Cysylltu â ni

EU

Barn: bersonoli meddygaeth ac economi sy'n cael ei gyrru ddata Ewropeaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

DNA-20120912193827783168-620x349Gan Mario Romao, rheolwr polisi iechyd digidol, Intel; Sarnunas Narbutas, llywydd Cynghrair Cleifion Canser Lithwania, Richard Torbett, prif economegydd, EFPIA; Ernst Hafen, Sefydliad Bioleg Systemau Moleciwlaidd (IMSB) ETH, Zürich

Nid oes unrhyw un yn hoffi mynd yn sâl. Ond pan fyddwn yn mynd yn sâl, mae'n hanfodol bod ein meddygon yn gallu cyrchu'r wybodaeth a'r technegau diagnostig gorau sydd ar gael. Diolch byth, gall technolegau sy'n dod i'r amlwg, fel offer dadansoddeg ar gyfer 'Data Mawr' helpu gweithwyr proffesiynol gofal iechyd i wella diagnosis ac ail-lunio'r ffordd y mae meddygaeth yn cael ei hymarfer.

Gan ddefnyddio'r data hyn i ddeall achos afiechyd yn gyntaf, gall y proffesiwn meddygol ddatblygu cyffuriau a therapïau newydd i ddod o hyd i iachâd neu driniaethau yn ogystal ag ymyriadau iechyd eraill sy'n targedu'r unigolyn. Mae'r dull personol, unigol yn gofyn am dechnolegau a phrosesau datblygedig i gasglu, rheoli a dadansoddi'r wybodaeth ac, yn bwysicach fyth, ei chyd-destunoli, ei hintegreiddio, ei dehongli a darparu cefnogaeth penderfyniad cyflym a manwl gywir mewn cyd-destun clinigol ac iechyd cyhoeddus.

hysbyseb

Byddai sicrhau 'Strategaeth Ddata ar gyfer Meddygaeth wedi'i Bersonoli' yn iawn yn Ewrop yn esgor ar sawl budd. Nid yn unig y byddai'n cyflymu datblygiad triniaethau mwy effeithiol ac o bosibl yn helpu gyda rheoli adnoddau gofal iechyd, byddai hefyd yn gweithredu fel sylfaen ar gyfer buddsoddiad y sector preifat a swyddi UE mewn Ymchwil a Datblygu. Mae datblygiadau byd-eang mewn dulliau o ymdrin â Data Mawr mewn gofal iechyd yn bwysig iawn i ddyfodol sawl diwydiant.

Bydd y gallu i roi genom cyfan mewn trefn yn gost-effeithiol a'r gwerth y byddai hyn yn ei roi i ofal claf yn dod â data genomig i arfer yn fuan. Bydd y wybodaeth hon, sy'n dod yn rhatach trwy'r amser, hefyd yn cael ei hintegreiddio i gofnodion iechyd electronig. Gyda hyn mewn golwg, mae sawl gwlad eisoes wedi cychwyn ar raglenni dilyniannu genom a noddir gan y llywodraeth.

Mae yna faterion, wrth gwrs, yn ymwneud â Data Mawr - nid yn unig ei gasglu, ei storio, ei ledaenu a'i safonau y mae angen eu cymhwyso. Mae yna gwestiynau moesegol enfawr hefyd ynghylch ei ddefnydd a'i berchnogaeth.

hysbyseb

Yn amlwg mae angen mesurau diogelwch i sicrhau bod y data yn aros yn anhysbys, na ellir ei rannu heb ganiatâd penodol y claf, na ellir ei werthu, er enghraifft i gwmnïau yswiriant heb y caniatâd hwnnw, y mae'n rhaid i'r claf fod â pherchnogaeth arno - a mynediad cyflawn i - ei ddata, ac y dylid cynnwys hyn i gyd mewn deddfau sy'n seiliedig ar foeseg.

Un awgrym sy'n ennill cefnogaeth yw'r defnydd o gwmnïau cydweithredol data lle mae pob claf a rhoddwr data yn rheoli pryd, ble a sut y gellir defnyddio ei ddata. Dylai hyn oresgyn y ffaith y gallai cleifion fod yn amharod i drosglwyddo gwybodaeth bersonol sensitif a allai fod yn hanfodol ar gyfer ymchwil.

O ystyried yr uchod, ac oherwydd bod meddygaeth wedi'i phersonoli yn gofyn, yn y rhan fwyaf o achosion, am ddata wedi'i bersonoli, mae'n bwysig llywio tirwedd reoleiddio gymhleth diogelu data ac, mewn sawl achos, egluro ffiniau'r hyn sy'n bosibl ac nad yw'n bosibl.

Dylai egwyddor sylfaenol fod yn 'rhyddhau'r data ond heb wneud unrhyw niwed'. Byddai hyn yn caniatáu cyflawni'r canlyniadau gorau a chyflymaf posibl. Mae angen i wyddonwyr allu gweithio gyda setiau data mawr, a'u profi, nad ydynt ar gael ar hyn o bryd. Wrth gwrs, yna mae cwestiynau ynglŷn â'r ffordd orau o gysylltu'r canlyniadau hyn â gwybodaeth glinigol ystyrlon a gweithredadwy, a sut i greu ymatebion wedi'u teilwra iddynt. Mae'r ffactorau hyn yn cynrychioli heriau pellach.

Mae angen mynd i'r afael â'r materion uchod yn gyflym, oherwydd mae'n amlwg na ellir dyfeisio Data Mawr ac yn sicr ni fydd yn diflannu. Fodd bynnag, trwy sicrhau'r fframweithiau rheoleiddio cywir sy'n cwmpasu'r materion diogelu data hyn, gallai ymchwilwyr o bosibl gael mynediad at filiynau o farcwyr genetig. Yn ei dro, byddai hyn yn cyflymu gwyddoniaeth tuag at danddatgan afiechydon mewn cleifion penodol yn well. Yn aml, bydd y data hwn yn cael ei drosoli'n uniongyrchol mewn gofal cleifion i lywio'r dewis o raglenni therapi, atal a sgrinio, gan gynyddu effeithlonrwydd gofal iechyd cyffredinol a chanlyniadau cleifion.

Cred Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) y dylai'r UE, erbyn 2020, geisio sicrhau buddion eang i ddinasyddion a chleifion o ofal iechyd wedi'i bersonoli trwy ddiffinio, yn 2015, a gweithredu Strategaeth Data ar gyfer Meddygaeth wedi'i Bersonoli yn dilyn hynny.

Un awgrym yw lansio menter ddata'r UE sy'n ystyried golwg 360 gradd ar alluogwyr polisi. Byddai hyn yn sicrhau dadansoddiad cynhwysfawr o'r holl ffactorau pendant cydberthynol ar gyfer datblygu a mabwysiadu Data Mawr mewn perthynas â meddygaeth wedi'i phersonoli yn Ewrop. Trwy Aelod-wladwriaethau a chydweithrediad aml-randdeiliad byddai hyn yn sbarduno gweithgareddau polisi, rheoleiddio, ymchwil ac arloesi i sefydlu eco-system ddata ledled Ewrop yn y maes hwn.

O ran Data Mawr mae'r dyfodol eisoes yma. Mae angen ymdeimlad o frys ar yr UE er mwyn dod â manteision y data hyn i erchwyn y gwely er budd ei 500 miliwn o ddinasyddion. Yr her yw integreiddio'r data newydd i systemau cymorth clinigol datblygedig sy'n gysylltiedig â chofnodion iechyd electronig â'r hyfforddiant clinigol sy'n ofynnol a dod â'r wyddoniaeth hon i weithrediadau clinigol dyddiol.

Mae angen ymchwil i dechnegau ystadegol a dadansoddol newydd ar frys. A hyd yn oed gyda'r technegau presennol mae hyfforddiant yn fater mawr. Yn ystod y degawd diwethaf, mae dilyniant y genhedlaeth nesaf ochr yn ochr â thechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) wedi newid y ffordd y mae biolegwyr a genetegwyr yn 'gwneud' gwyddoniaeth. Mae'r data a gynhyrchir gyda'r peiriannau hyn yn gofyn am ddadansoddi sgiliau cyfrifiadol soffistigedig. Yn bwysig, er bod biowybodeg bellach yn ddisgyblaeth ddatblygedig, mae angen set newydd o sgiliau nawr i lywio'r llu o ddata a gynhyrchir.

Rydym yn siarad yma am 'wyddonwyr Data Mawr', sy'n defnyddio cloddio data, ystadegau, a gwybodaeth parth (gwybodaeth fiofeddygol yn yr achos hwn), i ddehongli data a chael atebion o setiau data mawr. Ni ellir delio â'r symiau enfawr o ddata (cyfaint), pa mor gyflym y mae'n cael ei greu ac wrth ryddhau diweddariadau a chanfyddiadau newydd (cyflymder), ac amrywiaeth data o'r fath (amrywiaeth) heb isadeileddau a datrysiadau TGCh. Mae'r rhain yn cynnwys cyfrifiadura perfformiad uchel a 'Cloud', ynghyd â dysgu peiriannau a dadansoddeg.

Yn ogystal, mae angen mwy o gydweithredu rhwng y diwydiannau TGCh a gwyddor bywyd i greu atebion y gall biolegwyr a gwyddonwyr eu defnyddio, yn hytrach na disgwyl iddynt addasu i'r datrysiad. Yn yr oes Data Fawr hon, bydd meddygaeth wedi'i phersonoli yn sicrhau ei fuddion trwy gynnwys cleifion yn fwy wrth wneud penderfyniadau am driniaeth a rheoli iechyd. Yn yr un modd, ni ellir disgwyl i weithwyr gofal iechyd proffesiynol addasu i ffyrdd newydd o fynd at gleifion ac ymdopi â thechnolegau newydd oni bai eu bod wedi'u hyfforddi'n addas.

Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) wedi datblygu ymgyrch barhaus o'r enw STEPs (Triniaeth Arbenigol i Gleifion Ewrop) ac mae'n gweithio'n galed i hyrwyddo deialog a dod o hyd i atebion, wrth alw am weithredu ar lefel yr UE. Bydd Data Mawr, ymhlith llawer o bynciau eraill, yn cael ei drafod yn ei cynhadledd flynyddol ar 9-10 Medi yn Llyfrgell Solvay ym Mrwsel. Bydd hyn yn dwyn ynghyd yr holl randdeiliaid, gan gynnwys ASEau newydd, ac mae wedi'i amseru i benodi penodiad y Comisiwn Ewropeaidd newydd. Mae swydd i'w gwneud, felly gadewch i ni ddechrau ei gwneud.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd