Mae World yn cytuno i roi diwedd ar fasnach ryngwladol mewn #Elephants byw, gwyllt

| Awst 30, 2019

Ar 27 Awst yn y ddeunawfed Gynhadledd o Bartïon y Confensiwn ar Fasnach Ryngwladol mewn Rhywogaethau o Ffawna a Fflora Gwyllt (CITES CoP18) yng Ngenefa, cadarnhaodd y cynrychiolwyr eu bod yn gwahardd dal a masnachu eliffantod gwyllt sydd i fod i sŵau a syrcasau ledled y byd. . Digwyddodd pleidlais ragarweiniol ar y mater hwn tuag at ddechrau’r gynhadledd yr wythnos diwethaf ar 18 Awst, pan siaradodd yr Undeb Ewropeaidd a’r Unol Daleithiau yn erbyn y gwaharddiad i roi diwedd ar allforio eliffantod a ddaliwyd yn wyllt i’w defnyddio mewn caethiwed.

Fodd bynnag, er bod UDA wedi pleidleisio yn ei erbyn, ni allai’r UE bleidleisio o gwbl, gan nad oedd nifer o aelod-wladwriaethau’r UE wedi cwblhau eu hachrediad NEWYDDION eto pan gymerwyd y bleidlais. Serch hynny, pasiwyd y bleidlais ragarweiniol yn y pwyllgor ac yna roedd angen i'r cynrychiolwyr ei chadarnhau mewn sesiwn lawn.

Er mwyn sicrhau y byddai'r gwaharddiad hwn yn ei wneud ar draws y llinell derfyn, siaradodd mwy nag enwogion 37 i gefnogi'r cynnig a llofnododd clymblaid o gyrff anllywodraethol lythyr yn galw ar y rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn yr UE i gefnogi'r gwaharddiad ac atal masnach fyw ifanc a babanod. eliffantod. Ar 27 Awst cynhaliwyd y bleidlais derfynol a'r sesiwn lawn ac yn y pen draw, newidiodd yr Undeb Ewropeaidd ei safle a chynigiodd destun diwygiedig i egluro y dylid caniatáu masnach ar eliffantod gwyllt byw y tu allan i Affrica dim ond mewn amgylchiadau eithriadol neu argyfwng lle bydd yn cyfrannu'n sylweddol at y cadwraeth y rhywogaeth.

Yna pleidleisiwyd a mabwysiadwyd y testun diwygiedig newydd a gynigiwyd gan yr UE, gyda chefnogaeth 75% o'r gwledydd pleidleisio. “Mae Eurogroup for Animals yn croesawu diwedd cipio ac allforio eliffantod gwyllt o rai o dde Affrica yn greulon i sŵau a chyfleusterau caeth eraill,” meddai Ilaria Di Silvestre, Arweinydd Rhaglen Bywyd Gwyllt Anifeiliaid Eurogroup. “Rydym yn llongyfarch yr UE a’i Aelod-wladwriaethau am eu gwaith adeiladol i ddod o hyd i ateb i ddioddefaint yr eliffantod ac i barchu ewyllys mwyafrif Gwladwriaethau Affrica.”

Mae Grŵp Arbenigol Eliffantod Affrica Comisiwn Goroesi Rhywogaethau IUCN wedi nodi “nad yw’n cymeradwyo tynnu eliffantod Affricanaidd o’r gwyllt at unrhyw ddefnydd caeth”, gan gredu nad oes “unrhyw fudd uniongyrchol ar gyfer [eu] cadwraeth yn y fan a’r lle”. Yn ystod y degawdau diwethaf, mae cipio wedi golygu gwahanu eliffantod ifanc yn fwriadol oddi wrth aelodau eu teulu, gan arwain at anafiadau, trawma seicolegol ac weithiau marwolaeth i'r anifeiliaid a ddaliwyd, a gadael y grwpiau teulu sy'n weddill yn dameidiog ac yn tarfu.

“Trwy fabwysiadu’r gwaharddiad hwn heddiw mae gwledydd ledled y byd wedi dangos bod lles anifeiliaid yn cyfiawnhau cyfyngu masnach yn ddifrifol ac y gall gael blaenoriaeth dros fuddiannau economaidd,” daeth Di Silvestre i’r casgliad. “Hyderwn y bydd hyn yn cael ei ystyried mewn penderfyniadau y bydd CITES a’r UE yn eu gwneud yn y dyfodol.”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Lles anifeiliaid, Yr amgylchedd, EU, US, fasnach mewn Bywyd Gwyllt

Sylwadau ar gau.