#EAPM - Daw Siôn Corn yn gynnar am argyhoeddi buddugoliaeth Boris, ond felly hefyd y ffliw

| Rhagfyr 19, 2019

Prif Weinidog y DU Boris Johnson eisoes mewn hwyliau Nadoligaidd, o ystyried ei fuddugoliaeth drawiadol yn yr etholiad cyffredinol yr wythnos diwethaf, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan.

Gallwn fod yr un mor sicr bod Arlywydd yr UD Donald Trump yn teimlo unrhyw beth ond Nadoligaidd, serch hynny, o ystyried ei uchelgyhuddiad sydd ar ddod a'i farnu yn ôl y llythyr chwe thudalen y taniodd arno Llefarydd Tŷ'r Cynrychiolwyr Nancy Pelosi ar y pwnc.

Wrth gwrs, canlyniad buddugoliaeth Johnson yw ei bod yn gwbl sicr y bydd Prydain nawr yn gadael yr UE ar 31 Ionawr. Ac eithrio ... i bob pwrpas ni fydd. Mae yna flwyddyn o hyd o'r hyn y gellir ei alw'n 'negodi' i ddod, neu'n 'ymgecru' llai caredig, i gytuno ar fargen fasnach rhwng y DU a'r UE yn y dyfodol.

Mae'n annhebygol y bydd blwyddyn yn ddigon, fel y gŵyr Johnson a phrif drafodwr yr UE, Michel Barnier, felly mae mwy na siawns deg o Brexit dim bargen i lawr y lein.

Sawl gwaith rydyn ni wedi clywed hyn? Mae fel gorfod gwrando ar Chris Rea yn canu Gyrru adref ar gyfer y Nadolig am y 1000fed tro…

Y DU ac iechyd, wrth symud ymlaen

Yn ei araith fuddugoliaeth yr adroddwyd amdani yn fawr, dywedodd y Prif Weinidog Johnson mai'r GIG fyddai ei flaenoriaeth, ac amlygodd cynlluniau i "cynyddu'n aruthrol" buddsoddi, dewch â 50,000 yn fwy o nyrsys i mewn ac adeiladu 40 o ysbytai newydd.

Yn anffodus, mae PM Bo-Jo yn wynebu gwasanaethau damweiniau ac achosion brys bod mewn trafferth fawr, gyda canran y cleifion sy'n cyrraedd y targed o gael eu gweld o fewn pedair awr bod yr isaf erioed.

Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Nuffield, Nigel Edwards yn dweud y bydd cyrraedd y targed o 50,000 o nyrsys ychwanegol yn hanfodol i ymdrechion gwella, a yn tynnu sylw y gallai fod gan brif gynghrair y DU i ddibynnu ar fwy o staff mudol i gwnewch hynny. Eironi unrhyw un?

Yn y cyfamser, y diwydwr fferyllol a gwyddorau bywydies yn ymddangos optimistaidd o ofalus yn sgil yr etholiad. Prif weithredwr tCymdeithas Diwydiant Fferyllol Prydain, Mike Thompson, meddai bod Maniffesto Johnson “yn cynnwys ymrwymiadau cryf i wella argaeledd meddyginiaethau newydd i gleifion y GIG, y nifer sy'n derbyn brechlynnau, ac i osod gwyddorau bywyd yn ganolog.re o economi sy'n seiliedig ar arloesi".

Ychwanegodd pennaeth y diwydiant, fodd bynnag, y cydweithrediad agos hwnnw â'r UE ar reoleiddio meddyginiaethau yn hanfodol, ac adleisiwyd y teimladau gan y Gymdeithas BioIndustry's Prif Weithredwr Steve Bates, a ddywedodd y byddai'r posibilrwydd o berthynas agos ar reoleiddio meddyginiaethau yn ogystal â gwyddoniaeth ac arloesedd yn fframio "rhannau allweddol o'r trafodaethau sydd i ddod".

Yn y cyfamser, hdadwisgoedd miloedd o bobl ar draws y Sianel gallai eu Nadolig gael ei ddifetha gan y ffliw, yn ôl Meddygon Lloegr.

Maen nhw'n darogan cynnydd mewn achosion, gan ychwanegu bod y mae tymor y ffliw wedi cychwyn yn gynnar eleni, a'r meddyg teulu hwnnw roedd ymgynghoriadau ar gyfer salwch tebyg i ffliw wedi cynyddu chwarter. Mae hynny eisoes bron 7,500 o ymweliadau yn yr wythnos yn diweddu 8 Rhagfyr.

Nain a grandpas ymweld â'u hwyrion Gall bod mewn perygl arbennig, fel cmae hildren yn “uwch-wasgarwyr” o ffliw gyda y rhai dros 65 oed un o'r grwpiau “mewn perygl” rhag cymhlethdodau.

Anyone nad yw wedi cael ei frechlyn ffliw eto yn cael ei annog i cael eich himiwneiddio.

Sganio gorwel (cyllideb)

Yn ôl yma yn yr UE, mae ymchwilwyr wedi bod yn lobïo’n galed o gyllideb Horizon Europe, gyda aarbenigwyr cademig a diwydiant annog pwerau Ewrop - hynny yw “gwneud i ymchwil iechyd yr UE gyfrif".

Maen nhw'n dweud hynny y cyn bo hir i fod yn 27 aelod bloc angen mwy yn y ffordd o "rhaglen fuddsoddi sylweddol, gydlynol a chytbwysmes ”.

Those yn dadlau'r ffurflen achos rhan o'r Fenter Amser Oes, sef consortiwm Ewropeaidd o 90-plws sefydliadau ymchwil, gyda chefnogaeth by mwy na 70 o gwmnïau. Mae'r grŵp o blaid mapio, deall a thargedu celloedd dynol yn ystod afiechyd.

Dywed y grŵp: “Dim ond mentrau ymchwil hirdymor ar raddfa fawr sydd â'r potensial i oresgyn yr heriau gofal iechyd sy'n wynebu Ewrop,”A galw am Aelod-wladwriaethau i cadw cyllideb Horizon Europe sydd eisoes yn bodoli.

Yn yr Almaen, yn y cyfamser, mae gwlad y wlad asgell dde eithafol i'r Almaen (AfD) plaid wedi defnyddio cynnig seneddol i alw ar y llywodraeth i lunio deddfwriaeth newydd i atal meddyginiaethau prinder.

y Mae AfD hefyd eisiau i gwmnïau pharma reportiwch unrhyw brinder cyffur presgripsiwn yn yr Almaen hynny'Disgwylir iddo bara mwy na phythefnos ar unwaith i'r awdurdodau perthnasol. Byddai'r cynnig hefyd caniatáu i'r llywodraeth wahardd effeithio meddyginiaethau o cael ei allforio.

Ar yr un pryd, y Rhybuddiodd AfD am a "dibyniaeth beryglus ar wledydd y tu allan i'r UE, yn enwedig Tsieina ac India".

Trafodwyd yr wythnos diwethaf hefyd deddfwriaeth a gynigiwyd gan Weinidog Iechyd yr Almaen Jens Spahn wedi'i anelu at gwella cystadleuaeth ymhlith yswirwyr iechyd wrth fynd i'r afael â phrinder cyffuriau.

The Cymdeithas Ffederal Gwneuthurwyr Cyffuriau (BAH) - lobi fferyllol yr Almaen - ymhell o fod yn hapus gyda'r cynllun, sy'n requires gweithgynhyrchwyr i gyflenwi capasiti storio ychwanegol ar gyfer fferyllol.

Boss BAH Hubertus Cranz yn dweud y symud fyddai "ei gwneud yn ofynnol bod digon o gyffuriau yn cael eu cynhyrchu ymlaen llaw", felly na fyddai't a dweud y gwir bod o gymorth yn erbyn tagfeydd. Ei ddewis arall yw i cryfhau cynhyrchu cyffuriau - yn ddelfrydol yn Ewrop -gyda chymhellion priodol.

Byddwn yn stopio yn y fan a'r lle, gan fod cwmnïau fferyllfa sy'n siarad am gymhellion i fyny yno gyda Chris Rea yn dal i yrru adref ar gyfer y Nadolig…

Draw yn yr Eidal, mae'r gweinidogaeth iechyd eto i'w ddarganfod bos newydd i ei feddyginiaethau asiantaeth, yr AIFA. Y pennaeth blaenorol oedd Luca Li Bassi, Sy'n ei gicio i'r glaswellt hir gan Gweinidog Iechyd newydd Roberto Speranza. Hyd nes unrhyw benodiad newydd, bydd AIFA yr Eidal yn cael ei arwain gan Renato Massimi.

Unrhyw ddatblygiad ymlaen llaw ar therapïau?

Rhoddwyd thar fede nifer y cynhyrchion meddyginiaethol therapi uwch (ATMPs) ar y Ewropeaidd farchnad rhagwelir y bydd yn dyblu yn 2020, mae siarad wedi troi at sut yr ydym ni dylai ddarparu mynediad iddynt.

Yn y Barcud gwythïen honno, sy'n eiddo i gwneuthurwr cyffuriau Gilead, bydd mis nesaf ar agor a cyfleuster gweithgynhyrchu ar gyfer CAR-T therapi yn Amsterdam, Yr Iseldiroedd.

Mae hyn yn ôl pennaeth Ewropeaidd Kite Pharma, Dick Sundh, a ychwanegodd y bydd y cyfleuster yn gallu cynhyrchu'r therapi ar gyfer rownd 4,000 Ewropeaidd cleifion - mae'n cael ei gynhyrchu yng Nghaliffornia ar hyn o bryd.

Yn y cyfamser, yn ôl GKV, y sefydliad sy'n cynrychioli yswirwyr iechyd a gefnogir gan y wladwriaeth yn yr Almaen, un cwestiwn sylfaenol wrth symud ymlaen yw a fydd ATMPs sy'n dod i'r farchnad yn goroesi tymor hir, o ystyried hynny ni wnaeth rhai cynharach't.

“Cymeradwyaethau anaeddfed”Wedi eu rhoi fel rheswm dros y methiannau, sydd yn ei hanfod yn golygu y data cyfyngedig sydd gan ATMPs pan fydd Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop yn eu cymeradwyo.

Ana Hidalgo Simon, LCA pen y adran disgyblaethau gwyddonol arbenigol, cyfaddefodd fod “thei gweithio'n dda iawn weithiau, ac weithiau dydyn ni ddim't deall pam nad ydyn nhw'n gwneud hynny't gweithio cystal".

Byddwn yn ôl gyda newyddion pellach wrth symud ymlaen, wrth gwrs. Ond os ydych chi'n dechrau'ch amser gwyliau yn gynnar, mwynhewch yr egwyl haeddiannol - a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dod o hyd i ychydig o'ch amser segur gwerthfawr i gadw llygad am ein diweddariad a'n cylchlythyr nesaf!

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol, Iechyd, meddygaeth wedi'i bersonoli

Sylwadau ar gau.