Cysylltu â ni

EU

Arbed Ewrop 2020

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

barn gan Llywydd y Llwyfan Cymdeithasol Heather Roy

Bydd Hydref 16, 2014 yn gweld gweinidogion Ewropeaidd ar gyfer cyflogaeth a materion cymdeithasol yn teithio i Lwcsembwrg am gyfarfod o'r Cyngor Cyflogaeth, Polisi Cymdeithasol, Iechyd a Materion Defnyddwyr (EPSCO). Ymhlith eitemau eraill ar yr agenda, bydd gweinidogion yn cymryd rhan yn yr adolygiad canol tymor o Strategaeth Ewrop 2020. Mae'r adolygiad canol tymor hwn yn arwydd o fforc hanfodol yn y ffordd ar gyfer ymagwedd yr UE at dargedau uchelgeisiol y Strategaeth a nodir yn 2010: a fydd gweinidogion yn manteisio ar y cyfle i ddylanwadu ar ddiwygio'r Strategaeth sy'n methu trwy gymryd camau brys a chyflwyno cynigion polisi pendant ?; neu a fydd yr aelodau'n datgan yn y pen draw yn penderfynu troi llygad dall ar realiti enbyd sefyllfa gymdeithasol yr UE a pharhau i flaenoriaethu polisïau economaidd ac ariannol heb ystyried eu heffaith gymdeithasol? Mae Platfform Cymdeithasol - y llwyfan mwyaf o hawliau Ewropeaidd a chyrff anllywodraethol seiliedig ar werth sy'n gweithio yn y sector cymdeithasol - wedi cysylltu â gweinidogion yn eu hannog i gymryd y llwybr cyntaf ac wedi llunio argymhellion yn seiliedig ar ein papur sefyllfa y gall, os caiff ei ddilyn, helpu i ddod ag Ewrop 2020 allan o'i throellog i lawr.

Yn gyntaf, mae angen ailflaenoriaethu amcanion cymdeithasol Ewrop 2020. Mae prif dargedau'r Strategaeth yn cynnwys dod â 20 miliwn o Ewropeaid allan o dlodi ac allgáu cymdeithasol, cael 75% o blant 20-64 i mewn i gyflogaeth a chynyddu nifer y plant 30-34 sy'n meddu ar gymwysterau addysg uwch gan 9%. Tra'n cydnabod y gall y targedau cyflogaeth, lleihau tlodi ac addysg atgyfnerthu ei gilydd, mae'n bwysig sicrhau yr ymdrinnir â'r holl dargedau ar wahân heb flaenoriaethu un dros y lleill. Yn anffodus, rydym ar hyn o bryd yn gweld niferoedd uchel o bobl sy'n gweithio mewn tlodi; yn ddiweddar Adroddiad Eurostat Canfu fod amcangyfrif o 8.9% o boblogaeth yr UE o oedran gweithio wedi profi'r ffenomen hon yn 2013. Mae angen i'r UE ac aelod-wladwriaethau ddefnyddio'r holl ddulliau sydd ar gael iddynt - y Semester Ewropeaidd, yr Arolwg Twf Blynyddol, y Rhaglenni Diwygio Cenedlaethol a'r Argymhellion sy'n Benodol i'r Wlad - i amlinellu camau pendant ar gyfer cyflawni prif dargedau cyflogaeth, addysg a thlodi Ewrop 2020.

hysbyseb

Yn ail, mae angen i EPSCO a'r Cyngor Materion Economaidd ac Ariannol (ECOFIN) ddatblygu eu cydweithrediad i sicrhau bod polisïau cymdeithasol yn cael eu galluogi - heb eu tanseilio - gan bolisïau economaidd ac ariannol. Er enghraifft, Argymhellion Penodol i Wlad ar ddiwygiadau economaidd yn groes i Argymhelliad Penodol Gwlad ar dlodi. Byddai rhoi EPSCO ac ECOFIN ar sail gyfartal yn y broses gwneud penderfyniadau ac annog gwell deialog rhwng y ddau yn helpu i osgoi sefyllfaoedd tebyg yn y dyfodol.

Yn drydydd, dylai gweinidogion ddefnyddio adolygiad canol tymor Strategaeth 2020 Ewrop fel cyfle i gydnabod a gwrthdroi anghydraddoldebau cynyddol yn Ewrop. Yr UE a ariennir Prosiect GINI Nododd Effeithiau Tyfu Anghydraddoldebau 'duedd deng mlynedd ar hugain o'r cyfoethog yn mynd yn gyfoethocach tra bo'r tlawd yn dlotach. Yn wir, ar gyfartaledd roedd yr 20 uchaf yn ennill cymaint o incwm ag 5.1 y 20 isaf yn 2012, a chynyddodd nifer y bobl sydd mewn perygl o dlodi ac allgáu cymdeithasol yn yr UE o 114 miliwn yn 2009 i dros 124 miliwn yn 2012. Mae'r Prosiect GINI yn mynd mor bell ag awgrymu y dylai targedau'r UE ar leihau tlodi a gyflwynir fel rhan o Ewrop 2020 fod yn gyfreithiol rwymol ar bob aelod-wladwriaeth. Fel cam cyntaf, mae Social Platform yn gofyn i weinidogion sefydlu prif darged ychwanegol ar leihau anghydraddoldebau, a fyddai'n ategu - yn hytrach na disodli - y targed presennol ar leihau tlodi. Byddai cam o'r fath yn atgyfnerthu colofn dwf gynhwysol y Strategaeth, a byddai'n helpu i sicrhau llwyddiant y prif dargedau eraill.

Yn bedwerydd, ac yn olaf, rhaid i'r gweinidogion sy'n mynychu cyfarfod EPSCO fynnu diogelu llinellau cyllideb sy'n effeithio ar y dimensiwn cymdeithasol, megis cysgodi llinellau cyllideb o'r fath o fesurau a diwygiadau cyni a roddwyd ar waith i fynd i'r afael â diffygion cyllidebol ar draws yr UE. Er enghraifft, mae angen cynnal a gwella buddsoddiadau mewn systemau diogelu cymdeithasol digonol - agwedd hanfodol ar fuddsoddiad cymdeithasol; rhaid iddynt beidio â mynd yn groes i bolisïau economaidd ac ariannol na chânt eu llunio yn yr aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r argymhellion hyn yn siaced achub ar gyfer y llong foddi sef Strategaeth 2020 Ewrop. Ni all unrhyw un wadu bod y Strategaeth yn methu ar hyn o bryd; gadawyd yr addewid o dwf craff, cynaliadwy a chynhwysol ar y gorwel o blaid rhethreg llymder a chyflwyno polisïau economaidd ac ariannol dro ar ôl tro nad ydynt o gwbl yn ystyried goblygiadau cymdeithasol eu gweithredu. Rhaid i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau sefyll wrth y Strategaeth a pheidio â rhoi pwysau ar y dasg sydd o'n blaenau. Mae dyheadau'r Strategaeth yn parhau - yn wir, mae ei hangen nawr yn fwy nag erioed. Gellir dadebru Ewrop 2020; mater i weinidogion yr UE yw penderfynu a ddylid gweinyddu gusan bywyd neu gusan marwolaeth i'r Strategaeth hon, a oedd unwaith yn enwog.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd