Cysylltu â ni

Bangladesh

Mae Bangladesh yn ceisio 'lefelau uwch' o gydweithrediad yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

IMGMae Bangladesh eisiau codi cydweithrediad gyda’r UE a’i aelod-wladwriaethau i “lefelau uwch”, meddai gweinidog tramor newydd y wlad.
Yn siarad ar 31 Mawrth yn ystod ymweliad â Brwsel, Abul Hassan Mahmood Ali (llun) hefyd yn rhagweld bod Bangladesh “ar y trywydd iawn” i basio China fel allforiwr dillad mwyaf blaenllaw'r byd.
Roedd y gweinidog tramor ym Mrwsel i fynychu cynhadledd ryngwladol ar hil-laddiad, a drefnwyd gan Wlad Belg a thrafod blaenoriaethau polisi tramor Bangladesh.
Yr UE yw marchnad allforio fwyaf Bangladesh o bell ffordd ac mae diwydiant dillad Bangladesh werth tua $ 19 biliwn y flwyddyn, gyda 60% o ddillad yn mynd i Ewrop.
Ond nid yw’n credu bod cwymp adeilad Rana Plaza bron i flwyddyn yn ôl a laddodd fwy na 1,100 o bobl, gweithwyr dilledyn parod yn bennaf, wedi tanseilio hyder yn y sector.
“I'r gwrthwyneb,” meddai ar ddechrau ymweliad deuddydd. “Er y bu cwymp bach yn y gyfradd twf yn allforion y diwydiant dillad yn dal i dyfu ac rydym ar y trywydd iawn i ddod yn allforiwr dillad mwyaf y byd. Rwy’n hyderus y byddwn yn goddiweddyd China yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf. ”
Dywedodd papur ymchwil diweddar y bydd allforion Bangladesh i’r UE yn gostwng 0.18% y flwyddyn os yw India, Pacistan a Fietnam yn mwynhau budd dyletswydd o’r UE.
Mae India a Fietnam mewn trafodaethau i arwyddo cytundebau masnach rydd (FTAs) gyda’r UE, tra bod Pacistan wedi bod yn mwynhau buddion di-ddyletswydd ar gyfer 75 o gynhyrchion yn yr un farchnad ers mis Ionawr eleni. Ond tynnodd y gweinidog sylw bod rhagfynegiadau yn dangos bod diwydiant dilledyn parod Bangladesh yn disgwyl twf o 10-15% mewn allforion ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol sy'n dod i ben ym mis Mehefin, er gwaethaf mater diogelwch y ffatri a'r ansefydlogrwydd gwleidyddol diweddar.
Yn ystod wyth mis cyntaf y flwyddyn ariannol, cododd 16.68% "hwb morâl" i US $ 16.13bn o'i gymharu â US $ 13.83bn y llynedd. Mae hyn yn dangos "rydyn ni ar y llwybr cywir," meddai Ali, gan ychwanegu bod y wlad yn "barod i lamfrog" cystadleuwyr diwydiant yn y ras dillad.
Mae hefyd eisiau mynd â chysylltiadau â’r UE i “lefel uwch” ac mae wedi annog Brwsel i gefnogi sectorau sydd ar ddod ym Mangladesh fel adeiladu llongau a’r diwydiant fferyllol “o’r radd flaenaf”.
Daw ei sylwadau yn sgil etholiadau cenedlaethol yn gynharach eleni a dirprwyaeth ddiweddar Senedd Ewrop i Bangladesh, dan arweiniad ASE Gwyrddion y DU Jean Lambert a ddywedodd fod angen amgylchedd democrataidd a gwleidyddol sefydlog yn y wlad “i gadw i fyny’r llwyddiant parhaus yn economi a datblygiad cymdeithasol ”.
Canmolodd Lambert, a arweiniodd dîm trawsbleidiol pedwar aelod fel cadeirydd dirprwyaeth y senedd dros gysylltiadau â De Asia, gyflawniad economaidd-gymdeithasol “rhyfeddol” Bangladesh.
Dywedodd yr UE ei fod yn cwestiynu hygrededd yr etholiadau ar 5 Ionawr wrth i fwy na hanner y seddi ddychwelyd enillwyr yn ddiwrthwynebiad ar ôl i BNP y brif wrthblaid a'i gynghreiriaid ei boicotio.
Ond dywedodd Ali ei fod wedi mynegi boddhad yn yr etholiad ac yn credu bod y risg o ansefydlogrwydd gwleidyddol yn 2014 wedi lleihau yn ystod yr wythnosau diwethaf, wrth i lywodraeth Cynghrair Awami (AL) setlo i mewn i ail dymor yn y swydd. Dywedodd fod y llywodraeth yn parhau i fod yn barod i ddod o hyd i gyfaddawd gyda'r BNP.
“Dylwn nodi bod y BNP yn cymryd rhan yn yr etholiadau lleol cyfredol ym Mangladesh ac mae’r sefyllfa wleidyddol bellach yn setlo i lawr, er bod ffrwydradau achlysurol o drais nad ydynt yn anarferol mewn etholiadau lleol.”
Dywedodd y byddai’r llywodraeth newydd yn parhau i fabwysiadu safbwynt “rhagweithiol iawn” yn erbyn terfysgaeth a bygythiad radicaleiddio.
Ymddeolodd Mr Ali o wasanaeth gweithredol ym mis Ebrill 2001 ac, mewn gyrfa hir, gwasanaethodd fel llysgennad Bangladesh i Bhutan (1986-1990), yr Almaen (1992-1995), Nepal (1996) ac Uchel Gomisiynydd y DU (1996-2001 ). Fe'i penodwyd yn weinidog tramor ddiwedd y llynedd.
Mae’n cefnogi penderfyniad a fabwysiadwyd gan Senedd Ewrop ym mis Ionawr sy’n galw am wahardd pob plaid wleidyddol Bangladesh sydd â chysylltiadau â therfysgaeth, gan ddweud “mae angen i bob plaid wleidyddol ddadleoli eu hunain” rhag terfysgaeth.
Pwysleisiodd Ali hefyd ymrwymiad ei lywodraeth “i gynnal democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a llywodraethu da”.
Mae'n cefnogi galwadau gan yr UE i bob plaid wleidyddol gymryd rhan mewn deialog a dywedodd fod mater diogelwch ffatri a hawliau gweithwyr yn cael sylw cyn pen-blwydd cyntaf cwymp adeilad Rana Plaza. Mae mwy na 5,000 o ffatrïoedd dilledyn yn Bangladesh.
Mae'r UD a'r UE wedi cysylltu mynediad parhaus Bangladesh at ddewisiadau masnach â gwneud gwelliannau brys mewn hawliau llafur a diogelwch yn y gweithle.
Dywed yr UE, fodd bynnag, y bydd yn cadw mewnforio dillad o Bangladesh ar dariffau ffafriol er gwaethaf pryderon ynghylch diogelwch gweithwyr ar ôl i'r ffatri ddod i mewn ym mis Ebrill y llynedd.
Pwysleisiodd y gweinidog fod rhaglen arolygu “enfawr” o ffatrïoedd dillad bron wedi’i chwblhau a bydd hyn yn gwella’r safonau iechyd a diogelwch yn y diwydiant. Dywedodd y bydd Bangladesh yn deddfu deddf llafur newydd eleni ac yn rhoi hwb i nifer yr arolygwyr ffatri o 200 i 800.
“Mae nifer yr arolygwyr ffatri wedi cynyddu’n sylweddol a bu gwelliannau hefyd mewn amodau gwaith i’r rhai yn y ffatrïoedd hyn,” meddai.
Mewn intervitew eang, aeth i’r afael hefyd â mater euogfarn Tribiwnlys Troseddau Rhyfel Bangladesh a’i ddienyddio o’r rhai a gafwyd yn euog o gyflawni erchyllterau yn ystod rhyfel gwahaniad 1971 â Gorllewin Pacistan (Pacistan bellach). Bu ofnau y gallai hyn ysgogi cynnydd mewn aflonyddwch cymdeithasol wrth i brotestwyr fynd ar y strydoedd ond gwrthododd Ali bryderon o'r fath.
Daw ei sylwadau wrth i ymchwilwyr Bangladesh a oedd yn archwilio troseddau argymell ddydd Llun y dylid gwahardd y blaid Islamaidd fwyaf am ymwneud honedig â hil-laddiad a throseddau eraill.
Dywed Bangladesh y lladdwyd o leiaf 3 miliwn o’i dinasyddion a threisiwyd 200,000 o ferched yn ystod y rhyfel naw mis yn erbyn Pacistan ym 1971.
Mae sawl un o brif arweinwyr y blaid eisoes wedi sefyll eu prawf a’u cael yn euog o droseddau rhyfel, ac mae uwch arweinydd wedi’i ddienyddio.
Hyd yn hyn, dywedodd Ali mai dim ond un dienyddiad a gynhaliwyd mewn cysylltiad â’r tribiwnlys ond nododd hefyd, yn wahanol i dribiwnlysoedd troseddau rhyfel yn y gorffennol, fod Bangladesh wedi cyflwyno gweithdrefn apelio ar gyfer y rhai a gafwyd yn euog.
Meddai: “Mae cryn dipyn o bobl yn y broses apelio ac rwyf am bwysleisio y byddwn yn parhau i fynd ar drywydd y rhai sy’n ymwneud â’r hil-laddiad ac amddiffyn ein rhyddid haeddiannol.”

Bangladesh

Llysgenhadaeth Bangladesh yn dathlu Blwyddyn Newydd Bangla 1428

cyhoeddwyd

on

Bu bron i Lysgenhadaeth Bangladesh ym Mrwsel ddathlu Blwyddyn Newydd Bangla 1428 yr wythnos hon (12 Ebrill 2021) gyda chyfranogiad mwy nag wyth mil o westeion Bengali a thramor o Ewrop a gwahanol gorneli o'r byd.

Perfformiodd y gantores nodedig a chlodwiw o Bangladesh Nobonita Chowdhury ganeuon o wahanol ranbarthau a genres y wlad yn y digwyddiad. Cyflwynodd ganeuon gan gynnwys Rabindra, Nazrul a Lalon Sangeet, caneuon Hasan Raja, Vijay Sarkar, a Bhawaiya, a oedd yn arddangos cyfoeth caneuon Bengali i'r byd. Cafwyd naratif yn Saesneg gan y canwr ar thema a chefndir pob cân ar gyfer gwesteion tramor.

Cyfeiriodd y Llysgennad Mahbub Hasan Saleh at y Pohela Baishakh fel yr ŵyl fwyaf sy'n deillio o galon pobl Bengali yn anad dim gwahaniaethau. Dymunodd Flwyddyn Newydd Dda i bawb. Mynegodd obaith y byddai'r sefyllfa bandemig drosodd yn fuan ac y byddai'n bosibl i bawb ddathlu Blwyddyn Newydd nesaf Bangla yn bersonol. Cofiodd hefyd gyda pharch dair miliwn o bobl sydd wedi marw o bandemig COVID-19 ledled y byd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

hysbyseb

Ymunodd Ms Louise Haxthausen, Cynrychiolydd UNESCO i'r Undeb Ewropeaidd a Chyfarwyddwr Swyddfa Gyswllt UNESCO ym Mrwsel â'r dathliad a dymuno Blwyddyn Newydd Dda i Bangla. Soniodd am gydnabod y Mangal Shobhajatra - canolbwynt arsylwi Pohela Baishakh - fel 'Treftadaeth Ddiwylliannol Anniriaethol' gan UNESCO yn 2016, wedi'i gategoreiddio ar y rhestr gynrychiolwyr fel Treftadaeth y Ddynoliaeth. Mewn neges fideo, disgrifiodd Maer Brwsel Philippe Close Frwsel fel dinas amlddiwylliannol, yn agored iawn i bob cymuned, sydd â mwy na 184 o genhedloedd gan gynnwys cymuned Bengali. Cyfarchodd holl aelodau cymuned Bangladesh sy'n byw ym Mrwsel ym Mangla trwy ddweud, 'Shubha Bangla Noboborsha'.

Ms Themis Christophidou, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Addysg, Ieuenctid, Chwaraeon a Diwylliant (EAC), y Comisiwn Ewropeaidd, ac Adran De a Dwyrain Asia ac Oceania y Gwasanaeth Cyhoeddus Ffederal, Materion Tramor, Masnach Tramor a Chydweithrediad Datblygu. , Dymunodd Teyrnas Gwlad Belg Flwyddyn Newydd Dda Bangla i aelodau cymuned Bengali.

Dywedodd y Llysgennad Saleh hefyd fod 2021 yn flwyddyn bwysig yn hanes Bangladesh gan fod y wlad yn dathlu Canmlwyddiant Geni Tad y Genedl Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, a’r Jiwbilî Aur - hanner canmlwyddiant Annibyniaeth Bangladesh.

hysbyseb

Trefnwyd y digwyddiad ar blatfform rhithwir (gweminar Zoom) gan ddilyn canllawiau lleol Covid-19 lleol. Cafodd y digwyddiad rhithwir ei ffrydio'n fyw ar dudalen Facebook y Llysgenhadaeth. Bydd y digwyddiad yn parhau i fod ar gael ar dudalen Facebook y Llysgenhadaeth (https://www.facebook.com/bangladeshembassybrussels/ ).

Parhau Darllen

Bangladesh

Dylai Pacistan gynnig ymddiheuriad ffurfiol i bobl Bangladesh, meddai'r ysgolhaig

cyhoeddwyd

on

Gan gyfeirio at etholiadau cyffredinol 1970 ym Mhacistan ar y pryd ac ysgolhaig milwrol Pacistan, rhyngwladol enwog o Bacistan sydd bellach yn byw yn yr Unol Daleithiau Husain Haqqani, a wasanaethodd fel Llysgennad Pacistan i’r Unol Daleithiau rhwng 2008 a 2011: “Y fyddin ymateb ar ffurf carcharu Sheikh Mujib a chychwyn hil-laddiad yn erbyn y Bengalis ... Hyd heddiw, ni chafwyd unrhyw ymddiheuriad a chredaf y dylai pobl Pacistan annog llywodraeth Pacistan i gynnig ymddiheuriad ffurfiol i bobl Bangladesh am yr holl erchyllterau a gyflawnwyd ym 1971 ... ymddiheuriad yw'r peth mwyaf cwrtais ... ”. Gwnaeth y sylwadau hyn mewn rhith-sgwrs ar 'Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman: Arweinydd Eiconig o Brwydro dros Ryddid Pobl' a drefnwyd gan Lysgenhadaeth Bangladesh i Wlad Belg a Lwcsembwrg, a Chenhadaeth i'r Undeb Ewropeaidd ym Mrwsel ar 29 Mawrth, yn ysgrifennu Mahbub Hassan Saleh. 

Ymunodd Gweinidog Tramor Bangladesh, Dr. AK Abdul Momen, AS, â'r digwyddiad fel Prif Guest tra bod Llysgennad Bangladesh ym Mrwsel, Mahbub Hassan Saleh, wedi cymedroli'r digwyddiad.

Dywedodd y Llysgennad Husain Haqqani, sydd ar hyn o bryd yn Uwch Gymrawd a Chyfarwyddwr De a Chanolbarth Asia yn Sefydliad Hudson, felin drafod ar y brig yn Washington, DC, Unol Daleithiau, mai Bangabandhu nid yn unig yw'r Bengali mwyaf erioed, ond ef yw un o'r rhai mwyaf erioed. arweinwyr yn dod allan o Dde Asia ac arweinydd gwych yn hanes y byd, a ffigwr eiconig o frwydr dros ryddid y mae'r byd wedi'i weld trwy gydol yr 20th ganrif. Dywedodd fod Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman yn yr un gynghrair o arweinwyr gwych fel Mahatma Gandhi a Nelson Mandela. 

hysbyseb

Rhannodd y Llysgennad Haqqani frwydr Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman yn bum cam gwahanol: 01) brwydr y Sheikh Mujib ifanc yn erbyn gwladychiaeth Prydain; 02) protest ar ôl 1947 yn erbyn gosod Wrdw fel unig iaith wladwriaeth Pacistan a symudiad i sefydlu Bangla fel un o ddwy iaith y wladwriaeth ac yna buddugoliaeth etholiadol 'Jukto Front' ym 1954; 03) Diddymu Llywodraeth 'Jukto Front' a brwydr barhaus Bangabandhu dros ddull seciwlar a chynhwysol ar ran y wladwriaeth; 04) Gosod cyfraith ymladd gan lywodraethwyr Pacistan a Phrif Weithredwr y Fyddin Ayub Khan yn cymryd y rheolaeth ym 1958; 05) Roedd hil-laddiad a gyflawnwyd gan fyddin Pacistan o 25 Mawrth 1971 a delwedd, syniadau a geiriau Bangabandhu yn ysbrydoli pobl Bengali i ymladd Rhyfel Rhyddhad. Dywedodd fod Bangabandhu wedi creu’r ymdeimlad o ryddid ymhlith y genedl Bengali yn ystod ei frwydr hir dros annibyniaeth ac wedi rhoi’r holl gyfarwyddebau i’w bobl i baratoi ar gyfer rhyfel yn ei araith hanesyddol ar 07 Mawrth 1971 yn Dhaka. 

Ychwanegodd mai Dwyrain Pacistan ar y pryd oedd y 'Golden Goose' i elites dyfarniad Pacistan gan fod y rhan fwyaf o'r cyfnewid tramor wedi'i ennill o'r rhan ddwyreiniol (Bangladesh). Dywedodd hefyd nad oedd llywodraethwyr ffiwdal Pacistan erioed yn ystyried Bengalis yn hafal ac nad oeddent yn barod i drosglwyddo'r pŵer i gynrychiolwyr etholedig Dwyrain Pacistan ar ôl buddugoliaeth etholiadol plaid Bangabandhu, Cynghrair Awami, yn etholiadau cenedlaethol 1970.

Dywedodd y Llysgennad Haqqani fod Bangladesh bellach yn un o'r gwledydd sy'n tyfu gyflymaf yn y byd a'r wlad fwyaf llwyddiannus yn Ne Asia. Bangladesh lewyrchus heddiw yw cyfraniad Bangabandhu a'i ferch alluog, y Prif Weinidog presennol Sheikh Hasina. 

hysbyseb

Dywedodd y Gweinidog Tramor Momen fod disgwyl y byddai Pacistan yn ymddiheuro’n ffurfiol am yr Hil-laddiad a gyflawnwyd gan ei fyddin ym 1971 ar achlysur y Jiwbilî Aur - hanner canmlwyddiant Annibyniaeth Bangladesh eleni. Er i Brif Weinidog Pacistan anfon neges ar y funud olaf ar yr achlysur ond yn anffodus, ni ymddiheurodd am yr Hil-laddiad a gyflawnwyd gan fyddin Pacistan ar sifiliaid Bengali arfog Bangladesh ym 50. Amlygodd fod Tad y Genedl Bangabandhu Shiekh Mujibur Rahman yn gariad heddwch yn ystod ei frwydr gyfan dros ryddid ac Annibyniaeth, a hyd yn oed heddiw mae Bangladesh yn hyrwyddo diwylliant heddwch ym mhob agwedd ledled y byd o dan arweinyddiaeth y Prif Weinidog Sheikh Hasina gan gynnwys cyflwyno penderfyniad ar “Diwylliant Heddwch” bob blwyddyn yng Nghynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, sy'n cael ei fabwysiadu gan yr holl aelod-wladwriaethau. 

Mynegodd Dr. Momen ei obaith y byddai Bangladesh yn gwireddu breuddwyd Tad y Genedl - y 'Golden Bengal', Bangladesh lewyrchus, hapus ac anghymunedol, Bangladesh ddatblygedig erbyn 2041. 

Dywedodd y Llysgennad Saleh fod 2021 yn flwyddyn bwysig yn hanes Bangladesh gan fod y wlad yn dathlu Canmlwyddiant Geni Tad y Genedl Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, a’r Jiwbilî Aur - hanner canmlwyddiant Annibyniaeth Bangladesh. Ychwanegodd y byddai geiriau'r Llysgennad Haqqani yn helpu'r ffrindiau yn y gymuned ryngwladol, academyddion ac ymchwilwyr i ddeall yn well y frwydr dros ryddid Bangabandhu. 

Trefnwyd y digwyddiad ar blatfform rhithwir (gweminar Zoom) gan ddilyn canllawiau lleol Covid-19 lleol. Cafodd y digwyddiad rhithwir ei ffrydio'n fyw ar dudalen Facebook y Llysgenhadaeth. Ymunodd nifer fawr o gyfranogwyr o Ewrop a gwahanol gorneli o'r byd â'r digwyddiad rhithwir. Bydd y digwyddiad yn parhau i fod ar gael ar y Tudalen Facebook y Llysgenhadaeth

----

Parhau Darllen

Bangladesh

Mae Bangladesh ac India yn cydgrynhoi cysylltiadau

cyhoeddwyd

on

Gwahoddwyd y Prif Weinidog Narendra Modi i fod yn 'westai anrhydeddus' ar 50 Bangladeshth Diwrnod Annibyniaeth ar 26 Mawrth, y diwrnod pan lansiodd lluoedd Pacistanaidd Operation Operationlight a honnir iddynt gyflawni'r ffurf waethaf o greulondeb a hil-laddiad yn Nwyrain Pacistan gynt. Bydd presenoldeb Modi yn Dhaka ar y diwrnod yn adfywio atgofion o gefnogaeth India gyfan i ryfel rhyddhad Bangladesh ym 1971 pan wynebodd creulondebau erchyll a roddwyd i'r bobl ddi-hap, bu'n rhaid i fwy na 10 miliwn o ffoaduriaid ffoi a chymryd lloches yn India lle cawsant eu hymestyn yr holl gydweithrediad a chymorth gan bobl a llywodraeth India.

Bydd ymweliad Modi â Dhaka mewn cysylltiad â thri digwyddiad epochal - Mujib Borsho (canmlwyddiant geni Sheikh Mujibur Rahman); 50 mlynedd o sefydlu cysylltiadau diplomyddol rhwng Bangladesh ac India; a 50 mlynedd o ryfel rhyddhad Bangladesh. Ymweliad Prif Weinidog India fydd ei ymweliad cyntaf ag unrhyw wlad dramor ers dechrau pandemig Covid. Mae hyn yn dangos y pwysigrwydd y mae India yn ei roi i Bangladesh.

Mae cysylltiadau Bangladesh-India yn amlochrog eu natur ac wedi'u gwreiddio mewn hanes a rennir, agosrwydd daearyddol a chyffredinedd yn eu diwylliannau. Mae'r bondiau emosiynol sy'n deillio o gyfraniad India tuag at ryddhau Bangladesh yn parhau i fod yn ffactor amlwg ar we wleidyddol, cymdeithasol a diwylliannol y wlad. Yn economaidd ac yn fasnachol, mae'r ddwy wlad yn dod yn fwyfwy agosach. Heblaw, mae dibyniaeth Bangladesh ar ddyfroedd cyffredin yr afon yn parhau i fod yn atgof bythol bresennol o'r cysylltiadau bogail rhwng y ddwy wlad.

hysbyseb

Mae economeg wedi chwarae rhan sylweddol wrth wella cysylltiadau dwyochrog rhwng Bangladesh ac India. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae cysylltiadau economaidd rhwng y ddwy wlad hon wedi dod yn amlochrog, gan gofleidio trafodion masnach, cyd-fentrau, cyfleusterau cludo a datblygu trafnidiaeth.

Mae Bangladesh yn digwydd bod yn dderbynnydd y cymorth ariannol mwyaf erioed yn India. Cyhoeddodd Prif Weinidog India, Narendra Modi yn ystod ei ymweliad diwethaf â Dhaka (Mehefin 6-7, 2015) y byddai India yn darparu Llinell Gredyd o US $ 2 biliwn i Bangladesh. Gall Bangladesh ddefnyddio'r credyd mewn unrhyw ffordd y mae ei eisiau. Mae'r credyd yn cario cyfradd llog isaf erioed y cant gyda chyfnod ad-dalu o 20 mlynedd a chyfnod gras o 5 mlynedd.

Yn gynharach, ym mis Awst 2010 rhoddodd India Linell Credyd $ 1 biliwn i Bangladesh i'w defnyddio mewn sectorau penodol yn enwedig rheilffyrdd. Defnyddiwyd rhan gyntaf y Llinell Gredyd hon mewn seilwaith a thrafnidiaeth. Yn ddiweddarach, troswyd $ 200 miliwn o Linell Credyd $ 1 biliwn yn grant. Bron, ac eithrio cyfran ddibwys, mae'r swm cyfan eisoes wedi'i dalu i Bangladesh. Mae India wedi ei gwneud yn glir na fyddai unrhyw log yn cael ei godi am $ 200 miliwn sydd wedi'i drosi'n grant. Mae'r gweddill $ 800 miliwn sy'n cario un y cant o log yn cael ei ddefnyddio i weithredu 14 prosiect, ac mae saith ohonynt eisoes wedi'u cwblhau. Mae'r rhain yn cynnwys 11 prosiect sydd werth oddeutu $ 630m yn y sector rheilffyrdd ar gyfer cyflenwi locomotifau, wagenni tanc, wagenni gwastad a wagenni brêc i Bangladesh.

hysbyseb

Daw menter y sector preifat ochr yn ochr ag ymdrech llywodraeth India i gryfhau cysylltiadau â Bangladesh. Mae Gweinidogaeth Materion Allanol India wedi ei gwneud yn glir bod India yn parhau i weld Bangladesh fel “partner pwysig iawn, iawn” a hoffai fwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer buddsoddi, masnach a chyd-fentrau rhwng y ddwy wlad. Roedd 38 o fuddsoddiadau Indiaidd wedi'u cofrestru gyda'r Bwrdd Buddsoddiadau (BoI) ym Mangladesh am oddeutu $ 183m yn y blynyddoedd blaenorol.

Mae cwmnïau mawr Indiaidd fel Bharti Airtel, Tata Motors, Sun Pharma, Asian Paints, Marico, Godrej, Deorfeydd Venky, Parle Products, Forbes a Marshall wedi buddsoddi ym Mangladesh yn y gorffennol diweddar. Yn Uwchgynhadledd Buddsoddi a Pholisi Bangladesh a gynhaliwyd yn Dhaka yn 2016, ymrwymodd dau grŵp diwydiannol mawr o India, Reliance ac Adani, i wneud buddsoddiad enfawr ym Mangladesh i dôn doler yr UD 1,100 crore.

Yn ogystal, mae cwmnïau Indiaidd yn bwriadu buddsoddi mwy na $ 100m mewn amrywiol brosiectau ym Mangladesh. Llofnododd nifer o gwmnïau Indiaidd a Bangladeshaidd gynigion i sefydlu prosiectau mewn sectorau fel gwasanaethau limwsîn, cynhyrchu tair olwyn a datblygu meddalwedd yn ystod sioeau teithiol a gynhaliwyd yn Chennai a Mumbai yn ddiweddar.

Mae yna nifer o fuddsoddiadau Indiaidd yn y sector dilledyn parod (RMG) fel Ambattur Clothing, cwmni o Chennai a ddechreuodd weithrediadau ym Mangladesh yn 2007 ac a sefydlodd ei unedau gweithgynhyrchu ei hun yn ddiweddarach trwy gaffaeliadau. Dechreuodd Helix Garment weithrediadau ym Mangladesh fwy na degawd yn ôl. Mae brandiau defnyddwyr fel Marico a Godrej wedi cydgrynhoi eu safle ym Mangladesh. Mae cawr gweithgynhyrchu teiars Indiaidd CEAT wedi clymu gydag AK Khan Group Bangladesh i ffurfio CEAT Bangladesh.

Mae gwytnwch cynyddol economi Bangladesh yn parhau i ddenu buddsoddiad Indiaidd. Mae'r gyfradd twf economaidd ar gyfartaledd yn y wlad wedi bod dros 7.0 y cant am yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Mae'r wlad wedi graddio i gynghrair incwm canolig is o statws incwm is. Mae'r dosbarth canol yn cynyddu'n gyson ac yn creu galw am nwyddau a gwasanaethau defnyddwyr. Mae'r wlad hefyd wedi graddio fel cenedl sy'n datblygu.

Nid yw'r newid hwn yn economi Bangladesh wedi mynd yn ddisylw gan ddynion busnes ac entrepreneuriaid Indiaidd ac mae rhai ohonynt wedi dod â buddsoddiadau uniongyrchol a chyd ar y cyd mewn sectorau gwasanaeth a gweithgynhyrchu dethol. Er enghraifft, cafodd Bharti Airtel gyfran o 70% yn Warid Telecom Bangladesh. Mae wedi chwistrellu rhyw $ 300 miliwn ymhellach yn y blynyddoedd dilynol a'i ailenwi'n Airtel Bangladesh.

'Mae cysylltedd rhanbarthol nid yn unig yn cryfhau cyfeillgarwch rhwng Bangladesh ac India ond hefyd yn profi i fod yn gyswllt cryf o fusnes', nododd y Prif Weinidog Sheikh Hasina wrth urddo 'Maitri Setu' (Cyfeillgarwch Bridge) fwy neu lai â Phrif Weinidog India Narendra Modi ar Fawrth 9 Mynegodd Prif Weinidog India y farn y bydd cysylltedd rhwng Bangladesh ac India yn bwysig iawn i ranbarth gogledd-ddwyrain India a masnach Bangladesh hefyd.

Canmolodd Sheikh Hasina India am 'adeiladu rhanbarth llewyrchus gyda'i gilydd' a dymunai gael 'gweithrediad a defnydd llwyddiannus o'r Maitri Setu'. Mae agor y bont yn “dystiolaeth i ymrwymiad parhaus llywodraeth Bangladesh i gefnogi ein cymydog India i gryfhau cysylltedd yn y rhanbarth”, meddai.

Yn ystod ymweliad diwethaf Prif Weinidog India Modi â Dhaka yn 2015, llofnodwyd dau MoU i gynhyrchu trydan 4,600 Mega Watt (MW). Llofnododd Reliance Power y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Bwrdd Datblygu Pŵer Bangladesh i gynhyrchu 3000 MW trwy fuddsoddi $ 3biliwn. Byddai Adani Power yn sefydlu dau ffatri glo gyda chyfanswm capasiti o 1,600 MW trwy fuddsoddi $ 1.5 biliwn.

Mae Bangladesh ac India wedi llofnodi'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth i adeiladu llinell bibell ar gyfer cyflenwi disel cyflym o Numaligarh yn Assam i Parbatipur ym Mangladesh o dan brosiect menter ar y cyd rhwng Numaligarh Refinery Limited a Bangladesh Petroleum Corporation. Fel ystum ewyllys da, mae llwyth cychwynnol o 2,200 tunnell o ddisel wedi'i gludo o Siliguri yng Ngorllewin Bengal i Parbatipur gan 50 wagen o Reilffyrdd Indiaidd. Gwnaed y penderfyniad i adeiladu piblinell yn ystod ymweliad diwethaf Modi.

Disgwylir i Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL) o eiddo'r wladwriaeth India arwyddo cytundeb i adeiladu'r orsaf bŵer thermol 1,320 megawat (MG) yn Khulna. BHEL outbid Larsen a Toubro (L&T) a dau gwmni Tsieineaidd i fagu'r contract ar gyfer adeiladu gwaith pŵer $ 1.6 biliwn sydd â chynhwysedd terfynol o 2,640 MW. Mae'r pryder Indiaidd wedi dod i'r amlwg fel y cynigydd isaf ar gyfer y prosiect 'Maitri' (cyfeillgarwch) hwn.

Roedd Cwmni Cyfeillgarwch Cyfeillgarwch Bangladesh-India Cyf (BIFPCL), menter ar y cyd rhwng Bwrdd Datblygu Pŵer Bangladesh (BPDB) a Chorfforaeth Bŵer Thermol Genedlaethol (NTPC) mawr cynhyrchu pŵer India, wedi gwahodd cynigion i adeiladu un contractwr o 2 x 660 o uwch-danwydd glo. gwaith pŵer thermol yn dod i fyny ger porthladd afon Mongla yn Rampal, ardal Bagerhat, Khulna. Disgwylir i'r prosiect hwn, a elwir yn “Brosiect Pwer Thermol Super Maitri”, fod y mwyaf ym Mangladesh. Mae'r orsaf bŵer yn bartneriaeth rhwng BPDB a NTPC a fydd yn rhannu perchnogaeth hanner cant a hanner ar y ffatri yn ogystal â'r trydan y mae'n ei gynhyrchu. Fodd bynnag, ar hyn o bryd mae'r prosiect yn wynebu gwrthwynebiad gan rai grwpiau amgylcheddwr.

O ran agweddau diogelwch, ni fu cysylltiadau Bangladesh-India erioed yn well. Mae Bangladesh eisoes wedi mynd i’r afael â materion o bwys a oedd yn parhau i fod yn destun pryder o safbwynt diogelwch India am gyfnod hir. Mae Bangladesh wedi trosglwyddo i India nifer fawr o wrthryfelwyr Gogledd Ddwyrain India a oedd wedi bod yn gwersylla ac yn cyflawni gweithrediadau gwrth-India o bridd Bangladeshaidd. Gwnaeth llywodraeth Bangladesh hyn er nad oedd cytundeb estraddodi rhwng y ddwy ochr. Mae Anup Chetia, gwrthryfelwr mawr United Liberation Front of Assam (ULFA) ac yn cur pen cyson i sefydliad diogelwch Indiaidd, hefyd wedi cael ei drosglwyddo i India gan y wlad.

Mae lluoedd diogelwch Bangladeshaidd wedi atafaelu pentyrrau enfawr o ddeunyddiau ffrwydrol, wedi chwalu nifer o wersylloedd ac wedi dal nifer o wrthryfelwyr Indiaidd. Mae'r arestiadau a'r trawiadau yn dyst i gyrhaeddiad eang a phresenoldeb gwrthryfelwyr Indiaidd ym Mangladesh. Yn ystod rheol BNP-Jamaat, parhaodd peiriannau talaith Bangladesh i gymryd rhan mewn gweithgareddau a oedd yn peryglu diogelwch India trwy gefnogi a chynorthwyo'r ULFA a oedd yn gweithredu ym Mangladesh gyda chefnogaeth a nawdd ISI.

Roedd Bangladesh yn cael ei ystyried yn gyrchfan boeth gan yr ISI yn ei ymgais i dalu brwydr lawn yn erbyn India. Mae Pacistan eisiau i Ogledd Ddwyrain India aros mewn ansefydlogrwydd gwastadol fel ei bod yn dod yn hawdd i Bacistan ymyrryd a thorri rhan ogledd-ddwyreiniol o weddill India, a thrwy hynny gyflawni awydd hir-annwyl Pacistan i ddial ei threchu a cholli ei rhan ddwyreiniol yn 1971 .

Mae'r Prif Weinidog Sheikh Hasina wedi cyflawni holl bryderon India yn amrywio o ddiogelwch i gysylltedd. Mae India ar ei rhan wedi gwneud ei gorau i ôl-leoli trwy roi blaenoriaeth i gyflenwi brechlyn Covid 19 i Bangladesh.

Mae llawer o'r problemau hir sydd wedi bodoli ers rhaniad India ym 1947 wedi'u datrys. Y pwysicaf o'r rhain yw cryfhau cysylltedd rhwng y ddwy wlad trwy ailafael yn y cysylltiadau rheilffordd, ffyrdd a dyfrffordd hir crog. Datryswyd cyfnewid enclaves a'r anghydfodau ffiniol hirsefydlog hefyd a dangosodd Senedd India ystum prin o ewyllys da pan bleidleisiodd dau dŷ Senedd India yn unfrydol i gadarnhau cytundeb Mujib-Indira ym 1974 gan gytuno i gyfnewid amgaeadau sydd wedi'u lleoli'n andwyol a marcio'r ffiniau.

Er bod y rhan fwyaf o'r anghydfodau dwyochrog rhwng y ddwy wlad bellach wedi'u datrys, mae rhannu dŵr afon Teesta yn parhau i fod yn broblem swnllyd. Mae Prif Weinidog India, Narendra Modi, wedi nodi dro ar ôl tro y bydd y broblem yn cael ei datrys yn ystod ei gyfnod. Tynnodd sylw at y ffaith bod India yn gweithio ar system ffederal ac nad yw'n gwneud unrhyw benderfyniad gan osgoi llywodraeth y wladwriaeth dan sylw. Rhaid argyhoeddi llywodraeth Gorllewin Bengal sy'n rhanddeiliad cyn gwneud penderfyniad ar rannu dŵr Teesta.

Mae'r ddwy wlad wedi gwella nid yn unig eu cysylltiadau diplomyddol ond hefyd wedi dyfnhau eu bondiau ar bob ffrynt gan gynnwys diogelwch a rheoli ffiniau, masnach, masnach a buddsoddiad, cysylltedd, ynni a phwer, gofod, prosiectau datblygu, diwylliant a chyfnewidiadau pobl i bobl. Er mwyn dyfnhau eu cysylltiadau, mae'r ddwy wlad wedi llofnodi tua 100 o gytundebau yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Nid adnewyddu cytundebau blaenorol yn unig yw'r rhan fwyaf o'r cytundebau hyn ond hefyd cychwyn cydweithredu mewn meysydd technoleg uchel fel gofod, ynni sifil a niwclear, TG ac electroneg, seiberddiogelwch a'r economi las i enwi ond ychydig.

Bydd swyddfeydd tramor y ddwy wlad yn monitro ar y cyd i oruchwylio gweithrediad yr holl gytundebau a chytundebau. Yn gynharach bu llawer o gytundebau ond ni chyrhaeddodd pob un ohonynt y cam gweithredu. Nawr mae'r ddwy wlad wedi penderfynu monitro'r broses weithredu yn agos er mwyn sicrhau bod y cytundebau'n cael eu gwireddu.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd