Cysylltu â ni

Frontpage

Gostyngodd gwariant ar iechyd yn Ewrop yn 2010 am y tro cyntaf ers degawdau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

iechydSyrthiodd gwariant ar iechyd y pen ac fel canran o CMC ar draws yr Undeb Ewropeaidd yn 2010. Dyma un o'r canfyddiadau niferus yn y "Health at a Glance: Europe 2012", adroddiad ar y cyd newydd gan yr OECD a'r Comisiwn Ewropeaidd. O gyfradd twf cyfartalog blynyddol o 4.6% rhwng 2000 a 2009, gostyngodd gwariant iechyd y pen i -0.6% yn 2010. Dyma'r tro cyntaf i wariant ar iechyd ostwng yn Ewrop er 1975.

Yn Iwerddon, gostyngodd gwariant ar iechyd 7.9% yn 2010, o'i gymharu â chyfradd twf blynyddol o 6.5% ar gyfartaledd rhwng 2000 a 2009. Yn Estonia, gostyngodd gwariant iechyd y pen 7.3% yn 2010, yn dilyn twf o dros 7% y flwyddyn o 2000 hyd 2009, gyda gostyngiadau mewn gwariant cyhoeddus a phreifat. Yng Ngwlad Groeg, mae amcangyfrifon yn awgrymu bod gwariant ar iechyd y pen wedi gostwng 6.7% yn 2010, gan wyrdroi twf blynyddol o 5.7% rhwng 2000 a 2009.

Er nad yw'r adroddiad yn dangos unrhyw ganlyniad iechyd sy'n gwaethygu oherwydd yr argyfwng, mae hefyd yn tanlinellu bod angen gwariant iechyd effeithlon i sicrhau nod sylfaenol systemau iechyd yng ngwledydd yr UE.

hysbyseb

Dim ond 3% o gyfanswm y gwariant ar iechyd yw gwariant ar atal afiechydon

Mae llywodraethau, dan bwysau i amddiffyn cyllid ar gyfer gofal acíwt, yn torri gwariant arall fel iechyd y cyhoedd a rhaglenni atal. Yn 2010, roedd y gwariant 3.2% yn llai na'r flwyddyn flaenorol. Mae hyn yn golygu mai dim ond 3% o gyllideb iechyd sy'n crebachu a ddyrannwyd ar gyfartaledd i wledydd yr UE i raglenni atal ac iechyd y cyhoedd mewn meysydd fel imiwneiddio, ysmygu, yfed alcohol, maeth a gweithgaredd corfforol. Mae'r adroddiad yn pwysleisio y gall gwariant ar atal nawr fod yn llawer mwy cost-effeithiol na thrin afiechydon yn y dyfodol.

Mae mwy na hanner yr oedolion yn yr Undeb Ewropeaidd bellach dros eu pwysau, ac mae 17% yn ordew. Mae cyfraddau gordewdra wedi dyblu er 1990 mewn llawer o wledydd Ewropeaidd, ac erbyn hyn maent yn amrywio o 8% yn Rwmania a'r Swistir i dros 25% yn Hwngari a'r Deyrnas Unedig. Gordewdra ac ysmygu yw'r prif ffactorau risg ar gyfer clefyd y galon a strôc a oedd yn cyfrif am dros draean (36%) o'r holl farwolaethau ledled gwledydd yr UE yn 2010.

hysbyseb

Mae Cipolwg ar yr OECD a Chipolwg Iechyd: Ewrop 2012 y Comisiwn Ewropeaidd yn cyflwyno dangosyddion allweddol o statws iechyd, penderfynyddion iechyd, adnoddau a gweithgareddau gofal iechyd, ansawdd gofal, gwariant iechyd ac ariannu mewn 35 o wledydd Ewropeaidd, gan gynnwys 27 aelod-wladwriaeth yr UE, 5 gwledydd sy'n ymgeisio a 3 gwlad EFTA.

Mae canfyddiadau eraill yr adroddiad yn cynnwys:

Roedd gwariant ar iechyd fel cyfran o CMC ar ei uchaf yn yr Iseldiroedd (12%) yn 2010, ac yna Ffrainc a'r Almaen (11.6%). Y gyfran o CMC a ddyrannwyd i iechyd oedd 9.0% ar gyfartaledd ar draws gwledydd yr UE, i lawr o 9.2% yn 2009.

Meddygon: Mae nifer y meddygon y pen wedi cynyddu ym mron pob aelod-wladwriaeth o'r UE dros y degawd diwethaf o gyfartaledd o 2.9 fesul 1 000 o'r boblogaeth yn 2000 i 3.4 yn 2010. Roedd y twf yn arbennig o gyflym yng Ngwlad Groeg a'r Deyrnas Unedig. Serch hynny, mae prinder gweithlu iechyd yn y dyfodol yn parhau i fod yn bryder difrifol mewn llawer o wledydd Ewropeaidd.

Cydbwysedd cyffredinol / Arbenigol: Erbyn hyn mae llawer mwy o arbenigwyr na meddygon teulu ym mron pob gwlad oherwydd diffyg diddordeb mewn practis traddodiadol “meddygaeth teulu” a bwlch cydnabyddiaeth cynyddol. Mae'r twf neu'r gostyngiad araf mewn cyffredinolwyr yn codi pryderon ynghylch mynediad at ofal sylfaenol i rai grwpiau poblogaeth.

Anna van Densky

 

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd