Cysylltu â ni

Erasmus +

Comisiynydd Vassiliou a osodwyd ar gyfer lansio yn y DU o Horizon 2020

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

gorwel2020-5Bydd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd ac Ieuenctid Androulla Vassiliou yn cymryd rhan yn lansiad Horizon 2020 yn y DU, y € 80 biliwn newydd1 Rhaglen ymchwil ac arloesi’r UE, yn y Y Gymdeithas Frenhinol yn Llundain ar 31 Ionawr. Bydd y comisiynydd yn rhoi anerchiad (16h) sy'n canolbwyntio ar Weithredoedd Marie Skłodowska-Curie a Sefydliad Arloesi a Thechnoleg Ewrop, sy'n rhan o Horizon 2020 o dan ei chyfrifoldeb. Ymchwil, Arloesi a Gwyddoniaeth Comisiynydd Máire Geoghegan-Quinn a'r DU Prifysgolion a Gwyddoniaeth Mae'r Gweinidog David Willetts hefyd yn cymryd rhan yn y digwyddiad. Gyda'r nos, bydd y Comisiynydd Vassiliou yn annerch y Cymdeithas Ewropeaidd yng Ngholeg y Brenin Llundain (18h30).

Ar hyn o bryd y DU yw'r ail fuddiolwr mwyaf o arian ymchwil yr UE, ar ôl i'r Almaen dderbyn € 6bn (£ 4.9bn) mewn grantiau, 16% o'r cyfanswm, o dan y 7fed Rhaglen Fframwaith flaenorol (FP7). Y DU hefyd oedd y prif dderbyniwr cefnogaeth gan y Marie Curie Actions, gan dderbyn mwy na € 965 miliwn er 2007 ar gyfer hyfforddi a datblygu gyrfa ymchwilwyr.

Mae sefydliadau'r DU hefyd yn weithgar iawn yn y Sefydliad Arloesi a Thechnoleg Ewropeaidd (EIT), rhwydwaith o bartneriaethau cyhoeddus-preifat trawsffiniol o'r enw 'Cymunedau Gwybodaeth ac Arloesi' (KICs). Nod y KICs yw pontio bylchau rhwng addysg uwch, ymchwil a busnes, yn ogystal â chefnogi cychwyniadau entrepreneuraidd a hyfforddiant ôl-raddedig. Mae'r EIT eisoes wedi sefydlu tri KIC sy'n canolbwyntio ar yr hinsawdd, TGCh ac ynni, a bydd yn lansio pum un newydd yn y saith mlynedd nesaf (gweler isod). Mae Imperial College London yn gartref i'r KIC Hinsawdd ac mae newydd sefydlu canolfan newydd ar gyfer EIT ICT Labs gyda Choleg Prifysgol Llundain, Intel a BT ymhlith y partneriaid.

hysbyseb

Dywedodd y Comisiynydd Vassiliou: "Rwy'n edrych ymlaen at lansio'r rhaglen newydd yn Llundain. Gyda Gweithredoedd Marie Skłodowska-Curie ac EIT, mae'r UE yn cynyddu ei fuddsoddiad yn sylweddol yn ein hymchwilwyr mwyaf talentog ac entrepreneuriaid yfory. Mae'r DU yn un o buddiolwyr mwyaf cyllid yr UE ar gyfer ymchwil. Rwy'n annog prifysgolion, sefydliadau ymchwil a chwmnïau i wneud y mwyaf o'r cyfleoedd cyllido sydd ar gael o dan Horizon 2020. "

Cefndir

Horizon 2020 yw rhaglen ymchwil fwyaf yr UE eto ac mae'n un o'r rhai mwyaf a ariennir yn gyhoeddus ledled y byd. Ynghyd â rhaglen newydd yr UE ar gyfer addysg, hyfforddi ieuenctid a chwaraeon, Erasmus +, mae'n un o ddim ond llond llaw o raglenni cyllido'r UE i weld cynnydd sylweddol mewn cyllid - naid bron i 30% mewn termau real o'i gymharu â'r Seithfed Rhaglen Fframwaith flaenorol.

hysbyseb

Gweithredoedd Marie Skłodowska-Curie yr UE (MSCA)

Mae Gweithredoedd Marie Skłodowska-Curie, a enwyd ar ôl y gwyddonydd Pwylaidd-Ffrengig dwbl a enillodd Wobr Nobel yn enwog am ei gwaith ar ymbelydredd, yn cefnogi ymchwilwyr ar bob cam o'u gyrfaoedd, waeth beth yw eu cenedligrwydd. Mae ymchwilwyr sy'n gweithio ar draws pob disgyblaeth, o ofal iechyd achub bywyd i wyddoniaeth 'awyr las', yn gymwys i gael cyllid. Bydd yr MSCA hefyd yn cefnogi doethuriaethau diwydiannol, gan gyfuno astudiaeth ymchwil academaidd â gwaith mewn cwmnïau, a hyfforddiant arloesol arall sy'n gwella cyflogadwyedd a datblygu gyrfa.

Mae'r MSCA yn gyfanswm o 8% o gyllideb Horizon 2020, gyda mwy na € 6 biliwn mewn cyllid dros y saith mlynedd nesaf. Mae hyn oddeutu 30% yn fwy na'r lefel flaenorol o gefnogaeth. Bydd y gyllideb yn cefnogi mwy na 65 000 o ymchwilwyr, gydag ymgeiswyr PhD yn cyfrif am bron i 40% o'r rhai sy'n derbyn cyllid. Gellir gwneud ceisiadau am grant eisoes ar gyfer y gyfran gyntaf o gyllid o dan yr MSCA, gyda € 800m ar gael yn 2014.

Bydd yr MSCA hefyd yn cefnogi cyfnewid staff ymchwil ac arloesi ledled Ewrop o fewn partneriaethau sy'n cynnwys y byd academaidd a sefydliadau eraill, yn ogystal â chyfnewidfeydd ledled y byd i gryfhau cydweithrediad rhyngwladol ym maes ymchwil ac arloesi. Trwy gynllun COFUND, bydd yr MSCA hefyd yn ychwanegu at raglenni rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol ar gyfer hyfforddiant ymchwil. Bydd y cynllun hwn hefyd yn cael ei ymestyn i ymchwilwyr cam cynnar ac yn hybu cysylltiadau â Chronfeydd Strwythurol a Buddsoddi'r UE.

O dan Weithredoedd Marie Curie 2007-2013, dyfarnwyd mwy na € 965 miliwn i'r DU mewn grantiau, gyda bron i 950 o ymchwilwyr yn y DU yn derbyn cefnogaeth. Ariannodd y cynllun bron i 4,500 o ymchwilwyr tramor sy'n gweithio yn y DU. Cymerodd cyfanswm o 3,500 o brifysgolion, sefydliadau ymchwil a busnesau'r DU, gan gynnwys busnesau bach a chanolig, ran mewn 3, 000 o brosiectau Marie Curie yn 2007-2013.

Sefydliad Ewropeaidd dros Arloesedd a Thechnoleg

Cenhadaeth graidd yr EIT, a sefydlwyd yn 2008, yw hyrwyddo cystadleurwydd aelod-wladwriaethau trwy ddod â sefydliadau addysg uwch, canolfannau ymchwil a busnesau ynghyd i ganolbwyntio ar heriau cymdeithasol mawr. Mae gan yr EIT bencadlys gweinyddol yn Budapest tra bod y KICs yn gweithredu o 17 safle ledled Ewrop.

Bydd yr EIT yn derbyn € 2.7bn ar gyfer 2014-2020, 3.5% o gyllideb ymchwil ac arloesi gyffredinol yr UE. Mae hyn yn cynrychioli cynnydd sylweddol o gyllideb cychwynnol cychwynnol EIT, a oedd oddeutu € 300m ar gyfer 2008-2013. Bydd yr arian yn cryfhau gallu ymchwil ac arloesi'r UE ac yn cyfrannu at swyddi a thwf.

Yn ychwanegol at y tri KIC presennol ar yr hinsawdd, TGCh ac ynni, bydd yr EIT yn lansio pum KIC newydd yn 2014-2020 ym meysydd byw'n iach a heneiddio egnïol (2014), deunyddiau crai (2014), bwyd ar gyfer y dyfodol (2016 ), gweithgynhyrchu gwerth ychwanegol (2016) a symudedd trefol (2018).

Mwy o wybodaeth

Y Comisiwn Ewropeaidd: Addysg a hyfforddiant
Gwefan Androulla Vassiliou
Dilynwch Androulla Vassiliou onTwitter @VassiliouEU

addysg

Dyfodol Erasmus +: Mwy o gyfleoedd

cyhoeddwyd

on

O gyllideb fwy i fwy o gyfleoedd i bobl ddifreintiedig, darganfyddwch raglen newydd Erasmus +.

Mabwysiadodd y Senedd y Rhaglen Erasmus + ar gyfer 2021-2027 ar 18 Mai. Mae Erasmus + yn rhaglen flaenllaw yn yr UE sydd wedi llwyddo i'w chreu cyfleoedd i bobl ifanc a chynyddu eu siawns o ddod o hyd i swydd.

Trafododd ASEau € 1.7 biliwn ychwanegol ar gyfer y rhaglen, gan helpu i ddyblu bron y gyllideb o'r cyfnod 2014-2020. Dylai hyn alluogi tua 10 miliwn o bobl i gymryd rhan mewn gweithgareddau dramor dros y saith mlynedd nesaf, gan gynnwys myfyrwyr, athrawon, athrawon a hyfforddwyr ym mhob sector.

hysbyseb

Daeth canolfannau rhagoriaeth alwedigaethol, a gynigiwyd gan ASEau, bellach yn rhan o'r Erasmus + newydd. Mae'r canolfannau rhyngwladol hyn yn darparu hyfforddiant galwedigaethol o ansawdd fel y gall pobl ddatblygu sgiliau defnyddiol mewn sectorau allweddol.

Blaenoriaeth i'r Senedd, mae'r rhaglen bellach yn fwy hygyrch ac yn fwy cynhwysol. Mae hyn yn golygu y gall mwy o bobl dan anfantais gymryd rhan ac elwa ar hyfforddiant iaith, cefnogaeth weinyddol, symudedd neu gyfleoedd e-ddysgu.

Yn unol â blaenoriaethau'r UE, bydd Erasmus + yn canolbwyntio ar y trawsnewidiadau digidol a gwyrdd ac yn hyrwyddo ffordd iach o fyw yn ogystal â dysgu gydol oes i oedolion.

hysbyseb

Beth yw Erasmus +?

Erasmus + yn rhaglen UE sy'n cefnogi cyfleoedd ar gyfer addysg, hyfforddiant, pobl ifanc a chwaraeon yn Ewrop. Dechreuodd fel rhaglen cyfnewid myfyrwyr ym 1987, ond ers 2014 mae hefyd yn cynnig cyfleoedd i athrawon, hyfforddeion a gwirfoddolwyr o bob oed.

Mae mwy na naw miliwn o bobl wedi cymryd rhan yn rhaglen Erasmus + dros yr olaf blynyddoedd 30 a bron i 940,000 o bobl wedi elwa o'r rhaglen yn 2019 yn unig. Ar hyn o bryd mae'r rhaglen yn cynnwys 33 o wledydd (pob un o 27 gwlad yr UE yn ogystal â Thwrci, Gogledd Macedonia, Serbia, Norwy, Gwlad yr Iâ a Liechtenstein) ac mae'n agored i wledydd partner ledled y byd.

Yn ôl y Y Comisiwn Ewropeaidd, mae traean o hyfforddeion Erasmus + yn cael cynnig swydd gan y cwmni y gwnaethon nhw hyfforddi ynddo. Yn ogystal, mae cyfradd ddiweithdra pobl ifanc a astudiodd neu a hyfforddwyd dramor 23% yn is na chyfradd eu cyfoedion nad ydynt yn symudol bum mlynedd ar ôl graddio.

Sut i wneud cais

Mae gan Erasmus + gyfleoedd ar gyfer pobl yn ogystal a sefydliadau o bob cwr o'r byd.

Gall y weithdrefn ymgeisio a'r paratoad fod yn wahanol yn dibynnu ar ba ran o'r rhaglen rydych chi'n gwneud cais amdani. Darganfyddwch ragor o wybodaeth amdano yma.

Erasmus + 2021-2027 

Erasmus 

Parhau Darllen

Brexit

Sylw llywodraeth yr Alban ar ymdrechion i aros yn Erasmus

cyhoeddwyd

on

Mae gweinidogion wedi croesawu cefnogaeth tua 150 o ASEau sydd wedi gofyn i'r Comisiwn Ewropeaidd archwilio sut y gallai'r Alban barhau i gymryd rhan yn rhaglen gyfnewid boblogaidd Erasmus. Daw hyn wythnos ar ôl i'r Gweinidog Addysg Bellach ac Uwch Richard Lochhead gynnal sgyrsiau cynhyrchiol gyda'r Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel i archwilio'r syniad. Tan y llynedd, cymerodd dros 2,000 o fyfyrwyr, staff a dysgwyr yr Alban ran yn y cynllun yn flynyddol, gyda’r Alban yn denu cyfran fwy o gyfranogwyr Erasmus o bob rhan o Ewrop - ac yn anfon mwy i’r cyfeiriad arall - nag unrhyw wlad arall yn y DU.

Dywedodd Lochhead: “Mae colli Erasmus yn ergyd enfawr i’r miloedd o fyfyrwyr o’r Alban, grwpiau cymunedol a dysgwyr sy’n oedolion - o bob cefndir demograffig - na allant fyw, astudio na gweithio yn Ewrop mwyach.“ Mae hefyd yn cau’r drws i bobl ddod iddo Yr Alban ar Erasmus i brofi ein gwlad a’n diwylliant ac mae’n galonogol gweld y colli cyfle hwnnw’n cael ei gydnabod gan y 145 ASE o bob rhan o Ewrop sydd am i le’r Alban yn Erasmus barhau. Rwy’n ddiolchgar i Terry Reintke ac ASEau eraill am eu hymdrechion a diolch iddynt am estyn llaw cyfeillgarwch ac undod i bobl ifanc yr Alban. Rwy'n mawr obeithio y gallwn ni lwyddo.

“Rwyf eisoes wedi cael cyfarfod rhithwir gyda’r Comisiynydd Gabriel. Cytunwyd ei bod yn destun gofid mawr i dynnu allan o Erasmus a byddwn yn parhau i archwilio gyda'r UE sut i gynyddu ymgysylltiad parhaus yr Alban â'r rhaglen i'r eithaf. Rwyf hefyd wedi siarad â fy nghymar yn Llywodraeth Cymru ac wedi cytuno i gadw mewn cysylltiad agos. ”

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Parhau Darllen

addysg

Y Comisiwn yn croesawu cytundeb gwleidyddol ar Erasmus +

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi croesawu'r cytundeb gwleidyddol y daethpwyd iddo rhwng Senedd Ewrop ac aelod-wladwriaethau'r UE ar y newydd Erasmus + Rhaglen (2021-2027). Mae trafodaethau trioleg bellach wedi dod i ben, hyd nes y bydd Senedd Ewrop a'r Cyngor yn cymeradwyo'r testunau cyfreithiol yn derfynol. Wrth hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd, dywedodd Margaritis Schinas: “Erasmus yw rhaglen fwyaf arwyddluniol Ewrop, yr em yn ein coron. Mae cenedlaethau Erasmus yn cynrychioli hanfod ein ffordd Ewropeaidd o fyw. Undod mewn amrywiaeth, undod, symudedd, cefnogaeth i Ewrop fel maes heddwch, rhyddid a chyfleoedd. Gyda chytundeb heddiw, rydym yn barod ar gyfer y cenedlaethau nesaf a mwy o Erasmus. ”

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Rwy’n croesawu’r cytundeb gwleidyddol ar raglen newydd Erasmus +. Mae Erasmus + yn un o'n rhaglenni blaenllaw. Dros y tri degawd diwethaf, mae cymryd rhan yn Erasmus + wedi rhoi hwb i ddatblygiad personol, cymdeithasol a phroffesiynol dros 10 miliwn o bobl, bron i hanner ohonynt rhwng 2014 a 2020. Gyda bron i ddwbl y gyllideb ar gyfer y cyfnod rhaglennu nesaf, byddwn nawr yn gweithio i gyrraedd 10 miliwn yn fwy dros y saith mlynedd nesaf. ”

Erasmus + yw un o fentrau mwyaf llwyddiannus yr UE hyd yma. Ers ei sefydlu ym 1987, mae'r rhaglen wedi ehangu i gwmpasu'r holl sectorau addysg a hyfforddiant sy'n amrywio o addysg a gofal plentyndod cynnar, ac addysg ysgol, i addysg a hyfforddiant galwedigaethol, addysg uwch a dysgu oedolion. Mae wedi bod o fudd i fwy na 10 miliwn o bobl. Gyda chyllideb bwrpasol o € 24.5 biliwn mewn prisiau cyfredol ac ychwanegiad ychwanegol o € 1.7bn ym mhrisiau 2018, bydd y rhaglen newydd nid yn unig yn fwy cynhwysol ac arloesol ond hefyd yn fwy digidol a gwyrddach. Gallwch ddod o hyd i'r datganiad i'r wasg yma.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd