Cysylltu â ni

EU

Barn: Datgymalu iwtopia band eang yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Fel academydd Americanaidd yn Ewrop, rwy’n teimlo bod honiadau rhai cyfryngau Americanaidd am iwtopia band eang yr UE yn chwilfrydig. Mae Ewropeaid yn cwyno’n grwn am ansawdd eu band eang, ac, nid oes unrhyw Ewropeaidd a fyddai’n dweud bod yr Unol Daleithiau ar ei hôl hi o Ewrop.
Mewn gwirionedd, rhai o feirniaid mwyaf yr UE yw arweinwyr yr UE eu hunain. Ystyriwch y Comisiynydd Agenda Ddigidol Neelie Kroes: "Roedd y byd yn destun cenfigen at Ewrop wrth i ni arloesi'r diwydiant symudol byd-eang yn gynnar yn y 1990au (GSM), ond [oherwydd] yn aml nid oes gan ein diwydiant farchnad gartref i'w gwerthu i ddefnyddwyr (er enghraifft, 4G). ar y gwelliannau diweddaraf neu os nad oes gan eu dyfeisiau'r rhwydweithiau yr oedd angen eu mwynhau'n llawn. Mae'r problemau hyn yn brifo pob sector ac yn dwyn Ewrop o swyddi y mae eu hangen yn wael. Nid yw cwmnïau'r UE yn chwaraewyr rhyngrwyd byd-eang ... Mae 4G / LTE yn cyrraedd 26% yn unig o boblogaeth Ewrop. . Yn yr UD mae un cwmni yn unig (Verizon) yn cyrraedd 90%! "

Mae Kroes yn canmol llwyddiant y modd band eang Americanaidd, gan nodi ei allu i yrru buddsoddiad preifat ac arloesedd. Mae arweinwyr Ewropeaidd eraill yn ymuno â hi fwyfwy sy'n cydnabod nad yw'r dull Ewropeaidd yn gweithio. Ers cryn amser, mae Kroes a’r Comisiwn Ewropeaidd wedi hyrwyddo ymdrech am farchnad sengl ddigidol, gyda’r syniad o ddal i fyny i’r Unol Daleithiau a rhai o genhedloedd Asiaidd ym maes arloesi band eang a rhyngrwyd. Er mwyn adeiladu eu hachos, maent wedi gofyn am nifer o asesiadau annibynnol ynghylch band eang yn Ewrop.

Fy newydd adrodd a fideo yn adolygu'r dogfennau UE hyn i weld sut mae Ewropeaid yn gweld eu hunain. Maen nhw'n dweud y gwrthwyneb i'r cyfryngau Americanaidd:  Yr UE sydd ar ei hôl hi yn UDA.  I fod yn sicr, mae pocedi o rwydweithiau cyflym yn Ewrop, ond ar y cyfan, mae tri chwarter yr Ewropeaid yn dibynnu ar DSL ar gyfer band eang. Dim ond 34% o Americanwyr sy'n gallu dweud yr un peth.

Fel yr ITIF's adroddiad band eang yn arsylwi, mae defnyddio rhwydwaith yn yr UD yn rhyfeddol, yn enwedig o ystyried heriau geo-ddemograffig y wlad, ond yr ardal lle gall yr Unol Daleithiau wella yw mabwysiadu. Mae materion mabwysiadu yn gysylltiedig nid â rhwydweithiau'r UD, ond demograffeg yr UD, gan gynnwys tlawd ac oedran. Mae gan America, y wlad sydd â'r tanysgrifiadau band eang mwyaf o unrhyw un yn yr OECD, gyfradd isel o lythrennedd digidol o hyd, yn enwedig ymhlith pobl hŷn. Ychydig o gymhelliant i fynd ar-lein yw'r rhai nad oedd angen y rhyngrwyd arnynt erioed.

hysbyseb

Os oes y fath beth ag iwtopia band eang, yna mae'n debyg mai Denmarc lle rwy'n byw. Mae'n un wlad yn yr OECD sydd wedi sgorio'n dda yn gyson ar yr holl fesurau perthnasol ar gyfer band eang. Mae mabwysiadu digidol yn arbennig o uchel am reswm syml cost llafur. Er mwyn gostwng gwariant ar gyflogau (yn enwedig ar gyfer swyddi llywodraeth), gorfodwyd pobl i ddod yn ddigidol yn gynnar, a gwnaeth llywodraeth Denmarc ddigideiddio ei gwasanaethau cymdeithasol yn gyflym.

Pan ddechreuodd y chwyldro digidol, cafodd llawer o swyddi eu dileu y gallai hunanwasanaeth digidol eu disodli. Ni welwyd gwiriadau personol wedi'u hysgrifennu â llaw mewn mwy na degawd ac nid oes blwch gollwng mewn unrhyw lyfrgell; rydych chi'n gwirio yn eich llyfrau eich hun. Yn syml, ni fydd y llywodraeth yn talu llyfrgellwyr i wirio llyfrau! Ar ben hynny erbyn y flwyddyn nesaf, bydd pob cyfathrebiad â swyddfeydd trefol trwy gyfathrebu electronig yn unig. Ni allwch bellach alw'r swyddfa sirol. Ni fydd staff yn y swydd honno mwyach.

Heddiw, mae gan 65% o boblogaeth Denmarc fynediad at fand eang cyflym iawn o 100 Mpbs neu uwch, ond dim ond 1.4% sy'n tanysgrifio i'r haen cyflymder uchaf. Mae rheolydd telathrebu Denmarc yn nodi bod 79% o Daniaid yn prynu pecynnau band eang gyda chyflymder o lai na 30 Mbps, er bod prisiau pob haen yn rhesymol a bod band eang ar gael yn eang. Mae hyn yn arbennig o bwysig oherwydd mewn sawl sector o'r economi, gan gynnwys bancio, iechyd a'r llywodraeth, dim ond yn ddigidol y gall defnyddwyr gael mynediad at wasanaethau. Mae gwasanaethau'n gwbl weithredol ar gyflymder llai na 30 Mbps, gan gynnwys ar gyflymder ar wasanaethau symudol. Mae hyn yn cael ei danlinellu ymhellach gan fod 7 y cant o Daniaid bellach yn defnyddio 3G neu 4G fel eu prif gysylltiad band eang, gan ragori ar gwsmeriaid FTTH 100,000. Fel y mwyafrif o Daniaid, DSL yw fy nghysylltiad band eang cartref, ac nid oes unrhyw beth yr wyf ar goll o gwbl.

hysbyseb

Mae adroddiad gan Sefydliad New America yn twyllo cwmni cebl Denmarc Stofa am ddarparu cyflymderau band eang uwch-uchel yn Copenhagen, ond nid yw Stofa yn gwasanaethu fy ninas; mae mwyafrif ei gwsmeriaid 160 milltir i ffwrdd. Mae adroddiad NAF hefyd yn cymeradwyo cwmnïau UE sy'n cynnig prisiau band eang 'isel' ond yna'n methu â chrybwyll bod gwasanaeth band eang ynghlwm wrth bryniant cwsmer o wasanaeth teledu cebl. Mae hefyd yn esgeuluso ystyried bod llawer o'r offrymau prisiau band eang 'isel' ISPs Ewropeaidd yn adlewyrchu gostyngiadau dros dro, llain werthu yn unig.

Er nad yw dadansoddiad cynhwysfawr o brisio o bell ffordd, mae fy adroddiad yn ceisio cymhariaeth onest o brisiau band eang cebl yn yr UD a Denmarc trwy gynnwys gwir gost trethi a chymorthdaliadau yng nghyfanswm pris band eang.

cnwd

Mae'r ffigur yn dangos cymhariaeth o becynnau band eang cebl premiwm yn yr UD a Denmarc. Mae band eang a chynnwys yn cyfrif am gyfran fwy o gyfanswm cost tanysgrifiad y cebl yn yr UD (tua 86 y cant o gyfanswm y pris), ac mae pecyn yr UD hefyd yn cynnwys mwy o sianeli premiwm. Mae gan becyn yr UD 200 o sianeli, tra bod pecyn Denmarc yn cynnig 63 yn unig ac nid yw'n cynnwys HBO, Cinemax, ESPN, ac eraill sy'n rhan o'r pecyn premiwm yn yr UD.

Yn yr arlwy o Ddenmarc, sydd â chyflymder band eang ychydig yn uwch ond dwy ran o dair yn llai o gynnwys, band eang a chynnwys yw 60 y cant yn unig o'r gost. Y 40 y cant sy'n weddill yw trethi a ffioedd gorfodol. Ar ôl pwyso a mesur, mae tanysgrifwyr Denmarc yn talu 35 y cant yn fwy nag Americanwyr am becyn premiwm tebyg. Mae'r ffigur yn dangos yn glir bod trethi a ffioedd yn newid y darlun cyffredinol o brisiau band eang yn ddramatig. Mae peidio ag ymgorffori'r holl gostau perthnasol yn golygu dadansoddiad arwynebol ac anghyflawn. Beth bynnag, os yw'r NAF yn canmol yr Ewropeaid, ond bod yr Ewropeaid yn talu mwy am gebl, yna ni all fod yn wir bod Americanwyr yn talu gormod.

Mae gan yr UD ddigon o feysydd i'w gwella, ond nid yw rhwydweithiau band eang yn un ohonynt. Mae Americanwyr, sy'n cynnwys dim ond 4 y cant o boblogaeth y byd, yn mwynhau un rhan o bedair o fuddsoddiad seilwaith band eang y byd, ac mae buddsoddiad preifat y pen yn yr UD ddwywaith cyfradd yr UE. Gan fod adnoddau'n gyfyngedig, mae'n gwneud synnwyr trosoledd y sector preifat ar gyfer buddsoddi mewn rhwydwaith. Mae'n well gwario unrhyw arian cyhoeddus ar gyfer band eang ar fabwysiadu na seilwaith.

Am yr awdur

Mae Roslyn Layton yn Gymrawd PhD mewn Economeg Rhyngrwyd yn y Ganolfan Cyfathrebu, y Cyfryngau ac Astudiaethau Gwybodaeth ym Mhrifysgol Aalborg, yn Is-lywydd Strand Consult, ac yn Gymrawd Gwadd yn y Ganolfan Polisi Cyfathrebu, Rhyngrwyd a Thechnoleg yn Sefydliad Menter America.

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd