Mae #Kazakhstan yn sefyll am ddefnydd effeithiol o becyn cymorth cysylltiadau UE-CA yng ngoleuni strategaeth newydd yr UE ar gyfer rhanbarth

| Gorffennaf 12, 2019

Казахстан выступает з э э э о э э э е е е в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в

Mae Kazakhstan yn bwriadu canolbwyntio ar y defnydd effeithiol o becyn cymorth yr Undeb Ewropeaidd - cysylltiadau Asia Ganol, yn ogystal â sicrhau cywirdeb, delweddu a gwelededd cydweithredu o'r fath yng ngoleuni Strategaeth newydd yr UE ar gyfer rhyngweithio â'r rhanbarth, y Gweinidog Materion Tramor Dywedodd Beibut Atamkulov yn ei sylwadau yng nghynhadledd weinidogol flynyddol yr Undeb Ewropeaidd - Canol Asia 15th, a gynhaliwyd ym mhrifddinas Kyrgyzstan.

Mynychwyd y fforwm blynyddol hefyd gan weinidogion tramor Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Dirprwy Weinidog Tramor o Turkmenistan ac Is-Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd - Uchel Gynrychiolydd yr Undeb Ewropeaidd dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch Federica Mogherini.

Digwyddiad canolog y gynhadledd oedd cyflwyniad swyddogol Strategaeth newydd yr UE ar gyfer Canol Asia. Yn ei hadroddiadau, ymhelaethodd Federica Mogherini ar sut ac ym mha ffurf y bydd y broses o weithredu prif ddarpariaethau'r Strategaeth yn digwydd.

Croesawodd Gweinidog Tramor Kazakh nifer o gynigion Kazakhstan ar gyfer datblygu entrepreneuriaeth breifat yn nhestun, gan gynnwys menter menywod, busnesau bach a chanolig, seilwaith trafnidiaeth a logisteg, effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, newid yn yr hinsawdd , defnydd rhesymol o adnoddau dŵr, addysg, digideiddio, ac ati.

“Mae Kazakhstan yn nodi pwysigrwydd dychwelyd prosiectau dwyochrog yr UE i Kazakhstan, yn ogystal â'r posibilrwydd o weithredu rhaglenni UE-CA ar y cyd â thrydydd gwledydd,” meddai'r Gweinidog yn ei sylwadau. Yn ystod y ddadl, bu'r cyfranogwyr yn cyfnewid barn ar faterion allweddol agenda gydweithredu UE-CA a'i weithredu ar y cyd.

Roedd y ddirprwyaeth Kazakh yn bwriadu defnyddio potensial mecanwaith Buddsoddi'r UE ar gyfer Asia Ganol (IFCA) a galluoedd Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) i ariannu prosiectau rhanbarthol, yn ogystal â chynnal “rhith-sefydliadoli” cydweithredu UE-CA er mwyn cynyddu effeithlonrwydd ac ymwybyddiaeth y cyhoedd o'r penderfyniadau gwleidyddol a wneir yn y fformat hwn.

Rhoddwyd sylw arbennig i faterion diogelwch rhanbarthol, gan gynnwys parhau ac ehangu'r Rhaglen Rheoli Ffiniau ar y cyd yng Nghanolbarth Asia (BOMCA) gyda'r Undeb Ewropeaidd, Rhaglen Gweithredu Cyffuriau Asia Ganol (CADAP) a dwysáu cydweithrediad trwy Wybodaeth Ranbarthol Ganol Asiaidd a Canolfan Cydlynu (CARICC).

O ganlyniad i'r digwyddiad, mabwysiadodd y Gweinidogion Tramor a Chynrychiolydd Uchel yr UE y Rownd Derfynol communiqué “UE a Chanol Asia: Creu Partneriaeth Gryfach gyda'n Gilydd.” Mae'r testun yn nodi bod yr UE yn bwriadu defnyddio'r holl offerynnau sydd ar gael i gefnogi ymdrechion cenedlaethol gwledydd Asiaidd Canolog, integreiddio'r rhanbarth yn llwyddiannus i'r system fasnachu byd-eang a'r hyrwyddo cydweithredu rhyngranbarthol.

“O dan y Strategaeth newydd, mae Kazakhstan yn bwriadu canolbwyntio ar ddefnyddio pecyn cymorth yr UE-CA yn effeithiol, yn ogystal ag ar onestrwydd a sicrhau delweddu a chanfyddiad gweledol o gydweithrediad yr UE-CA,” meddai'r Gweinidog. Croesawodd y partïon hefyd ddaliad Fforwm cyntaf yr Undeb Ewropeaidd - Canol Asia, a gynhaliwyd ar Orffennaf 5-6, 2019, yn Bishkek ac a anelwyd at gyfranogiad y sectorau cyhoeddus a phreifat, cymdeithas sifil yr UE a Chanol Asia yn y gweithredu o'r strategaeth.

Roedd y partïon hefyd yn cefnogi cynnig cynharach Kazakhstan a phartïon eraill i sefydlu Fforwm Economaidd yr Undeb Ewropeaidd - Canol Asia, a fydd yn sail i sefydlu cydweithrediad ymarferol rhwng busnes Ewropeaidd a Chanol Asiaidd, a chroesawodd gynnig Kyrgyzstan i gynnal y cyntaf fforwm o'r fath yn y wlad hon.

y Communiqué Tynnodd sylw hefyd at rôl Federica Mogherini wrth gryfhau cysylltiadau rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Chanol Asia yn ystod ei gwaith fel pennaeth polisi tramor yr UE. Disgwylir y bydd cyfarfod nesaf Gweinidogol yr UE-CA yn digwydd ym Mrwsel yn 2020.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Kazakhstan, Kazakhstan, Kyrgyzstan

Sylwadau ar gau.