y dylid ystyried materion sylweddol yr achos. Mae'n debyg y bydd yn cael ei gynnal ar 12 Rhagfyr (gyda'r gwrandawiad cyntaf a'r prif wrandawiad ynghylch cais cyrff Wcrain wedi'i drefnu ar gyfer 5 Rhagfyr).

hysbyseb

Ystyriwyd yr achos gan farnwriaeth tri pherson (Barnwr Llywyddol, Barnwr-Rapporteur-referent, a'r barnwr trydyddol). Wrth agor y cyfarfod, diffiniodd y Barnwr-Rapporteur y materion allweddol yr oedd angen eu harchwilio ar wahanol gamau yn yr achos. Pwysleisiodd fod yr achos yn codi nifer o anawsterau sydd angen gwybodaeth ychwanegol, ac felly ni ddylai un ddisgwyl canlyniad cyflym.

Roedd y materion allweddol a nodwyd yn cynnwys:

1) Mae'r cais a gyflwynwyd yn gofyn am atal estraddodi;

hysbyseb

2) yr angen i ddangos i ba raddau y cyflawnwyd y gweithredoedd a gyhuddwyd i Ablyazov yn Rwsia;

3) i ba raddau, ac ar ba sail y mae Rwsia am ei erlyn am droseddau yr honnwyd eu bod wedi'u cyflawni y tu allan i'w ffiniau (fel sy'n amlwg o'r dogfennau);

4) bodolaeth gwersylloedd llafur a'r posibilrwydd o orfodi carcharorion i gyflawni gwaith gwasanaeth cyhoeddus yn system penitentiary Rwseg (mae'n debyg, mae Ffrainc yn cynnal trafodaethau helaeth â Rwsia ar y mater hwn yng nghyd-destun cydweithredu â system farnwrol Rwseg, fel y mae yn arfer nad yw Ffrainc yn bendant yn ei dderbyn).

Nododd yr erlynydd na ddylai Ffrainc dorri hawliau dynol a chydymffurfio â gofynion Wcráin a Rwsia os oes risg y gallai cydymffurfiad o'r fath olygu torri hawliau.

Tanlinellodd y cwnsler Bruno Rebstock, yn ei ddatganiad:

- Y broblem, sy'n dal i fodoli yw cymhwyso cadw ac anawsterau wrth gysylltu â'r teulu (yn enwedig gwrthod hawliau ymweld â'i fab ieuengaf).

- Mae safonau cyffredinol o ran cadw at hawliau dynol yn Rwsia yn gadael llawer i'w ddymuno.

- Nid oes unrhyw warantau go iawn (gorfodadwy) sy'n sicrhau triniaeth briodol i Ablyazov yn Rwsia.

- Mae Confensiwn Minsk, sy'n rhwymol i Rwsia a Kazakhstan, ymhlith eraill, yn caniatáu cyflawni estraddodi o Rwsia i Kazakhstan.

- Mae dogfennau da a wynebir yn aml yn sefyllfaoedd lle mae awdurdodau Rwseg wedi datgan un peth ac yna wedi gwneud un arall.

Datganodd Ablyazov ei hun yn glir nad yw'n cydsynio i'r estraddodi ac nad oes ganddo ddim i'w ychwanegu wrth i'w swydd gael ei chyflwyno gan y cyfreithiwr.

I gloi, tynnodd y barnwr sylw, ar hyn o bryd, mai'r mater pwysicaf yw cael atebion ynghylch tynged bosibl Ablyazov, yn dilyn ei estraddodi posibl i Rwsia. Nododd fod Rwsia yn cynnig gwarantau na fydd, heb gydsyniad Ffrainc, yn cael ei estraddodi ymlaen i Ablyazov i drydedd wlad ac yn gwadu bodolaeth gwersylloedd llafur gorfodol. Tynnodd sylw hefyd at y ffaith - fel Ffrainc - nad oes gan Rwsia gytundeb estraddodi gyda Kazakhstan.

Bydd y materion pwysig canlynol yn cynnwys cyflwyno'r holl adroddiadau sy'n ymwneud â'r achos a'r materion dan sylw, cyfranogiad erlynydd Rwseg yn y croesholi mewn llys yn Ffrainc, a chael gwybodaeth ychwanegol o Rwsia (yn y cwmpas a grybwyllir uchod a mwy codi pryderon ynghylch hawliau dynol) sy'n angenrheidiol i gyhoeddi dyfarniad.

Os bydd y blaid yn Rwsia yn datgan bod angen mwy o amser i gymryd rhan mewn croesholi a / neu ddarparu gwybodaeth ychwanegol, gall dyddiad y gwrandawiad nesaf gael ei ohirio.

Sbaen: Achos Alexandr Pavlov

Ar 8 Tachwedd, cadarnhaodd llys Sbaen Audiencia Nacional yn yr achos olaf estraddodi Alexandr Pavlov i Kazakhstan. Pleidleisiodd y beirniaid 10: 7, roedd pleidleisiau’r tri barnwr a ymataliodd rhag mynegi eu barn ar yr achos o’r blaen yn bendant. Nawr mae angen i benderfyniad Sbaen gadarnhau penderfyniad y llys, sydd hefyd â hawl i wneud penderfyniad gwleidyddol i beidio â chyflawni'r estraddodi. Dylai'r llywodraeth fwrw ymlaen â hyn ymhen ychydig wythnosau. Ar hyn o bryd, mae cyfreithiwr Alexandr Pavlov yn bwriadu ffeilio apêl yn erbyn y penderfyniad hwn i Lys Hawliau Dynol Ewrop. Mae disgwyl apêl yn erbyn y penderfyniad negyddol yng ngweithdrefn cais am loches Pavlov o fis Mehefin 2013 hefyd.

Yn ôl Amnest Rhyngwladol a Open Dialog Foundation, ni all Pavlov ond disgwyl artaith a threial i fyny yn Kazakhstan.

Dolen i'r datganiad gan Amnesty International ar benderfyniad llys Auciencia Nacional: Roedd Sbaen yn mynd i alltudio dyn i Kazakhstan er gwaethaf y risg arteithio

Trosedd

Marchnad cocên Ewrop: Yn fwy cystadleuol ac yn fwy treisgar

cyhoeddwyd

on

Yn fwy treisgar, amrywiol a chystadleuol: dyma brif nodweddion y fasnach cocên yn Ewrop. Y newydd Adroddiad Mewnwelediad Cocên, a lansiwyd heddiw (8 Medi) gan Europol ac UNODC, yn amlinellu dynameg newydd y farchnad cocên, sy'n fygythiad amlwg i ddiogelwch Ewropeaidd a byd-eang. Lansiwyd yr adroddiad fel rhan o raglen waith CRIMJUST - Cryfhau cydweithrediad cyfiawnder troseddol ar hyd llwybrau masnachu cyffuriau o fewn fframwaith Rhaglen Llifoedd anghyfreithlon Byd-eang yr Undeb Ewropeaidd.

Mae darnio’r dirwedd droseddol mewn gwledydd ffynhonnell wedi creu cyfleoedd newydd i rwydweithiau troseddol Ewropeaidd dderbyn cyflenwad uniongyrchol o gocên, gan dorri allan y cyfryngwyr. Mae'r gystadleuaeth newydd hon yn y farchnad wedi arwain at fwy o gyflenwad o gocên ac o ganlyniad i fwy o drais, tuedd a ddatblygwyd yn Asesiad Bygythiad Troseddau Difrifol a Threfnedig Europol 2021. Mae rhwydweithiau masnachu newydd wedi herio monopolïau blaenllaw o'r blaen yn y cyflenwad cyfanwerthol o gocên i farchnadoedd Ewropeaidd. Mae rhwydweithiau troseddol Western Balkan, er enghraifft, wedi sefydlu cysylltiadau uniongyrchol â chynhyrchwyr ac wedi sicrhau lle amlwg yn y cyflenwad cyfanwerthol o gocên. 

Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at bwysigrwydd ymyrraeth yn y ffynhonnell gan fod y farchnad hon yn cael ei gyrru'n fawr gan y gadwyn gyflenwi. Bydd cryfhau cydweithredu a chynyddu cyfnewid gwybodaeth rhwng awdurdodau gorfodaeth cyfraith ymhellach yn gwella effeithiolrwydd ymchwiliadau a chanfod cludo nwyddau. Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at bwysigrwydd ymchwiliadau gwyngalchu arian i olrhain yr elw anghyfreithlon ac atafaelu cynorthwywyr sy'n gysylltiedig â gweithgareddau troseddol. Mae'r ymchwiliadau ariannol hyn wrth wraidd y frwydr yn erbyn masnachu cocên, gan sicrhau nad yw'r gweithgareddau troseddol yn talu.

hysbyseb

Dywedodd Julia Viedma, pennaeth adran y Ganolfan Weithredol a Dadansoddi yn Europol: “Mae masnachu cocên yn un o’r pryderon diogelwch allweddol yr ydym yn eu hwynebu yn yr UE ar hyn o bryd. Mae bron i 40% o'r grwpiau troseddol sy'n weithredol yn Ewrop yn ymwneud â masnachu cyffuriau, ac mae'r fasnach cocên yn cynhyrchu elw troseddol gwerth biliynau o ewro. Bydd deall yn well yr heriau sy'n ein hwynebu yn ein helpu i wrthsefyll y bygythiad treisgar y mae rhwydweithiau masnachu cocên yn ei gynrychioli i'n cymunedau yn fwy effeithiol. ”  

Amlygodd Chloé Carpentier, Pennaeth yr Adran Ymchwil Cyffuriau yn UNODC, “mae dynameg gyfredol arallgyfeirio ac amlhau sianeli cyflenwi cocên, actorion troseddol a moddolion yn debygol o barhau, os na chânt eu gwirio”.

hysbyseb
Parhau Darllen

coronafirws

Heb ei farcio: 23 yn cael eu cadw dros e-bost busnes COVID-19 yn peryglu twyll

cyhoeddwyd

on

Mae cynllun twyll soffistigedig sy'n defnyddio e-byst dan fygythiad a thwyll talu ymlaen llaw wedi'i ddatgelu gan awdurdodau yn Rwmania, yr Iseldiroedd ac Iwerddon fel rhan o weithred a gydlynwyd gan Europol. 

Ar 10 Awst, cafodd 23 o bobl a ddrwgdybir eu cadw yn y ddalfa mewn cyfres o gyrchoedd a gynhaliwyd ar yr un pryd yn yr Iseldiroedd, Rwmania ac Iwerddon. Chwiliwyd cyfanswm o 34 o leoedd. Credir bod y troseddwyr hyn wedi twyllo cwmnïau mewn o leiaf 20 gwlad o oddeutu € 1 miliwn. 

Roedd y twyll yn cael ei redeg gan grŵp troseddau cyfundrefnol a oedd cyn y pandemig COVID-19 eisoes yn cynnig cynhyrchion ffug eraill i'w gwerthu ar-lein yn anghyfreithlon, fel pelenni pren. Y llynedd, newidiodd y troseddwyr eu modus operandi a dechrau cynnig deunyddiau amddiffynnol ar ôl i'r pandemig COVID-19 ddechrau. 

hysbyseb

Creodd y grŵp troseddol hwn - a oedd yn cynnwys gwladolion o wahanol wledydd Affrica sy'n byw yn Ewrop, gyfeiriadau e-bost ffug a thudalennau gwe tebyg i'r rhai sy'n perthyn i gwmnïau cyfanwerth cyfreithlon. Wrth ddynwared y cwmnïau hyn, byddai'r troseddwyr hyn wedyn yn twyllo'r dioddefwyr - cwmnïau Ewropeaidd ac Asiaidd yn bennaf, i osod archebion gyda nhw, gan ofyn am y taliadau ymlaen llaw er mwyn i'r nwyddau gael eu hanfon. 

Fodd bynnag, ni ddanfonwyd y nwyddau erioed, a lansiwyd yr elw trwy gyfrifon banc Rwmania a reolir gan y troseddwyr cyn cael eu tynnu'n ôl mewn peiriannau ATM. 

Mae Europol wedi bod yn cefnogi'r achos hwn ers ei ddechrau yn 2017 gan: 

hysbyseb
 • Yn dwyn ynghyd yr ymchwilwyr cenedlaethol ar bob ochr sydd wedi gweld yn cydweithio'n agos â Chanolfan Seiberdroseddu Ewropeaidd (EC3) Europol i baratoi ar gyfer y diwrnod gweithredu;
 • darparu datblygiad a dadansoddiad deallusrwydd parhaus i gefnogi'r ymchwilwyr maes, a;
 • defnyddio dau o'i harbenigwyr seiberdroseddu i'r cyrchoedd yn yr Iseldiroedd i gynorthwyo awdurdodau'r Iseldiroedd i groeswirio mewn gwybodaeth amser real a gasglwyd yn ystod y llawdriniaeth a chyda sicrhau tystiolaeth berthnasol. 

Eurojust cydlynodd y cydweithrediad barnwrol o ystyried y chwiliadau a darparu cefnogaeth gyda gweithredu sawl offeryn cydweithredu barnwrol.

Cyflawnwyd y weithred hon yn fframwaith y Llwyfan Amlddisgyblaethol Ewropeaidd yn Erbyn Bygythiadau Troseddol (EMPACT).

Roedd yr awdurdodau gorfodaeth cyfraith canlynol yn rhan o'r weithred hon:

 • Rwmania: Heddlu Cenedlaethol (Poliția Română)
 • Yr Iseldiroedd: Heddlu Cenedlaethol (Politie)
 • Iwerddon: Heddlu Cenedlaethol (Y Garda Síochána)
 • Europol: Canolfan Seiberdroseddu Ewropeaidd (EC3)
   
EMPACT

Yn 2010 sefydlodd yr Undeb Ewropeaidd a cylch polisi pedair blynedd i sicrhau mwy o barhad yn y frwydr yn erbyn troseddau rhyngwladol a chyfundrefnol difrifol. Yn 2017 penderfynodd Cyngor yr UE barhau â Chylch Polisi'r UE ar gyfer y cyfnod 2018 - 2021. Ei nod yw mynd i'r afael â'r bygythiadau mwyaf sylweddol a achosir gan droseddau rhyngwladol trefnus a difrifol i'r UE. Cyflawnir hyn trwy wella a chryfhau cydweithredu rhwng gwasanaethau perthnasol aelod-wladwriaethau, sefydliadau ac asiantaethau'r UE, yn ogystal â gwledydd a sefydliadau y tu allan i'r UE, gan gynnwys y sector preifat lle bo hynny'n berthnasol. Seiberdrosedd yw un o flaenoriaethau'r Cylch Polisi.

Parhau Darllen

Trosedd

Arestiwyd 18 am smyglo mwy na 490 o ymfudwyr ar draws llwybr y Balcanau

cyhoeddwyd

on

Datgymalodd swyddogion o Heddlu Rwmania (Poliția Română) a Heddlu'r Gororau (Poliția de Frontieră Română), gyda chefnogaeth Europol, grŵp troseddau cyfundrefnol sy'n ymwneud â smyglo mudol ar draws llwybr yr hyn a elwir yn Balcanau.

Arweiniodd y diwrnod gweithredu ar 29 Gorffennaf 2021 at:

 • 22 chwiliad tŷ
 • Arestio 18 o bobl dan amheuaeth
 • Atafaelu arfau rhyfel, car pum cerbyd, ffonau symudol a € 22 000 mewn arian parod

Roedd y rhwydwaith troseddol, a oedd yn weithredol ers mis Hydref 2020, yn cynnwys dinasyddion Aifft, Irac, Syria a Rwmania. Roedd gan y grŵp troseddol gelloedd yn y gwledydd ar draws llwybr y Balcanau lle roedd hwyluswyr rhanbarthol yn rheoli recriwtio, llety a chludiant ymfudwyr o'r Iorddonen, Iran, Irac a Syria. Hwylusodd sawl cell droseddol yn Rwmania groesi ffiniau grwpiau o ymfudwyr o Fwlgaria a Serbia a threfnu eu llety dros dro yn ardal Bucharest ac yng ngorllewin Rwmania. Yna cafodd yr ymfudwyr eu smyglo i Hwngari ar eu ffordd i'r Almaen fel cyrchfan derfynol. Rhyng-gipiwyd 26 o gludiant anghyfreithlon o ymfudwyr a chanfuwyd 490 o ymfudwyr mewn ymgais i groesi ffin Rwmania yn anghyfreithlon. Yn drefnus iawn, roedd y grŵp troseddol yn cymryd rhan mewn gweithgareddau troseddol eraill hefyd, megis masnachu cyffuriau, twyll dogfennau a throseddau eiddo.

hysbyseb

Hyd at € 10,000 yr ymfudwr

Roedd ymfudwyr yn talu rhwng € 4,000 a € 10,000 yn dibynnu ar y segment masnachu mewn pobl. Er enghraifft, roedd y pris ar gyfer hwyluso'r groesfan o Rwmania i'r Almaen rhwng € 4,000 a € 5,000. Roedd yr ymfudwyr, rhai ohonynt yn deuluoedd â phlant ifanc, yn cael eu lletya mewn amodau gwael iawn, yn aml heb fynediad at doiledau na dŵr rhedeg. Ar gyfer y tai diogel, roedd y rhai a ddrwgdybir yn rhentu llety neu'n defnyddio preswylfeydd aelodau'r grŵp, wedi'u lleoli'n bennaf yn ardaloedd Sir Călărași, Sir Ialomița a Timișoara. Yn un o'r tai diogel, yn mesur tua 60 m2, cuddiodd y rhai a ddrwgdybir 100 o bobl ar yr un pryd. Yna trosglwyddwyd yr ymfudwyr mewn amodau peryglus mewn lorïau gorlawn rhwng nwyddau ac mewn faniau wedi'u cuddio mewn cuddiadau heb awyru'n iawn. 

Hwylusodd Europol gyfnewid gwybodaeth a darparu cefnogaeth ddadansoddol. Ar y diwrnod gweithredu, defnyddiodd Europol un dadansoddwr i Rwmania i groeswirio gwybodaeth weithredol yn erbyn cronfeydd data Europol mewn amser real i arwain at ymchwilwyr yn y maes. 

hysbyseb

Gwyliwch fideo

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd