#Health - Gwrandawiadau comisiynydd: Mae Stella yn clirio'r rhwystr cyntaf gan Senedd Ewrop

| Hydref 2, 2019

Ewropeaidd Comisiynydd Iechyd-ynodi Stella Kyriakides (Yn y llun) aeth gerbron Senedd Ewrop ddoe (dydd Mawrth 1 Hydref) ar gyfer sesiwn Holi ac Ateb tair awr gydag ASEau ar y Pwyllgorau ar yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd (ENVI) ac Amaethyddiaeth (AGRI), yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) Denis Horgan.

Heddiw, derbyniodd gefnogaeth ENVI, er nad oedd atebion argyhoeddiadol ar blaladdwyr yn ei pherfformiad cyffredinol.

Cadeirydd ENVI Pascal Canfin trydarodd ddydd Mercher diwethaf (Medi 25) bod Kyriakides wedi cael y “golau gwyrdd” gan y pwyllgor a oedd, serch hynny, yn mynnu ar yr angen am "mesurau concrit ychwanegol yn benodol ar blaladdwyr".

Y gwrandawiadau ar gyfer bob comisiynwyr-dynodi parhau tan 8 Hydref, gyda P.senedd yn cynnal ei bleidlais ar y tîm llawn yn yr wythnos sy'n dechrau 21 Hydref.

Mewn datganiad agoriadol ddydd Llun (1 Hydref), Amlinellodd Kyriakides hi iechyd cefndir ac eglurodd ei llorweddol 'Un Iechyd'agwedd at y portffolio.

Pwysleisiodd y Comisiynydd-ddynodedig bod materion iechyd yn y o'r pwys mwyaf i holl ddinasyddion Ewrop ac y byddai y ffaith hon fod yn gwmpawd iddi yn ystod ei mandad.

Ychwanegodd, ar ddiwedd y mandad hwnnw in pum mlynedd, mae hi eisiau yn gallu dywedwch fod y Comisiwn danfonwyd ar y canser tlan, ar fwyd iachach a gwyrddach, ac gwell iechyd y cyhoedd a mynediad at feddyginiaethau.

Ar frig y gwrandawiad, Kyriakides hefyd mynegodd ei hymrwymiad i weithredu'r UE's meddygol sy'n dod i mewn dyfais regulations, pwnc na chafodd - er syndod efallai - ei ddilyn gan unrhyw ASEau.

Mae angen defnyddio deallusrwydd artiffisial ac offer digidol oherwydd gallant helpu cleifion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, meddai hefyd, gan ychwanegu hynny Mae gan Ewrop le arbennig i chwarae ar y llwyfan byd-eang ac ni all edrych tuag i mewn. Mae ei dylai'r cwmpas fod yn fyd-eang ac yn amlochrog.

Ar ganser

Dywedodd Kyriakides wrth the pwyllgorau hynny Mae Cynllun Curo Canser Ewrop yn brosiect blaenllaw i'r Comisiwn ac yn agos at ei chalon.

Dywedodd hi hynny Bydd 40% o bobl yn wynebu canser yn eu bywydau, a hyny fwyaf mae teuluoedd wedi cael eu cyffwrdd gan y clefyd. Hyn, meddai,eisoes yn ddigon o reswm i ganser fod yn brif flaenoriaeth ym maes iechyd.

Soniodd am bwyd, ffordd o fyw, meddyginiaethau, gofal, technoleg, a mynediad at driniaeth - i gyd o ran canser. Y cynllun angen mynd i'r afael ag atal, diagnosis, triniaeth, ymchwil, goroesi a gofal lliniarol, wrth gynnwys sectorau y tu hwnt i iechyd, gan gynnwys addysg a'r amgylchedd, pwysleisiodd.

ASE Dolors Montserrat gofyn beth y Comisiynydd-ddynodedig y bwriadwyd ei wneud o ran tegwch o ran mynediad at driniaeth? Atebodd Kyriakides hynny i'r cynllun fod yn effeithiol, ni all adael unrhyw un ar ôl.

O ran diagnosis, nododd fod gwledydd wedi gweithredu rhaglenni sgrinio, ond mae angen achredu'r rhain a dilyn canllawiau Ewropeaidd. Mae mynediad at feddyginiaethau hefyd yn rhan hanfodol o'r cynllun, meddai, gan nodi hefyd bod nifer o gleifion canser yn colli eu bywydau oherwydd ymwrthedd gwrthficrobaidd (AMR).

AMR

Ar bwnc AMB, soniodd y Comisiynydd-ddynodedig am y angen annog diwydiant i symud ymlaen gydag arloesedd a gwrthficrobau newydd, arwaining trwy esiampl.

Mae ymwrthedd gwrthficrobaidd yn berygl yn Ewrop ac yn y byd, aDylai Ewrop arwain yr ymdrech fyd-eang. Kyriakides meddai hi yn eiriol dros gytundeb byd-eang ar wrthficrobaidd ac yn blaenoriaethu gweithredu'r Cynllun Gweithredu Un Iechyd.

Iechyd digidol

Yn y cyfamser, Cristian-Silviu Buşoi gofynnodd pa fesurau y byddai Kyriakides yn eu cymryd fel Comisiynydd i gefnogi digideiddio'r sector iechyd yn yr E.U.

Mae hi'n atebodd fod ffurfio a Roedd Gofod Data Iechyd Ewropeaidd yn rhan o'i llythyr cenhadaeth a bod dmae igitalization yn arwyddocaol i ddinasyddion.

Teffeithiau hyn eisoes wedi cael eu gweld, meddai, yn tynnu sylw e-bresgripsiynau a chrynodebau cleifion yn cael ei gyfnewid rhwng aelod States.

Y Comisiwn, meddai,wedi ymrwymo i ddigideiddio oherwydd bydd yn hyrwyddo ymchwil ac arloesi ac yn gallu newid gofal a thriniaeth cleifion yn radical.

Damddiffyn cleifion yn fater, meddai, a rhaid bod as yr un mor bwysig â thriniaeth.

Nododd y Comisiynydd-ddynodedig hynny nid pob member states ar hyn o bryd yn yr un lle o ran digideiddio, ac mae angen annog gwledydd i symud ymlaen gydag e-Iechyd.

Mae yna hefyd angen cynyddu gwybodaeth i gleifion - mae'n bod rhwymedigaeth member states i'w cadw fe'u hysbyswyd, meddai.

Stella cwmni ar HTA

Gyda rhai atodiadau iechyd ar hyn o bryd yn siarad am y pwysau cynyddol sy'n cael ei roi ar y Comisiwn i ailfeddwl am y Agweddau gorfodol ledled yr UE o HTA, cyn belled ag y mae Kyriakides yn y cwestiwn, mae'r cynnig (sydd bellach yn 20-mis oed) ar asesu technoleg iechyd yn rhywbeth y bydd yn ceisio consensws ar ei gyfer, ond nid yw'n bwriadu dringo i lawr arno.

It's “yn amlwg nad yw'r ffordd wirfoddol yn gweithio”, Meddai yn ystod ei gwrandawiad.

Ym mis Gorffennaf, UE y Ffindir cyflwynodd yr arlywyddiaeth bapur trafod yn mynd i'r afael â rhai o elfennau mwyaf dadleuol y cynnig gwreiddiol, gan gynnwys cwmpas therapïau sy'n ddarostyngedig i HTA ar lefel yr UE; ffyrdd o sicrhau ansawdd yr adroddiadau ar y cyd; defnyddio cyd-asesiadau; ac a yw'r adroddiad hwnnw wedi'i gynnwys yn y pen draw ar restr o gyd-dechnolegau a aseswyd.

Yn y cyfamser, B.elgium hefyd wedi cael ei ddannedd i mewn defnyddio cyd-asesiadau, gan awgrymu bod aelodau states "yn ystyried"Neu"yn cymryd i ystyriaeth”Agweddau o'r fath.

france ac yn yr Almaen yn awyddus iawn i'r amod, ond dim ond os ydyw yn eglur yn nhestun y rheoliad bod llywodraethau unigol cael penderfynu pa agweddau ar yr adroddiad ar y cyd sy'n berthnasol i'w proses genedlaethol.

y dim ond dau o bwysau trwm yr UE sydd eu heisiau Asesiadau clinigol ar y cyd 10 y flwyddyn i ddechrau.

Hefyd, mae Paris a Berlin wedi awgrymu gadael casgliadau allan o unrhyw adroddiadau clinigol ar y cyd, yn galw am disgrifiadau adroddiadau gwyddonol yn unig, gyda dim dyfarniad gwerth.

Mae'n deg dweud ei bod yn annhebygol o greu argraff ar yr aelod-wladwriaethau hynny sydd am gael system gryfach o gydweithredu.

Prinder meddyginiaethau, prisiau a thryloywder

O ran prinder meddyginiaethau, dywedodd Kyriakides wrth ASEau bod hwn yn “mater enfawr”. Ond cyn belled ag y mae hi yn y cwestiwn Mae yna "nid yn unig un rheswm" ar gyfer hwn a dim "trwsiad cyflym".

"Mae prinder a fforddiadwyedd yr un mor bwysig,”Meddai, gan ychwanegu bod y“mae gan ddiwydiant pharma rwymedigaeth gyfreithiol i ganiatáu mynediad at feddyginiaethau".

ASE Gwyrdd Margrete AUKEN gofyn Kyriakides sut mae hi Byddai dull meddygaeth-prtryloywder eisin, a chyfeiriodd at yr Eidal's penderfyniad yn Sefydliad Iechyd y Byd(WHO) yn gynharach eleni.

Atebodd y Comisiynydd-ddynodedig nad oes gan gleifion fynediad at feddyginiaethau oherwydd prisiau a phrinder, gan ychwanegu y byddai “gweithio'n agos" gyda'r holl randdeiliaid, diwydiant a member states i archwilio y mecanweithiau prisio a edrych ar sut mae meddyginiaethau'n cael eu had-dalu.

O dan bwysau gan Auken, a’i cyhuddodd o gymhlethu cwestiwn a oedd yn “syml iawn”, cyfaddefodd Kyriakides bod angen mwy o wybodaeth arni o ran y Penderfyniad PWY.

Iechyd meddwl

Siaradodd ASE y DU, Caroline Voaden materion iechyd meddwl, gan danlinellu bod y rhain effeithio ar unigolion, teuluoedd, a rhagolygon swydd. Mae Ewrop ynyn wynebu'r lefelau uchaf erioed o faterion iechyd meddwl ieuenctid, ac roedd Voaden eisiau gwybod sut mae'r Comisiynydd-ddynodedig Bydd rhoi iechyd meddwl ar agenda'r UE a sicrhau bod member states gwnewch yr un peth a gweithredu mesurau.

Dywedodd Kyriakides fod mnid yw iechyd ental wedi bod ar yr agenda ers nifer o flynyddoedd. Mewn llawer member states, meddai, mae stigma o hyd.

Ychwanegodd, os ydym ni edrych ar y problemau heddiw ymhlith pobl ifanc o ran materion ymddygiad a hunan-niweidio, mae'rre yn a angen gweithio ar atal.

Mae tri ymgeisydd arall yn wynebu ASEau heddiw

Yn y cyfamser, wrth ichi ddarllen y diweddariad heddiw (ein hail eisoes o'r wythnos brysur hon), mae'n dro Didier Reynders, commissioner ar gyfer justice, Helena Dalli, (Cydraddoldeb), a Sylvie Goulard, (I.Polisi ndustrial a'r Digidol S.ingle Market) i wynebu'r dirprwyon.

SANTE ar fuddsoddiad

Yn gynharach yr wythnos hon soniasom am y Rhaglen Iechyd yr UEfi cynhadledd sydd newydd ddigwydd. Felly dyma ychydig mwy gan bennaeth DG SANTE Anne Bucher, a siaradodd yn y digwyddiad ym Mrwsel.

It's nid yn unig mwy o fuddsoddiad mewn iechyd sydd ei angen ar Ewrop, ond ffurfiau newydd o mae'n, sy'n cynnwys symud i ffwrdd o'r dull traddodiadol sy'n canolbwyntio ar yr ysbyty tuag at fuddsoddi mewn meddyginiaethau ac offer ysbyty newydd ar gyfer gofal yn y gymuned, llwybrau cleifion newydd a gwasanaethau gofal integredig, meddai.

Ychwanegodd Boucher: “Mae'n rhaid i ni gefnogi addasu a hyfforddi'r gweithlu iechyd a'r offer digidol a gwasanaethau TGCh ar gyfer rhannu data ac asesu technoleg iechyd,”Fel y cyfryw mae buddsoddiadau yn fwy perthnasol heddiw ar gyfer wynebu heriau yn y dyfodol.

Yn y cyfamser, ty Gwasanaeth Cymorth Diwygio Strwythurol, a gafodd ei greu yn 2015 i helpu mDywed ember gydag arbenigedd mewn diwygiadau mawrar fin dod yn Gomisiwn cyfarwyddiaeth-cyffredinol. Felly Dywedodd Géraldine Mahieu, pwy yw pennaeth uned sy'n gyfrifol am y gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, y labour farchnad, ac addysg. Tynnodd sylw at hynny mae gan y gwasanaeth hyd yn hyn cefnogi prosiectau gofal iechyd 57 yng ngwledydd 21 yr UE.

Mahieu ychwanegodd fod Sbaen, Portiwgal a Greece yn bod ar hyn o bryd cynniged cefnogaeth dechnegol i wella meddyginiaethau arloesol fforddiadwy.

Arwyddion mwg

Wrth siarad am Gwlad Groeg, mae'r llywodraeth yn Athen yn edrych i rampio i fyny ei waharddiad ar ysmygu. y mae gweinidogaeth iechyd yn drafftio deddf to ehangu y gwaharddiad's cwmpas a llogi mwy o heddweision i'w orfodi.

y cynllun yw i estyn tgwaharddodd agor-lleoliadau a chlybiau awyr awyr, gyda €Dirwy 200 i'r rhai digon drwg i'w herio.

Ac yn Yr Almaen, cyfyngiadau hysbysebu tybaco awyr agored, a mwy rheolau newydd ar e-sigaréts, yn cael eu hystyried ar hyn o bryd.

Cofnodion e-iechyd

Croatiahas bellach wedi cychwyn derbyn crynodebau cleifion gan Travelllers yn dod o'r Gweriniaeth Tsiec. Mae'r Tsieciaid wedi bod yn anfon cofnodion iechyd electronig i Lwcsembwrg ers Mehefin, gyda F.mewndirol anfon eisoesing e-ragnodion i Estonia.

Fel rydym wedi adrodd o'r blaen, tmae'r Comisiwn yn disgwyl 22 mDywed ember i bod yn weithredol cyfnewidging cofnodion e-iechyd gan 2021.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol, Iechyd, meddygaeth wedi'i bersonoli

Sylwadau ar gau.