Cysylltu â ni

EU

Cwestiynau ac atebion ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin diwygiedig

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

fish_1389381cAmcan cyffredinol y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (CFP) diwygiedig yw gwneud pysgota yn gynaliadwy - yn amgylcheddol, yn economaidd ac yn gymdeithasol. Bydd y polisi newydd yn dod â stociau pysgod yn ôl i lefelau cynaliadwy a bydd yn atal arferion pysgota gwastraffus. Bydd yn darparu cyflenwad bwyd sefydlog, diogel ac iach i ddinasyddion yr UE ar gyfer y tymor hir. Mae'n ceisio dod â ffyniant newydd i'r sector pysgota, creu cyfleoedd newydd ar gyfer swyddi a thwf mewn ardaloedd arfordirol, a rhoi diwedd ar ddibyniaeth ar gymorthdaliadau. Bydd cymorth ariannol yr UE trwy'r Gronfa Forwrol a Physgodfeydd Ewropeaidd arfaethedig ar gael i gefnogi amcanion cynaliadwyedd y polisi newydd.

Pam mae angen polisi newydd?

Mae angen diwygio polisi pysgodfeydd Ewrop ar frys. Mae cychod yn dal i ddal mwy o bysgod nag y gellir eu hatgynhyrchu'n ddiogel. Mae'r diwydiant pysgota yn wynebu dyfodol ansicr.

hysbyseb

Yn erbyn y cefndir hwn, cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd yn 2011 y dylid diwygio'r polisi yn uchelgeisiol. Mae'r diwygiad hwn yn ymwneud â rhoi'r amodau ar waith ar gyfer dyfodol gwell i bysgod a physgodfeydd fel ei gilydd, yn ogystal â'r amgylchedd morol sy'n eu cefnogi. Bydd y CFP diwygiedig yn cyfrannu at Strategaeth Ewrop 2020 a bydd y polisi'n gweithio tuag at berfformiad economaidd cadarn y diwydiant, twf cynhwysol a chydlyniant gwell mewn rhanbarthau arfordirol.

Beth yw prif elfennau'r polisi newydd?

Mae cynaliadwyedd wrth wraidd y diwygiad

hysbyseb

Mae pysgota'n gynaliadwy yn golygu pysgota ar lefelau nad ydyn nhw'n peryglu atgynhyrchu stociau ac ar yr un pryd yn cynyddu dalfeydd i bysgotwyr. Gelwir y lefel hon yn 'gynnyrch cynaliadwy uchaf' (MSY). O dan y CFP newydd, rhaid pysgota stociau ar y lefelau hyn. Mae'r amcan MSY hwn wedi'i nodi yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Gyfraith y Moroedd, ac fe'i cadarnhawyd yn Uwchgynhadledd y Byd 2002 ar Ddatblygu Cynaliadwy fel targed y dylai'r byd ei gyrraedd erbyn 2015 lle bo hynny'n bosibl. Bydd y CFP newydd yn gosod y lefelau pysgota ar lefelau MSY erbyn 2015 lle bo hynny'n bosibl, ac fan bellaf erbyn 2020 ar gyfer yr holl stociau pysgod.

Mae amcangyfrifon yn dangos, pe bai stociau'n cael eu hecsbloetio fel hyn, y byddai maint y stoc yn cynyddu'n sylweddol, gyda lefelau dal a refeniw gwell o bysgota.

Bydd pysgota'n gynaliadwy hefyd yn helpu i sefydlogi prisiau o dan amodau tryloyw, gan ddod â buddion clir i ddefnyddwyr.

Rheolaeth aml-flynyddol, wedi'i seilio ar ecosystem

Mae cynlluniau aml-flynyddol yn parhau i fod yng nghanol rheolaeth ein pysgodfeydd. Bydd y cynlluniau'n symud o'r cynlluniau stoc sengl cyfredol i gynlluniau ar sail pysgodfeydd. Byddant yn talu mwy o stociau pysgod mewn llai o gynlluniau i gefnogi cyrraedd cynaliadwyedd. O dan gwmpas y cynlluniau hyn, bydd y Cyngor yn pennu cyfleoedd pysgota blynyddol. Gall y cynlluniau hefyd gynnwys mesurau cadwraeth a thechnegol eraill sy'n rhan o'r blwch offer arfaethedig o offerynnau.

Er mwyn ailadeiladu economi pysgota hyfyw yn Ewrop, rhaid parchu ffiniau'r amgylchedd morol yn fwy effeithiol. Bydd rheolaeth pysgodfeydd yr UE yn cael ei lywodraethu gan y dull ecosystem a'r dull rhagofalus i sicrhau bod effeithiau gweithgareddau pysgota ar yr ecosystem forol yn gyfyngedig. Bydd hyn yn diogelu'r adnoddau morol.

Gwahardd taflu

Amcangyfrifir bod taflu - yr arfer o daflu pysgod diangen i'r môr - yn 23% o gyfanswm y dalfeydd (cryn dipyn yn fwy mewn rhai pysgodfeydd). Bydd yr arfer annerbyniol hwn yn cael ei ddiddymu'n raddol gyda llinell amser fanwl gywir ar gyfer ei weithredu (yn raddol rhwng 2015 a 2019) ac mewn cyfuniad â rhai mesurau bob ochr. Bydd yn ofynnol i bysgotwyr lanio'r holl rywogaethau masnachol y maen nhw'n eu dal. Yn gyffredinol, ni ellir gwerthu dalfeydd gweddilliol o bysgod llai eu maint i'w bwyta gan bobl.

Bydd y gwaharddiad hwn yn arwain at ddata mwy dibynadwy ar stociau pysgod, yn cefnogi gwell rheolaeth ac yn gwella effeithlonrwydd adnoddau. Mae hefyd yn gymhelliant i bysgotwyr osgoi dalfeydd diangen trwy atebion technegol fel offer pysgota mwy dewisol.

Rhaid i aelod-wladwriaethau sicrhau bod eu llongau pysgota wedi'u cyfarparu i sicrhau dogfennaeth fanwl o'r holl weithgareddau er mwyn monitro cydymffurfiad â'r rhwymedigaeth i lanio pob daliad.

Rheoli capasiti'r fflyd pysgota

Bydd yn rhaid i aelod-wladwriaethau sicrhau bod gallu'r fflyd (nifer a maint y llongau) yn gytbwys â'r cyfleoedd pysgota. Pan fydd Aelod-wladwriaeth yn nodi gorgapasiti mewn cylch fflyd, bydd yn datblygu cynllun gweithredu i leihau'r gorgapasiti hwn. Os na fydd Aelod-wladwriaeth yn sicrhau'r gostyngiad angenrheidiol yng ngallu'r fflyd, gellir atal cyllid o dan yr offeryn ariannol Ewropeaidd.

Llywodraethu datganoledig

Mae'r CFP newydd yn dod â phenderfyniadau yn agosach at y meysydd pysgota ac yn egluro rolau a rhwymedigaethau pob actor. Bydd yn rhoi diwedd ar ficro-reoli o Frwsel: Bydd deddfwyr yr UE yn diffinio'r fframwaith cyffredinol, yr egwyddorion a'r safonau, y targedau cyffredinol, y dangosyddion perfformiad a'r amserlenni. Yna bydd aelod-wladwriaethau'n cydweithredu ar lefel ranbarthol ac yn datblygu'r mesurau gweithredu gwirioneddol. Pan fydd yr holl aelod-wladwriaethau dan sylw yn cytuno, gellir trosi'r argymhellion hyn yn rheolau sy'n berthnasol i'r holl bysgotwyr dan sylw.

Cefnogaeth i bysgodfeydd ar raddfa fach

Yn yr UE, mae'r fflyd ar raddfa fach yn cyfrif am 77% o gyfanswm fflyd yr UE yn nifer y cychod, ond ar gyfartaledd mae ei heffaith ar yr adnoddau yn llai, gyda dim ond 8% o gyfanswm yr UE mewn tunelledd (maint cychod) a 32% o bŵer injan yr UE. Mae pysgodfeydd arfordirol ar raddfa fach yn aml yn chwarae rhan bwysig yng ngwead cymdeithasol a hunaniaeth ddiwylliannol llawer o ranbarthau arfordirol Ewrop. Felly mae angen cefnogaeth benodol arnyn nhw. Mae'r CFP diwygiedig yn ymestyn i 2022 yr hawl i Aelod-wladwriaethau gyfyngu ar bysgota mewn parth o fewn 12 milltir forol i'r morlin.

Datblygu dyframaethu cynaliadwy

Bydd fframwaith gwell ar gyfer dyframaeth yn cynyddu cynhyrchiant a chyflenwad bwyd môr yn yr UE, yn lleihau dibyniaeth ar bysgod a fewnforir ac yn cyfrannu at dwf mewn ardaloedd arfordirol a gwledig. Erbyn 2014, bydd aelod-wladwriaethau yn drafftio cynlluniau strategol cenedlaethol i wella amodau ar gyfer dyframaeth, dileu rhwystrau gweinyddol a chynnal safonau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd ar gyfer y diwydiant pysgod a ffermir. Sefydlir Cyngor Cynghori Dyframaethu newydd i roi cyngor ar faterion yn ymwneud â diwydiant. Mae dimensiwn clir yr UE mewn datblygu dyframaethu: gall dewisiadau strategol a wneir ar lefel genedlaethol gael effaith ar ddatblygiad o'r fath mewn aelod-wladwriaethau cyfagos.

Gwella gwybodaeth wyddonol

Mae gwybodaeth a gwybodaeth ddibynadwy am gyflwr ein pysgodfeydd a'r adnoddau morol yn hanfodol i gefnogi penderfyniadau rheoli cadarn a gweithredu'r CFP diwygiedig yn effeithiol. Ymddiriedir i aelod-wladwriaethau gasglu, cynnal a rhannu data am stociau pysgod, fflydoedd ac effaith pysgota ar lefel basn y môr. Mabwysiadir y polisïau yn unol â'r cyngor gwyddonol gorau sydd ar gael. Sefydlir rhaglenni ymchwil cenedlaethol i gydlynu'r gweithgaredd hwn.

Polisi marchnad newydd - grymuso'r sector a defnyddwyr mwy gwybodus

Nod y polisi marchnad newydd yw cryfhau cystadleurwydd diwydiant yr UE, gwella tryloywder y marchnadoedd, a sicrhau chwarae teg i'r holl gynhyrchion sy'n cael eu marchnata yn yr Undeb.

Bydd y drefn ymyrraeth bresennol yn cael ei moderneiddio a'i symleiddio: caniateir i sefydliadau cynhyrchwyr brynu cynhyrchion pysgodfeydd pan fydd prisiau'n disgyn o dan lefel benodol, a storio'r cynhyrchion i'w rhoi ar y farchnad yn nes ymlaen. Bydd y system hon yn meithrin sefydlogrwydd y farchnad.

Bydd sefydliadau cynhyrchu hefyd yn chwarae mwy o ran mewn cyd-reoli, monitro a rheoli. Bydd safonau marchnata newydd ar labelu, ansawdd ac olrhain yn rhoi gwybodaeth gliriach i ddefnyddwyr ac yn eu helpu i gefnogi pysgodfeydd cynaliadwy. Bydd rhywfaint o wybodaeth labelu yn orfodol, tra gellir cyflenwi eraill yn wirfoddol.

Cymryd cyfrifoldeb rhyngwladol

Adroddir bod llawer o stociau pysgod y byd naill ai'n cael eu hecsbloetio'n llawn neu eu gor-ddefnyddio, yn ôl yr FAO. Rhaid i'r UE, sef mewnforiwr mwyaf y byd o gynhyrchion pysgodfeydd o ran gwerth, weithredu dramor fel gartref. Rhaid i'r polisi pysgodfeydd allanol fod yn rhan integredig o'r CFP. Mewn sefydliadau rhyngwladol a rhanbarthol, bydd yr UE felly'n cefnogi egwyddorion cynaliadwyedd a chadwraeth stociau pysgod a bioamrywiaeth forol. Bydd yn sefydlu cynghreiriau ac yn cymryd camau gyda phartneriaid allweddol i frwydro yn erbyn pysgota anghyfreithlon a lleihau gorgapasiti.

Mewn cytundebau pysgota dwyochrog â gwledydd y tu allan i'r UE, bydd yr UE yn hyrwyddo cynaliadwyedd, llywodraethu da ac egwyddorion democratiaeth, hawliau dynol a rheolaeth y gyfraith. Bydd Cytundebau Partneriaeth Pysgodfeydd Cynaliadwy (SFPAs) yn disodli'r Cytundebau presennol a byddant yn sicrhau bod ymelwa ar adnoddau pysgodfeydd yn digwydd ar sail cyngor gwyddonol cadarn yn targedu adnoddau dros ben yn unig na all y wlad bartner eu pysgota ei hun. O dan SFPAs, bydd gwledydd partner yn cael eu digolledu am roi mynediad i'w hadnoddau pysgota a darperir cymorth ariannol i'r gwledydd partner ar gyfer gweithredu polisi pysgodfeydd cynaliadwy.

A fydd rheolau newydd ar Reoli a Gorfodi?

Mae'r cynnig yn gyson â threfn reoli newydd yr UE o 2010 ac mae'n integreiddio elfennau sylfaenol y drefn reoli a gorfodi ar gyfer cydymffurfio â rheolau'r CFP. Fodd bynnag, bydd y newidiadau angenrheidiol yn cael eu gwneud i'r ddeddfwriaeth ar fesurau technegol ac ar reolaeth, er mwyn galluogi i'r rhwymedigaeth glanio ddod i rym. Yng ngoleuni cyflwyno'r rhwymedigaeth glanio, mae'r Comisiwn yn cynnig rhwymedigaethau monitro a rheoli yn benodol mewn perthynas â physgodfeydd wedi'u dogfennu'n llawn, yn ogystal â phrosiectau peilot ar dechnolegau rheoli pysgodfeydd newydd sy'n cyfrannu at bysgota cynaliadwy.

Pryd fydd y diwygiad yn dod i rym?

Gyda'r polisi newydd bellach wedi'i gytuno'n ffurfiol gan y Cyngor a'r Senedd, bydd y CFP diwygiedig yn cael ei gymhwyso o 1 Ionawr 2014. Bydd gweithredu'r rheolau newydd yn flaengar, er enghraifft ar y rhwymedigaeth glanio, oherwydd bod angen i'r sector addasu a gallu sicrhau canlyniadau. Ond mae'r diwygiad yn gosod terfynau amser clir.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd