Cysylltu â ni

ynni

Arlywydd Energoatom yn datgan bod niwclear yn 'ddiogel ac yn ddibynadwy'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae pennaeth y cawr ynni Wcreineg Energoatom yn dweud bod gan niwclear rôl "allweddol" i'w chwarae wrth ddiwallu anghenion ynni Ewrop yn y dyfodol. Wrth siarad ym Mrwsel, dywedodd Arlywydd y cwmni Yuriy Nedashkovskiy fod niwclear yn ffynhonnell ynni "ddiogel a dibynadwy".

Mae hefyd yn credu y gall niwclear helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a chyfrannu tuag at gwrdd â thargedau'r UE ar ostyngiadau CO2.

Meddai: "Rydym wedi ymrwymo'n llwyr i leihau allyriadau ac yn yr Wcrain yn unig, rydym wedi sicrhau gostyngiad deublyg mewn allyriadau CO2 er 1990."

hysbyseb

Mae ei sylwadau yn deillio o becyn ynni newydd a fabwysiadwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd sy'n gosod amcanion lleihau nwyon tŷ gwydr ar gyfer 2030 a'r cytundeb cyflenwi nwy a gytunwyd yn ddiweddar rhwng yr Wcrain a'r UE.

Dywedodd Nedashkovskiy, a oedd yn siarad yn agoriad Swyddfa Cynrychiolwyr newydd Energoatom ym Mrwsel, fod ganddo "hyder llwyr" yn niogelwch y diwydiant ynni niwclear.

Mae ei gwmni yn un o brif ddarparwyr niwclear Ewrop, gan gynhyrchu bron 50% o drydan domestig Wcráin a gweithredu pedair planhigion ynni niwclear yn y wlad.

hysbyseb

Mae niwclear yn cynhyrchu hanner trydan yr Wcrain, gan gynyddu cymaint â 60 y cant mewn rhai cyfnodau.

Mae gan Wcráin adweithyddion pŵer niwclear 15 mewn pedwar safle (Khmelnitsky, Rovno, De Wcráin a Zaporozhe), i gyd yn cael eu gweithredu gan Energoatom. Mae'r holl unedau i gyd yn fathau VVER Rwsia.

Yn ddiweddar, mae rôl ynni niwclear wedi dychwelyd i'r sylw go iawn ar ôl i'r DU roi'r gorau i ffatri ynni niwclear newydd y mis diwethaf.

Ar ôl trychineb Fukushima yn 2011, mae rhai gwledydd yn lleihau eu dibyniaeth ar blanhigion niwclear ond mae gan hanner o aelod-wladwriaethau 28 hyd yn oed â phlanhigion ynni niwclear, gan gynhyrchu 14 y cant o'r ynni a ddefnyddir yn yr UE.

Mae aelod-wladwriaethau'n ceisio lleihau allyriadau nwyon CO2 i atal cynhesu byd-eang i fod yn fwy na 2 degrees Celsius a gallai ynni niwclear helpu rhai gwledydd i gyrraedd targed newydd yr Undeb Ewropeaidd, meddai Nedashkovskiy, gan ychwanegu nad yw niwclear prin yn allyrru nwyon tŷ gwydr.

Mewn cyfweliad, croesawodd Nedashkovskiy hefyd y Cytundeb Cymdeithas a gytunwyd yn ddiweddar gyda'r UE a fyddai, fe ddywedodd, yn helpu i baratoi'r ffordd i integreiddio'n agosach â'r bloc.

Ychwanegodd: "Mae'r cytundeb hwn yn sylweddol a bydd yn diffinio cysylltiadau newydd rhwng yr UE a'r Wcráin. Mae'n dirnod strategol ar gyfer sector ynni'r Wcráin sydd, gam wrth gam, yn dod yn fwy integredig gyda'r sector Ewropeaidd."

Dywedodd fod y swyddfa newydd ym Mrwsel "yn nodi cam pwysig wrth integreiddio strategaethau Energoatom" â pholisi ynni Ewropeaidd.

“Mae ein cwmni’n cynhyrchu bron i 50% o drydan domestig yr Wcrain. Ac rydym yn wynebu tasg bwysig wrth ddiwallu anghenion cartrefi a busnesau y gaeaf hwn i gynnal cyflenwadau ynni sefydlog, "meddai.

Ategwyd ei sylwadau gan Andrii Tirurin, a fydd yn bennaeth Swyddfa'r Cynrychiolwyr ac a ddywedodd, "Un o dasgau allweddol y Swyddfa newydd fydd cydlynu cynrychiolaeth gyda diwydiant Ewropeaidd a sefydliadau'r sector ynni rhyngwladol.

"Mae Energoatom yn dymuno mabwysiadu'r safonau llywodraethu uchaf yn unol â normau Ewropeaidd a Rhyngwladol. Bydd yn amcan pwysig i mi ddilyn datblygiadau polisi cyhoeddus a rheoliadol yn yr UE o ran ynni a newid yn yr hinsawdd, a chynorthwyo Energoatom i wneud cyfraniad adeiladol i'r ddadl Ewropeaidd. "

Croesawodd y cytundeb cymdeithas hefyd, gan ddweud ei fod yn cynnig “arwydd clir” o fwriadau’r cwmni i ddatblygu “cysylltiadau mwy tryloyw a gwell” gyda’i bartneriaid yn yr UE.

Yn y cyfamser, mae Wcráin Prif Weinidog Arseniy Yatsenyuk wedi cyfarwyddo'r cwmni, gweithredwr cenedlaethol gweithfeydd ynni niwclear, i gyflymu'r broses o gwblhau unedau cynhyrchu pŵer ac ailgyfeirio cydweithredu o Rwsia i'r UE.

cydgysylltedd trydan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau Gwlad Groeg i gynyddu mynediad i drydan i gystadleuwyr PPC

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gwneud mesurau sy'n rhwymo'n gyfreithiol, o dan reolau gwrthglymblaid yr UE, fesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg i ganiatáu i gystadleuwyr Public Power Corporation (PPC), periglor trydan Gwlad Groeg sy'n eiddo i'r wladwriaeth, brynu mwy o drydan yn y tymor hwy. Cyflwynodd Gwlad Groeg y mesurau hyn i gael gwared ar yr ystumiad a grëwyd gan fynediad unigryw PPC i gynhyrchu tanio lignit, yr oedd y Comisiwn a'r llysoedd Undeb wedi canfod ei fod yn creu anghydraddoldeb cyfle ym marchnadoedd trydan Gwlad Groeg. Bydd y meddyginiaethau arfaethedig yn darfod pan fydd planhigion lignit presennol yn rhoi'r gorau i weithredu'n fasnachol (y disgwylir ar hyn o bryd erbyn 2023) neu, fan bellaf, erbyn 31 Rhagfyr 2024.

Yn ei penderfyniad Mawrth 2008, canfu'r Comisiwn fod Gwlad Groeg wedi torri rheolau cystadlu trwy roi hawliau mynediad breintiedig i PPC i lignit. Galwodd y Comisiwn ar Wlad Groeg i gynnig mesurau i gywiro effeithiau gwrth-gystadleuol y tramgwydd hwnnw. Oherwydd apeliadau yn y Llys Cyffredinol a Llys Cyfiawnder Ewrop, ac anawsterau gyda gweithredu cyflwyniad meddyginiaethau blaenorol, nid yw mesurau cywiro o'r fath wedi'u rhoi ar waith hyd yn hyn. Ar 1 Medi 2021, cyflwynodd Gwlad Groeg fersiwn ddiwygiedig o'r meddyginiaethau.

Mae'r Comisiwn wedi dod i'r casgliad bod y mesurau arfaethedig yn mynd i'r afael yn llawn â'r tramgwydd a nodwyd gan y Comisiwn yn ei Benderfyniad yn 2008, yng ngoleuni cynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu'r holl genhedlaeth danwydd lignit bresennol erbyn 2023 yn unol ag amcanion amgylcheddol Gwlad Groeg a'r UE. Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y penderfyniad a’r mesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg yn galluogi cystadleuwyr PPC i wrych yn well yn erbyn anwadalrwydd prisiau, sy’n elfen hanfodol iddynt gystadlu yn y farchnad am drydan manwerthu a cynnig prisiau sefydlog i ddefnyddwyr. Mae'r mesurau'n gweithio law yn llaw â chynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu ei gweithfeydd pŵer sy'n llosgi llygredig lignit trwy annog pobl i beidio â defnyddio'r planhigion hyn, yn unol yn llwyr â Bargen Werdd Ewrop ac amcanion hinsawdd yr UE. "

hysbyseb

Mae datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

hysbyseb
Parhau Darllen

biodanwyddau

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyn blwyddyn o eithriad treth ar gyfer biodanwydd yn Sweden

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ymestyn y mesur eithrio treth ar gyfer biodanwydd yn Sweden. Mae Sweden wedi eithrio biodanwydd hylifol rhag trethiant ynni a CO₂ er 2002. Mae'r mesur eisoes wedi'i ymestyn sawl gwaith, y tro diwethaf yn Hydref 2020 (SA.55695). Erbyn y penderfyniad heddiw, mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyn blwyddyn ychwanegol i'r eithriad treth (rhwng 1 Ionawr a 31 Rhagfyr 2022). Amcan y mesur eithrio treth yw cynyddu'r defnydd o fiodanwydd a lleihau'r defnydd o danwydd ffosil wrth eu cludo. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer diogelu'r amgylchedd ac ynni.

Canfu'r Comisiwn fod yr eithriadau treth yn angenrheidiol ac yn briodol ar gyfer ysgogi cynhyrchu a defnyddio biodanwydd domestig a mewnforio, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol yn y Farchnad Sengl. Yn ogystal, bydd y cynllun yn cyfrannu at ymdrechion Sweden a'r UE gyfan i gyflawni cytundeb Paris a symud tuag at dargedau adnewyddadwy a CO₂ 2030. Dylai'r gefnogaeth i fiodanwydd sy'n seiliedig ar fwyd aros yn gyfyngedig, yn unol â'r trothwyon a osodir gan y Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy diwygiedig. At hynny, dim ond pan fydd gweithredwyr yn dangos eu bod yn cydymffurfio â meini prawf cynaliadwyedd, y bydd Sweden yn cael eu trosi fel sy'n ofynnol gan y Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy diwygiedig, y gellir caniatáu'r eithriad. Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bydd mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn cystadleuaeth gwefan, yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol o dan rif yr achos SA.63198.

hysbyseb

Parhau Darllen

ynni

Nod gweinyddiaeth Biden yw torri costau prosiectau solar, gwynt ar dir cyhoeddus

cyhoeddwyd

on

By

Solar panels are seen at the Desert Stateline project near Nipton, California, U.S. August 16, 2021. REUTERS/Bridget Bennett
Solar panels are seen at the Desert Stateline project near Nipton, California, U.S. August 16, 2021. Picture taken August 16, 2021.  REUTERS/Bridget Bennett

Mae gweinyddiaeth Biden yn bwriadu gwneud tiroedd ffederal yn rhatach i'w cyrchu ar gyfer datblygwyr pŵer solar a gwynt ar ôl i'r diwydiant pŵer glân ddadlau mewn ymgyrch lobïo eleni bod cyfraddau a ffioedd prydles yn rhy uchel i dynnu buddsoddiad ac y gallent dorpido agenda newid hinsawdd yr arlywydd, ysgrifennu Priodfab Nichola a Valerie Volcovici.

Mae penderfyniad Washington i adolygu’r polisi tir ffederal ar gyfer prosiectau pŵer adnewyddadwy yn rhan o ymdrech ehangach gan lywodraeth yr Arlywydd Joe Biden i frwydro yn erbyn cynhesu byd-eang trwy hybu datblygiad ynni glân a digalonni drilio a chloddio glo.

“Rydyn ni’n cydnabod bod y byd wedi newid ers y tro diwethaf i ni edrych ar hyn ac mae angen gwneud diweddariadau,” meddai Janea Scott, uwch gynghorydd i ysgrifennydd cynorthwyol Adran Mewnol yr Unol Daleithiau dros dir a mwynau, wrth Reuters.

hysbyseb

Dywedodd fod y weinyddiaeth yn astudio sawl diwygiad i wneud tiroedd ffederal yn haws i gwmnïau solar a gwynt ddatblygu, ond na roddodd fanylion penodol.

Mae'r ymgyrch am fynediad haws i diroedd ffederal helaeth hefyd yn tanlinellu angen chwyrn y diwydiant ynni adnewyddadwy am erwau newydd: mae gan Biden nod i ddatgarboneiddio'r sector pŵer erbyn 2035, targed a fyddai angen ardal fwy na'r Iseldiroedd ar gyfer y diwydiant solar yn unig, yn ôl y cwmni ymchwil Rystad Energy.

Y mater dan sylw yw cynllun cyfradd rhentu a ffioedd ar gyfer prydlesi solar a gwynt ffederal sydd wedi'u cynllunio i gadw cyfraddau yn unol â gwerthoedd tir amaethyddol cyfagos.

hysbyseb

O dan y polisi hwnnw, a weithredwyd gan weinyddiaeth yr Arlywydd Barack Obama yn 2016, mae prosiectau solar somemajor yn talu $ 971 yr erw y flwyddyn mewn rhent, ynghyd â dros $ 2,000 yn flynyddol fesul megawat o gapasiti pŵer.

Ar gyfer prosiect ar raddfa cyfleustodau sy'n cwmpasu 3,000 erw ac yn cynhyrchu 250 megawat o bŵer, tab tua $ 3.5 miliwn yw hwnnw bob blwyddyn.

Mae rhenti prosiectau gwynt yn is ar y cyfan, ond mae'r ffi capasiti yn uwch ar $ 3,800, yn ôl amserlen ffioedd ffederal.

Mae'r diwydiant ynni adnewyddadwy yn dadlau nad yw'r taliadau a osodir gan yr Adran Mewnol yn gyson â rhenti tir preifat, a all fod yn is na $ 100 yr erw, ac nad ydynt yn dod â ffioedd am bŵer a gynhyrchir.

Maent hefyd yn uwch na rhenti ffederal ar gyfer prydlesi drilio olew a nwy, sy'n rhedeg ar $ 1.50 neu $ 2 y flwyddyn yr erw cyn cael eu disodli gan freindal cynhyrchu o 12.5% ​​unwaith y bydd petroliwm yn dechrau llifo.

"Hyd nes y bydd y costau rhy feichus hyn yn cael eu datrys, mae'n debyg y bydd ein cenedl yn colli allan ar gyflawni hyd eithaf ei photensial i ddefnyddio prosiectau ynni glân sydd wedi'u tyfu gartref ar ein tiroedd cyhoeddus - a'r swyddi a'r datblygu economaidd sy'n dod gydag ef," meddai Gene Grace, cwnsler cyffredinol. ar gyfer grŵp masnach ynni glân Cymdeithas Pŵer Glân America.

Yn hanesyddol mae'r diwydiant ynni adnewyddadwy wedi dibynnu ar erwau preifat i leoli prosiectau mawr. Ond mae darnau mawr o dir preifat di-dor yn mynd yn brin, gan wneud tiroedd ffederal ymhlith yr opsiynau gorau ar gyfer ehangu yn y dyfodol.

Hyd yn hyn, mae'r Adran Mewnol wedi caniatáu llai na 10 GW o bŵer solar a gwynt ar ei mwy na 245 miliwn erw o diroedd ffederal, traean o'r hyn y rhagwelwyd y byddai'r ddau ddiwydiant yn ei osod ledled y wlad eleni, yn ôl y Weinyddiaeth Gwybodaeth Ynni. .

Dechreuodd y diwydiant solar lobïo ar y mater ym mis Ebrill, pan ffeiliodd Cymdeithas Solar y Raddfa Fawr, clymblaid o rai o brif ddatblygwyr solar y genedl - gan gynnwys NextEra Energy, Southern Company ac EDF Renewables - ddeiseb gyda Swyddfa Rheoli Tir Interior yn gofyn am rhenti is ar brosiectau ar raddfa cyfleustodau yn anialwch pothellog y genedl.

Dywedodd llefarydd ar ran y grŵp fod y diwydiant yn canolbwyntio ar California i ddechrau oherwydd ei fod yn gartref i rai o’r erwau solar mwyaf addawol ac oherwydd bod tir o amgylch ardaloedd trefol mawr fel Los Angeles wedi chwyddo asesiadau ar gyfer siroedd cyfan, hyd yn oed ar erwau anialwch nad oedd yn addas ar gyfer amaethyddiaeth.

Swyddogion yn NextEra (NEE.N), Deheuol (SO.N), ac ni wnaeth EDF sylw pan gysylltodd Reuters ag ef.

Ym mis Mehefin, gostyngodd y Biwro renti mewn tair sir yn California. Ond galwodd cynrychiolwyr solar y mesur yn annigonol, gan ddadlau bod y gostyngiadau yn rhy fach a bod y ffi capasiti megawat wedi aros yn ei lle.

Mae atwrneiod ar gyfer y cwmnïau solar a BLM wedi trafod y mater mewn galwadau ffôn ers hynny, ac mae trafodaethau pellach wedi’u trefnu ar gyfer mis Medi, yn ôl Peter Weiner, yr atwrnai sy’n cynrychioli’r grŵp solar.

"Rydyn ni'n gwybod bod y Folks newydd yn BLM wedi cael llawer ar eu platiau," meddai Weiner. "Rydyn ni wir yn gwerthfawrogi eu hystyriaeth."

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd