#Oceana: fflyd bysgota allanol UE i fod y diwygiad cyfreithiol mwyaf tryloyw, atebol ac yn gynaliadwy yn fyd-eang yn dilyn

| Mehefin 21, 2017 | 0 Sylwadau

Mae Oceana, y Sefydliad Cyfiawnder Amgylcheddol a WWF wedi croesawu rheoliad newydd a gyhoeddwyd ddoe sy'n llywodraethu fflyd bysgota allanol helaeth yr Undeb Ewropeaidd, sy'n gweithredu ledled y byd ac sy'n gyfrifol am 28% o gyfanswm dalfeydd pysgod yr UE. Ar ôl bron i ddwy flynedd o drafodaethau, bydd angen i fwy na llongau 23,000 ddilyn yr un safonau cynaliadwyedd, ble bynnag y maent yn gweithredu.

Roedd y gyfraith newydd yn amharu ar y gyfraith Y Comisiwn Ewropeaidd, Y Senedd a'r Cyngor y Gweinidogion Pysgodfeydd yn:

  • Gwneud y cyhoedd am y tro cyntaf ddata swyddogol ar ba longau sy'n pysgota. Bydd hyn yn cynnwys cytundebau preifat - lle mae cwch sydd wedi'i fflagio gan yr UE yn gwneud contract uniongyrchol â llywodraeth gwladwriaeth arfordirol nad yw'n rhan o'r UE i bysgota yn ei dyfroedd - gan wneud fflyd allanol yr UE yr un mwyaf tryloyw yn y byd;
  • mynnu'r un safonau llym ar gyfer yr holl longau sy'n ceisio awdurdodiad i bysgota y tu allan i ddyfroedd yr UE;
  • atal adleoli camdriniol fel y'i gelwir, lle mae cwch yn newid ei faner dro ar ôl tro ac yn gyflym er mwyn osgoi mesurau cadwraeth, a;
  • sicrhau bod gweithgareddau pysgota dan gytundebau preifat yn bodloni safonau'r UE. Yn flaenorol, roedd y rhai a oedd yn gweithredu o dan gytundebau o'r fath yn cael pysgota heb unrhyw oruchwyliaeth gan yr UE ac nid oedd yn ofynnol iddynt fodloni unrhyw ofynion rheoli UE. Roedd y llongau hyn yn gweithredu o dan y radar, ac nid oedd gwybodaeth gyhoeddus neu wybodaeth ar draws yr UE ar gael am bwy sy'n gweithio.

Arweiniodd y rheoliad blaenorol, sydd ar waith ers 2008, at gystadleuaeth annheg ymhlith gweithredwyr, ac ataliodd awdurdodau'r UE rhag sicrhau bod llongau yn pysgota'n gyfreithiol ac yn gynaliadwy. Mae'r gyfraith newydd yn dileu'r anghysonderau hyn, ac yn sicrhau bod yr holl longau yn ddarostyngedig i'r un gofynion llym er mwyn pysgota y tu allan i ddyfroedd yr UE.

“Mae'r rheolau newydd yn gam mawr ymlaen ar gyfer tryloywder byd-eang a'r frwydr yn erbyn pysgota anghyfreithlon, heb ei adrodd a heb ei reoleiddio (IUU). Mae'r UE yn arwain drwy esiampl ac yn awr mae'n rhaid i eraill wneud yr un peth ym mhob cwr o'r byd pysgota. Dim ond gyda mwy o dryloywder y gallwn ddileu pysgota IUU, ailadeiladu pysgodfeydd y byd, a helpu'r gwledydd sy'n datblygu sy'n dibynnu'n drwm ar yr adnodd naturiol hwn, ”meddai María José Cornax, cyfarwyddwr polisi ac eiriolaeth yn Oceana yn Ewrop.

“Rydym yn canmol yr Undeb Ewropeaidd yn gryf ar y mesurau newydd hyn i sicrhau cynaliadwyedd ac atebolrwydd ei fflyd bysgota allanol. Drwy weithredu'r Rheoliad newydd hwn, bydd yr UE yn parhau i arwain y ffordd yn y frwydr fyd-eang yn erbyn pysgota anghyfreithlon. Rydym bellach yn edrych ar wledydd eraill i gymryd sylw a dilyn yr un peth, gan roi safonau llym ar waith ar gyfer eu llongau. Bydd gweithredu i wneud y data ar ble mae'r llongau hyn yn pysgota cyhoeddus yn bwysig iawn i bawb eu gweld. Wrth wneud hynny, byddan nhw hefyd yn cymryd camau hanfodol i ddiogelu hawliau pysgotwyr cyfreithlon a diogelu ein cefnforoedd ar gyfer y cymunedau sy'n dibynnu arnynt am eu bwyd a'u bywoliaeth, ”meddai Steve Trent, cyfarwyddwr gweithredol EJF.

“Mae WWF yn croesawu'r polisïau llywodraethu pysgodfeydd blaengar ac uchelgeisiol hyn a fydd yn sicr o fudd i bobl, cymunedau arfordirol, stociau pysgod ac ecosystemau morol. Mae Ewrop yn dangos ei hymrwymiad i arwain ar lywodraethu pysgodfeydd rhyngwladol cynaliadwy a theg a mynd i'r afael â gweithgareddau pysgota anghyfreithlon unrhyw le yn y byd, ”meddai Dr Samantha Burgess, pennaeth Polisi Morol Ewrop, yn WWF-EPO.

Mae'r holl sefydliadau uchod yn rhan o glymblaid o gyrff anllywodraethol * yn pwyso am ddiwygiad uchelgeisiol ar gyfer fflyd allanol yr UE ac roedd hynny'n croesawu'r cytundeb.

WhoFishesFar.org yn gronfa ddata a grëwyd gan y glymblaid a'i phartneriaid, sy'n cyhoeddi, am y tro cyntaf, ddata ar yr holl awdurdodiadau pysgota ers 2008 (ac eithrio cytundebau preifat) pan fabwysiadwyd y rheoliad fflyd allanol, gan gynnwys data ar gychod tramor yn pysgota yn nyfroedd yr UE. Mae'n dangos, yn ystod y cyfnod 2008-2015:

  • Roedd rhai fflydoedd fel rhai Gwlad Belg, Denmarc, Estonia a Sweden, yn tueddu i weithredu yn agos at ddyfroedd Ewrop yn y Gogledd Ddwyrain
  • Awdurdodwyd Ffrainc, yr Almaen, Iwerddon, Latfia, Lithwania, yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Sbaen a'r DU i bysgota oddi ar arfordiroedd Gorllewin-Canolbarth Affrica (Cape Verde, Ivory Arfordir, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mauritania, Moroco, São Tomé a Príncipeac sénégal)
  • Roedd llongau Ffrengig, Eidaleg, Portiwgaleg, Sbaeneg a Phrydain yn gweithredu yn y Cefnfor India (yng Nghymru) Ardal IOTC, ac o dan gytundebau mynediad swyddogol yr UE gyda Comoros, Madagascar, Mauritius, Mozambique ac Seychelles).
  • Cafodd llongau Almaeneg, Pwylaidd a Sbaeneg eu hawdurdodi i bysgota yn nyfroedd yr Antarctig Ardal CCAMLR)
  • - Yn Ne'r Môr Tawel roedd llongau o'r Iseldiroedd, Latfia, Lithwania, Gwlad Pwyl, Portiwgal a Sbaen wedi'u hawdurdodi i bysgota (yn Ardal SPRFMO)
  • - llongau â fflagiau Ewropeaidd sy'n gweithredu yn y Western Pacific oedd yr holl gludwyr pysgod (yng Nghymru) Ardal WCPFC)

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Cynhadledd y Rhanbarthau Morol Ymylol Ewrop (CPMR), EU, bysgota anghyfreithlon, Morwrol, Oceana, gorbysgota

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *