#ECB - Rhodd gwahanu Draghi i glymu dwylo Lagarde

| Awst 14, 2019
Mae pecyn ysgogiad Banc Canolog Ewrop sydd ar ddod yn annhebygol o dorri costau benthyca isel uwch nag erioed ond bydd yn clymu dwylo ei arlywydd newydd am ran helaeth o'r flwyddyn nesaf, gan roi ychydig o ryddid iddi weithredu tra bydd yr economi'n gwella, yn ysgrifennu Balazs Koranyi.

Gyda sector gweithgynhyrchu helaeth y bloc yn crebachu, rhyfel masnach fyd-eang ac arian cyfred yn gwaethygu a Brexit caled ar y gorwel, mae'r ECB eisoes wedi dynodi mwy o gefnogaeth i economi ardal yr ewro, gan obeithio arestio troell beryglus ar i lawr a allai arwain at ddirwasgiad.

Ond mae'n wynebu dwy broblem fawr: mae helyntion y bloc yn cael eu mewnforio mor fawr y tu hwnt i reolaeth polisi ariannol, ac mae offerynnau gweddill y banc yn gyfyngedig o ystyried y costau benthyca isel uchaf erioed.

Yn wir, gall yr ump ar bymtheg rownd o leddfu ariannol ECB ers 2011 ddileu'r ychydig o dân y mae'r banc canolog wedi'i adael a thanseilio hygrededd ei honiad y byddai'n gallu diffodd y tap arian un diwrnod.

Gall yr Almaen eisoes fenthyca ar minws 0.6% am ddeng mlynedd ac mae marchnadoedd rhwng banciau yn prisio pwyntiau sylfaen 30 o doriadau cyfradd adneuo ECB i minws 0.7% yn y blynyddoedd i ddod, gan eu rhoi ym mharc pêl y gyfradd wrthdroi lle mae mwy o doriadau yn dod yn wrthgynhyrchiol.

Yn dal i fod, mae Llywydd yr ECB, Mario Draghi, sy'n trosglwyddo'r llyw i Christine Lagarde ddiwedd mis Hydref, yn ymddangos yn awyddus i osgoi unrhyw sôn bod pŵer tân y banc yn gyfyngedig, gan awgrymu y bydd llunwyr polisi yn cyfuno sawl cam cymedrol i mewn i becyn ar Fedi 12 i roi marchnadoedd yr argraff o symud mawr.

“Prif nod y pecyn yw gwarchod y lleddfu ariannol a gyflawnwyd ganddynt eisoes,” meddai Frederik Ducrozet, strategydd yn Pictet Wealth Management. “Byddai’n annerbyniol i’r ECB gyfaddef y byddai unrhyw leddfu newydd yn llai effeithiol oherwydd enillion yn lleihau.”

Mae'r pecyn yn debygol o gynnwys toriad cyfradd blaendal a phrynu asedau ffres, ac o bosibl gyfradd adneuo aml-haen, a fyddai'n cysgodi banciau rhag peth o sgil-effaith negyddol cyfraddau isel iawn.

Mae nerth y toriad yn ymylol o ystyried pa mor isel yw'r gyfradd eisoes. Ac mae mantolen yr ECB eisoes ar € 4.7 triliwn, sy'n nodi y byddai'n rhaid i brisiau asedau fod yn enfawr - ac felly'n wleidyddol ddadleuol - i gael effaith bendant.

Er mwyn codi disgwyliadau chwyddiant, mae JPMorgan yn amcangyfrif y byddai'n rhaid i becyn llacio'r ECB fod yn hafal i tua hanner ei fesurau cyfun ers 2014, felly € 1.25trn o brynu asedau a € 350 biliwn arall (£ 325bn) o fenthyciadau rhad iawn i fanciau. A hyd yn oed efallai na fyddai hynny'n ddigon i roi chwyddiant yn ôl ar y targed.

Byddai ewro gwannach yn bendant o gymorth, ond mae'n anodd cyflawni hynny pan fydd y Gronfa Ffederal hefyd yn lleddfu ac mae gweinyddiaeth yr UD yn dadfeilio ynghylch doler gref.

Byddai haenu yn helpu banciau ar unwaith ond dyma'r mesurau anoddaf i'w wrthdroi o ystyried ei gymhlethdod a byddai felly'n clymu dwylo Lagarde hiraf.

Bydd pecyn ffarwel Draghi yn defnyddio llawer o’r pŵer tân sydd ar ôl gan y banc, gan ei gwneud yn anodd i Lagarde wneud argraff gyntaf fawr - yr union beth a wnaeth Draghi wyth mlynedd yn ôl pan dorrodd gyfraddau yn ei gyfarfod cyntaf un, gan wyrdroi heic gamdybiedig gynharach.

“Mae hyn eisoes bron mor ddof ag y mae’n ei gael,” meddai economegydd ING, Carsten Brzeski.

“Os ydych chi'n gweld pecyn mis Medi fel hwb hyder yn bennaf, rydych chi hefyd yn clymu dwylo Lagarde oherwydd ni fydd yr economi'n newid yn sylweddol rhwng mis Medi a'i chyfarfod cyntaf ym mis Rhagfyr."

Nid oes gan yr ECB unrhyw ddylanwad ar y rhyfel fasnach rhwng China a'r UD, a dim effaith ar Brexit.

Bydd ystafell Lagarde ar gyfer symud ar gyfraddau llog hefyd yn cael ei chlymu yn bennaf gan arweiniad ymlaen llaw yr ECB, sy'n diffinio'r llwybr ardrethi trwy ganol 2020 ac sydd hefyd i'w weld yn newid y mis nesaf.

Gallai'r ECB gymryd safbwynt hyd yn oed yn fwy lletyol. Ond mae cost ar bob symudiad dilynol, byddai'n cymryd gwaith paratoi sylweddol a gallai hyd yn oed gynnwys adolygiad ehangach o ble mae'r banc yn mynd.

Gallai prynu bondiau banc, er enghraifft, gael effaith gyflym, gan helpu benthycwyr sy'n trosglwyddo polisi hawdd yr ECB i'r economi go iawn.

Ond mae prynu dyled gan sefydliadau a oruchwylir yn uniongyrchol gan yr ECB yn ddadleuol yn wleidyddol ac yn gyfreithiol, gan godi cwestiynau am wrthdaro buddiannau.

Fe allai hefyd brynu mwy o ddyled breifat ond roedd y banc eisoes wedi llosgi yn prynu bondiau corfforaethol, heb adael fawr o awydd am fwy o risg. Mae stociau hefyd yn bosibilrwydd ond gallant arwain at ychydig o gyhuddiadau tanwydd nad yw'r ECB ond yn helpu'r cyfoethog.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Banc Canolog Ewrop (ECB), Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.