Cysylltu â ni

coronafirws

#Coronavirus - Llinell amser o weithredu gan yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r UE yn cymryd llawer o fesurau i fynd i'r afael â'r pandemig coronafirws a'i effaith. Edrychwch ar y llinell amser hon i gael llun clir yn ôl thema. Darganfyddwch beth mae'r UE yn ei wneud ar gyfer gofal iechyd, ymchwil, yr economi, cyflogaeth, cymdeithas, teithio a thrafnidiaeth wrth helpu ei bartneriaid ledled y byd i ymladd COVID-19.

Gofal iechyd

Cefnogi sectorau iechyd cyhoeddus a sicrhau bod offer meddygol ar gael.  

hysbyseb
 • Cryfhau parodrwydd ar gyfer achosion yn y dyfodol
  15 2020 Gorffennaf

  Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cyflwyno mesurau tymor byr ar unwaith i gynyddu parodrwydd yr UE ar gyfer brigiadau Covid-19 yn y dyfodol, megis cynyddu cwmpas y profion, sicrhau cyflenwad o feddyginiaethau ac offer meddygol a lleihau baich y ffliw tymhorol.

 • Rhaglen iechyd yr UE
  10 2020 Gorffennaf

  Mae Senedd Ewrop yn mabwysiadu penderfyniad yn nodi ei blaenoriaethau ar gyfer strategaeth iechyd cyhoeddus yr UE ar ôl COVID-19 lle dylai'r UE chwarae rôl gryfach. Ar 28 Mai cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd y rhaglen EU4Health newydd i hybu parodrwydd a gallu'r UE i ymateb yn effeithiol i fygythiadau iechyd trawsffiniol mawr a chryfhau ei systemau iechyd.

 • Gohirio gofynion newydd ar gyfer dyfeisiau meddygol
  17 2020 Ebrill

  Er mwyn atal prinder neu oedi cyn cael dyfeisiau meddygol allweddol ar y farchnad, mae'r Senedd yn cytuno i ohirio cymhwyso'r Rheoliad Dyfeisiau Meddygol newydd.

 • Darparu cefnogaeth frys i'r sectorau iechyd
  17 2020 Ebrill

  Mae'r UE yn defnyddio mwy na € 3 biliwn o'i gyllideb i ddosbarthu cyflenwadau meddygol, cydlynu cludo offer a chleifion a chefnogi'r gwaith o adeiladu ysbytai symudol. Yn y tymor hwy, bydd y cronfeydd yn cefnogi galluoedd profi ac ymchwil.

 • Ei gwneud hi'n haws mewnforio offer meddygol
  3 2020 Ebrill

  Er mwyn cael offer meddygol o wledydd y tu allan i'r UE yn haws, hepgorir tollau a TAW ar fewnforion dros dro.

 • Creu cronfa wrth gefn gyffredin o offer meddygol yr UE
  20 2020 Mawrth

  Mae'r UE yn creu pentwr stoc strategol o beiriannau anadlu, masgiau y gellir eu hailddefnyddio, cyflenwadau labordy a therapiwteg (ResEU) i helpu aelod-wladwriaethau sy'n wynebu prinder.

 • Rampio capasiti cynhyrchu
  20 2020 Mawrth

  Mae safonau cysoni Ewropeaidd ar gyfer cyflenwadau meddygol (megis masgiau wyneb, dillad amddiffynnol, dyfeisiau amddiffyn anadlol) ar gael yn rhwydd i hwyluso mwy o gynhyrchu.

 • Sefydlu tîm arbenigol Ewropeaidd
  17 2020 Mawrth

  Mae panel o saith epidemiolegydd a firolegydd o wahanol aelod-wladwriaethau yn llunio canllawiau ymateb yr UE sy'n seiliedig ar wyddoniaeth ac yn cydlynu mesurau rheoli risg.

 • Sicrhau bod offer amddiffynnol personol ar gael
  15 2020 Mawrth

  Rhaid awdurdodi allforion offer amddiffynnol personol (fel masgiau, tariannau wyneb, dillad amddiffynnol) i wledydd y tu allan i'r UE.

 • Prynu offer meddygol gyda'i gilydd
  28 Chwefror 2020

  Mae gwledydd yr UE yn ymuno o dan y cytundeb caffael ar y cyd i brynu offer amddiffynnol (fel menig, masgiau, oferôls), peiriannau anadlu a chitiau profi.

Ymchwil

Cefnogi ymchwil ac arloesi ar gyfer triniaethau a brechlynnau effeithiol.
 • Datblygiad cyflym brechlynnau
  10 2020 Gorffennaf

  Mae'r Senedd yn cymeradwyo rhanddirymiad dros dro o rai rheolau treialon clinigol i ganiatáu datblygu brechlynnau a thriniaethau COVID-19 yn gyflymach.

 • € 75 miliwn i'r datblygwr brechlyn CureVac
  6 2020 Gorffennaf

  Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) a CureVac, datblygwr brechlyn yn yr Almaen, yn ymrwymo i gytundeb benthyciad € 75 miliwn i gefnogi datblygiad parhaus a chynhyrchiad brechlynnau'r cwmni, gan gynnwys ymgeisydd brechlyn CureVac yn erbyn SARS-CoV-2.

 • € 700 miliwn mewn cymorth ariannol i helpu Gwlad Groeg i reoli ymfudo
  3 2020 Mawrth

  Mae'r UE yn sicrhau bod € 350 miliwn ar gael i gefnogi Gwlad Groeg, lle mae'r mwyafrif o ffoaduriaid ac ymfudwyr sy'n anelu am Ewrop yn cyrraedd. Gellir gofyn am gymorth ariannol ychwanegol o € 350 miliwn fel rhan o gyllideb ddiwygio. Hefyd, mae Gwlad Groeg yn cael cymorth o ran offer meddygol, timau meddygol, llochesi, pebyll a blancedi trwy'r Mecanwaith Amddiffyn Sifil.

Mae dadffurfiad ar y pandemig yn lledu ym mhobman, gan ei gwneud hi'n anoddach ymladd y firws. Mae'r Mae'r UE yn darparu ac yn hyrwyddo gwybodaeth ddibynadwy ac yn cydweithredu â llwyfannau ar-lein i gael gwared ar newyddion ffug a sgamiau ar-lein. Ar 10 Mehefin, cynigiodd y Comisiwn mesurau concrit gellir gosod hynny'n gyflym i ymladd yn erbyn dadffurfiad.

Gallwch hefyd edrych ar ein crynodeb o 10 peth y mae'r UE yn eu gwneud i fynd i'r afael ag argyfwng COVID-19.

Erthygl lawn.

Tsieina

Dywed adroddiad Gweriniaethol fod coronafirws wedi gollwng o labordy China - gwyddonwyr yn dal i archwilio gwreiddiau

cyhoeddwyd

on

By

Mae delwedd gyfrifiadurol a grëwyd gan Nexu Science Communication ynghyd â Choleg y Drindod yn Nulyn, yn dangos model sy'n cynrychioli strwythur betacoronafirws sef y math o firws sy'n gysylltiedig â COVID-19, a rennir â Reuters ar 18 Chwefror 2020. Cyfathrebu Gwyddoniaeth NEXU / trwy REUTERS

Mae goruchafiaeth tystiolaeth yn profi’r firws a achosodd i’r pandemig COVID-19 ollwng o gyfleuster ymchwil Tsieineaidd, meddai adroddiad gan Weriniaethwyr yr Unol Daleithiau a ryddhawyd ddydd Llun (2 Awst), casgliad nad yw asiantaethau cudd-wybodaeth yr Unol Daleithiau wedi cyrraedd, ysgrifennu Jonathan Landay a Mark Hosenball, Reuters.

Cyfeiriodd yr adroddiad hefyd at "ddigon o dystiolaeth" bod gwyddonwyr Sefydliad firoleg Wuhan (WIV) - gyda chymorth arbenigwyr yr UD a chronfeydd llywodraeth Tsieineaidd a'r UD - yn gweithio i addasu coronafirysau i heintio bodau dynol a gallai triniaeth o'r fath gael ei chuddio.

hysbyseb

Rhyddhaodd y cynrychiolydd Mike McCaul, y Gweriniaethwr gorau ar Bwyllgor Materion Tramor y Tŷ, yr adroddiad gan staff Gweriniaethol y panel. Anogodd ymchwiliad dwybleidiol i darddiad y pandemig coronafirws COVID-19 sydd wedi lladd 4.4 miliwn o bobl ledled y byd. (Graffig ar achosion a marwolaethau byd-eang).

Mae China yn gwadu coronafirws a addaswyd yn enetig a ollyngwyd o’r cyfleuster yn Wuhan - lle canfuwyd yr achosion COVID-19 cyntaf yn 2019 - theori flaenllaw ond heb ei phrofi ymhlith rhai arbenigwyr. Mae Beijing hefyd yn gwadu cyhuddiadau o orchudd.

Mae arbenigwyr eraill yn amau ​​bod y pandemig wedi'i achosi gan firws anifail sy'n debygol o gael ei drosglwyddo i fodau dynol mewn marchnad bwyd môr ger y WIV.

"Rydyn ni nawr yn credu ei bod hi'n bryd diswyddo'r farchnad wlyb yn llwyr fel y ffynhonnell," meddai'r adroddiad. "Credwn hefyd fod goruchafiaeth y dystiolaeth yn profi bod y firws wedi gollwng o'r WIV a'i fod wedi gwneud hynny rywbryd cyn 12 Medi, 2019."

Cyfeiriodd yr adroddiad at yr hyn a alwodd yn wybodaeth newydd a than-adrodd am brotocolau diogelwch yn y labordy, gan gynnwys cais ym mis Gorffennaf 2019 am ailwampio $ 1.5 miliwn o system trin gwastraff peryglus ar gyfer y cyfleuster, a oedd yn llai na dwy flwydd oed.

Ym mis Ebrill, dywedodd asiantaeth wybodaeth orau'r UD ei bod yn cytuno â'r consensws gwyddonol nad oedd y firws wedi'i wneud gan ddyn nac wedi'i addasu'n enetig. Darllen mwy.

Gorchmynnodd Arlywydd yr UD Joe Biden ym mis Mai i asiantaethau cudd-wybodaeth yr Unol Daleithiau gyflymu eu helfa am darddiad y firws ac adrodd yn ôl mewn 90 diwrnod. Darllen mwy.

Dywedodd ffynhonnell sy’n gyfarwydd ag asesiadau cudd-wybodaeth cyfredol nad yw cymuned wybodaeth yr Unol Daleithiau wedi dod i unrhyw gasgliad a ddaeth y firws o anifeiliaid neu’r WIV.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae amrywiad Delta COVID-19 yn ennill mynychder yn yr Eidal - sefydliad iechyd

cyhoeddwyd

on

By

Mae pobl yn gorffwys heb wisgo masgiau wrth i'r Eidal godi masgiau gorfodol yn yr awyr agored diolch i ddirywiad yn yr achosion clefyd coronafirws (COVID-19) ac ysbytai, ym Matera, yr Eidal, 28 Mehefin. REUTERS / Yara Nardi

Mae amrywiad Delta heintus iawn y coronafirws wedi ennill goruchafiaeth yn yr Eidal, meddai’r Sefydliad Iechyd Gwladol (ISS) ddydd Gwener (30 Gorffennaf), gan ryddhau data yn dangos ei fod yn cyfrif am 94.8% o achosion ar 20 Gorffennaf, yn ysgrifennu Emilio Parodi, Reuters.

Mae'r amrywiad, a nodwyd gyntaf yn India ym mis Rhagfyr 2020, bellach yn drech ledled y byd ac mae wedi arwain at gynnydd mewn cyfraddau heintiau sydd wedi ennyn pryderon ynghylch yr adferiad economaidd byd-eang.

hysbyseb

Yn yr arolwg blaenorol yn seiliedig ar ddata o 22 Mehefin, dim ond 22.7% o achosion oedd yr amrywiad Delta. Mewn cyferbyniad, roedd yr amrywiad Alpha yn cyfrif am 3.2% o achosion o Orffennaf 20 yn erbyn mynychder blaenorol o 57.8%.

"Mae'n hanfodol parhau i olrhain achosion yn systematig a chwblhau'r cylch brechu cyn gynted â phosib", meddai Llywydd ISS Silvio Brusaferro mewn datganiad.

Dywedodd yr ISS nad oedd ei arolwg yn cynnwys pob achos amrywiol ond dim ond y rhai a ganfuwyd y diwrnod y cafodd ei gynnal. Ychwanegodd fod yr amrywiad Gama, a nodwyd gyntaf ym Mrasil, wedi cwympo i 1.4% o achosion o 11.8% yn arolwg y gorffennol.

Tynnodd y sefydliad sylw hefyd at "gynnydd bach iawn" mewn achosion o'r amrywiad Beta, a nodwyd gyntaf yn Ne Affrica, y dywed ei fod yn cael ei nodweddu gan osgoi imiwnedd rhannol.

Mae'r Eidal wedi cofrestru 128,029 o farwolaethau sy'n gysylltiedig â COVID-19 ers i'w achos ddod i'r amlwg ym mis Chwefror y llynedd, y doll ail-uchaf yn Ewrop ar ôl Prydain a'r wythfed uchaf yn y byd. Mae wedi adrodd am 4.34 miliwn o achosion hyd yma.

Roedd bron i 59% o Eidalwyr dros 12 mlynedd wedi'u brechu'n llawn ddydd Gwener, tra bod tua 10% yn aros am eu hail ddos.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae miloedd yn protestio yn erbyn pas iechyd COVID-19 yn Ffrainc

cyhoeddwyd

on

By

Protestiodd miloedd o bobl ym Mharis a dinasoedd eraill yn Ffrainc ddydd Sadwrn (31 Gorffennaf) yn erbyn tocyn iechyd gorfodol ar gyfer mynediad i amrywiaeth eang o leoliadau cyhoeddus, a gyflwynwyd gan y llywodraeth wrth iddi frwydro yn erbyn pedwaredd don o heintiau, ysgrifennu Lea Guedj a Yiming Woo.

Fe anafodd protestwyr dri heddwas ym Mharis, meddai llefarydd ar ran yr heddlu. Dywedodd y Gweinidog Mewnol Gerald Darmanin ar Twitter bod 19 o wrthdystwyr wedi’u harestio, gan gynnwys 10 ym Mharis.

Hwn oedd y trydydd penwythnos yn olynol i bobl sy'n gwrthwynebu mesurau COVID-19 newydd yr Arlywydd Emmanuel Macron fynd i'r strydoedd, sioe anarferol o benderfyniad ar adeg o'r flwyddyn pan mae llawer o bobl yn canolbwyntio ar gymryd eu gwyliau haf.

hysbyseb

Mae nifer yr arddangoswyr wedi tyfu'n gyson ers dechrau'r protestiadau, gan adleisio'r mudiad "fest felen", a ddechreuodd ddiwedd 2018 yn erbyn trethi tanwydd a chostau byw.

Dywedodd swyddog gweinidogaeth fewnol fod 204,090 wedi arddangos ledled Ffrainc, gan gynnwys 14,250 ym Mharis yn unig. Mae hyn tua 40,000 yn fwy na'r wythnos ddiwethaf.

"Rydyn ni'n creu cymdeithas ar wahân ac rwy'n credu ei bod hi'n anghredadwy bod yn gwneud hyn yng ngwlad hawliau dynol," meddai Anne, athrawes a oedd yn arddangos ym Mharis. Gwrthododd roi ei henw olaf.

Mae gwrthdystiwr yn dal arwydd yn darllen "Brechiedig i ryddid", yn ystod gwrthdystiad a alwyd gan y mudiad "fest felen" (gilets jaunes) yn erbyn cyfyngiadau Ffrainc, gan gynnwys tocyn iechyd gorfodol, i frwydro yn erbyn yr achosion o glefyd y coronafirws (COVID-19), yn Paris, Ffrainc, Gorffennaf 31, 2021. REUTERS / Sarah Meyssonnier
Mae protestwyr yn mynychu gwrthdystiad a alwyd gan y mudiad "fest felen" (gilets jaunes) yn erbyn cyfyngiadau Ffrainc, gan gynnwys tocyn iechyd gorfodol, i frwydro yn erbyn yr achosion o glefyd coronafirws (COVID-19), ym Mharis, Ffrainc, Gorffennaf 31, 2021. REUTERS / Sarah Meyssonnier

"Felly es i ar y strydoedd; nid wyf erioed wedi protestio o'r blaen yn fy mywyd. Rwy'n credu bod ein rhyddid mewn perygl."

Mae ymwelwyr sy'n mynd i amgueddfeydd, sinemâu neu byllau nofio eisoes yn cael eu gwrthod os na allant gynhyrchu'r tocyn iechyd gan ddangos eu bod wedi cael eu brechu yn erbyn COVID-19 neu eu bod wedi cael prawf negyddol yn ddiweddar.

Cymeradwyodd y Senedd gyfraith newydd yr wythnos hon a fydd yn gwneud brechiadau yn orfodol i weithwyr iechyd ac yn ymestyn y gofyniad pasio iechyd i fariau, bwytai, sioeau masnach, trenau ac ysbytai.

Defnyddiwyd tua 3,000 o heddweision yn y brifddinas, gyda swyddogion gwrth-derfysg yn ymdrechu i gadw arddangoswyr ar lwybrau awdurdodedig.

Ceisiodd awdurdodau osgoi ailadrodd digwyddiadau yr wythnos diwethaf, pan dorrodd scuffles rhwng yr heddlu ac arddangoswyr allan ar y Champs-Elysees. Darllen mwy.

Roedd protestwyr allan hefyd mewn dinasoedd eraill fel Marseille, Lyon, Montpelier, Nantes a Toulouse, yn gweiddi "Rhyddid!" a "Na i'r tocyn iechyd!".

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd