Cysylltu gyda ni

cynnwys

Enw da #Amex yn y fantol oherwydd partner dadleuol yn Rwseg

cyhoeddwyd

on

Yn ôl unrhyw safonau, mae angen diod stiff ar y biliwnydd Rwsiaidd Roustam Tariko - fodca dwbl yn ddiau - os yw am atal cyhuddiadau o fod yn “dwyllwr”.
Am yr eildro, mae’r dyn a roddodd “Fodca Safon Rwsiaidd” i’r byd wedi’i gyhuddo o gyflwyno mesur byr. Unwaith eto, mae wedi methu â thalu taliadau Eurobond.

A gallai hynny arwain at golli ei ymerodraeth un o'i chwsmeriaid gorau - American Express.

Tariko, 58, a ddaeth â'r cerdyn hollbresennol i'r holl Rwsiaid.
Yn anterth ei rwysg dywedodd wrth Forbes Magazine:
"Mae gen i un o'r brandiau fodca gorau yn y byd ac un o'r banciau manwerthu mwyaf yn Rwsia.
"Os ydw i'n cynnal yr hyn sydd gen i a'i dyfu, bydd hynny eisoes yn ddigon i fod yn falch ohonof fy hun."
Ond mae balchder yn mynd cyn cwympo…

Roustam Tariko

Roustam Tariko

Dechreuodd problemau Tariko pan na wnaeth ei Fanc Safonol Rwseg (RSB) besychu $ 400 miliwn yn 2017.
RSB oedd y cyfochrog ar y benthyciad.
Nawr, mae deiliaid bond rhyngwladol yn bwriadu hawlio cyfran o 49% yn y banc.
Fe wnaethant alw yn y Ganolfan Ymchwiliadau Ariannol ac Arbenigedd Fforensig (CFIFE) i fynd trwy'r llyfrau RSB.
Er ei fod yn gyfrinachol, dangoswyd y dadansoddiad yn ddiweddarach mewn dogfennau a gyflwynwyd i Lys Cyflafareddu Moscow.
Ac mae'n golygu darllen anghyfforddus i Tariko.
Dywed ymchwilwyr fod swm llawn dyledion Tariko yn fwy na $ 800 miliwn.
Ac maen nhw'n argyhoeddedig bod arian parod ac asedau'n cael eu tynnu o'r banc.
Yn ôl y CFIFE nid yw’r ofnau hyn “yn ddi-sail”.
Fis diwethaf (Gorffennaf) cychwynnodd y credydwyr weithred i gasglu ei gyfochrog.
Mae'r Ganolfan yn adrodd bod mwy na $ 300 miliwn wedi'i dynnu o'r banc.
Ychwanegodd: “Ers 2017, mae gwerth asedau’r banc wedi bod yn gostwng yn gyson ac yn sydyn, tra bod cyfran yr asedau anhylif, i’r gwrthwyneb, yn tyfu yr un mor gyflym.”
Mae David Nitlispakh, pennaeth cronfa Pala Assets y Swistir, yn cynrychioli credydwyr Russian Standard Ltd.
Mae Pala Assets yn gwmni buddsoddi yn y Swistir sy'n canolbwyntio ar fondiau marchnad sy'n dod i'r amlwg.
Dywedodd Mr Nitlispakh: “Rydym wedi nodi ers amser maith bod cyfranddaliwr Safon Rwseg wedi trefnu bod arian yn cael ei dynnu’n ôl o’r banc yn enfawr.
“Rydym yn argyhoeddedig y dylai ysgwyddo cyfrifoldeb llawn am gamau anghyfreithlon i beri difrod mor fawr ar y banc.
“Rydyn ni’n hyderus na fydd yn bosib torri’r gyfraith yn ddiamynedd.”

Banc Safonol Rwseg

Banc Safonol Rwseg

Mae Pala Assets yn ystyried ffeilio cais i gychwyn erlyniad troseddol.
Dywedodd llefarydd: "Mae'r hyn sy'n digwydd yn groes maleisus amlwg o'r gyfraith, ac rydyn ni'n credu bod yn rhaid atal y gweithgaredd troseddol o amddifadu'r banc o'i asedau hylifol."
Dywedodd un credydwr: “Mae cyfranddaliwr Banc Safonol Rwseg wedi bod yn chwarae gyda’i ddeiliaid bond ers tair blynedd, bob amser yn addo ad-dalu dyled ac yna’n torri’r addewid.
“Gwneir hyn i wasgu’r holl asedau gwerthfawr gan y banc cyn iddo gael ei gymryd gan ddeiliaid bond fel cyfochrog.
“Gall y sgandal hon faeddu enw da Amex o ddifrif y mae ei bartner unigryw yn Rwsia yn Tariko.”
Wrth sôn am ddyfodol RSB, dywedodd Alexey Sanaev, o’r cwmni broceriaeth Rwsiaidd Finam, wrth Cards International:
“Y peth drwg yw, os yw’r trafodion fel yr ymddengys eu bod, yna byddai’n peryglu enw da Tariko yn sylweddol.
“Efallai ei fod wedi’i labelu fel twyllwr, sy’n ddrwg.
“Yr hyn fydd yn fwyaf tebygol o ddigwydd yw y bydd y deiliaid bond rhyngwladol yn dod yn brif gyfranddalwyr y banc.
“Yn y pen draw, byddai hynny'n helpu i sicrhau bod enw da'r banc yn parhau i dyfu i gyfeiriad cadarnhaol. “
Ac, mewn byd lle mae enw da yn bopeth, mae'r cawr bancio byd-eang American Express yn cael ei hun yn y farrago ariannol.
Cynhaliodd Amex ymgyrch hysbysebu enwog yn y 70au a'r 80au gyda'r catchphrase “bydd hynny'n gwneud yn braf, syr”.
Ei nod oedd hyrwyddo sut y croesawyd ei gerdyn credyd ledled y byd a'i garu gan bawb.
Cache Amex yn cario storfa. Roedd ar gyfer y dyheadol. Roedd yn apelio at y Rwseg entrepreneuraidd newydd.
Mae Amex ac RSB wedi bod yn bartneriaid masnachu agos ers troad y 2000au.
Cynghrair oedd hi a welodd gardiau Amex yn Rwsia.
Ond wrth i enw da byd-eang RSB leihau, mae ofn y gallai Amex fod yn edrych i ymbellhau oddi wrth ei bartner.
Dywedodd Mr Sanaev: “Banc Safonol Rwseg oedd y banc cyntaf - a dyma’r unig un o hyd - i roi cardiau American Express yn Rwsia.
“Pan gydweithiodd y ddau gwmni gyntaf, roedd y farchnad yn ffynnu, ac roedd gwariant defnyddwyr yn tyfu.
“Roedd y banc yn arloeswr ac yn un o fuddiolwyr mwyaf y farchnad hon.
“Nid wyf yn credu ei bod yn syndod bod American Express wedi dewis RSB fel ei bartner unigryw.
“Yn ôl yna dyna oedd y peth iawn i’w wneud, ac enw da yn y darpar farchnad i Amex fod yn gysylltiedig ag ef.
“Ond erys y cwestiwn ai dyna’r peth iawn i’w wneud nawr.
“Mae partner unigryw Amex yn dioddef o ran ei enw da.

“Nid wyf yn siŵr a fydd Amex yn parhau i weithredu gydag RSB.
“Nid yw’n gwestiwn o enw da Amex yn Rwsia, ond enw da Amex yn America, ac yn fyd-eang a allai gael ei effeithio gan weithgareddau ei bartner yn Rwseg.”

Mae Mr Sanaev yn credu y bydd Amex yn gollwng y RBS sydd wedi'i ddifrodi cyn bo hir.

Meddai: “Bydd Amex yn dewis partner gwahanol yn Rwsia, un ag enw da glanach.
“Rwy’n credu bod hynny’n beth amlwg i’w wneud.
“Nid yw Amex bellach yn elwa o’r bartneriaeth gyda Russian Standard Bank - yn ariannol ac o ran enw da.”
Yn y dyddiau cynnar ymgorfforodd Tariko beth yw pwrpas Amex.

Gwnaeth ei ffortiwn o'r dechrau - yn wahanol i lawer o oligarchiaid eraill a helpodd eu hunain i dafell sylweddol o asedau diwydiannol y genedl yn ystod y 1990au.

Ar ôl graddio ym 1989 gyda gradd economeg o Sefydliad Peirianneg Rheilffordd Moscow, trodd ei law at fewnforio eitemau moethus i Rwsia.

Gwnaed ei arian mewn siocledi a gwinoedd pefriog Eidalaidd.

Roedd yn gam tuag at ddod â mwy o frandiau diod enw mawr i Rwsiaid - ac yna cynnig fodca i'r byd.

Yn y dyddiau cynnar ymgorfforodd Tariko beth yw pwrpas Amex.
Gwnaeth ei ffortiwn o'r dechrau - yn wahanol i lawer o oligarchiaid eraill a helpodd eu hunain i dafell sylweddol o asedau diwydiannol y genedl yn ystod y 1990au.

“Fe wnes i ffortiwn yn gwerthu fodca i’r Rwsiaid a nawr rydw i’n gwneud ffortiwn yn ei werthu i’r Prydeinwyr.”, Meddai Tariko wrth gylchgrawn Forbes.

Fodd bynnag, mae rhai yn credu bod Roustam Tariko bellach yn yfed yn y salŵn cyfle olaf wrth iddo ymladd i gadw ymerodraeth ei fusnes ac - yn bwysicach fyth - ei enw da.

cyfraith yr UE

Mewn ysgariadau, mae'r ods yn cael eu pentyrru yn erbyn menywod

cyhoeddwyd

on

Ymhlith y nifer o sgîl-effeithiau niferus mae pandemig Covid-19 a chloeon clo dilynol wedi eu cael ar Ewrop yn un hynod gywilyddus: cam-drin domestig yn skyrocketing. Mae Ffrainc - gyda'i chauvinism sydd wedi'i gwreiddio'n ddwfn - wedi sefyll allan yn benodol, wrth i alwadau i linell gymorth y llywodraeth ar gyfer menywod sy'n cael eu cam-drin godi. 400 y cant yn ystod y cloi.

Ar yr un pryd, nid yw'n hawdd gadael y perthnasoedd hyn. Ar gyfer menywod sy'n briod yn gyfreithiol, byddai ysgariad yn gam rhesymegol, ond nid yw pob merch yn barod na hyd yn oed yn gallu symud hynny. Mae'r rhesymau y tu ôl i hynny yn niferus, ac eto un o'r rhai mwyaf cyffredin yw un o'r rhai sy'n cael eu hanwybyddu amlaf hefyd: y ffaith bod menywod dan anfantais gyffredin mewn setliadau ysgariad sy'n gadael menywod mewn caledi economaidd a chymdeithasol yn amlach na dynion.

Merched sy'n cael y ffon fer

Mae'r ffaith hon yn syndod gwisg ledled y byd, a dyna pam ei bod hyd yn oed yn fwy o sioc bod menywod yn parhau i ddod o hyd i'r ods sydd wedi'u pentyrru yn eu herbyn mewn rhanbarthau datblygedig iawn gydag agenda hawliau menywod a chydraddoldeb gref, fel Ewrop. Astudiaeth 2018 yn asesu'r gwahaniaethau rhwng y rhywiau yng nghanlyniadau ysgariad, gan ddefnyddio data o Astudiaeth Panel Economaidd-Gymdeithasol yr Almaen (1984-2015), dod o hyd bod “menywod dan anfantais gref o ran colledion yn incwm cartrefi a chynnydd cysylltiedig yn y risg o dlodi”. Yn waeth, roedd y colledion hyn yn barhaol ac yn sylweddol, heb newidiadau sylweddol dros amser.

Hyd yn oed pan fydd setliad yn arwain at rannu asedau 50/50, mae menywod yn aml yn teimlo dan anfantais oherwydd pŵer sy'n ennill cyflog is achosi gan gyfrifoldebau gofal plant a llai o oriau ar gael i weithio, neu wneud dewisiadau gyrfa strategol. Ar ben hynny, mae menywod yn aml yn cael eu gadael yn ddyledus gan gostau cyfreithiol achos ysgariad oherwydd bod eu lefelau cynilo is yn golygu bod yn rhaid iddynt ddibynnu ar fenthyciadau dyfrllyd. Swyddi ariannol menywod anaml iawn adfer digon i gyrraedd lefelau cyn ysgariad, tra bod incwm dynion yn tueddu i godi 25 y cant ar gyfartaledd yn dilyn y rhaniad.

Cyfoethog neu dlawd, byddwch chi'n colli

Er bod y problemau hyn yn ddigwyddiadau cyffredin ar draws gwahanol ddiwylliannau ledled y byd, maent hefyd yn annibynnol ar y dosbarth cymdeithasol. Efallai ei bod yn ymddangos yn amlwg bod y problemau hyn yn gyfyngedig i'r dosbarth canol yn hytrach nag aelodau cyfoethocaf cymdeithas. Fodd bynnag, mae menywod sy'n ysgaru gwŷr cyfoethog yn wynebu'r un rhwystrau a rhagolygon niweidiol. Yn wir, os oes un ffactor cyffredin sy'n uno menywod ar draws pob haen gymdeithasol, dyma sut mae'n rhaid iddyn nhw ymladd yn anghymesur yn galetach na'u cyn-wŷr i gael eu cyfran deg o'r pastai ysgariad.

Achos pwynt yw'r ymladd ysgariad chwerw rhwng Azarchaijani oligarch Farkhad Akhmedov a'i gyn-wraig Tatiana Akhmedova. Gwnaeth Farkhad Akhmedov, sydd wedi’i leoli yn Baku er iddo fethu â chael dinasyddiaeth Azeri, ei ffortiwn yn y sector nwy ond gadawodd y diwydiant ar ôl bod gorfodi i werthu ei gyfran yn Northgas i Inter RAO yn 2012 am $ 400 miliwn o dan werth. Dyfarnwyd Tatiana, dinesydd Prydeinig 40 y cant o ffortiwn ei chyn-ŵr gan lys yn y DU yn 2016, sef cyfanswm o tua £ 453 miliwn - y setliad ysgariad mwyaf yn hanes. Yn lle derbyn y dyfarniad a thalu allan, mae Farkhad Akhmedov wedi bod yn brwydro yn erbyn dant ac ewin er mwyn osgoi gwneud taliadau, neu drosglwyddo'r asedau a roddwyd i'w gyn-wraig yn yr anheddiad, gan gynnwys casgliad celf, eiddo tiriog ac uwch-hwyliau, a brisiwyd yn £ 350 miliwn

Ysgariad y ganrif

Yn y broses, mae Akhmedov yn aml nid yn unig wedi ymladd â'r menig i ffwrdd, ond yn hollol fudr. O'r cychwyn cyntaf, amddiffynfa Akhmedov dadlau bod y cwpl wedi ysgaru o’r blaen, sef ym Moscow yn 2000. Yn ôl yr amddiffyniad, mae’r ysgariad honedig hwnnw yn disodli penderfyniad Prydain, gan baentio Akhmedova fel twyll. Fodd bynnag, fe gefnodd yr ymgais i athrod ei gyn-wraig: ni ddaeth unrhyw dystiolaeth am ysgariad cynharach erioed i ben, gan arwain yr Ustus Haddon-Cave yn 2016 i datgan “… Bod dogfennau ysgariad 2000 Moscow… wedi eu ffugio ar bob adeg.”

Dylai hyn fod wedi bod yn ergyd angheuol i amddiffyniad Farkhad Akhmedov, ond bedair blynedd yn ddiweddarach, ni wnaed unrhyw daliadau sylweddol - er gwaethaf y ffaith bod penderfyniad gwreiddiol 2016 o blaid Akhmedova wedi’i gadarnhau mewn llysoedd eraill. Yn 2018, roedd Akhmedov diystyru i fod yn ddirmyg llys ac fe’i beirniadwyd gan yr Ustus Haddon-Cave am gymryd “nifer o gamau cywrain” a ddyluniwyd i osgoi dienyddiad y barnwr, megis “cuddio ei asedau mewn gwe o gwmnïau alltraeth.” Roedd yr endidau hyn, a leolir yn bennaf yn Liechtenstein, yn ddiweddar archebwyd i drosglwyddo asedau Akhmedov i Tatiana.

Byd dynion yw hwn

Ni ddylai fod yn syndod nad yw hyn wedi digwydd eto, yr holl amser ddirmyg oherwydd mae cyfraith Prydain a'i gyn-wraig yn ddiwyro. Mewn gwirionedd, mae achos Akhmedov - oherwydd maint yr asedau a'r cyhoeddusrwydd mawr dan sylw - yn tynnu sylw at y cyferbyniad llwyr mewn canlyniadau ysgariad a bod menywod yn gyffredinol yn ymladd brwydr i fyny'r bryn am ecwiti yr anheddiad a all bara am flynyddoedd, gan straenio eu gallu i symud ymlaen ac ailgychwyn eu bywydau.

Ac eto, gallai helpu i godi ymwybyddiaeth am yr anghydraddoldeb dwfn hwn, lle mae menywod ledled y byd sy'n ceisio ysgariad neu gyfiawnder am gam-drin domestig yn agored i ods llethol o blaid eu cyn-briod. Gorfodi dyfarniadau yn gryfach ac yn fwy didostur - gan gynnwys cosb boenus rhag ofn na chydymffurfir - yw'r unig ffordd i dorri'r cylch dieflig. Fel arall, bydd cydraddoldeb rhywiol am byth yn amherffaith, hyd yn oed yn anghyraeddadwy.

Parhau Darllen

Tsieina

Banc yn cofleidio blockchain i hwyluso masnach Belt a Road

cyhoeddwyd

on

Mae China a’r Undeb Ewropeaidd ill dau wedi dweud y byddant yn cyflymu trafodaethau er mwyn dod i gytundeb buddsoddi rhwng China a’r UE erbyn diwedd eleni, gyda’i brosiect seilwaith enfawr “Belt and Road” yng nghanol oes o fasnach a thwf ar gyfer economïau yn Asia a thu hwnt.

Mae Menter Belt a Ffordd Tsieina (BRI), y cyfeirir ati weithiau fel y Ffordd Newydd Silk, yn un o'r prosiectau seilwaith mwyaf uchelgeisiol a genhedlwyd erioed. Wedi'i lansio yn 2013 gan yr Arlywydd Xi Jinping, byddai'r casgliad helaeth o fentrau datblygu a buddsoddi yn ymestyn o Ddwyrain Asia i Ewrop.

Cododd y Ffordd Silk wreiddiol yn ystod ehangiad gorllewinol Brenhinllin Han China (206 BCE-220 CE), a ffurfiodd rwydweithiau masnach ledled yr hyn sydd heddiw yn wledydd Canol Asia yn Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, ac Uzbekistan, yn ogystal â India a Phacistan heddiw i'r de. Roedd y llwybrau hynny'n ymestyn mwy na phedair mil o filltiroedd i Ewrop.

Y Fenter Belt a Ffordd (BRI) yw Ffordd Silk newydd heddiw, darn traws-gyfandirol sy'n cysylltu Tsieina â de ddwyrain Asia, de Asia, Canol Asia, Rwsia ac Ewrop ar dir - a Ffordd Silk Forwrol yr 21ain ganrif, llwybr môr cysylltu rhanbarthau arfordirol Tsieina â de ddwyrain a de Asia, De'r Môr Tawel, y Dwyrain Canol a Dwyrain Affrica, yr holl ffordd ag Ewrop.

Un o'r heriau mwyaf i'w lwyddiant fydd goresgyn cymhlethdod masnachu aml-nwyddau - mae yna nifer o randdeiliaid, cyfryngwyr a banciau yn cydweithio i wneud i fargeinion ddigwydd. Mae'r bargeinion hyn yn enfawr o ran gwerth ac yn digwydd yn aml iawn, gyda symiau enfawr o arian yn cael eu trosglwyddo ar draws ffiniau i wahanol bartïon sydd i gyd yn defnyddio gwahanol systemau ac sydd â gofynion cydymffurfio gwahanol, systemau storio data, arian cyfred, ac ati. Mae'r system bresennol yn ddrud, yn araf ac yn darparu bron dim tryloywder i gwsmeriaid.

LGR Crypto banc y Swistir

LGR Crypto banc y Swistir

Mae systemau digidol arloesol sy'n defnyddio'r “Blockchain” yn cael eu datblygu i hwyluso dulliau cyflym a diogel o alluogi'r crefftau hyn i ddigwydd.

Mae banc LGR Crypto o'r Swistir yn arweinydd ym maes symud arian digidol b2b a chyllid masnach o'r dechrau i'r diwedd, ac mae wedi lansio system ddigidol wedi'i seilio ar blockchain i gefnogi cyllid cadwyn gyflenwi yn economïau Silk Road. Mae LGR hefyd wedi lansio “newydd”Darn arian Silk”Cryptocurrency i alluogi masnach ddi-dor ac ar unwaith ar hyd y Belt and Road.

“Rwy’n credu mai rhywbeth yr ydym yn mynd i barhau i’w weld yw effaith technolegau sy’n dod i’r amlwg ar y diwydiant. Bydd pethau fel seilwaith blockchain ac arian digidol yn cael eu defnyddio i ddod â thryloywder a chyflymder ychwanegol i drafodion. Mae arian digidol banc canolog a gyhoeddir gan y llywodraeth hefyd yn cael ei greu, ac mae hyn hefyd yn mynd i gael effaith ddiddorol ar symud arian trawsffiniol. ” Dywedodd Ali Amirliravi, Prif Weithredwr banc LGR Crypto o'r Swistir.

“Rydyn ni'n edrych ar sut y gellir defnyddio contractau smart digidol mewn cyllid masnach i greu llythyrau credyd awtomataidd newydd, ac mae hyn yn dod yn ddiddorol iawn ar ôl i chi ymgorffori technoleg IoT. Mae ein system yn gallu sbarduno trafodion a thaliadau yn awtomatig yn seiliedig ar ddata sy'n dod i mewn o'r gadwyn gyflenwi. Mae hyn yn golygu, er enghraifft, y gallem greu contract craff ar gyfer llythyr credyd sy'n rhyddhau taliad yn awtomatig unwaith y bydd llong cludo yn cyrraedd lleoliad penodol. Neu, enghraifft symlach, gallai taliadau gael eu sbarduno unwaith y bydd set o ddogfennau cydymffurfio yn cael eu huwchlwytho i'r system a'u gwirio LGR. At hynny, gellir rhannu'r llythyr o ddogfennau sy'n gysylltiedig â chredyd â gwahanol bartneriaethau masnachu gan ddefnyddio platfform blockchain sy'n gwella tryloywderau ymhellach ac yn lleihau risgiau masnachu. Mae awtomeiddio yn duedd mor enfawr - rydyn ni'n mynd i weld mwy a mwy o brosesau traddodiadol yn cael eu tarfu. " dwedodd ef.

Ali Amirliravi, Prif Weithredwr banc LGR Crypto o'r Swistir

Ali Amirliravi, Prif Weithredwr banc LGR Crypto o'r Swistir

“Mae data yn mynd i barhau i chwarae rhan enfawr wrth lunio dyfodol cyllid y gadwyn gyflenwi. Yn y system gyfredol, mae dogfennau wedi'u seilio ar bapur, mae data'n cael ei gasglu, ac mae'r diffyg safoni yn ymyrryd mewn gwirionedd â chyfleoedd casglu data cyffredinol. Fodd bynnag, unwaith y bydd y broblem hon wedi'i datrys, byddai system cyllid masnach ddigidol o'r dechrau i'r diwedd yn gallu cynhyrchu setiau data mawr y gellid eu defnyddio i greu pob math o fodelau rhagfynegol a mewnwelediadau i'r diwydiant. Wrth gwrs, mae ansawdd a sensitifrwydd y data hwn yn golygu y bydd rheoli a diogelwch data yn hynod o bwysig i ddiwydiant yfory. ”

Mae Ali Amirliravi yn gadarnhaol am y cyfleoedd a ddaw yn sgil y Fenter Belt a Road.

“I mi, mae dyfodol y diwydiant symud arian a chyllid masnach yn ddisglair. Rydyn ni'n dechrau ar yr oes ddigidol newydd, ac mae hyn yn mynd i olygu pob math o gyfleoedd busnes newydd, yn enwedig i'r cwmnïau sy'n cofleidio technolegau'r genhedlaeth nesaf. ”

Parhau Darllen

Celfyddydau

Fe enwodd Pafiliwn Olew LUKOIL y prosiect gorau yn y byd ar gyfer defnyddio Realiti Rhithiol

cyhoeddwyd

on

Daeth LUKOIL yn enillydd y gêm ryngwladol Gwobrau Golden World IPRA mewn pedwar categori ar gyfer adfer yr hanesyddol Olew Pafiliwn yn VDNKh Moscow. Dyma'r arddangosfa amlgyfrwng Rwsiaidd fwyaf sy'n ymroddedig i wyddoniaeth gymhwysol, sy'n cyflwyno'r diwydiant olew i'w ymwelwyr trwy osodiadau rhyngweithiol.

Daeth Pafiliwn Olew dyfarnwyd iddo statws y prosiect byd-eang gorau yn Aberystwyth Hapchwarae a rhith-realiti, Busnes-i-fusnes, Cysylltiadau â'r cyfryngau ac Nawdd categorïau.

Dyma'r ail LUKOIL's Gwobrau Golden World IPRA ennill; derbyniodd y Cwmni ddwy wobr y llynedd. Derbyniodd ymgyrch LUKOIL i hyrwyddo dinas Kogalym (Yugra) fel canolfan dwristaidd yng Ngorllewin Siberia wobrau fel prosiect gorau'r byd yn Teithio a thwristiaeth ac Ymgysylltiad cymunedol categorïau.

Gwobrau Golden World IPRA (GWA) yw cystadleuaeth cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu byd-eang mwyaf dylanwadol y byd.

Mae IPRA GWA, a sefydlwyd ym 1990, yn cydnabod rhagoriaeth mewn ymarfer cysylltiadau cyhoeddus ledled y byd, gan ystyried meini prawf fel creadigrwydd, cymhlethdod gwireddu, a chymeriad unigryw'r prosiect. Mae arbenigwyr ac arweinwyr cyfathrebu a marchnata mwyaf y byd, gan gynnwys cynrychiolwyr y gwahanol fentrau mwyaf, yn ffurfio rheithgor GWA.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd