Cysylltu gyda ni

Busnes

#EU Cybersecurity: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfarwyddeb NIS

cyhoeddwyd

on

Lansiodd y Comisiwn a ymgynghoriad cyhoeddus ar adolygiad y Cyfarwyddeb ar ddiogelwch systemau rhwydwaith a gwybodaeth (Cyfarwyddeb NIS). Ers i'r Gyfarwyddeb gyfredol ddod i rym yn 2016, mae'r dirwedd seiber-fygythiad wedi bod yn esblygu'n gyflym. Mae'r Comisiwn bellach yn bwriadu rhoi hwb i'r weithdrefn ar gyfer adolygu Cyfarwyddeb NIS, gan ddechrau gydag ymgynghoriad cyhoeddus sy'n ceisio casglu barn ar ei weithredu ac ar effaith newidiadau posibl yn y dyfodol.

Dywedodd Margrethe Vestager, Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy'n Addas i'r Oes Ddigidol: “Wrth i'n bywydau a'n heconomïau beunyddiol ddod yn fwyfwy dibynnol ar atebion digidol, mae angen diwylliant o ddiogelwch o'r radd flaenaf ar draws sectorau hanfodol sy'n dibynnu ar dechnolegau gwybodaeth a chyfathrebu."

Wrth hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd, dywedodd Margaritis Schinas: “Mae'r adolygiad o'r Gyfarwyddeb Rhwydwaith a Systemau Gwybodaeth yn rhan annatod o'n Strategaeth Undebau Diogelwch yr UE sydd ar ddod a fydd yn darparu dull llorweddol wedi'i gydlynu gan yr UE o heriau diogelwch”.

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Mae’r argyfwng coronafirws wedi tynnu sylw at ba mor bwysig yw sicrhau gwytnwch ein seilwaith rhwydwaith, yn enwedig mewn sectorau sensitif fel iechyd. Mae'r ymgynghoriad hwn yn gyfle i randdeiliaid hysbysu'r Comisiwn ar gyflwr parodrwydd cybersecurity cwmnïau a sefydliadau ac i gynnig ffyrdd i'w wella ymhellach. "

Ers ei fabwysiadu, mae'r Cyfarwyddeb NIS wedi sicrhau bod aelod-wladwriaethau wedi'u paratoi'n well ar gyfer digwyddiadau seiber ac wedi cynyddu eu cydweithrediad trwy'r Grŵp Cydweithredu NIS. Mae'n gorfodi cwmnïau sy'n darparu gwasanaethau hanfodol mewn sectorau hanfodol, sef ym maes ynni, trafnidiaeth, bancio, isadeileddau'r farchnad ariannol, iechyd, cyflenwi a dosbarthu dŵr a seilwaith digidol, yn ogystal â darparwyr gwasanaethau digidol allweddol, megis peiriannau chwilio, gwasanaethau cyfrifiadura cwmwl neu ar-lein. marchnadoedd, i amddiffyn eu systemau technoleg gwybodaeth ac i riportio digwyddiadau cybersecurity mawr i'r awdurdodau cenedlaethol.

Mae'r ymgynghoriad, a fydd ar agor tan 2 Hydref 2020, yn ceisio barn a phrofiadau gan yr holl randdeiliaid a dinasyddion sydd â diddordeb. Mae mwy o wybodaeth am weithredoedd yr UE i gryfhau galluoedd seiberddiogelwch ar gael yma ac yn y rhai hyn cwestiynau ac atebion, ac mae mwy o wybodaeth am waith Grŵp Cydweithredu NIS yn yma .

Hedfan / cwmnïau hedfan

#Aviation - Datganiad gan y Comisiynydd Vălean ar fwriad y Comisiwn i ymestyn yr hepgoriad slot

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean wedi cyhoeddi datganiad ar ôl mabwysiadu'r Comisiwn adrodd ar estyniad posibl y Diwygiad Rheoliad Slotiau.

Dywedodd y Comisiynydd Vălean: “Mae’r adroddiad yn dangos bod lefelau traffig awyr yn parhau i fod yn isel, ac yn bwysicach fyth, nid ydyn nhw’n debygol o wella yn y dyfodol agos. Yn y cyd-destun hwn, mae'r diffyg sicrwydd dros slotiau yn ei gwneud hi'n anodd i gwmnïau hedfan gynllunio eu hamserlenni, gan wneud cynllunio'n anodd i feysydd awyr a theithwyr. Er mwyn mynd i’r afael â’r angen am sicrwydd ac ymateb i ddata traffig, rwy’n bwriadu ymestyn yr hepgoriad slot ar gyfer tymor y gaeaf 2020/2021, tan 27 Mawrth 2021. ”

Mae'r datganiad llawn ar gael ar-lein.

Parhau Darllen

Hedfan / cwmnïau hedfan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo gwarant benthyciad Rwmania € 62 miliwn i ddigolledu Blue Air am ddifrod a ddioddefwyd oherwydd achos o #Coronavirus a darparu cymorth hylifedd brys i'r cwmni hedfan.

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, warant benthyciad o Rwmania o hyd at oddeutu € 62 miliwn (tua RON 301m) o blaid cwmni hedfan Rwmania Blue Air. Mae Blue Air yn gwmni hedfan preifat o Rwmania sydd â chanolfannau yn Rwmania, yr Eidal a Chyprus. Cymhwysodd fel cwmni mewn anhawster cyn yr achosion o coronafirws, hy ar 31 Rhagfyr 2019. Yn fwy penodol, roedd y cwmni'n gwneud colledion oherwydd y buddsoddiadau helaeth a wnaeth ers 2016 i wella ei rwydwaith o lwybrau. Roedd y cwmni hedfan wedi dychwelyd i broffidioldeb yn 2019 a dechrau 2020, ond dioddefodd golledion sylweddol oherwydd yr achosion o coronafirws.

Mae'r mesur yn cynnwys gwarant gyhoeddus o hyd at oddeutu € 62m ar fenthyciad i'r cwmni hedfan a fydd yn cael ei ddyrannu fel a ganlyn: (i) oddeutu € 28m o warant gyhoeddus i ddigolledu Blue Air am y difrod a achoswyd yn uniongyrchol gan yr achosion o coronafirws rhwng 16 Mawrth. 2020 a 30 Mehefin 2020; a (ii) tua € 34m o gymorth achub ar ffurf gwarant gyhoeddus ar fenthyciad gyda'r bwriad o gwmpasu anghenion hylifedd acíwt Blue Air yn rhannol o ganlyniad i'r colledion gweithredol uchel y mae wedi bod yn eu profi yn dilyn yr achos o coronafirws. Nid yw Blue Air yn gymwys i dderbyn cefnogaeth o dan Fframwaith Dros Dro Cymorth Gwladwriaethol y Comisiwn, wedi'i anelu at gwmnïau nad oeddent eisoes mewn anhawster ar 31 Rhagfyr 2019.

Felly mae'r Comisiwn wedi asesu'r mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol eraill, yn unol â'r hysbysiad gan Rwmania. O ran yr iawndal am ddifrod, asesodd y Comisiwn y mesur o dan Erthygl 107 (2) (b), sy'n galluogi'r Comisiwn i gymeradwyo mesurau cymorth gwladwriaethol a roddwyd gan aelod-wladwriaethau i ddigolledu cwmnïau penodol am yr iawndal a achosir yn uniongyrchol gan ddigwyddiadau eithriadol, megis yr achosion o coronafirws.

O ran y cymorth achub, fe wnaeth y Comisiwn ei asesu o dan y Comisiwn Canllawiau 2014 ar gymorth gwladwriaethol ar gyfer achub ac ailstrwythuro, sy'n galluogi aelod-wladwriaethau i gefnogi cwmnïau sydd mewn anhawster, ar yr amod bod y mesurau cymorth cyhoeddus yn gyfyngedig o ran amser a chwmpas ac yn cyfrannu at amcan o ddiddordeb cyffredin. Felly daeth y Comisiwn i'r casgliad bod mesur Rwmania yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sydd â gofal am bolisi cystadlu: “Mae’r sector hedfan wedi cael ei daro’n ddifrifol gan yr achosion o coronafirws. Bydd y warant benthyciad Rwmania € 62m hon yn rhannol yn galluogi Rwmania i ddigolledu Blue Air am y difrod a ddioddefwyd o ganlyniad i'r achosion o coronafirws. Ar yr un pryd, bydd yn darparu'r adnoddau angenrheidiol i'r cwmni hedfan i fynd i'r afael â rhan o'i hanghenion hylifedd brys ac uniongyrchol. Bydd hyn yn osgoi tarfu ar deithwyr ac yn sicrhau cysylltedd rhanbarthol yn benodol ar gyfer y nifer sylweddol o ddinasyddion Rwmania sy'n gweithio dramor ac i lawer o fusnesau bach lleol sy'n dibynnu ar docynnau fforddiadwy a gynigir gan Blue Air ar rwydwaith o lwybrau sydd â'r nod o fynd i'r afael â'u hanghenion penodol. Rydym yn parhau i weithio gydag aelod-wladwriaethau i drafod posibiliadau a dod o hyd i atebion ymarferol i ddiogelu'r rhan bwysig hon o'r economi yn unol â rheolau'r UE. "

A datganiad llawn i'r wasg ar gael ar-lein.

Parhau Darllen

Hedfan / cwmnïau hedfan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cymorth hylifedd Portiwgaleg € 133 miliwn i gwmni hedfan #SATA; yn agor ymchwiliad i fesurau cymorth cyhoeddus eraill

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, € 133 miliwn mewn cymorth hylifedd i SATA Air Açores (SATA). Bydd y cymorth yn caniatáu i'r cwmni gyflawni ei rwymedigaethau gwasanaeth cyhoeddus, darparu gwasanaethau hanfodol a sicrhau cysylltedd rhanbarth mwyaf allanol Azores. Ar yr un pryd, mae'r Comisiwn wedi agor ymchwiliad i asesu a yw rhai mesurau cymorth cyhoeddus gan Bortiwgal o blaid y cwmni yn unol â rheolau'r UE ar gymorth Gwladwriaethol i gwmnïau sydd mewn anhawster.

Mae SATA yn gwmni trafnidiaeth awyr a reolir yn y pen draw gan Ranbarth Ymreolaethol Portiwgal yn Azores. Ynghyd â chwmni arall sy'n perthyn i'r un grŵp (SATA Internacional - Azores Airlines), mae SATA yn darparu gwasanaethau teithwyr a chargo trafnidiaeth awyr yn Azores, ac o ac i sawl cyrchfan cenedlaethol a rhyngwladol. Mewn perthynas â rhai llwybrau, rhoddwyd rhwymedigaeth gwasanaeth cyhoeddus arno i sicrhau cysylltedd yr ynysoedd. Mae SATA hefyd yn darparu gwasanaethau hanfodol eraill, ee rheoli a gweithredu pum maes awyr bach mewn gwahanol ynysoedd yn Azores.

Mae SATA wedi bod yn wynebu anawsterau ariannol eisoes cyn yr achosion o coronafirws, hy ar 31 Rhagfyr 2019. Ers o leiaf 2014, mae'r cwmni wedi bod yn profi colledion gweithredol ac wedi adrodd am ecwiti negyddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, sydd wedi'i waethygu gan effeithiau'r achosion o goronafirws. . Ar hyn o bryd mae'r cwmni'n wynebu anghenion hylifedd brys.

Y mesur cymorth hylifedd Portiwgaleg

Hysbysodd Portiwgal y Comisiwn o'i fwriad i roi cefnogaeth frys i SATA, gyda'r nod o ddarparu digon o adnoddau i'r cwmni fynd i'r afael â'i anghenion hylifedd brys ac uniongyrchol tan ddiwedd mis Ionawr 2021.

Nid yw SATA yn gymwys i dderbyn cefnogaeth o dan Fframwaith Dros Dro Cymorth Gwladwriaethol y Comisiwn, wedi'i anelu at gwmnïau nad oeddent eisoes mewn anhawster ar 31 Rhagfyr 2019. Felly mae'r Comisiwn wedi asesu'r mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol eraill, sef y Canllawiau 2014 ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer achub ac ailstrwythuro. Mae'r rhain yn galluogi aelod-wladwriaethau i roi cymorth hylifedd dros dro i ddarparwyr gwasanaethau sydd o ddiddordeb economaidd cyffredinol i gynnal a chadw gwasanaethau hanfodol megis, er enghraifft cysylltedd trafnidiaeth awyr a rheoli maes awyr. Mae'r posibilrwydd hwn ar gael hefyd mewn achos o gymorth a roddir gan yr aelod-wladwriaeth i'r un cwmni mewn anhawster i'r Comisiwn ymchwilio iddo.

Amcangyfrifodd awdurdodau Portiwgal fod anghenion hylifedd SATA am y chwe mis nesaf mewn perthynas â rhwymedigaethau gwasanaeth cyhoeddus a gwasanaethau hanfodol SATA oddeutu € 133m.

Canfu'r Comisiwn fod y cymorth unigol i'r cwmni ar ffurf gwarant gyhoeddus o hyd at oddeutu € 133m ar fenthyciad dros dro yn ymwneud yn llwyr ag anghenion hylifedd brys sy'n gysylltiedig â darparu gwasanaethau hanfodol gan SATA gan gynnwys llwybrau sy'n ddarostyngedig i rwymedigaethau gwasanaeth cyhoeddus a gwasanaethau o ddiddordeb economaidd cyffredinol mewn meysydd awyr lleol. Canfu fod y cymorth yn angenrheidiol i ganiatáu i'r cwmni barhau i ddarparu'r gwasanaethau hyn.

Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Agor ymchwiliad i fesurau cymorth eraill

Ar wahân, mae'r Comisiwn wedi penderfynu agor ymchwiliad i asesu a yw rhai mesurau cymorth cyhoeddus o blaid SATA yn unol â'r Canllawiau 2014 ar gymorth gwladwriaethol ar gyfer achub ac ailstrwythuro.

O 2017 ymlaen, cymeradwyodd Rhanbarth Ymreolaethol Azores, sy'n llwyr berchen ar SATA, dri chynnydd cyfalaf i fynd i'r afael yn rhannol â diffygion cyfalaf y cwmni. Mae'n ymddangos bod y rhan fwyaf o'r symiau eisoes wedi'u talu. Mae awdurdodau Portiwgal yn honni nad yw’r codiadau cyfalaf dan sylw yn gyfystyr â chymorth gwladwriaethol o dan reolau’r UE oherwydd ers i Lywodraeth Ranbarthol Azores, fel unig gyfranddaliwr SATA, weithredu fel buddsoddwr preifat sy’n gweithredu o dan amodau’r farchnad.

Bydd y Comisiwn nawr yn ymchwilio ymhellach a oedd y codiadau cyfalaf yn gyfystyr â chymorth gwladwriaethol y dylid fod wedi ei hysbysu i'r Comisiwn, ac, os felly, os yw mesurau cymorth y gorffennol yn bodloni amodau'r Canllawiau 2014 ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer achub ac ailstrwythuro. Mae agor ymchwiliad manwl yn rhoi cyfle i Bortiwgal a phartïon eraill â diddordeb gyflwyno sylwadau. Nid yw'n rhagfarnu canlyniad yr ymchwiliad.

Cefndir

Mae Rhanbarth Ymreolaethol Azores yn archipelago sy'n cynnwys naw ynys folcanig a 245,000 o drigolion. Mae Rhanbarth Azores yn cael ei ystyried yn rhanbarth mwyaf allanol yr Undeb Ewropeaidd, wedi'i leoli yng Nghefnfor Gogledd yr Iwerydd, tua 1,400 km o dir mawr Portiwgal. Gellir cyrraedd yr ynysoedd o'r tir mawr mewn dau i dri diwrnod ar y môr neu ddwy awr mewn awyren. Mae'r Rhanbarth yn ddibynnol ar gludiant awyr ar gyfer teithwyr a chargo, yn enwedig yn ystod tymor y gaeaf, pan fydd y tywydd yn aml yn golygu nad oes cludiant morwrol ar gael.

O dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gellir ystyried ymyriadau cyhoeddus o blaid cwmnïau yn rhydd o gymorth gwladwriaethol pan gânt eu gwneud ar delerau y byddai gweithredwr preifat wedi'u derbyn o dan amodau'r farchnad (egwyddor gweithredwr economi'r farchnad - MEOP). Os na chaiff yr egwyddor hon ei pharchu, mae'r ymyriadau cyhoeddus yn cynnwys cymorth gwladwriaethol o fewn ystyr Erthygl 107 o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd, oherwydd eu bod yn rhoi mantais economaidd i'r buddiolwr nad oes gan ei gystadleuwyr. Nodir y meini prawf asesu ar gyfer ymyriadau cyhoeddus mewn cwmnïau sydd mewn anhawster yn y Canllawiau 2014 ar gymorth gwladwriaethol ar gyfer achub ac ailstrwythuro.

O dan y Comisiwn Canllawiau 2014 ar gymorth gwladwriaethol ar gyfer achub ac ailstrwythuro, gall cwmnïau sydd ag anhawster ariannol dderbyn cymorth Gwladwriaethol ar yr amod eu bod yn cwrdd â rhai amodau. Gellir rhoi cymorth am gyfnod o hyd at chwe mis ("cymorth achub"). Y tu hwnt i'r cyfnod hwn, rhaid ad-dalu'r cymorth neu rhaid hysbysu'r Comisiwn am gynllun ailstrwythuro am i'r cymorth gael ei gymeradwyo ("cymorth ailstrwythuro"). Rhaid i'r cynllun sicrhau bod hyfywedd tymor hir y cwmni'n cael ei adfer heb gefnogaeth bellach gan y Wladwriaeth, bod y cwmni'n cyfrannu at lefel ddigonol at gostau ei ailstrwythuro a bod ystumiadau cystadleuaeth a grëir gan y cymorth yn cael sylw trwy fesurau cydadferol.

Trwy sicrhau cydymffurfiad â'r amodau hyn, mae'r Comisiwn yn cynnal cystadleuaeth deg ac effeithiol rhwng gwahanol gwmnïau yn y farchnad trafnidiaeth awyr, fel mewn sectorau eraill.

Mae Erthygl 349 o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd yn cydnabod cyfyngiadau penodol y rhanbarthau mwyaf allanol ac yn darparu ar gyfer mabwysiadu mesurau penodol yn neddfwriaeth yr UE i helpu'r rhanbarthau hyn i fynd i'r afael â'r heriau mawr sy'n eu hwynebu oherwydd eu pellenigrwydd, ynysigrwydd, maint bach. , topograffi a hinsawdd anodd, a dibyniaeth economaidd ar nifer is o gynhyrchion.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.58101 yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth gwefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys. Rhestrir penderfyniadau cymorth gwladwriaethol sydd newydd eu cyhoeddi yn y Cyfnodolyn Swyddogol ac ar y rhyngrwyd yn y Cymorth Gwladwriaethol Weekly e-Newyddion.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd