Cysylltu â ni

Senedd Ewrop

Mae’r Senedd yn cryfhau rheolau ar uniondeb, tryloywder ac atebolrwydd 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r Senedd wedi diwygio ei rheolau mewnol mewn ymateb i honiadau o lygredd, yn seiliedig ar gynllun diwygio 14 pwynt y Llywydd, Cyfarfod llawn, AFCO.

Y newidiadau i'r Senedd Rheolau Gweithdrefn Mabwysiadwyd y cyfarfod llawn heddiw gyda 505 o bleidleisiau o blaid, 93 yn erbyn, a 52 yn ymatal.

Mabwysiadodd ASEau waharddiad wedi'i atgyfnerthu ar holl weithgareddau ASE a fyddai'n gyfystyr â lobïo, y rhwymedigaeth i ASEau gyflwyno datganiadau mewnbwn ar syniadau neu awgrymiadau a dderbyniwyd gan actorion allanol i'w hatodi i bob adroddiad a barn, a chosbau llymach am dorri'r cod ymddygiad. . Mae newidiadau eraill a gyflwynwyd yn cynnwys:

  • rheolau ehangach ar gyhoeddi cyfarfodydd fel eu bod yn berthnasol i bob ASE (nid dim ond y rhai sydd â swyddi swyddogol) ac yn ymwneud â chyfarfodydd â chynrychiolwyr trydydd gwledydd;
  • rheolau cryfach ar 'ddrysau troi', cyflwyno gwaharddiad ar ASEau rhag ymgysylltu â chyn ASEau sydd wedi gadael y Senedd yn y chwe mis blaenorol - sy'n ategu'r gwaharddiad ar weithgareddau o'r fath ar gyfer cyn-ASEau am yr un cyfnod;
  • diffiniad ehangach o wrthdaro buddiannau, gwell rheolau ar ddatganiadau cyhoeddus perthnasol, a phwerau gwneud penderfyniadau i gyrff cymwys ynghylch a ddylai ASEau sydd â gwrthdaro buddiannau ddal swyddi penodol;
  • trothwyon is i ddatgan gweithgareddau am dâl;
  • datganiadau o asedau ar ddechrau a diwedd pob tymor yn y swydd;
  • rheolau cryfach ar dderbyn rhoddion a datgan costau teithio/cynhaliaeth a delir gan drydydd partïon, fel ASE yn ogystal â chynrychiolydd Senedd;
  • rôl gryfach i'r Pwyllgor Cynghori cymwys a'i ehangu i gynnwys wyth ASE (i fyny o bump); a
  • rheolau penodol i reoleiddio gweithgareddau gan grwpiau answyddogol o ASEau.

Digwyddodd y diwygiadau i Reolau Gweithdrefn y Senedd ochr yn ochr â'r camau a gymerwyd gan Swyddfa'r Senedd rhannau o’r cynllun 14 pwynt y gellid eu rhoi ar waith eisoes.

Y camau nesaf

Daw’r newidiadau hyn i rym ar 1 Tachwedd 2023, ac eithrio pan fydd newidiadau yn grymuso’r Biwro a’r Quaestors i fabwysiadu mesurau gweithredu, a fydd yn berthnasol ar unwaith. Bydd datganiadau o fuddiannau a gyflwynir cyn y newidiadau hyn yn parhau'n ddilys tan ddiwedd y flwyddyn.

Mwy o wybodaeth 

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd