Cysylltu â ni

Georgia

Datganiad i'r wasg ar y cyd yn dilyn 8fed cyfarfod Cyngor y Gymdeithas rhwng yr UE a Georgia

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ar 20 Chwefror 2024, cynhaliodd yr Undeb Ewropeaidd a Georgia 8fed cyfarfod Cyngor Cymdeithas yr UE-Georgia ym Mrwsel.

Croesawodd Cyngor y Gymdeithas benderfyniad hanesyddol y Cyngor Ewropeaidd i roi statws gwlad ymgeisydd i Georgia ar y ddealltwriaeth bod y naw cam a nodir yn argymhelliad y Comisiwn Ewropeaidd ar 8 Tachwedd 2023 yn cael eu cymryd. Aeth hyn â chysylltiadau UE-Georgia i lefel strategol newydd. Cymerodd yr UE sylw at fabwysiadu'r cynllun gweithredu i fynd i'r afael â'r naw cam gan Lywodraeth Georgia cyn penderfyniad y Cyngor Ewropeaidd ac anogodd Georgia i wneud cynnydd pellach ar ddiwygiadau. Pwysleisiodd bwysigrwydd cyflawni'r amodau a bennir gan y Comisiwn Ewropeaidd trwy ddiwygiadau ystyrlon ac anwrthdroadwy, a baratowyd ac a weithredwyd mewn ymgynghoriad â'r wrthblaid a chymdeithas sifil. Pwysleisiodd yr UE y bydd cynnydd Georgia tuag at yr Undeb Ewropeaidd yn dibynnu ar ei haeddiant ei hun wrth fodloni'r meini prawf derbyn.

Ailadroddodd Cyngor y Gymdeithas ymrwymiad yr UE i gryfhau cysylltiadau UE-Georgia, gan bwysleisio pwysigrwydd manteisio'n llawn ar botensial y Cytundeb Cymdeithas, gan gynnwys yr Ardal Masnach Rydd Ddwfn a Chynhwysfawr, a gweithredu Agenda Cymdeithas yr UE-Georgia 2021-2027 yn effeithiol. . Roedd Cyngor y Gymdeithas yn cofio bod gweithrediad effeithiol y Cytundeb Cymdeithas a'i DCFTA, sy'n gysylltiedig â'r broses ehangach o frasamcan rheoleiddio a diwygiadau angenrheidiol cysylltiedig, yn cyfrannu at sefydlu amodau ar gyfer gwell cysylltiadau economaidd a masnach gyda'r UE gan arwain at integreiddio economaidd graddol pellach Georgia yn Marchnad Fewnol yr Undeb Ewropeaidd.

Cydnabu'r UE fod Georgia wedi gwneud diwygiadau sylweddol mewn nifer o feysydd ac wedi brasamcanu ei deddfwriaeth yn llwyddiannus gydag acquis yr UE mewn llawer o sectorau fel y nodwyd yn adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd ar Georgia ar 8 Tachwedd 2023. Nodwyd mai'r amcan o ddod yn UE aelod, gyda chefnogaeth gref gan bobl Georgia, y Llywodraeth ac ar draws sbectrwm gwleidyddol wedi bod yn sbardun allweddol yn hyn o beth. Anogodd yr UE yr holl actorion gwleidyddol yn Georgia i ddangos cydweithrediad a deialog trawsbleidiol adeiladol, goresgyn polareiddio ac ymatal rhag gweithredoedd a allai ddyfnhau'r tensiynau gwleidyddol ymhellach a rhwystro agenda ddiwygio'r wlad. Canmolodd Cyngor y Gymdeithas gymdeithas sifil fywiog Georgia a thanlinellodd bwysigrwydd ymgysylltu cynhwysol, ystyrlon a systematig â chymdeithas sifil yn y prosesau llunio polisïau.

Gan bwysleisio pwysigrwydd ymladd dadffurfiad, rhethreg gwrth-UE a thrin ac ymyrryd â gwybodaeth dramor, galwodd yr UE ar Georgia i gymryd camau ystyrlon yn hyn o beth, tra'n nodi'r ymdrechion a wnaed gan y Llywodraeth.

Pwysleisiodd Cyngor y Gymdeithas fod angen sicrhau annibyniaeth, atebolrwydd a didueddrwydd llawn holl sefydliadau'r Wladwriaeth, yn unol â safonau Ewropeaidd ac argymhellion Comisiwn Fenis, yn enwedig yr holl sefydliadau barnwrol, erlyniadol, gwrth-lygredd ac ariannol. Tanlinellodd yr UE yr angen i wella ymhellach y modd y gweithredir goruchwyliaeth seneddol, yn arbennig y gwasanaethau diogelwch.

Roedd Cyngor y Gymdeithas yn cofio bod yr UE a Georgia yn rhwym wrth benderfyniad ar y cyd i gryfhau democratiaeth a rheolaeth y gyfraith ymhellach yn ein cymdeithasau. Nododd yr UE y gwaith a wnaed i wella’r fframwaith deddfwriaethol a chapasiti a threfniadaeth gyffredinol y system gyfiawnder. Pwysleisiodd yr UE fod angen ymdrechion pellach i fynd ar drywydd diwygiad barnwrol cynhwysfawr yn arbennig i sicrhau annibyniaeth, atebolrwydd a didueddrwydd llawn yr holl sefydliadau barnwrol ac erlyniadol.

hysbyseb

Nododd Cyngor y Gymdeithas y diwygiadau a wnaed i wella'r fframwaith etholiadol a galwodd ar Georgia i gwblhau diwygio etholiadol ymhell cyn yr etholiadau sydd i ddod, yn unol ag argymhellion Comisiwn Fenis ac OSCE/ODIHR, ac i sicrhau proses etholiadol rydd, deg a chystadleuol. . Croesawodd yr UE wahoddiad Georgia i arsylwyr hirdymor OSCE-ODIHR cyn etholiadau seneddol 2024.

Nododd Cyngor y Gymdeithas fabwysiadu'r ail Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Diogelu Hawliau Dynol yn Georgia 2022-2030 a Chynllun Gweithredu Hawliau Dynol 2024-2026.

Croesawodd Cyngor y Gymdeithas y gwaith a wnaed i sicrhau cydraddoldeb rhywiol, i frwydro yn erbyn trais ar sail rhywedd a thrais domestig, yn ogystal â’r gwaith ar ddeddfwriaeth yn ymwneud â dyfarniadau Llys Hawliau Dynol Ewrop a phenodi’r Amddiffynnydd Cyhoeddus. Tanlinellodd yr UE yr angen i barhau â’r gwaith hwn a sicrhau gwell parch i hawliau dynol a rhyddid sylfaenol, gan gynnwys gwarantu rhyddid mynegiant, cynulliad a chyfryngau a sicrhau annibyniaeth ac effeithiolrwydd llawn sefydliadau hawliau dynol.

Nododd Cyngor y Gymdeithas y gwaith a wnaed ar ddadfiliarcheiddio, gan osgoi dylanwad gormodol buddiannau breintiedig ym mywyd economaidd, gwleidyddol a chyhoeddus Georgia a phwysleisiodd yr angen i roi’r Cynllun Gweithredu presennol ar waith yn effeithlon drwy ddull aml-sector, systemig. Croesawodd yr UE greu'r Biwro Gwrth-lygredd a phwysleisiodd y pwysigrwydd i sicrhau bod y Biwro yn gweithredu'n annibynnol ac yn effeithiol. Tanlinellodd yr UE fod angen ymdrechion pellach i fynd i’r afael â phob math o lygredd, gan gynnwys fel rhan o ymdrechion dadfoligarcheiddio. Roedd yr UE yn croesawu cyflawniad parhaus Georgia o'r meincnodau rhyddfrydoli fisa a'i gweithredoedd i fynd i'r afael ag argymhellion y Comisiwn Ewropeaidd.

Tanlinellodd Cyngor y Gymdeithas y disgwyliad cryf i Georgia gynyddu ei haliniad yn sylweddol â safbwyntiau Polisi Tramor a Diogelwch Cyffredin yr UE a mesurau cyfyngol a galwodd ar Georgia i symud ymlaen tuag at aliniad llawn. Croesawodd yr UE ymgysylltiad rhagweithiol Georgia a chydweithrediad adeiladol ar atal atal sancsiynau UE yn erbyn Rwsia.

Canmolodd yr UE Georgia ar ei hymgysylltiad gweithredol â theithiau a gweithrediadau CSDP yr UE ers 2014 a'i hannog i gyfrannu ymhellach at deithiau a gweithrediadau CSDP yr UE; bu Cyngor y Gymdeithas hefyd yn trafod posibiliadau ar gyfer cydweithredu pellach ym maes diogelwch ac amddiffyn. Mynegodd yr UE ei barodrwydd i gefnogi Georgia ymhellach i fynd i'r afael â'r heriau y mae'n eu hwynebu o ganlyniad i ryfel ymosodol Rwsia yn erbyn yr Wcrain a chryfhau ei gwytnwch trwy fwy o gydweithrediad ar fygythiadau seiber a hybrid, yn ogystal â chefnogaeth i'r Lluoedd Amddiffyn Sioraidd trwy'r Ewropeaidd Cyfleuster Heddwch. Mynegodd Georgia barodrwydd i lansio cydweithrediad ag asiantaethau arbenigol yr UE yn ogystal â chymryd rhan mewn prosiectau PESCO.

The EU underlined its support for Georgia’s sovereignty, independence and territorial integrity within its internationally recognised borders, emphasising EU’s firm commitment to conflict resolution and its policy of non-recognition and engagement in Georgia. The EU and Georgia reaffirmed their commitment to the Geneva International Discussions, including the upcoming 60th round, which, together with fully operational Incident Prevention and Response Mechanisms (IPRMs), are crucial for addressing and resolving the challenges stemming from the conflict between Russia and Georgia in August 2008.

Mynegodd yr UE a Georgia bryder ynghylch camau Rwsia i ymgorffori rhanbarthau Sioraidd Abkhazia a rhanbarth Tskhinvali / De Ossetia i feysydd gwleidyddol, diogelwch, milwrol, economaidd ac eraill Rwsia, gan dorri sofraniaeth a chywirdeb tiriogaethol Georgia. Condemniodd y Cyngor lofruddiaeth ddiweddar sifiliad o Georgia, Tamaz Ginturi, gan luoedd Rwsia sydd wedi’u lleoli’n anghyfreithlon yn Georgia. Mynegodd Cyngor y Gymdeithas bryder mawr ynghylch y sefyllfa ddirywiedig yn rhanbarthau Georgia yn Abkhazia a rhanbarth Tskhinvali/De Ossetia o ran diogelwch, hawliau dyngarol a dynol, gan gynnwys torri hawliau rhyddid i symud, eiddo, addysg mamiaith, ac ethnigrwydd. gwahaniaethu ar Georgians.

Ailadroddodd yr UE a Georgia y rhwymedigaeth i Ffederasiwn Rwsia i weithredu'r UE-mediated Cytundeb 12 Awst 2008 Ceasefire, ymhlith pethau eraill i dynnu ei lluoedd milwrol o diriogaeth Georgia a chaniatáu sefydlu mecanweithiau diogelwch rhyngwladol ar lawr gwlad. Pwysleisiodd y Cyngor y rhwymedigaeth i sicrhau bod pobl sydd wedi'u dadleoli'n fewnol a ffoaduriaid yn dychwelyd yn ddiogel ac yn urddasol i'w cartrefi.

Tynnodd Cyngor y Gymdeithas sylw at rôl bwysig Cenhadaeth Fonitro'r UE a thanlinellodd yr angen i gael mynediad i'r EUMM i diriogaeth gyfan Georgia yn unol â'i fandad.

Roedd Cyngor y Gymdeithas yn cofio dyfarniadau Llys Hawliau Dynol Ewrop ac ymchwiliad y Llys Troseddol Rhyngwladol yn cadarnhau cyfrifoldeb Rwsia fel Gwladwriaeth sy'n arfer rheolaeth effeithiol dros ranbarthau Sioraidd Abkhazia a rhanbarth Tskhinvali / De Ossetia.

Pwysleisiodd Cyngor y Gymdeithas bwysigrwydd dwysáu cymorth i gysylltiadau rhwng pobl a chynyddu mesurau magu hyder ar draws y ffiniau yn ogystal ag ailadrodd ei gefnogaeth i'r ymdrechion cymodi ac ymgysylltu.

Croesawodd Cyngor y Gymdeithas adferiad economaidd llwyddiannus Georgia o argyfwng COVID-19 a’i thwf CMC. Canmolodd yr UE bolisïau cyllidol ac ariannol cadarn Georgia a oedd yn caniatáu i oroesi'n dda y sioc yn ymwneud â rhyfel ymosodol Rwsia yn yr Wcrain. Roedd yr UE yn cofio rôl allweddol wrth ddiogelu sefydlogrwydd macro-economaidd Banc Cenedlaethol Georgia a phwysleisiodd y pwysigrwydd i warantu ei annibyniaeth a'i hygrededd.

Amlygodd Cyngor y Gymdeithas fod yr UE yn parhau i fod yn bartner masnachu mwyaf Georgia a chroesawodd allforion cynyddol Georgia i'r UE. Tanlinellodd yr UE ei ymrwymiad parhaus i gefnogi Georgia i liniaru ymhellach y rhwystrau i fasnach a thanlinellodd bwysigrwydd parhau i weithredu rhwymedigaethau o dan y DCFTA. Croesawodd Cyngor y Gymdeithas y cytundeb y daethpwyd iddo i ddechrau gweithio tuag at sefydlu Cynllun Gweithredu â Blaenoriaeth, cydnabu’r cynnydd da a wnaed hyd yn hyn i gytuno ar gynnwys y PAP a phwysleisiodd bwysigrwydd rhoi’r camau gweithredu a restrir ynddo ar waith yn briodol i wella’r gweithredu'r DCFTA.

The EU stressed the importance of accelerating the implementation of the Economic and Investment Plan, notably through its flagship projects, including those geared towards developing connectivity between Georgia and the EU as matters of mutual interest. The EU reiterated Georgia’s role as a partner for European energy security, and notably its transit role for Caspian hydrocarbon resources.

Croesawodd yr UE y camau a gymerwyd gan Georgia a mynegodd barodrwydd i gefnogi ymdrechion pellach Georgia tuag at sicrhau'r paratoadau angenrheidiol a chymryd y camau gofynnol, yn enwedig ym maes gwrth-wyngalchu arian a gwrthsefyll ariannu terfysgaeth, i fodloni'r meini prawf ar gyfer ymuno â'r cwmpas daearyddol cynlluniau Ardal y Taliad Ewro Sengl.

The Association Council welcomed Georgia’s commitment and steps to harmonize its legislation aimed at integrating it into the EU’s “Roam like at Home” regime and EU’s readiness to adopt a decision on amending the Association Agreement to include related acquis.

Roedd Cyngor y Gymdeithas yn gwerthfawrogi ymwneud cryf Georgia ag Erasmus+, Horizon Europe a rhaglen Ewrop Greadigol.

Croesawodd Cyngor y Gymdeithas ymdrechion Georgia i foderneiddio ei system a'i galluoedd amddiffyn sifil ac mae'n edrych ymlaen at weld Georgia yn cadw at y ddogfen llwybr a gyflwynwyd ar ymylon cyfarfod y Cyngor, gyda'r nod o arwain integreiddiad Georgia i Fecanwaith Amddiffyn Sifil yr Undeb.

Pwysleisiodd Cyngor y Gymdeithas fod Partneriaeth y Dwyrain a'i fframwaith sy'n canolbwyntio ar gydnerthedd yn parhau i fod yn berthnasol ac y bydd yn parhau i ategu'r broses ehangu, a thynnodd sylw at yr angen am ganlyniadau pendant ar gyfer 2024.

Cadeiriwyd y cyfarfod gan Josep Borrell, Uchel Gynrychiolydd yr Undeb Ewropeaidd dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch. Arweiniodd Prif Weinidog Georgia Irakli Kobakhidze y ddirprwyaeth Sioraidd. Cymerodd y Comisiynydd Cymdogaeth ac Ehangu, Mr Olivér Várhelyi, ran hefyd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd