Cysylltu â ni

Economi

Anfon at ei gilydd: Dull aml-randdeiliaid yn allweddol i Ewrop iachach

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

PM-ddelweddbarn gan Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Ymgyfeiriol (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan

Mae'r cysyniad o feddyginiaeth wedi'i bersonoli wedi cael ei ddeall yn gadarn gan lawer o randdeiliaid, gan gynnwys Senedd Ewrop a'r Comisiwn eto, er gwaethaf nerth anhygoel mewn technoleg a gwybodaeth ynghyd â dyfodiad 'data mawr', mae nifer y bobl sy'n manteisio ar y ffordd chwyldroadol hon o drin cleifion wedi bod yn gymharol araf.

Mae sawl rheswm am hyn ac un o'r prif rai yw amharodrwydd ymddangosiadol i gydweithio, nid yn unig rhwng disgyblaethau gofal iechyd a gwahanol chwaraewyr yn y diwydiant fferyllol, ond hefyd rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

I fod yn deg, yn yr achos cyntaf, mae ymchwilwyr, diwydiant a hyd yn oed grwpiau o gleifion wedi tueddu i weithio ar eu pennau eu hunain yn y gorffennol, am resymau cystadleuaeth yn bennaf, ac yn yr achos olaf, yn sicr mae angen anogaeth a hwyluso gwell gan wneuthurwyr polisi Ewrop a deddfwyr i fynd i'r afael â materion darnio ac, er enghraifft, dyblygu di-angen, sy'n cymryd amser ac yn ddrud mewn ymchwil.

Os yw dinasyddion 500 miliwn yr UE ar draws aelod-wladwriaethau 28 i elwa ar ddull mwy personol, wedi'i bersonoli tuag at ofal iechyd a fydd yn darparu triniaeth well, gyflymach a mwy cost-effeithiol, yna mae'n rhaid newid y 'meddylfryd seilo' yn gyflym ac yn gyflym.

Mae meddyginiaeth wedi'i phersonoli, neu PM, yn addo llawer os gwneir y newidiadau gofynnol ond, yn ôl yr Athro Louis Denis, cyfarwyddwr y Ganolfan Oncoleg Antwerp: “Er nad oes Te Party yn Ewrop yn sicr, rydym yn sicr yn teimlo bod angen newid. Rhaid i'n system o bolisïau iechyd newid, ond nid yw nifer o randdeiliaid yn teimlo fel newid. ”

hysbyseb

Cafodd yr Athro Denis ei gefnogi gan gyfarwyddwr Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil a Thriniaeth Canser (EORTC), Denis Lacombe, a ddywedodd: “Dylai'r holl randdeiliaid adael eu parth cysur. Rydym yn anelu at fathau newydd o ymchwil glinigol ar gyfer meddyginiaeth bersonol a phob un ohonom - mae angen i bob un ohonom - sef pharma, academia, talwyr, rheoleiddwyr - symud ymlaen at fath newydd o gydweithredu. "

Mae PM yn ddull arloesol, sy'n tyfu'n gyflym, o drin cleifion sy'n defnyddio cymaint o ymchwil, data a thechnoleg gyfredol â phosib i ddarparu gwell diagnosteg a dilyniant i ddinasyddion na model sy'n addas i bawb. . Yn ei hanfod, mae PM yn defnyddio gwybodaeth enetig i ganfod a fydd cyffur neu gyfundrefn benodol yn gweithio i berson penodol ac, yn hanfodol, yn helpu clinigwr i benderfynu pa driniaeth fydd fwyaf effeithiol yn gyflym.

Mae'r Athro Helmut Brand, cyd-gadeirydd y Gynghrair Ewropeaidd ar Feddygaeth Bersonol (EAPM), o'r farn: “Er gwaethaf llamu enfawr yn y blynyddoedd diwethaf, rydym yn dal i fod gryn bellter oddi wrth gyflawni nodau PM. Mae rhai o'r heriau sy'n wynebu cleifion a'r systemau iechyd a'r diwydiannau sy'n gofalu amdanynt yn cynnwys problemau gyda gwahanol safonau gofal iechyd mewn gwahanol wledydd, gwahanol strwythurau prisiau mewn llawer ohonynt, a phroblemau fforddiadwyedd o ran mynediad trawsffiniol i gleifion sy'n ceisio i gael y driniaeth gywir ar yr adeg iawn. ”

Felly, er nad oes amheuaeth am y dechnoleg newydd ryfeddol hon a'r wyddoniaeth arloesol, mae cynnydd parhaus yn gofyn i gleifion, clinigwyr, ymchwilwyr, academyddion, partneriaid yn y diwydiant, aelod-wladwriaethau, gwneuthurwyr polisi, deddfwyr a mwy ymgysylltu â deialog ystyrlon, i gydweithio a chydweithredu (yn aml drwy bartneriaethau cyhoeddus-preifat), i fynd i'r afael â materion rhyngweithredu, i hwyluso mynediad trawsffiniol i'r rhai sydd ei angen, i ddiwygio treialon clinigol tra'n eu hagor i is-grwpiau a llawer mwy.

Ni all unrhyw sefydliad, rhanddeiliad neu, yn wir, aelod-wladwriaeth gyflawni hyn ar ei ben ei hun, a dyna pam y mae gan yr UE rôl bwysig i'w chwarae wrth helpu i adeiladu, annog a hwyluso dull aml-ganolog i ateb yr her o ofal iechyd Ewropeaidd nawr ac yn awr. y dyfodol.

Gyda phob un o'r uchod mewn cof, bydd EAPM yn cynnal ei gynhadledd flynyddol ar 9-10 Medi ym Mrwsel i ddwyn ynghyd yr holl randdeiliaid, gan gynnwys ASEau newydd. Mae'r gynhadledd wedi'i hamseru'n benodol i rag-benodi'r Comisiwn Ewropeaidd newydd.

Bydd cydweithredu aml-randdeiliaid yn uchel ar yr agenda fel rhan o ymgyrch STEP barhaus EAPM (Triniaeth Arbenigol ar gyfer Cleifion Ewrop) a, thrwy'r ddyfais o gynnwys yr holl randdeiliaid mewn deialog flaengar, cydweithredol, nod EAPM yw gwireddu'r nod o wneud personoliaeth Mae meddygaeth yn rhan allweddol, effeithiol o agenda iechyd yr UE ar gyfer y blynyddoedd 20 nesaf a thu hwnt.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd