Cysylltu â ni

diet

bwyd newydd: Arloesedd neu berygl iechyd?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20141013PHT73820_originalBeth yn union yw bwyd newydd? Bydd cynnig newydd sy’n ceisio diffinio bwyd newydd a symleiddio’r broses awdurdodi yn cael ei drafod gan bwyllgor diogelwch bwyd yr EP heddiw. Cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd eisoes yn 2008 adolygu'r rheoliadau presennol, ond nid oedd gwleidyddion yn gallu cytuno arno oherwydd ei fod yn cynnwys bwyd o anifeiliaid wedi'u clonio, nad yw'n rhan o'r cynnig newydd.
Mae bwyd newydd yn cynnwys cynhyrchion fel y planhigyn stevia (melysydd), Tetragonia tetragonoides (math o sbigoglys), sudd Noni (sudd o ffrwyth egsotig) neu Salvia hispanica (hadau chia). Maent yn cael eu labelu'n fwyd newydd oherwydd hyd yn ddiweddar ni chawsant eu defnyddio fel bwyd yn yr UE. Er mwyn sicrhau nad ydyn nhw'n risg i'n hiechyd, mae'n rhaid iddyn nhw fynd trwy broses awdurdodi. Mae angen diweddaru deddfwriaeth gyfredol yr UE ar fwyd newydd wrth i gynhyrchion bwyd newydd gael eu cynhyrchu gan ddefnyddio dulliau newydd. Yr her yw amddiffyn eiddo deallusol a symleiddio'r broses gymeradwyo heb gyfaddawdu ar ddiogelwch defnyddwyr.

Dylai'r rheoliad hefyd fod yn berthnasol i nanomaterial a fwriadwyd ar gyfer defnyddio bwyd. Edrychwch ar y fideo ar y pwnc.

: gwybodaeth fwyn

hysbyseb

 

hysbyseb

diet

Mae ASEau yn galw am strategaeth fwyd yr UE i hyrwyddo dietau llawn planhigion

cyhoeddwyd

on

Galwodd dau bwyllgor pwerus yn Senedd Ewrop ar y Comisiwn Ewropeaidd i hyrwyddo dietau llawn planhigion iach fel rhan o strategaeth fwyd gynaliadwy'r UE. Mae Tosturi NGO yn Ffermio’r Byd yr UE yn croesawu’r alwad hon, gan fod angen mesurau uchelgeisiol er mwyn gwella ein systemau bwyd er budd pobl, anifeiliaid a’r blaned.

Mabwysiadodd Pwyllgor yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd a'r Pwyllgor Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig safbwynt ar y cyd ar bolisi bwyd y Comisiwn Ewropeaidd, y Strategaeth Farm to Fork ar gyfer 'system fwyd deg, iach ac ecogyfeillgar'.

Pwysleisiodd “newid ledled y boblogaeth mewn patrymau defnydd,” fel “mwy o ddefnydd o […] bwydydd ar sail planhigion”, pwysleisiodd y ddau Bwyllgor, gan dynnu sylw at yr angen i fynd i’r afael â “gor-dybio cig” a chynhyrchion afiach eraill ar gyfer y budd ein hiechyd, yr amgylchedd a lles anifeiliaid (Paragraff 20).

hysbyseb

Yn wir, mae 20 o gwmnïau cig a llaeth yn allyrru mwy o nwy tŷ gwydr na'r Almaen, Prydain neu Ffrainc, fel yr amlygwyd yn gynharach yr wythnos hon gan a adroddiad newydd gan Heinrich Böll Stiftung, Cyfeillion y Ddaear Ewrop a Bund für Umwelt und Naturschutz. Mae gwyddonwyr yn pwysleisio bod gweithredu ar frys i hyrwyddo dietau llawn planhigion yn hanfodol i sicrhau iechyd planedol a dynol. Bydd hyn hefyd yn helpu i leihau nifer aruthrol yr anifeiliaid a ddefnyddir mewn ffermio, oherwydd y system amaethyddol ddwys bresennol.

Mae'r adroddiad, y bydd y Senedd lawn yn pleidleisio arno yn ddiweddarach yn y flwyddyn, hefyd yn galw ar y Comisiwn i gyflwyno deddfwriaeth yn raddol ddileu'r defnydd o gewyll ar gyfer anifeiliaid a ffermir (Paragraff 5 a). Mae hyn yn adleisio galwad y llwyddiannus 'Diwedd Oes y Cawell' Menter Dinasyddion Ewropeaidd, sydd wedi casglu 1.4 miliwn o lofnodion wedi'u gwirio gan bobl yn holl aelod-wladwriaethau'r UE, yn ogystal â chynharach penderfyniad gan Senedd yr UE ar y mater ac a ymrwymiad gan y Comisiwn Ewropeaidd i droi'r alwad hon yn realiti.

Mae'r adroddiad hefyd yn pwysleisio'r angen am safonau uwch ar gyfer pysgod. Mae’n galw ar y Comisiwn a’r aelod-wladwriaethau i wella lles pysgod, yn benodol trwy gefnogi “dulliau gwell o ddal, glanio, cludo a lladd pysgod ac infertebratau morol” (Paragraff 10).

hysbyseb

Dywedodd Olga Kikou, Pennaeth Tosturi yn Ffermio’r Byd: “Rwy’n croesawu’n gryf yr alwad gan y ddau bwyllgor pwysig hyn am yr angen i drosglwyddo i ddeietau mwy cyfoethog o blanhigion, yn ogystal â gwella lles anifeiliaid. Mae lle, wrth gwrs, i wella gofynion yr ASEau, gan fod angen uchelgais uwch. Serch hynny, mae ASEau a'r Comisiwn Ewropeaidd eisoes yn chwilio am atebion i'r cyfeiriad cywir. Byddwn yn wyliadwrus wrth sicrhau bod y camau dilynol yn feiddgar ac yn amserol. Mae'r hadau ar gyfer dyfodol gwell yno eisoes - nawr mae'n fater o sicrhau eu bod yn dwyn ffrwyth. ”

Mae'r strategaeth Farm to Fork ar gyfer system fwyd deg, iach ac ecogyfeillgar yn biler canolog Bargen Werdd Ewrop, sy'n nodi sut i wneud Ewrop yn garbon-niwtral erbyn 2050. Mae'r strategaeth yn ceisio cyflymu'r newid i fwyd cynaliadwy. system a fyddai'n dod â buddion amgylcheddol, iechyd, cymdeithasol ac economaidd. Gan gydnabod bod gwell lles anifeiliaid yn gwella iechyd anifeiliaid ac ansawdd bwyd, mae'r Comisiwn yn ymrwymo yn y strategaeth i adolygu corff deddfwriaeth lles anifeiliaid yr UE gyda'r nod yn y pen draw o sicrhau lefel uwch o les anifeiliaid.

Am dros 50 o flynyddoedd, Tosturi yn Ffermio Byd wedi ymgyrchu dros les anifeiliaid fferm a bwyd a ffermio cynaliadwy. Gyda dros filiwn o gefnogwyr, mae gennym gynrychiolwyr mewn 11 gwlad Ewropeaidd, yr Unol Daleithiau, China a De Affrica.

Gellir dod o hyd i luniau a fideos o anifeiliaid a ffermir yma.

Parhau Darllen

coronafirws

Wrth i # COVID-19 yrru gweithredu ar ordewdra, a allai 'trethi soda' weithio ar gyfer bwyd?

cyhoeddwyd

on

Yn y ddau UK a france, mae nifer o seneddwyr yn pwyso am drethi newydd ar rai cynhyrchion bwyd, gan adeiladu ar yr enghraifft o drethi soda presennol sy'n codi ardollau am ddiodydd sydd â chynnwys siwgr uchel. Mae eiriolwyr y polisïau eisiau i lywodraethau drosoli eu dylanwad dros brisio a mynd i’r afael â gwasgodau ehangu Ewrop trwy eu waledi.

Yn wir, ledled yr UE, mae arbenigwyr maethol a swyddogion iechyd cyhoeddus yn chwilio am ffyrdd newydd o hyrwyddo arferion bwyta iachach, gan gynnwys cyflwyno cyfyngiadau hysbysebu bwyd sothach a chymorthdaliadau ffrwythau a llysiau. Mae'n ymddangos bod barn y cyhoedd o blaid dull ymyrraeth: 71% o Brydeinwyr cymorth mae sybsideiddio bwydydd iach a bron i hanner (45%) o blaid trethu rhai afiach. Tueddiadau tebyg wedi cael eu harsylwi ledled Ewrop.

Er bod y syniadau hyn yn ymddangos ar yr wyneb i wneud synnwyr rhesymegol syml, maent yn dod â set o gwestiynau llawer mwy dyrys gyda nhw. Sut y bydd llywodraethau Ewropeaidd mewn gwirionedd yn penderfynu pa fwydydd sy'n iach a pha rai sy'n afiach? Pa gynhyrchion y byddant yn eu trethu, a pha rai y byddant yn eu sybsideiddio?

Mynd i'r afael â gordewdra yn uniongyrchol

Nid yw'n syndod bod llywodraeth Prydain bellach yn cynyddu cynlluniau i fynd i'r afael â'r epidemig gordewdra. Yn 2015, 57% roedd poblogrwydd y DU dros bwysau, gyda Sefydliad Iechyd y Byd rhagfynegi bydd y ganran honno'n cyrraedd 69% erbyn 2030; un yn 10 Mae plant Prydain yn ordew cyn iddynt ddechrau ar eu haddysg hyd yn oed. Mae'r pandemig coronafirws wedi tanlinellu ymhellach beryglon bwyta'n afiach. 8% mae dioddefwyr COVID Prydain yn ordew yn ordew, er mai dim ond 2.9% o'r boblogaeth sy'n cwympo i'r dosbarthiad pwysau hwn.

Mae gan y Prif Weinidog ei hun brofiad personol gyda pheryglon y comorbidrwydd penodol hwn. Roedd Boris Johnson cyfaddefwyd i ofal dwys gyda symptomau coronafirws yn gynharach eleni, a thra ei fod ef yn parhau yn ordew yn glinigol, mae ei agweddau tuag at fynd i'r afael â'r broblem wedi newid yn amlwg. Yn ogystal â shedding 14 pwys, Mae Johnson wedi perfformio tro ar ei farn ar ddeddfwriaeth bwyd, wedi hynny trosleisio ardollau ar gynhyrchion afiach “trethi llechwraidd pechod” a oedd yn arwydd o “gwladwriaeth nani ymlusgol".

Mae Johnson bellach yn cefnogi rheoleiddio tynnach ar farchnata bwyd sothach a chyfrif calorïau cliriach ar eitemau bwydlen bwytai, tra bod ymgyrchwyr ei annog ystyried sybsideiddio opsiynau iachach. Canfu adroddiad gan y banc meddwl di-elw Demos na all bron i 20 miliwn o bobl yn y DU fforddio bwyta cynnyrch iachach, er ymchwil ddiweddar yn nodi y byddai sybsideiddio bwydydd iachach yn fwy effeithiol wrth ymladd gordewdra na threthu rhai afiach.

Mae'n ymddangos bod Ffrainc yn dilyn trywydd gweithredu tebyg. A. adroddiad seneddol cafodd ei ryddhau ddiwedd mis Mai gymeradwyaeth drawsbleidiol a gallai gael ei ymgorffori yng nghyfraith Ffrainc yn y dyfodol agos. Ochr yn ochr â dadansoddiad manwl o ddeietau dirywiol Ffrainc, mae'r adroddiad yn cynnwys 20 cynnig pendant ar gyfer datrys yr argyfwng. Mae un o'r cynigion hynny'n cynnwys trethu cynhyrchion bwyd afiach, y mae awduron yr astudiaeth yn nodi y dylid eu diffinio yn unol â system labelu blaen pecyn Sgôr Nutri-Score Ffrainc (FOP) - un o'r ymgeiswyr sy'n cael eu hystyried ar hyn o bryd gan y Comisiwn Ewropeaidd i'w defnyddio ledled Ewrop. Undeb.

Brwydr labeli FOP

Er bod y strategaeth Farm 2 Fork (F2F) a ddadorchuddiwyd yn ddiweddar yn nodi proses ar gyfer mabwysiadu system FOP unffurf ar draws yr UE gyfan, mae'r Comisiwn hyd yma wedi ymatal rhag cymeradwyo unrhyw un ymgeisydd. Gallai'r ddadl dros labeli gael effaith syfrdanol ar sut mae aelod-wladwriaethau unigol yn ateb y cwestiynau allweddol hyn, yn anad dim oherwydd ei bod yn dod â chymhlethdodau diffinio'r hyn sy'n gyfystyr â diet cytbwys i ffocws craff.

Mae'r system FOP Scri Nutri-Score yn gweithredu ar raddfa llithro â chod lliw, gyda bwydydd y canfyddir bod y gwerth maethol uchaf wedi'u graddio "A" ac yn wyrdd tywyll cysgodol, tra bod y rhai sydd â'r cynnwys tlotaf yn cael ardystiad "E" ac wedi'u marcio'n goch. Mae cefnogwyr yn dadlau bod Nutri-Score yn gyflym ac yn dangos data maethol i gwsmeriaid ac yn eu helpu i wneud penderfyniadau gwybodus. Mae'r system eisoes wedi'i mabwysiadu ar sail wirfoddol gan wledydd gan gynnwys Gwlad Belg, Lwcsembwrg, ac wrth gwrs Ffrainc.

Fodd bynnag, mae gan y system nifer o dynnu sylw. Y mwyaf lleisiol ymhlith y rhain yw'r Eidal, sy'n dadlau bod llawer o gynhyrchion bwyd llofnod y wlad (gan gynnwys ei olewau olewydd enwog a'i chigoedd wedi'u halltu) yn cael eu cosbi gan Nutri-Score, er bod diet traddodiadol Môr y Canoldir yn cael ei ganmol fel un o'r rhai iachaf yn y byd.

Fel dewis arall, mae'r Eidal wedi cynnig ei label Nutrinform FOP ei hun, nad yw'n categoreiddio bwydydd fel 'da' neu 'ddrwg' ond yn hytrach yn cyflwyno gwybodaeth faethol ar ffurf ffeithlun batri gwefru. Roedd Nutrinform cymeradwyo gan y Comisiwn Ewropeaidd (EC) at ddefnydd masnachol y mis hwn yn unig, tra bod gweinidogion amaeth o wledydd eraill de'r UE, gan gynnwys Romania a Gwlad Groeg, wedi siarad o blaid safle'r Eidal.

Mae'n ymddangos bod Ffrainc ei hun wedi sylwi ar ôl-effeithiau posib Nutri-Score o ran cynhyrchion coginio pwysicaf y wlad - ac yn enwedig ei chawsiau. Yn ôl cyfaddefiad llywodraeth Ffrainc ei hun, mae algorithm Nutri-Score ar gyfer cyfrif graddau wedi bod “addasu”O ran cynhyrchion fel caws a menyn, rhag i'r system danseilio apêl cynhyrchion llaeth o Ffrainc.

Nid yw’r driniaeth arbennig honno wedi bodloni pob un o feirniaid Ffrengig Nutri-Score, fodd bynnag, gyda ffigurau fel seneddwr Ffrainc, Jean Bizet, yn rhybuddio am botensial “effeithiau negyddol”Ar y sector llaeth. Mae effeithiolrwydd y byd go iawn Nutri-Score wrth ddylanwadu ar benderfyniadau defnyddwyr hefyd wedi cael ei gwestiynu, gydag ymchwilwyr dod o hyd i dim ond gwella “ansawdd maethol” y bwydydd y mae defnyddwyr yn eu prynu yn y pen draw 2.5% oedd label FOP.

Mae natur wresog y ddadl hon yn helpu i egluro pam mae'r Comisiwn brwydro i safoni Labelu FOP ar draws silffoedd Ewropeaidd. Mae hefyd yn adlewyrchu'r lefelau dwfn o anghytuno ynghylch yr hyn sy'n ddeiet iach, cytbwys, rhwng ac o fewn aelod-wladwriaethau unigol yr UE. Cyn y gall deddfwyr neu reoleiddwyr yn Llundain, Paris, neu brifddinasoedd Ewropeaidd eraill wneud penderfyniadau polisi pendant ar drethu neu sybsideiddio bwydydd penodol, bydd angen iddynt ddod o hyd i atebion boddhaol i'r cwestiynau a fydd yn ddieithriad yn amgylchynu'r meini prawf a ddewiswyd ganddynt.

Parhau Darllen

diet

#FishMicronutrients yn 'llithro trwy ddwylo' pobl â diffyg maeth

cyhoeddwyd

on

Mae miliynau o bobl yn dioddef o ddiffyg maeth er bod rhai o’r rhywogaethau pysgod mwyaf maethlon yn y byd yn cael eu dal ger eu cartrefi, yn ôl ymchwil newydd a gyhoeddwyd yn Natur.

Mae plant mewn llawer o ardaloedd arfordirol trofannol yn arbennig o agored i niwed a gallent weld gwelliannau iechyd sylweddol pe bai dim ond cyfran fach o'r pysgod a ddaliwyd gerllaw yn cael eu dargyfeirio i'w diet.

Yn ogystal ag asidau brasterog omega-3, mae pysgod hefyd yn ffynhonnell microfaethynnau pwysig, er enghraifft haearn, sinc a chalsiwm. Ac eto, mae mwy na 2 biliwn o bobl ledled y byd yn dioddef o ddiffygion microfaethynnau, sy'n gysylltiedig â marwolaethau mamau, twf crebachlyd, a chyn-eclampsia. I rai cenhedloedd yn Affrica, amcangyfrifir bod diffygion o'r fath yn lleihau CMC hyd at 11%.

Mae'r ymchwil newydd hon yn awgrymu bod digon o faetholion eisoes yn cael eu pysgota allan o'r cefnforoedd i leihau diffyg maeth yn sylweddol ac, ar adeg pan ofynnir i'r byd feddwl yn fwy gofalus am ble a sut rydym yn cynhyrchu ein bwyd, efallai nad pysgota mwy yw'r ateb.

Dywedodd yr awdur arweiniol yr Athro Christina Hicks o Ganolfan Amgylchedd Prifysgol Caerhirfryn: “Mae bron i hanner y boblogaeth fyd-eang yn byw o fewn 100km i’r arfordir. Mae gan hanner y gwledydd hynny risgiau diffyg cymedrol i ddifrifol; eto, mae ein hymchwil yn dangos bod y maetholion sy'n cael eu pysgota allan o'u dyfroedd ar hyn o bryd yn fwy na'r gofynion dietegol ar gyfer pob plentyn dan bump oed yn eu band arfordirol. Pe bai'r dalfeydd hyn yn fwy hygyrch yn lleol gallent gael effaith enfawr ar ddiogelwch bwyd byd-eang a brwydro yn erbyn afiechyd sy'n gysylltiedig â diffyg maeth mewn miliynau o bobl. "

Casglodd tîm ymchwil dan arweiniad Prifysgol Caerhirfryn ddata ar grynodiad saith maetholion mewn mwy na rhywogaeth 350 o bysgod morol a datblygu model ystadegol ar gyfer darogan faint o faeth y mae unrhyw rywogaeth benodol o bysgod yn ei gynnwys, yn seiliedig ar eu diet, tymheredd dŵr y môr a gwariant ynni.

Roedd y modelu rhagfynegol hwn, dan arweiniad Aaron MacNeil o Brifysgol Dalhousie, wedi caniatáu i ymchwilwyr ragfynegi'n gywir gyfansoddiad maetholion tebygol miloedd o rywogaethau pysgod na chawsant eu dadansoddi'n faethol erioed o'r blaen.

Gan ddefnyddio data glanio pysgod cyfredol, fe wnaethant ddefnyddio'r model hwn i feintioli dosbarthiad byd-eang y maetholion sydd ar gael o'r pysgodfeydd morol presennol. Yna cymharwyd y wybodaeth hon â nifer yr achosion o ddiffygion maetholion ledled y byd.

Dangosodd eu canlyniadau fod maetholion pwysig ar gael yn rhwydd yn y pysgod oedd eisoes yn cael eu dal ond nid oeddent yn cyrraedd llawer o boblogaethau lleol, a oedd yn aml mewn angen mwyaf.

Er enghraifft, roedd faint o bysgod sy'n cael eu dal oddi ar arfordir Gorllewin Affrica ar hyn o bryd - lle mae pobl yn dioddef o lefelau uchel o ddiffygion sinc, haearn a fitamin A - yn ddigonol i ddiwallu anghenion maethol y bobl sy'n byw o fewn 100km i'r môr.

Dim ond rhai o'r rhanbarthau arfordirol eraill oedd rhannau o Asia, y Môr Tawel a'r Caribî, gan ddangos patrwm tebyg o ddiffyg maeth uchel er gwaethaf digon o faetholion pysgod yn y dalfa leol.

Dywed ymchwilwyr fod darlun cymhleth o bysgota rhyngwladol ac anghyfreithlon, masnach mewn bwyd môr - ynghyd ag arferion a normau diwylliannol - yn sefyll rhwng pobl â diffyg maeth a'r maetholion pysgod mwy na digonol sy'n cael eu dal ar stepen eu drws.

Dywedodd Dr Andrew Thorne-Lyman, maethegydd a chyd-awdur o Ysgol Iechyd y Cyhoedd Johns Hopkins Bloomberg: “Mae llawer yn meddwl am bysgod fel protein ond mae ein canfyddiadau yn awgrymu ei fod mewn gwirionedd yn ffynhonnell bwysig i lawer o fitaminau, mwynau ac asidau brasterog. yr ydym yn aml yn ei weld ar goll yn neiet poblogaethau tlawd ledled y byd. Mae'n bryd i lunwyr polisi diogelwch bwyd gydnabod y bwyd sy'n llawn maetholion sy'n nofio o dan eu trwynau ac yn meddwl am yr hyn y gellir ei wneud i gynyddu mynediad y pysgod hynny i bysgod. ”

Dywedodd Dr Philippa Cohen o WorldFish: “Mae ein hymchwil yn dangos yn glir bod angen edrych yn ofalus ar y ffordd y mae pysgod yn cael eu dosbarthu. Ar hyn o bryd mae llawer o bysgodfeydd y Byd yn cael eu rheoli i gael y mwyaf o refeniw, yn aml trwy gyfeirio eu hymdrechion tuag at ddal y rhywogaethau sydd â'r pris uchaf a rhawio glaniadau pysgod tuag at geg y cyfoethog mewn dinasoedd neu fwydo anifeiliaid anwes a da byw mewn gwledydd cyfoethocach. Mae'n llithro trwy ddwylo pysgotwyr ar raddfa fach a phobl â diffyg maeth. Mae angen i ni ddod o hyd i ffordd i roi maeth dynol wrth wraidd polisïau pysgodfeydd. ”

Mae'r astudiaeth yn tynnu sylw at yr angen am bolisïau pysgod sy'n canolbwyntio ar wella maeth yn hytrach na chynyddu cyfeintiau bwyd a gynhyrchir neu'r refeniw a gynhyrchir o allforion pysgod.

Dywedodd yr Athro Cyswllt Aaron MacNeil, o Sefydliad Ocean Frontier ym Mhrifysgol Dalhousie: “Wrth i’r galw am adnoddau cefnfor gynyddu hyd at derfyn yr hyn y gellir ei gynaeafu’n gynaliadwy, mae prosiectau fel hyn yn dangos bod cyfleoedd i bysgota’n strategol i fynd i’r afael â heriau sylfaenol. i iechyd a lles pobl.

“Mae’r ymchwil fyd-eang hon yn dangos sut y gellir defnyddio gwyddoniaeth forol ryngddisgyblaethol i fynd i’r afael yn uniongyrchol â bygythiadau i iechyd pobl ar raddfeydd lleol. Mae'r gallu i bobl leol ddatrys problemau lleol gan ddefnyddio adnoddau lleol yn enfawr, ac ni allem fod wedi ei wneud heb i dîm mor amrywiol o ymchwilwyr weithio gyda'n gilydd. "

Cyhoeddir y papur 'Harneisio pysgodfeydd byd-eang i fynd i'r afael â diffygion microfaethynnau' yn natur (3rd Hydref 2019) ar gael yma

Mwy o wybodaeth.

Ariannwyd yr ymchwil gan Gyngor Ymchwil Ewrop (ERC), Cyngor Ymchwil Awstralia (ARC), Cymrodoriaeth Ymchwil Prifysgol y Gymdeithas Frenhinol (URF), Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Naturiol a Pheirianneg Canada (NSERC), Canolfan Amaethyddol Ryngwladol Awstralia Ymchwil (ACIAR) ac Asiantaeth yr Unol Daleithiau dros Ddatblygu Rhyngwladol (USAID). Ymgymerwyd â'r gwaith fel rhan o Raglen Ymchwil CGIAR (CRP) ar Systemau Bwyd-Amaeth Pysgod (PYSGOD) dan arweiniad WorldFish, gyda chefnogaeth cyfranwyr i Gronfa Ymddiriedolaeth CGIAR.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd