Cysylltu â ni

EU

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch € 30.5 biliwn Gwlad Groeg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Heddiw (17 Mehefin) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu asesiad cadarnhaol o gynllun adfer a gwytnwch Gwlad Groeg. Mae hwn yn gam pwysig tuag at dalu € 17.8 biliwn mewn grantiau a € 12.7bn mewn benthyciadau o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF) dros y cyfnod 2021-2026. Bydd y cyllid hwn yn cefnogi gweithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Gwlad Groeg. Bydd yn chwarae rhan allweddol wrth alluogi Gwlad Groeg i ddod yn gryfach o'r pandemig COVID-19. Bydd y RRF - sydd wrth wraidd NextGenerationEU - yn darparu hyd at € 672.5bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ledled yr UE.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Bydd cynllun adfer Gwlad Groeg yn ei helpu i ddod yn gryfach o’r pandemig ac yn arfogi’r economi ar gyfer dyfodol mwy gwyrdd a mwy digidol. Mae'r mesurau'n cynnwys cefnogaeth ar gyfer adnewyddu ynni effeithlon a thrafnidiaeth drefol lân, ynghyd â ffocws ar wella sgiliau digidol y boblogaeth, o ran addysg ac o ran ailsgilio ac uwchsgilio'r gweithlu. Rydym yn croesawu uchelgais Gwlad Groeg i fywiogi buddsoddiad preifat a diwygio polisïau'r farchnad lafur, digideiddio'r weinyddiaeth gyhoeddus a busnesau, a bydd pob un ohonynt yn allweddol ar gyfer moderneiddio economi Gwlad Groeg. Gyda'i gilydd, mae'r cynllun yn rhoi cyfle unigryw i Wlad Groeg arfogi ei heconomi a'i phobl ar gyfer y dyfodol a rhoi'r wlad ar lwybr twf mwy cynaliadwy. Rydym yn barod i gefnogi awdurdodau Gwlad Groeg i weithredu'r diwygiadau a'r buddsoddiadau hyn yn llawn. "

Mae cynllun Gwlad Groeg yn rhan o ymateb digynsail cydgysylltiedig yr UE i argyfwng COVID-19, i fynd i’r afael â heriau Ewropeaidd cyffredin trwy gofleidio’r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol, i gryfhau gwytnwch economaidd a chymdeithasol a chydlyniant y Farchnad Sengl. Asesodd y Comisiwn gynllun Gwlad Groeg yn seiliedig ar y meini prawf a nodir yn y Rheoliad RRF. Ystyriodd dadansoddiad y Comisiwn, a yw'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a nodwyd yng nghynllun Gwlad Groeg yn cefnogi'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol; cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â'r heriau a nodwyd yn y Semester Ewropeaidd; a chryfhau ei botensial i dyfu, creu swyddi a gwytnwch economaidd a chymdeithasol.

hysbyseb

Sicrhau trawsnewidiadau gwyrdd a digidol Gwlad Groeg

Mae asesiad y Comisiwn o'r cynllun yn canfod ei fod yn neilltuo 38% o gyfanswm dyraniad Gwlad Groeg i fesurau sy'n cefnogi amcanion hinsawdd. Mae hyn yn cynnwys buddsoddiadau mewn uwchraddio'r rhwydwaith trydan, cryfhau'r cynllun cymorth ar gyfer cynhyrchwyr ffynonellau ynni adnewyddadwy. At hynny, mae'r cynllun yn cefnogi buddsoddiadau mewn adnewyddu ynni effeithlon a datblygu cynlluniau trefol lleol gyda ffocws ar gryfhau gwytnwch hinsawdd ardaloedd trefol. Mae mesurau eraill yn cynnwys cefnogaeth i raglen ailgoedwigo genedlaethol a strategaeth gynhwysfawr i gryfhau'r systemau amddiffyn sifil a rheoli trychinebau sy'n cynnwys, ymhlith eraill, fuddsoddi mewn lliniaru llifogydd. Mae asesiad y Comisiwn o'r cynllun yn canfod ei fod yn neilltuo 23% o gyfanswm dyraniad Gwlad Groeg i'r trawsnewidiad digidol.

Mae hyn yn fwy na'r isafswm o 20% sy'n ofynnol gan Reoliad y RRF. Mae mesurau i gefnogi trosglwyddiad digidol Gwlad Groeg yn cynnwys buddsoddiadau mewn seilwaith digidol fel rhwydweithiau 5G a ffibr, mesurau i gefnogi trosglwyddiad digidol y weinyddiaeth gyhoeddus a buddsoddiadau a diwygiadau i gefnogi digideiddio busnesau gyda ffocws penodol ar fentrau bach a chanolig eu maint. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys mesurau i wella sgiliau digidol ar bob lefel, fel rhan o'r system addysg a thrwy hyfforddiant pwrpasol ar gyfer pob grŵp oedran. Atgyfnerthu gwytnwch economaidd a chymdeithasol Gwlad Groeg Mae'r Comisiwn o'r farn bod cynllun Gwlad Groeg yn mynd i'r afael yn effeithiol â phob un neu is-set sylweddol o'r heriau economaidd a chymdeithasol a amlinellwyd yn yr argymhellion gwlad-benodol a gyfeiriwyd at Wlad Groeg gan y Cyngor yn y Semester Ewropeaidd yn 2019 ac yn 2020. Mae'n cynnwys mesurau sy'n cyfrannu at dwf economaidd ac yn cynyddu cyflogaeth trwy wella cynhyrchiant.

hysbyseb

Dywedodd Llywydd y Comisiwn, Ursula von der Leyen: “Rwy’n falch iawn o gyflwyno asesiad cadarnhaol y Comisiwn Ewropeaidd o gynllun adfer a gwytnwch € 30.5 biliwn Gwlad Groeg. Mae'r cynllun yn uchelgeisiol a bydd yn helpu i adeiladu dyfodol gwell i bobl Gwlad Groeg. Gall ail-lunio Gwlad Groeg am ddegawdau i ddod. Mae angen i ni wneud y gorau ohono, ar gyfer y cenedlaethau nesaf. Byddwn yn sefyll gyda chi bob cam o'r ffordd. ”

Mae'r cynllun yn darparu ar gyfer gweithredu rhaglen iechyd cyhoeddus genedlaethol gynhwysfawr a fydd yn cefnogi atal sylfaenol, eilaidd a thrydyddol ac yn cryfhau gofal sylfaenol, gan wneud yr economi yn fwy agored, gwella gweinyddiaeth gyhoeddus a gwneud y system farnwrol yn fwy effeithlon. Ochr yn ochr â'r cynnydd sylweddol mewn buddsoddiad cyhoeddus, mae'r Cynllun yn gwneud defnydd llawn o'r benthyciadau Cyfleuster Adfer a Gwydnwch i ddarparu cyllid i gwmnïau a chynyddu lefel y buddsoddiad preifat. Mae'r Cynllun yn adeiladu ar ac yn ategu diwygiadau strwythurol parhaus allweddol i wella gweithrediad ehangach yr economi ac sy'n cael eu monitro ar hyn o bryd o dan y fframwaith gwyliadwriaeth gwell. Mae'r cynllun yn cynrychioli ymateb cynhwysfawr a chytbwys digonol i sefyllfa economaidd a chymdeithasol Gwlad Groeg, a thrwy hynny gyfrannu'n briodol at bob un o chwe philer Rheoliad yr RRF.

Cefnogi prosiectau buddsoddi a diwygio blaenllaw

Mae cynllun Gwlad Groeg yn cynnig prosiectau ym mhob un o saith ardal flaenllaw Ewrop. Mae'r rhain yn brosiectau buddsoddi penodol sy'n mynd i'r afael â materion sy'n gyffredin i bob aelod-wladwriaeth mewn meysydd sy'n creu swyddi a thwf ac sydd eu hangen ar gyfer y trawsnewidiad deublyg. Er enghraifft, mae Gwlad Groeg wedi cynnig € 2.3bn i ddiwygio'r system addysg, hyfforddiant a dysgu gydol oes ynghyd â buddsoddiadau mewn rhaglenni uwchsgilio ac ailsgilio sy'n cwmpasu'r gweithlu cyfan. Nod y mesurau hyn yw arfogi pobl â sgiliau perthnasol o ansawdd uchel a marchnad lafur, gan gynnwys sgiliau sy'n gysylltiedig â'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol. Mae'r asesiad hefyd yn canfod nad yw'r un o'r mesurau sydd wedi'u cynnwys yn y cynllun yn niweidio'r amgylchedd yn sylweddol, yn unol â'r gofynion a nodir yn y Rheoliad RRF.

Ystyrir bod y systemau rheoli a roddwyd ar waith gan Wlad Groeg yn ddigonol i amddiffyn buddiannau ariannol yr Undeb. Mae'r cynllun yn darparu digon o fanylion ar sut y bydd awdurdodau cenedlaethol yn atal, canfod a chywiro achosion o wrthdaro buddiannau, llygredd a thwyll sy'n ymwneud â defnyddio arian.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Ddeugain mlynedd ers i Wlad Groeg ymuno â’r Gymuned rydym yn agor pennod newydd yn stori Ewropeaidd hir y wlad. Mae Gwlad Groeg yn debygol o elwa o fwy na € 30bn mewn cefnogaeth trwy NextGenerationEU, cyllid a fydd yn sail i fuddsoddiadau mawr a diwygiadau pellgyrhaeddol dros y pum mlynedd nesaf. Mae hwn yn gynllun uchelgeisiol sydd o fudd i bob rhan o Wlad Groeg a phob rhan o gymdeithas Gwlad Groeg. Mae Gwlad Groeg wedi dod yn bell ers yr argyfwng diwethaf ac felly hefyd yr Undeb Ewropeaidd: mae NextGenerationEU yn bartneriaeth y byddwn yn bwrw ymlaen â’n gilydd. ”

Y camau nesaf

Heddiw mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu cynnig ar gyfer Penderfyniad Gweithredu Cyngor i ddarparu € 17.8bn mewn grantiau a € 12.7bn mewn benthyciadau i Wlad Groeg o dan y RRF. Bellach bydd gan y Cyngor bedair wythnos, fel rheol, i fabwysiadu cynnig y Comisiwn. Byddai cymeradwyaeth y Cyngor i'r cynllun yn caniatáu ar gyfer talu € 4bn i Wlad Groeg wrth ariannu ymlaen llaw. Mae hyn yn cynrychioli 13% o'r cyfanswm a ddyrannwyd ar gyfer Gwlad Groeg. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar gyflawni'r cerrig milltir a'r targedau a amlinellir ym Mhenderfyniad Gweithredu'r Cyngor yn foddhaol, gan adlewyrchu'r cynnydd o ran gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd