Cysylltu â ni

Audio-weledol

Ewrop Greadigol: Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

d4d59d709ebc9af6b8a178ae99e8cda793589938Beth yw'r rhaglen Creadigol Ewrop?

Ewrop creadigol yn y rhaglen newydd yr UE i gefnogi sinema Ewropeaidd a'r sectorau diwylliannol a chreadigol, gan eu galluogi i gynyddu eu cyfraniad at swyddi a thwf. Gyda chyllideb o € 1.46 biliwn1 i 2014 2020-, bydd yn cefnogi degau o filoedd o artistiaid, gweithwyr proffesiynol diwylliannol a clyweledol a sefydliadau yn y celfyddydau perfformio, y celfyddydau cain, cyhoeddi, ffilm, teledu, cerddoriaeth, y celfyddydau rhyngddisgyblaethol, treftadaeth, a'r diwydiant gemau fideo. Bydd yr arian yn caniatáu iddynt weithredu ar draws Ewrop, i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd ac i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen yn yr oes ddigidol. Drwy helpu gwaith diwylliannol Ewrop i gyrraedd cynulleidfaoedd mewn gwledydd eraill, bydd y rhaglen hefyd yn cyfrannu at ddiogelu amrywiaeth ddiwylliannol ac ieithyddol.

Pam mae Ewrop yn angen rhaglen Greadigol Ewrop?

hysbyseb

Mae diwylliant yn chwarae rhan fawr yn economi'r UE. Mae astudiaethau'n dangos bod y sectorau diwylliannol a chreadigol yn cyfrif am hyd at 4.5% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth yr UE a bron i 4% o gyflogaeth (8.5 miliwn o swyddi a llawer mwy os ystyrir eu heffaith ar sectorau eraill). Ewrop yw arweinydd y byd o ran allforion cynhyrchion diwydiant creadigol. Er mwyn cadw'r sefyllfa hon, mae angen iddi fuddsoddi yng ngallu'r sectorau i weithredu ar draws ffiniau.

Ewrop Creadigol yn ymateb i'r angen hwn a bydd yn targedu buddsoddiad lle fydd yr effaith fwyaf.

Mae'r rhaglen newydd yn ystyried yr heriau a grëwyd gan dechnolegau globaleiddio a digidol, sy'n cael eu newid y ffyrdd y gwaith diwylliannol yn cael eu gwneud, eu dosbarthu a'u defnyddio, yn ogystal â drawsnewid modelau busnes a ffrydiau refeniw. Mae'r datblygiadau hyn hefyd yn creu cyfleoedd ar gyfer y sectorau diwylliannol a chreadigol. Mae'r rhaglen yn ceisio eu helpu i fanteisio ar y cyfleoedd hyn, fel eu bod yn elwa o'r newid i ddigidol a chreu mwy o swyddi a gyrfaoedd rhyngwladol.

hysbyseb

Pa wledydd yn gallu gwneud cais am arian gan Creative Ewrop?

Bydd Ewrop Greadigol yn agored i'r 28 aelod-wladwriaeth, ac, cyhyd â'u bod yn cyflawni amodau penodol, i wledydd Cymdeithas Masnach Rydd Ewrop (Gwlad yr Iâ, Liechtenstein, Norwy a'r Swistir), i ymgeiswyr yr UE a darpar wledydd ymgeisydd (Montenegro, Serbia, hen Weriniaeth Iwgoslafia Macedonia, Twrci, Albania, Bosnia a Herzegovina, Kosovo) ac i wledydd cymdogaeth (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldofa, Wcráin, Algeria, yr Aifft, Moroco, Tiwnisia, Gwlad yr Iorddonen, Libanus, Libya, Palestina, Syria ac Israel). Rhaid i wledydd y tu allan i'r UE dalu 'tocyn mynediad' i gymryd rhan yn y rhaglen. Mae'r gost yn seiliedig ar faint eu CMC (Cynnyrch Domestig Gros) mewn perthynas â chyllideb y rhaglen

A all unigolion wneud cais am arian?

Ni fydd Creadigol Ewrop yn agored i geisiadau gan unigolion, ond mae tua artistiaid unigol 250 000 a gweithwyr proffesiynol diwylliannol a chlyweledol yn derbyn cyllid drwy brosiectau a gyflwynwyd gan sefydliadau diwylliannol. Mae hon yn ffordd gost-effeithiol llawer mwy i'w gyflawni canlyniadau ac effaith barhaol. Mae'r Comisiwn yn amcangyfrif y bydd miliynau o bobl yn cael eu cyrraedd yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol drwy'r prosiectau a gefnogir gan Creative Ewrop.

Beth fydd Creadigol Ewrop yn union cefnogi?

Bydd bron pob un o'r prosiectau sy'n derbyn cymorth yn cael dimensiwn trawsffiniol. Bydd y rhan fwyaf o'r gyllideb yn cael ei ddefnyddio i roi grantiau i brosiectau unigol. Fodd bynnag, bydd y rhaglen hefyd yn cefnogi mentrau sy'n dilyn amcanion tebyg fel Prifddinasoedd Diwylliant Ewrop, y Label Treftadaeth Ewropeaidd, y Dyddiau Treftadaeth Ewropeaidd a phum gwobr Undeb Ewropeaidd (Gwobr yr UE ar gyfer Gwobrau / Europa Nostra Treftadaeth Ddiwylliannol, Gwobr yr UE ar gyfer Pensaernïaeth Gyfoes, yr UE gwobr am Lenyddiaeth, Gwobrau Breakers Border Ewropeaidd, a Prix UE MEDIA).

Pa heriau yw mynd i'r afael rhaglen?

Ar hyn o bryd nid yw'r sectorau diwylliannol a chreadigol yn gwneud y gorau o'r Farchnad Sengl. Un o'r heriau mwyaf sy'n wynebu'r sector yw darnio'r farchnad, sy'n gysylltiedig â gwahanol draddodiadau ac ieithoedd diwylliannol: mae gan yr Undeb Ewropeaidd 24 o ieithoedd swyddogol, tair wyddor a thua 60 o ieithoedd rhanbarthol a lleiafrifol a gydnabyddir yn swyddogol. Mae'r amrywiaeth hon yn rhan o dapestri cyfoethog Ewrop ond mae'n rhwystro ymdrechion awduron i gyrraedd darllenwyr mewn gwledydd eraill, i bobl sy'n mynd i'r sinema neu theatr weld gweithiau tramor, ac i gerddorion gyrraedd gwrandawyr newydd.

Mae arolwg Eurobarometer y mis diwethaf (IP / 13 / 1023) wedi dangos mai dim ond 13% o Ewropeaid sy'n mynd i gyngerdd gan artistiaid o wlad arall yn Ewrop, a dim ond 4% sy'n gweld perfformiad theatr o wlad Ewropeaidd arall. Mae gan ffocws cryfach ar gefnogaeth i adeiladu cynulleidfa ac ar allu'r sectorau i ryngweithio â chynulleidfaoedd, er enghraifft trwy fentrau llythrennedd cyfryngau neu offer ar-lein rhyngweithiol newydd, y potensial i agor mwy o weithiau rhyngwladol i'r cyhoedd.

Sut bydd Creative Ewrop yn wahanol i'r rhaglenni MEDIA Mundus Diwylliant, Y CYFRYNGAU ac ar hyn o bryd? A fydd yr enwau hyn yn diflannu?

Bydd Creative Ewrop yn cyfuno dulliau cymorth ar wahân presennol ar gyfer y diwylliant a'r sectorau clyweledol yn Ewrop mewn siop un-stop ar agor i holl sectorau diwylliannol a chreadigol. Fodd bynnag, bydd yn parhau i fynd i'r afael ag anghenion penodol y diwydiant clyweledol a'r sectorau diwylliannol a chreadigol eraill drwy ei is-raglen Diwylliant a MEDIA penodol. Bydd y rhain yn adeiladu ar lwyddiant y rhaglenni Diwylliant a CYFRYNGAU cyfredol a bydd yn cael ei addasu i heriau yn y dyfodol. CYFRYNGAU Mundus, sy'n cefnogi cydweithredu rhwng gweithwyr proffesiynol Ewropeaidd a rhyngwladol a dosbarthiad rhyngwladol o ffilmiau Ewropeaidd, a fydd yn cael ei integreiddio i mewn i'r is-raglen MEDIA.

Bydd rhaglen fframwaith unigol wneud y gorau synergeddau rhwng y gwahanol sectorau a chynyddu enillion effeithlonrwydd.

Bydd Creative Ewrop yn cynnwys llinyn traws-sector. Beth mae hyn yn ei olygu?

Bydd y llinyn hwn yn cynnwys dwy ran: y Cyfleuster Gwarant Ariannol, a reolir gan y Gronfa Buddsoddi Ewrop a gweithredol fel y 2016, yn ei gwneud yn haws i gwmnïau bach i gael benthyciadau banc. Bydd y llinyn traws-sector hefyd yn darparu cefnogaeth ar gyfer astudiaethau, dadansoddi a gwell o gasglu data er mwyn gwella'r sail dystiolaeth ar gyfer llunio polisïau, cyllid ar gyfer prosiectau arbrofol er mwyn annog cydweithredu rhwng y clyweledol a sectorau diwylliannol a chreadigol eraill, ac arian ar gyfer y Desgiau Creadigol Ewrop sy'n darparu cymorth i ymgeiswyr.

Sut bydd Creative Ewrop yn cael ei reoli?

Bydd Creative Ewrop fod yn borth symlach, hawdd ei adnabod ac yn hygyrch ar gyfer gweithwyr proffesiynol diwylliannol a chreadigol yn Ewrop, waeth beth yw eu ddisgyblaeth artistig a bydd yn cynnig cymorth ar gyfer gweithgareddau rhyngwladol o fewn a thu allan i'r UE. Mae'r system bresennol o reoli, drwy Addysg, Diwylliant a Asiantaeth Weithredol Clyweledol, yn parhau.

1 : € 1.46 biliwn gan ystyried chwyddiant amcangyfrifedig. Mae hyn yn cyfateb i € 1.3 biliwn ym mhrisiau 'sefydlog' 2011.

(Gweld hefyd IP / 13 / 1114)

Audio-weledol

#AudiovisualMedia - ASEau yn cymeradwyo rheolau newydd sy'n addas ar gyfer oes ddigidol

cyhoeddwyd

on

Nod rheolau newydd ar gyfryngau clyweledol yw amddiffyn gwylwyr yn well, annog arloesedd a hyrwyddo cynnwys Ewropeaidd. Cymeradwyodd ASEau nhw ar XWUMX Hydref.

Mae'r rhyngrwyd wedi newid yn ddramatig sut yr ydym yn gwylio ffilmiau, fideos a sioeau teledu. Ar 2 Hydref, fe wnaeth ASEau o blaid deddfwriaeth ar gyfer gwasanaethau cyfryngau clyweledol mae hynny wedi'i ddiweddaru i gadw i fyny gyda'r datblygiadau hyn.

Byddai'r ddeddfwriaeth ddiwygiedig nid yn unig yn berthnasol i ddarlledwyr traddodiadol, ond hefyd i lwyfannau fideo ar alw a rhannu fideo, megis Netflix, YouTube neu Facebook, yn ogystal â chyflwyno ffrydiau byw ar lwyfannau rhannu fideo.

hysbyseb

Gwarchod gwylwyr

Gan fod gwylio fideos yn un o hoff weithgareddau plant ar y rhyngrwyd, mae'r ddeddfwriaeth newydd yn cynnwys cynigion i'w diogelu'n well, gan gynnwys lleihau eu hamlygiad i gyhoeddusrwydd ar fwyd a diodydd afiach a gwahardd hysbysebu a lleoli cynnyrch ar gyfer tybaco, sigaréts electronig ac alcohol mewn rhaglenni teledu plant a llwyfannau rhannu fideo.

Byddai'r rheolau newydd hefyd yn gwahardd unrhyw gynnwys sy'n cynnwys trais, casineb a therfysgaeth, tra byddai trais a phornograffi am ddim yn ddarostyngedig i'r rheolau llym. Byddai llwyfannau rhannu fideo hefyd yn gyfrifol am ymateb yn gyflym pan fo'r cynnwys yn cael ei adrodd neu ei nodi fel defnyddwyr niweidiol.

hysbyseb

"Bydd yn bosibl i oedolion weithredu meddalwedd hidlo ar gynnwys eu plant a hefyd meddu ar feddalwedd dilysu oedran ar gynnwys a allai fod yn niweidiol," meddai aelod EPP yr Almaen Sabine Verheyen, un o'r ASEau sy'n gyfrifol am lywio'r cynigion hyn drwy'r Senedd.

Terfynau hysbysebu

Byddai'r rheolau newydd yn gosod terfynau ar gyfer uchafswm o 20 o hysbysebu ar gyfer y cyfnod darlledu dyddiol rhwng 6.00 a 18.00, gan roi hyblygrwydd i'r darlledwr addasu ei gyfnodau hysbysebu.

Cynnwys Ewropeaidd

Er mwyn cynyddu amrywiaeth ddiwylliannol a hyrwyddo cynnwys Ewropeaidd, mae'r ddeddfwriaeth newydd yn cynnig y byddai'n rhaid i 30% o gynnwys sianelau teledu a llwyfannau VOD fod yn Ewrop. Byddai hyn yn golygu cynyrchiadau'r UE a chyd-gynyrchiadau gyda gwledydd Ewropeaidd sydd wedi llofnodi'r Confensiwn Ewropeaidd ar Drawsffiniol.

“Nid yw’r hyn yr ydym yn ei brofi heddiw gyda’r rhyngrwyd, fideos a ffilmiau ar gael ar-lein, hyd yn hyn wedi cael ei reoleiddio. Dyma pam roedd angen i ni ddiweddaru’r gyfarwyddeb, “meddai aelod S&D o’r Almaen Petra Kammerevert, yr ASE arall sy'n gyfrifol am safbwynt y Senedd ar y cynigion hyn.

Y camau nesaf

Byddai angen i'r Cyngor gymeradwyo'r ddeddfwriaeth newydd o hyd cyn y gall ddod i rym. Ar ôl hynny byddai gan wledydd yr UE fisoedd 21 ar ôl iddo ddod i rym i drosi'r rheolau newydd yn ddeddfwriaeth genedlaethol.

Mwy o wybodaeth

Parhau Darllen

Audio-weledol

Diweddu whack-a-mole: Pam nad yw'r ffordd yr ydym yn mynd i'r afael â #IllegalStreaming yn gweithio

cyhoeddwyd

on

P'un a ydynt yn cael eu helio dros eu gliniaduron neu i lawr y dafarn leol yn gwylio'r gêm gyda pheint, lle bynnag y bydd cefnogwyr y gêm brydferth, fe fyddwch chi'n debygol o ddod o hyd i ffrydio anghyfreithlon. Yn ôl yr hyn y mae llawer yn ei weld yn gostau tanysgrifio gwaharddol, mae nifer sylweddol o gefnogwyr pêl-droed ac, yn wir, mae llawer o chwaraeon eraill yn awr yn defnyddio eu pêl-droed, eu bocsio, eu rygbi neu eu criced yn anghyfreithlon, yn fawr iawn i warth y rhai sydd â'r hawliau i'w darlledu - a'r Ewropeaidd Undeb.

Bolstered gan 2017 penderfyniad o Lys Cyfiawnder Ewrop, a oedd yn canfod bod ffrydio anghyfreithlon yn torri'r Gyfarwyddeb Hawlfraint 2001, mae'r diwydiant chwaraeon yn ymladd yn ôl. Yn ôl data a gasglwyd gan gwmni gwasanaethau proffesiynol PPL, mae cwmnïau diwydiant chwaraeon yn cynnwys tri o'r cwmnïau 10 uchaf gyda'r mwyafrif o hawliadau am torri'r hawlfraint y llynedd, gyda'r Gymdeithas Bêl-droed yn ffeilio achosion 36, ffeilio Sky 12 a BT yn ffeilio 11.

hysbyseb

Yn yr Iseldiroedd, llwyddodd yr Uwch Gynghrair yn ei achos llys yn erbyn darparwr cynnal rhyngrwyd Ecatel am yr hyn a welodd fel ei hwyluso ffrydio anghyfreithlon, gyda llys ardal yn yr Iseldiroedd yn yr Hâg yn trefnu'r cwmni i roi'r gorau i ddarparu gwasanaethau y gellid eu defnyddio ar gyfer ffrydio anghyfreithlon neu wynebu dirwy € 1.5 miliwn. Mae'r dechnoleg a ddefnyddir i hwyluso ffrydio anghyfreithlon hefyd wedi dod o dan sylw, ac yn arbennig y chwaraewr cyfryngau pen-blwydd poblogaidd, Kodi, sydd, er ei fod yn gwbl gyfreithiol ei hun, yn aml yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ffrydio anghyfreithlon trwy gyfres o ychwanegiadau trydydd parti , mae rhywbeth John Whittingale, cyn Ysgrifennydd Diwylliant y Deyrnas Unedig wedi difetha fel "cyfystyr â lladrad".

Ond er y gallai'r ECJ fod wedi dod o hyd i ffrydio heb drwydded i fod yn anghyfreithlon, dim ond datgan bod rhywbeth y tu allan i'r gyfraith yn cyflawni ychydig. Hyd yma, mae cadw safleoedd i lawr un-wrth-un yn gêm o whack-a-mole. Y Bae Môr-ladron, er enghraifft, wedi bod yn mynd yn gryf ers 2003 - hyd yn oed os yw ei sylfaenwyr wedi gorfod gwasanaethu ychydig o garchar - trwy newid awdurdodaeth, URLau a galluogi mynediad trwy wefannau dirprwy (neu ddrych).

Ac nid yw'n anodd deall cymhelliant y perchnogion am aros un cam o flaen y gyfraith. Yn y prawf 2009, amcangyfrifodd yr heddlu fod y Bae Pirate wedi gwneud $ 1.4m y flwyddyn trwy hysbysebu. Lle mae arian i'w wneud, bydd pobl bob amser yn barod i wneud elw - yn gyfreithiol neu beidio - sy'n golygu bod y polisi presennol o geisio cau i ddarparwyr unigol yn debyg i ddwyn i werthwyr unigol i orffen y rhyfel ar gyffuriau. Ni fydd yn gweithio.

hysbyseb

Felly, yn hytrach na cheisio mynd i'r afael â'r cyflenwad, efallai ei bod hi'n bryd mynd i'r afael â'r galw. Strategaethau draconian a gynlluniwyd i ddefnyddwyr ofnadwy i aros i ffwrdd o safleoedd ffrydio - fel newyddion y DU Deddf Economi Ddigidol - nid yw'n ymddangos bod y canlyniad a ddymunir gennych. Fodd bynnag, gallai anwybyddu ffrydio anghyfreithlon mewn ffyrdd mwy o ymddygiad a arweinir gan ymddygiad.

Gallai un strategaeth, er enghraifft, bwysleisio'r risg o heintiau malware trwy ddefnyddio safleoedd ffrydio anghyfreithlon. Yn ôl a astudiaeth ar y cyd gan Brifysgol KU Leuven a Phrifysgol Stony Brook, mae hanner yr hysbysebion a gynhelir ar safleoedd ffrydio chwaraeon anghyfreithlon yn faleisus. Gallai ffordd arall o fynd i'r afael â'r mater fod ar gyfer diwydiannau chwaraeon ac adloniant i roi i'r bobl yr hyn maen nhw ei eisiau fel na fydd yn rhaid iddynt droi at ffrydio anghyfreithlon, er enghraifft, gan leihau'r amser lag rhwng rhyddhau theatrig o ffilmiau a'u trosglwyddo i wasanaethau fideo ar alw ac yn ei gwneud hi'n haws cael gafael ar y cynnwys rydych chi ei eisiau, yn gyfreithlon.

Ond efallai mai'r ffordd orau o dorri i lawr ar ffrydio anghyfreithlon fyddai drwy ddieithrio'r ffrydiau refeniw y mae'r safleoedd hyn yn dibynnu arnynt i ariannu eu gweithrediadau. Y Grŵp Atebolrwydd Dibynadwy (TAG), mae casgliad o gwmnïau mawr sy'n ymwneud â'r diwydiant cyfryngau a hysbysebu sy'n gweithio yn erbyn ffrydio anghyfreithlon, wedi dod ynghyd i sicrhau nad yw busnesau cyfreithlon yn cefnogi ffrydio trwy hysbysebu. Yn ôl astudiaeth gan Ernst & Young LLP, mae camau gwrth-fôr-ladrad TAG eisoes wedi lleihau refeniw ad ar gyfer safleoedd môr-ladron rhwng 48% a 61%.

Gall hyd yn oed yr ymdrechion lleiaf helpu: ychydig fisoedd yn ôl, fe wnaethom ddarganfod bod Unibet, prif frand cwmni hapchwarae Swedeg, poker ar-lein, rasio ceffylau a chwaraeon, Kindred Group, yn ariannu nifer o safleoedd ffrydio anghyfreithlon (megis WatchSportOnline.cc , LiveSportStreams.net a MyFeed4U.net) trwy hysbysebu wedi'i dargedu. Yn ôl y cod ffynhonnell, ymddengys bod yr hysbysebion wedi'u gosod yn uniongyrchol gan Kindred, heb unrhyw asiantaeth hysbysebu arall yn gweithredu fel canolwr. Yn ôl cyswllt gan Ysgrifennydd yr UE, dywedodd llefarydd ar ran y cwmni nad oeddent wedi "gwybod am unrhyw gamymddwyn" ac wedi addo cysylltu â gwefannau i sicrhau "byddai unrhyw gyfeiriad at Unibet yn cael ei ddileu."

A dyna, yn wir, yr achos. Ar ôl cael eu hysbysu gan EuReporter, tynnodd y cwmni betio ar-lein ei hysbysebion o'r safleoedd a grybwyllwyd. "Rydyn ni wedi bod mewn cysylltiad â'r partneriaid a grybwyllwyd a gofynnwyd i'r holl gyfeiriadau Unibet gael eu tynnu oddi ar y safleoedd", ac roedd yr holl hysbysebion wedi diflannu'n wir o'r tair gwefan, "meddai'r llefarydd, gan ddelio â chwythiad beirniadol i'r ffrwdwyr anghyfreithlon.

Os gall llunwyr polisi ac actifyddion ddod o hyd i ffordd o lwgu safleoedd yr incwm hwn, mae'n anochel y byddant yn plygu. Defnyddwyr a'r busnesau sy'n hysbysebu yw'r ddau grŵp y mae angen eu cymell rhag cefnogi'r llwyfannau hyn - mae unrhyw beth arall yn union fel gêm ddrud iawn, ac yn ofer yn y pen draw, o whack-a-caoch.

 

 

Parhau Darllen

Audio-weledol

Y canlyniadau anfwriadol anhygoel o gyfyngu ar hysbysebion # sy'n cael eu gyrru gan ddata

cyhoeddwyd

on

Byddai rhwystro casglu a defnyddio data mewn hysbysebu digidol yn arwain at ganlyniadau difrifol ac anfwriadol i economi’r UE, i gyfryngau annibynnol Ewrop, ac i hygyrchedd y rhyngrwyd ei hun. Dyma ganfyddiadau ymchwil newydd sy'n archwilio effaith debygol y Rheoliad e-Fusnes a gynigiwyd yn gynharach eleni gan y Comisiwn Ewropeaidd fel yr iteriad nesaf o'r gyfraith cwcis gwaradwyddus (Cyfarwyddeb 2002 / 58 / EC).

Cyfraniad economaidd hysbysebu digidol yn diflannu

hysbyseb

Mae dadansoddiad newydd gan y cwmni ymchwil ariannol annibynnol IHS Markit yn dangos hysbysebu digidol yn cyfrannu at € 526 biliwn o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth blynyddol yr UE, yn uniongyrchol a thrwy'r twf y mae'n ei alluogi ar gyfer busnesau'r UE.[1]. Fodd bynnag, gallai hyd at hanner y farchnad hysbysebu ddigidol ddiflannu pe bai cyfyngiadau arfaethedig ar ddefnyddio data mewn hysbysebu yn dod i rym.

Mae dadansoddiad IHS Markit yn datgelu bod 66% o'r gwariant hysbysebu digidol cyfredol yn dibynnu ar ddata, a bod defnyddio data yn gyrru 90% o'r twf blynyddol yn y farchnad hysbysebu ddigidol. Mae hysbysebu sy'n cael ei yrru gan ddata dros 500% yn fwy effeithiol na hysbysebu heb ddata ac mae'n hanfodol ar gyfer rhoi tryloywder i hysbysebwyr ynghylch pwy sy'n gweld eu hysbysebion. Oherwydd hyn, bydd hysbysebwyr yn torri eu buddsoddiad mewn hysbysebu digidol os na ellir defnyddio data mwyach.

Tlodi tirwedd y cyfryngau

hysbyseb

Byddai haneru gwariant hysbysebu digidol yn arwain at ganlyniadau difrifol i economi’r UE, a chanlyniadau yr un mor ddifrifol i gyfryngau Ewrop. Mae hysbysebu sy'n cael ei yrru gan ddata yn cynyddu gwerth unedau hysbysebu ar-lein gan 300%, ac mae'r cynnydd mewn gwerth yn arbennig o arwyddocaol i gyhoeddwyr llai, a fyddai fel arall yn ei chael hi'n anodd cael gafael ar refeniw hysbysebu digidol.[2]. Mae dadansoddiad econometrig IHS Markit yn rhagweld y byddai effaith cyfyngu data mewn hysbysebu yn 5x yn fwy ar gyhoeddwyr llai, annibynnol.

Yn ei arolwg o ddefnyddwyr rhyngrwyd 11,000 yng ngwledydd 11 yr UE, archwiliodd y cwmni ymchwil marchnad GfK agweddau at hysbysebu digidol, at rannu data, ac at y gobaith o dalu am gynnwys[3]. Canfu mai dim ond 30% o Ewropeaid sy’n barod i dalu am gynnwys i ddisodli refeniw hysbysebu digidol, ac mae’r swm cyfartalog y maent yn barod i’w dalu (€ 3.8 y mis) ymhell islaw’r swm y mae angen i wefannau newyddion ariannu eu newyddiaduraeth. Gyda gwariant hysbysebu digidol yn plymio a chynulleidfaoedd yn gwrthod talu, mae'r rhagolygon ar gyfer cyhoeddwyr yn edrych yn llwm. Byddai cyfyngiadau ar gasglu data sy'n hanfodol ar gyfer cynhyrchu refeniw hysbysebu sy'n ariannu newyddiaduraeth yn lleihau gallu sefydliadau cyfryngau i ddarparu cynnwys a gwasanaethau o ansawdd uchel, a allai arwain at ganlyniadau anfwriadol difrifol i'r dirwedd gymdeithasol a gwleidyddol yn Ewrop.

Rhyngrwyd nad yw bellach yn hygyrch i bawb

Datgelodd astudiaeth GfK hefyd effaith debygol dirywiad mewn refeniw hysbysebu digidol ar hygyrchedd y rhyngrwyd ei hun. Nid yw mwy na dwy ran o dair o Ewropeaid (68%) erioed wedi talu am unrhyw un o'r cynnwys neu'r gwasanaethau ar-lein y maent yn eu defnyddio. Pan ofynnwyd iddynt sut y byddai eu defnydd o'r rhyngrwyd yn newid pe bai'n ofynnol iddynt dalu, dywedodd 88% y byddent yn lleihau'n sylweddol faint o amser y maent yn ei dreulio ar-lein. Mewn cyferbyniad, dywedodd 69% eu bod yn barod i'w data pori gael ei ddefnyddio wrth hysbysebu, er mwyn cyrchu cynnwys am ddim. Ar y cyfan, dywedodd 80% fod yn well ganddyn nhw gynnwys am ddim gyda hysbysebu na chynnwys y telir amdano.

Canlyniadau anfwriadol cyfyngu ar hysbysebu sy'n cael ei yrru gan ddata

“Dylai’r canfyddiadau hyn roi achos pryder sylweddol iawn i ASEau wrth iddynt ystyried y Rheoliad e-Brisio arfaethedig,” meddai Townsend Feehan, Prif Swyddog Gweithredol IAB Europe. “Nid hysbysebu llai wedi’i dargedu yn unig yw’r dewis arall yn lle hysbysebu sy’n cael ei yrru gan ddata - mae’n ddiwydiant hysbysebion digidol hanner y maint y mae heddiw. Mae gan hynny ganlyniadau enfawr i brofiad Ewropeaid o'r rhyngrwyd, i economi'r UE ac i fodolaeth cyfryngau cytbwys am ddim. Mae'r ymchwil ddiweddaraf yn dangos nad yw'r awydd i dalu am gynnwys ar-lein yn bodoli i raddau hyfyw ymhlith dinasyddion yr UE. Mae anwybyddu'r ffaith hon yn rysáit ar gyfer trychineb economaidd, cymdeithasol a gwleidyddol. ”

Mae adroddiadau llawn ar gael ar-lein: www.datadrivenadvertising.eu

Ymchwil a gyd-ariennir gan Gynghrair Hysbysebu Digidol Ryngweithiol Ewropeaidd (EDAA) a Swyddfa Hysbysebu Rhyngweithiol Ewrop (IAB Ewrop).

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd