Cysylltu â ni

Lymder

Cameron yn 'gandryll' wrth geisio rhwystro penodiad comisiynydd y DU

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

JonathanHill2-380x249

Dywedir bod Prif Weinidog Prydain, David Cameron, yn “wefr” mewn adroddiadau y gall aelodau o Senedd Ewrop wrthod enwebiad y DU fel Comisiynydd Ewropeaidd, Jonathan Hill, ac y gallant ei alw'n ôl am ail wrandawiad. Gellid galw Jonathan Hill yn ôl am ail wrandawiad gerbron Senedd Ewrop, ar ôl i ASEau heno (1 Hydref) fynnu ei fod yn darparu atebion mwy cyflawn i'w cwestiynau cyn iddynt ei gymeradwyo.

Ymddangosodd Hill y prynhawn yma (1 Hydref) gerbron ASEau ar y pwyllgor ar gyfer materion economaidd ac ariannol i ateb cwestiynau am ei addasrwydd ar gyfer y portffolio gwasanaethau ariannol, yn ogystal â'i bolisïau a'i fwriadau. Gadawodd llawer o ASEau y gwrandawiad yn siomedig nad oedd yn darparu atebion digon manwl i'w cwestiynau.
Dywedodd ffynonellau yn agos at 10 Downing Street fod David Cameron yn gandryll, a’i fod wedi honni na allai hyn ond gwthio’r DU ymhellach tuag at adael yr UE. Gwadodd llefarydd, fodd bynnag, fod Prif Weinidog Prydain wedi gwneud sylwadau mewn unrhyw ffordd ar hawl Senedd Ewrop i archwilio comisiynwyr arfaethedig.

hysbyseb

Mae'n ymddangos bod gwrthwynebwyr Hill wedi ennill llaw uchaf mewn cyfarfod heno rhwng cydgysylltwyr y pwyllgor. Er nad ydyn nhw wedi penderfynu ar y camau nesaf eto, mae'r pwyllgor bron yn sicr o ddal ei gymeradwyaeth yn ôl am y foment.

Dywedodd un ffynhonnell seneddol fod ASEau yn rhagweld anfon holiadur pellach i Hill, ac, yn dibynnu ar ei atebion, ei wahodd i mewn am “gyfnewid barn” mwy anffurfiol.

Dywedodd un arall y gellid gwahodd Hill yn ôl i gyfnewid barn - neu hyd yn oed gwrandawiad llawn - mor gynnar â dydd Llun (6 Hydref).

hysbyseb

Mae cyfarfodydd rhwng ASEau ar destun enwebiad Hill yn parhau.

Lymder

Mae morâl buddsoddwr #Germany yn cwympo wrth i bryderon rhyfel fasnach dyfu

cyhoeddwyd

on

Fe wnaeth morâl buddsoddwyr yr Almaen lwyddo i'w lefel isaf mewn mwy na phum mlynedd ym mis Ebrill yng nghanol ofnau cynyddol am ryfel masnach gyda'r Unol Daleithiau a fyddai'n brifo allforwyr ac yn niweidio economi sydd eisoes yn dangos arwyddion o wanhau, ysgrifennu Joseph Nasr a Rene Wagner.

Gostyngodd mynegai sefydliad ymchwil diweddar ZEW o deimlad economaidd ymysg buddsoddwyr fwy na phwyntiau 13 ar y mis, ei ddirywiad mwyaf sydyn ers Gorffennaf 2016.

Darlleniad mis Ebrill o -8.2 - i lawr o 5.1 ym mis Mawrth - oedd yr isaf ers mis Tachwedd 2012 ac roedd yn nodi'r trydydd gostyngiad misol yn olynol. Roedd arolwg Reuters wedi rhagweld cwymp i -1.0.

hysbyseb

“Mae'r rhesymau dros y dirywiad hwn mewn disgwyliadau i'w cael yn bennaf yn y gwrthdaro masnach ryngwladol gyda'r Unol Daleithiau a'r sefyllfa bresennol yn y rhyfel yn Syria,” meddai Llywydd ZEW, Achim Wambach.

“Mae'r dirywiad sylweddol mewn gwerthiant cynhyrchu, allforion a manwerthu yn yr Almaen yn chwarter cyntaf 2018 hefyd yn cael effaith negyddol.”

Mae mesurydd ar wahân sy'n mesur asesiad buddsoddwr o gyflyrau presennol yr economi wedi gostwng i lawr i 87.9 o 90.7 y mis diwethaf, gan ddisgyn ychydig o ragolwg consensws Reuters ar gyfer darllen 88.0.

hysbyseb
Dywedodd dadansoddwyr y gallai cydgyfeiriant data economaidd gwan yn ystod dau fis cyntaf y flwyddyn a'r ZEW plymio arwain at dwf gwannach yn yr Almaen er bod dirwasgiad yn annhebygol.

“Nid oes dim mor ddrwg ag y mae'n edrych,” meddai Thomas Gitzel o VP Bank. “Gallai'r momentwm twf leddfu yn y chwarteri nesaf ond ni ddylid ofni dirywiad economaidd sylweddol.”

Mae'n ymddangos bod prif sefydliadau economaidd yr Almaen yn rhannu'r farn hon. Dywedodd ffynonellau wrth Reuters ddydd Mawrth (17 Ebrill) eu bod yn bwriadu codi eu rhagolygon twf ar gyfer economi fwyaf Ewrop i 2.2% eleni o 2% o'r blaen.

Ond mae'r posibilrwydd y gallai anghydfod masnach rhwng yr Unol Daleithiau a Tsieina yn cynyddu yn creu ansicrwydd ar gyfer yr hyrwyddwr allforio yr Almaen a'r parth ewro ehangach, lle mae arian cyfred cryfhau eisoes yn brifo twf.

Canfu arolwg Reuters o economegwyr ei bod yn debygol y byddai'r anghydfod masnach rhwng dwy economi fwyaf y byd yn llusgo ymhellach ar ehangiad ardal yr ewro.

Ar ôl i Arlywydd yr UD, Donald Trump, osod prisiau ar fewnforion dur ac alwminiwm y mis diwethaf, dywedodd y Gweinidog Cyllid yn yr Almaen, Olaf Scholz, ddydd Mawrth bod yn rhaid i'r Undeb Ewropeaidd barhau i ymddwyn yn ddigynnwrf a chadw at ei egwyddorion masnach rydd.

Dangosodd ffeilio WTO ddydd Llun fod yr UE yn ceisio iawndal gan yr Unol Daleithiau am y tariffau, fel y mae Tsieina wedi'i wneud hefyd.

Gallai data gwan yn yr Almaen ac ardal yr ewro fygwth cynllun Banc Canolog Ewrop i roi terfyn ar ei raglen prynu asedau eleni a chodi cyfraddau llog yn 2019.

Dywedodd Carsten Brzeski o ING Diba fod y dirywiad serth mewn morâl yn arwydd bod buddsoddwyr yn sylwi ar y data Almaenaidd sy'n atal, ond nad oedd “rheswm i fod yn or-bryderus”.

Ond dim ond adlam cryf ym data mis Mawrth fyddai'n atal chwarter cyntaf gwan annisgwyl, ychwanegodd.

“Roedd diwedd y flwyddyn ddiwethaf yn ymwneud â gorboblogi a gormod o ewro-phoria, gallai data diweddar fod yn ganlyniad tanio,” ysgrifennodd Brzeski mewn nodyn at gleientiaid.

“Mae'r gwir rywle yn y canol. Still, nid yw'r cydgyfeiriant cyfredol o ddata meddal a chaled yn gydgyfeirio Mae swyddogion ECB yn hoffi eu gweld. ”

Parhau Darllen

Lymder

#Draghi: Lywydd ECB ar gyfraddau llog, mesurau ariannol ansafonol, annibyniaeth a hofrenyddion

cyhoeddwyd

on

160310MarioDraghi6Cyfarfu Cyngor Llywodraethol yr ECB yn Frankfurt heddiw (21 Ebrill). Yn dilyn y cyfarfod, fe wnaeth Llywydd yr ECB, Mario Draghi, ailddatgan annibyniaeth Banc Canolog Ewrop, cyhoeddi y byddai'r cyfraddau'n aros yr un fath ac yn rhoi mwy o fanylion ar brynu mesurau polisi ariannol "ansafonol".

Yn ôl y disgwyl, cyhoeddodd yr ECB y bydd y gyfradd llog ar y prif weithrediadau ailgyllido a'r cyfraddau llog ar y cyfleuster benthyca ymylol a'r cyfleuster adneuo yn aros yr un fath ar 0.00%, 0.25% a -0.40% yn y drefn honno.

Polisi ariannol ansafonol

hysbyseb

Cyhoeddodd yr ECB y byddai mesurau polisi ariannol 'ansafonol' yn cychwyn ym mis Mehefin 2016. Y gobaith yw y bydd rhaglen brynu'r sector corfforaethol (CSPP) yn well am gyrraedd yr economi go iawn ac y bydd yn helpu cyfraddau chwyddiant i ddychwelyd i lefelau is, ond yn agos at 2% yn y tymor canolig. Bydd y rhaglen yn cael ei chynnal trwy chwe banc canolog cenedlaethol ar ran yr Ewro-system a bydd yn cael ei chydlynu gan yr ECB. I gael manylion technegol llawn ar sut y bydd y CSPP yn gweithio cliciwch CSPP.

Annibyniaeth yr ECB

Gwnaeth yr Arlywydd Draghi amddiffyniad pybyr o annibyniaeth yr ECB, ond serch hynny, roedd yn teimlo rheidrwydd i ddweud (a thrydar) iddo gael cefnogaeth unfrydol y cyngor llywodraethu, gallwn dynnu o hyn y gofynnwyd y cwestiwn.

Roedd angen y sicrwydd ar ôl adrodd, mewn digwyddiad diweddar ger Frankfurt, lle dyfarnwyd gwobr Wolfram-Engels i Schäuble - math o wobr 'Ordoliberal y Flwyddyn' - ei fod wedi priodoli llwyddiant yr adain ultra-dde AfD ( Amgen für Deutschland) i weithredoedd yr ECB. Adroddodd y Dow Jones fod Schäuble wedi dweud ei fod wedi siarad â Mario Draghi a dweud wrtho y dylai deimlo’n falch gan y gellid priodoli 50% o ganlyniadau ‘plaid sy’n ymddangos yn newydd ac yn llwyddiannus yn yr Almaen’ i’w bolisïau ariannol . Cododd y datganiad bryderon ynghylch ymyrraeth wleidyddol yng ngweithrediad y Banc Canolog annibynnol.

Yn y gynhadledd heddiw, atebodd Llywydd yr ECB un cwestiwn yn ddiystyriol, gan ddweud bod Schäuble wedi cysylltu ag ef i ddweud nad oedd 'wedi dweud beth oedd yn ei olygu, nac wedi golygu'r hyn a ddywedodd', ni allai Draghi gofio pa un - ac nid oedd yn swnio fel pe bai'n gofalu yn arbennig.

'Arian hofrennydd'

Er gwaethaf llawer o ddyfalu, ailadroddodd Draghi 'na wnaethom erioed drafod hyn' mewn ymateb i sawl cwestiwn ar y defnydd posibl o 'arian hofrennydd'. Mae'n annhebygol y bydd hyn yn dod â'r dyfalu i ben, yn enwedig ar ôl cyhoeddi a Papur ymchwil Deutsche Bank ar y pwnc hwn. Ymhlith pethau eraill, mae'r papur yn archwilio a oes unrhyw gyfyngiadau sefydliadol i'r ECB droi at y math hwn o offeryn; yn ôl y papur, does dim rhwystrau cyfreithiol i ryw fath o arian hofrennydd.

160421InstitutionalRestonHelicopterMoney

Yn ei gasgliadau dyfalodd papur Deutsch Research, gyda Japan yn cyrraedd terfynau ei pholisi presennol o gyfraddau llog negyddol yn gyflym, y gallai fod y cyntaf i ddefnyddio'r math hwn o offeryn. Efallai y bydd Ewrop, mae'r papur yn awgrymu, am fanteisio ar yr offeryn hwn o ystyried yr amharodrwydd i ddefnyddio 'gofod cyllidol'.

160421DBHelicopterMoney

Parhau Darllen

Lymder

Mae Gwlad Groeg wedi 'drws caeedig' ar sgyrsiau pellach: Dijssebloem yr Eurogroup

cyhoeddwyd

on

150105_Open_Europe_Blog_Greece

Mae llywodraeth Gwlad Groeg wedi gwrthod y cynigion diweddaraf gan ei chredydwyr, meddai pennaeth grwpio gweinidog cyllid ardal yr ewro ddydd Sadwrn (27 Mehefin), gan rybuddio bod Athen wedi “cau’r drws ar drafodaethau pellach” a bydd ardal yr ewro yn siarad am “ganlyniadau pellach ".

"Rwy'n cael fy synnu'n negyddol iawn gan benderfyniadau heddiw gan lywodraeth Gwlad Groeg. Mae'n debyg eu bod wedi gwrthod y cynigion diwethaf ar y bwrdd gan y tri sefydliad ac ar y sail negyddol honno, wedi cynnig i'r senedd gael refferendwm," Jeroen Dijsselbloem, sy'n cadeirio'r Eurogroup , wrth gohebwyr cyn y cyfarfod brys ym Mrwsel.

hysbyseb

"Mae hwn yn benderfyniad trist i Wlad Groeg oherwydd ei fod wedi cau'r drws ar sgyrsiau pellach. Byddwn yn clywed gan weinidog Gwlad Groeg (cyllid) heddiw yn ein cyfarfod ac yna'n siarad am ganlyniadau yn y dyfodol."

(Reuters)

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd