Cysylltu â ni

Gwrth-semitiaeth

Mae deddfwyr yn galw ar yr UE i gyhoeddi adroddiad ar werslyfrau ysgolion gwrthsemitig Palestina

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yn dilyn datguddiad adroddiad anghyhoeddedig yr UE ar werslyfrau ysgolion Palestina yr wythnos diwethaf gan bapur newydd yr Almaen BILD, mae sawl deddfwr wedi galw ar yr UE i wneud yr adroddiad yn gyhoeddus, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Mae IMPACT-se, sefydliad ymchwil a pholisi sy'n monitro ac yn dadansoddi addysg, wedi cael copi o'r adroddiad, a ganfu fod gwerslyfrau Palestina - a ariennir gan yr UE - yn cynnwys gwrthsemitiaeth, yn annog plant i gasáu a thrais a dirprwyo Gwladwriaeth Israel.

Yn 2019, yna dywedodd pennaeth polisi tramor yr UE, Federica Mogherini, wrth wneuthurwyr deddfau Ewropeaidd y byddai’r Undeb Ewropeaidd yn ariannu astudiaeth ar werslyfrau ysgolion Palestina “gyda’r bwriad o nodi anogaeth bosibl at gasineb a thrais ac unrhyw ddiffyg cydymffurfio posibl â safonau heddwch UNESCO a goddefgarwch mewn addysg. ''

Wedi'i gomisiynu i ddechrau yn 2019, mae'r adroddiad terfynol wedi'i ohirio am ddwy flynedd ac nid yw wedi'i gyhoeddi o hyd.

hysbyseb

darn dilynol yn ddyddiol BILD Dywedodd fod y Comisiwn wedi camarwain llunwyr polisi a ofynnodd am gopi o'r adroddiad ac a wrthodwyd ar y sail nad oedd wedi'i '' gwblhau 'eto er gwaethaf i'r adroddiad gael ei gyflwyno gan y sefydliad adolygu ym mis Mawrth.

Mae llywodraeth yr Almaen wedi galw ar yr UE i gyhoeddi’r adroddiad cyfrinachol, gan nodi budd y cyhoedd a phryderon ynghylch a yw arian trethdalwr yr Almaen yn cael ei ddefnyddio i ariannu casineb. Dywedodd llefarydd ar ran gweinidogaeth datblygu’r Almaen BILD bod “drafft cyfrinachol o’r astudiaeth ar gael. Mae'r llywodraeth ffederal wedi cefnogi cyhoeddi sawl gwaith vis-à-vis yr UE. Mae’r UE bellach wedi addo hyn. ”

Galwodd aelod o’r Bundestag, senedd ffederal yr Almaen, Frank Müller-Rosentritt o’r blaid FDP, am y cyhoeddiad gan ddweud “byddai unrhyw beth arall yn cwestiynu strategaeth y llywodraeth ffederal wrth frwydro yn erbyn gwrth-Semitiaeth. Ni all un siarad yn yr Almaen am fod eisiau dwysáu’r frwydr hon ac ar yr un pryd ariannu cynhyrchu llyfrau ysgol sy’n galw am derfysgaeth yn erbyn Iddewon. ”

Beirniadodd aelod o’r Almaen o Senedd Ewrop dros Blaid Pobl Ewrop (EPP), Niclas Herbst, sy’n Is-gadeirydd pwyllgor materion cyllidebol Senedd yr UE, yr UE am guddio’r adroddiad: “Mae cyfrinachedd Comisiwn yr UE yn wrth- cynhyrchiol ac annealladwy. ”

hysbyseb

Galwodd am gronfa wrth gefn o 5% ar gyllid yr UE i'r PA ac UNRWA, gan nodi y dylid ailgyfeirio'r cronfeydd a ddaliwyd yn ôl tuag at gyrff anllywodraethol sy'n cadw at safonau UNESCO nes bod y gwerthusiad cyfranogol yn tynnu pob casineb a chymell o'i werslyfrau.

Mae'r UE yn ariannu cyflogau athrawon Palestina a chyhoeddwyr gwerslyfrau yn uniongyrchol.

Derbyniodd IMPACT-se, sydd, ar gyfer dadansoddi gwerslyfrau, safonau rhyngwladol ar heddwch a goddefgarwch fel sy'n deillio o ddatganiadau a phenderfyniadau UNESCO i bennu cydymffurfiaeth ac i eirioli dros newid pan fo angen, gopi ac asesu adroddiad yr UE yn annibynnol. Er nad yw'n adolygu'r cwricwlwm cyfan ac ar goll cryn dipyn, mae'n cadarnhau llawer o ganfyddiadau IMPACT-se ei hun.

Mae adroddiad yr UE yn nodi bod gwerslyfrau Palestina yn hyrwyddo gwrthsemitiaeth, yn annog trais, yn dileu cytundebau heddwch ac yn dirprwyo Israel.

Pasiodd Senedd Ewrop benderfyniad y llynedd yn galw am gyflyru cymorth ariannol i Awdurdod Palestina ar lyfrau ysgol sy'n cydymffurfio â safonau heddwch a goddefgarwch. Mae'n amlwg nad yw peidio â chyhoeddi'r adroddiad yn strategaeth effeithiol. Rhaid i’r UE weithredu o’r diwedd i gael gwared ar y casineb a mynnu cwricwlwm heddwch ar gyfer plant ysgol Palestina, ’’ meddai Prif Swyddog Gweithredol IMPACT-se, Marcus Sheff.

Er gwaethaf natur dyngedfennol yr adroddiad, mae'r casgliad gan y sefydliad adolygu, Sefydliad Georg Eckert, bod y gwerslyfrau yn dal i fodloni safonau UNESCO yn cael ei herio gan BILD sy'n nodi bod y casgliad hwn yn anghyson â phrif gorff yr adroddiad a chan yr UE ei hun, nad yw'n amlwg yn credu bod ymlyniad llawn wedi'i gyrraedd.

Dywedodd llefarydd ar ran yr UE ei fod yn “cymryd yr astudiaeth hon o ddifrif ac y bydd yn gweithredu ar ei ganfyddiadau fel y bo’n briodol, gyda’r bwriad o sicrhau ymlyniad llawn at safonau UNESCO yn holl ddeunyddiau addysg Palestina.”

Beth sy'n dweud yr adroddiad?

Mae gwerslyfrau'n parhau i hyrwyddo gwrthsemitiaeth a chasineb Iddewig. “Er y gall defnyddio'r term 'Iddew يهودي yahūd' a'i ddeilliadau yn y gwerslyfrau nodi goddefgarwch crefyddol a diwylliannol, mae hefyd yn digwydd ynghyd â rhagfarn gwrth-Iddewig.”

Cyfeirir at Iddewon fel gelynion Islam. “Er enghraifft, mae gwers 10 yn y llyfr ar gyfer blwyddyn 8 / II, […] yn mynd i’r afael â brwydr banū qurayḍah; […] Er nad yw'r wers hon yn cyfeirio'n benodol at Iddewon fel bradwyr ac yn cyfeirio'n basio at gynghreiriaid Iddewig y proffwyd Muhammed, mae ganddo botensial amlwg o hyd i gael ei gweld fel stori sy'n portreadu Iddewon fel y gelyn. ”

Mae’r adroddiad yn cadarnhau bod dileu holl uwchgynadleddau a chynigion cytundebau heddwch a oedd gynt wedi’u cynnwys yng nghwricwlwm Palestina ôl-Oslo wedi cael eu dileu gan gynnwys bod “hepgor y darn sy’n sôn am ddechrau cyfnod newydd o gydfodoli heddychlon yn rhydd o drais yn adlewyrchu’r presennol sefyllfa rhwng y ddwy ochr, nad yw’n darparu map ffordd i drais a heddwch sy’n dderbyniol i bob ochr dan sylw. ”

Mae'r cwricwlwm yn dirprwyo ac yn pardduo Israel yn bwrpasol. Er enghraifft, a 9th gwerslyfr Arabeg gradd sy'n cyflwyno collage o blentyn Palestina a milwyr Israel i fyfyrwyr. Dywed yr adroddiad “mae’r montage yn awgrymu bod y cipiwr Israel yn anelu’n bwrpasol at y bachgen bach, ac felly’n cynhyrchu portread cythreulig o’r‘ llall ’; yn yr achos hwn y milwr Israel. Mae'r testun hefyd yn awgrymu malais sylfaenol a barbaraiddrwydd cynhenid ​​milwyr sy'n efelychu eu harfau, fel y mae'n dod ar ei draws yn y testun, mewn plant sy'n croesi'r stryd. Mae’r stori a’i delweddu yn portreadu milwyr Israel fel rhai ymosodol ac llechwraidd, gan guddio y tu ôl i rwystrau concrit wrth saethu at y plant. ”

Mae gwerslyfrau yn hyrwyddo trais, yn enwedig yn erbyn Israel. “O ran gweithredoedd treisgar gan ochr y Palestiniaid yn erbyn Israel, mae’r gwerslyfrau ar gyfer iaith Arabeg yn cynnwys darluniau o drais fel brwydr arwrol.”

Galwad am ymchwiliad i UNWRA 

mewn datblygiad arall, mae grŵp o 26 ASE trawsbleidiol o holl brif bleidiau Senedd Ewrop, a gychwynnwyd gan ASE Sweden David Lega ac ASE Slofacia Miriam Lexmann ill dau o grŵp EPP, wedi ysgrifennu at Gomisiwn yr UE ac Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig. Antonio Guterres yn mynnu ymchwiliad i UNRWA, Asiantaeth Rhyddhad a Gwaith y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Ffoaduriaid Palestina, dros wrthsemitiaeth a chymell deunyddiau addysgol UNRWA.

Mynegodd y llythyr ddychryn ynglŷn â: “Mae defnydd parhaus UNRWA o ddeunyddiau ysgol atgas sy’n annog trais, yn gwrthod heddwch, ac yn pardduo Israel a’r bobl Iddewig. Rydym yn gresynu'n fawr at ddiffyg goruchwyliaeth, tryloywder ac atebolrwydd yr asiantaeth o ran y datgeliadau mynych o ddysgu casineb a chymell i blant Palestina sydd o dan ofal UNRWA. "

Mae'n condemnio'r defnydd o arian trethdalwyr yr UE i ariannu addysgu casineb a gwaethygu gwrthsemitig.

Galwodd y llythyr ar yr Ysgrifennydd Cyffredinol Guterres i fynnu bod UNRWA yn datgelu ei holl ddeunyddiau addysgol yn gyflym ar gyfer athrawon a myfyrwyr mewn Arabeg a ddefnyddir yn ei ddosbarthiadau yn ogystal â gwaith a chanfyddiadau adolygiadau cwricwla'r wladwriaeth letyol y mae'n eu cynnal, yr honnir eu bod yn sicrhau bod gwerslyfrau yn “cyd-fynd â Gwerthoedd y Cenhedloedd Unedig ”, ac y mae UNRWA hyd yma wedi gwrthod eu rhyddhau.

Gwrth-semitiaeth

Mae pennaeth UNWRA yn cydnabod gwrthsemitiaeth a gogoneddu terfysgaeth mewn gwerslyfrau Palestina

cyhoeddwyd

on

Pennaeth Asiantaeth Rhyddhad a Gwaith y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Ffoaduriaid Palestina yn yr Yn agos at y Dwyrain (UNRWA), cydnabu Philippe Lazzarini, fod gwerslyfrau Palestina yn cynnwys deunydd problemus, wrth fynnu o hyd bod yr asiantaeth yn cymryd camau i'w atal rhag cael ei ddysgu, heb ddangos bod sut mae hyn yn cael ei gyflawni mewn gwirionedd., yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Dywedodd, mewn gwrandawiad gerbron pwyllgor materion tramor Senedd Ewrop (AFET), fod gwrthsemitiaeth, gogoniant anoddefgarwch terfysgaeth yn bresennol mewn gwerslyfrau PA yn ysgolion UNRWA a chadarnhaodd fod ei asiantaeth wedi diwygio'r gwerslyfrau a ddefnyddiwyd yn ei hysgolion yn dilyn honiadau o gynnwys gwrthsemitig. .

Ond fe wnaeth sawl aelod o’r pwyllgor ei holi ar barhau i ddysgu casineb, trais a gwrthsemitiaeth mewn gwerslyfrau Awdurdod Palestina (PA) a deunyddiau UNRWA, gan nodi adroddiad diweddar gan IMPACT-se, sefydliad sy’n dadansoddi llyfrau ysgol a chwricwla am gydymffurfio â diffiniad UNESCO. safonau ar heddwch a goddefgarwch. ar y gwerslyfrau.

hysbyseb

Yr UE yw rhoddwr sefydliadol mwyaf a mwyaf cyson UNRWA. Ym mis Mehefin, cyhoeddodd y Comisiynydd Ewropeaidd Oliver Varhelyi, y mae ei adran yn cynnwys cymorth i UNRWA, ddatganiadau galw ystyried cymorth cyflyru i sector addysg Palestina ar “lynu’n llawn at safonau heddwch, goddefgarwch, cyd-fodolaeth, di-drais UNESCO” a “yr angen am ddiwygio addysg Palestina".

Hefyd ym mis Mehefin, anfonodd grŵp trawsbleidiol o 26 Senedd yr UE o 16 gwlad ac o'r grwpiau gwleidyddol mwyaf a llythyr i Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Antonio Guterres, yn galw am gamau disgyblu ac ymchwilio i UNRWA dros ddysgu casineb.

Ym mis Ebrill, pasiodd Senedd yr UE un digynsail penderfyniad condemnio UNRWA, dod yn deddfwrfa gyntaf i geryddu UNRWA dros ddysgu casineb a chymell trais gan ddefnyddio gwerslyfrau Awdurdod Palestina. Mae'r testun mabwysiedig mynnu bod deunydd atgas yn cael ei “dynnu ar unwaith” ac yn mynnu bod yn rhaid “gwneud cyllid yr UE yn amodol” ar ddeunydd addysgol sy’n hyrwyddo heddwch a goddefgarwch.

hysbyseb

Yn y cyfarfod AFET, nododd Lazzarini “rydym yn cytuno i raddau helaeth â’r casgliad bod angen mynd i’r afael â nifer o faterion.”

Ond cafodd ei herio gan sawl seneddwr. ASE yr Almaen Dietmar Köster, aelod o Gynghrair Flaengar Sosialwyr a Democratiaid (S&D), holi Lazzarini ar y gwerslyfrau. “Cyfaddefodd UNRWA fod ei gyfarwyddwyr addysg ei hun, rhwng mis Mawrth a mis Tachwedd 2020, wedi cynhyrchu deunydd addysgol wedi'i frandio â logo UNRWA sy'n annog trais, yn galw am jihad ac yn gwrthod gwneud heddwch fel y nodwyd yn adroddiad IMPACT-se.

"Mae gen i bryderon difrifol ynglŷn â'r gwerslyfrau. O ystyried diffygion difrifol UNRWA yn ystod y blynyddoedd diwethaf, credaf nad oes gan Senedd Ewrop unrhyw ddewis arall ond trafod y cwestiwn a oes angen goruchwyliaeth lymach arnom dros yr asiantaeth. Esboniwch os gwelwch yn dda, ”meddai.

Roedd ASE Sbaen, Jose Ramon Bauza Diaz, o'r grŵp rhyddfrydol Renew Europe yn debyg cwestiwn. "Mae sôn am derfysgaeth mewn rhai testunau ac wrth gwrs mae gwahanol wledydd yn yr UE wedi penderfynu rhwystro eu cyfraniadau i'r asiantaeth hon. Am y rheswm hwn, byddai’n ddifrifol iawn i arian trethdalwyr Ewropeaidd dalu am annog terfysgaeth neu i feithrin llygredd. ”

ASE Slofacia Miriam Lexmann, o Blaid Pobl Ewrop, y grŵp gwleidyddol mwyaf yn senedd yr UE, herio Lazzarini pan ofynnodd: “Pa gamau pendant a gymerwyd? Beth sydd wedi'i wneud i gasglu'r deunyddiau hyn yn ôl gan 320,000 o fyfyrwyr? Rydyn ni'n gwybod os bydd y llyfrau hyn yn aros gyda'r myfyrwyr, byddan nhw'n creu difrod pellach. ''

Soniodd am y ffaith bod adroddiad swyddfa atebolrwydd Adran Wladwriaeth yr Unol Daleithiau (GAO) ar UNRWA wedi dweud bod athrawon UNRWA “wedi gwrthod cymryd rhan mewn hyfforddiant ar gyfer goddefgarwch a datrys gwrthdaro. ''

ASE yr Iseldiroedd Bert-Jan Ruissen, o grŵp y Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewropeaidd (ECR), Dywedodd: “Mae angen i ni edrych ar adroddiad diweddar IMPACT-se…. Mae'n dangos bod sôn yn ddyddiol am drais a gwrthod heddwch a gwadu cyfreithlondeb Israel o ran presenoldeb yn y rhanbarth yn gwerslyfrau newydd UNRWA. Rwy'n credu bod cwestiwn pa mor hir y gallwn ni oddef hyn. Beth ydych chi wedi'i wneud am ein pryderon a fynegwyd mewn perthynas â gwerslyfrau ysgolion? "

Parhau Darllen

Gwrth-semitiaeth

Mae disgwrs blaengar yn 'canslo' y frwydr yn erbyn gwrthsemitiaeth

cyhoeddwyd

on

Mae'r ffrwydrad o wrthsemitiaeth ledled y byd yn ystod y ddau fis diwethaf wedi bod yn destun pryder mawr i gymunedau Iddewig. Mae'r ffeithiau'n siarad drostynt eu hunain. Mae synagogau, mynwentydd ac eiddo Iddewig wedi cael eu fandaleiddio, tra bod Iddewon wedi cael eu haflonyddu ar lafar ac yn gorfforol ymosod ledled Ewrop ac yn yr Unol Daleithiau, gyda llawer mwy wedi'u targedu ar-lein. Yn y DU, a 250% cofnodwyd cynnydd mewn digwyddiadau gwrthsemitig yn ddiweddar. Cofnodwyd pigau tebyg mewn gwledydd Ewropeaidd eraill ac yn yr Unol Daleithiau, yn ysgrifennu Brig. Gen. (Res) Sima Vaknin Gill.

Mae dwyster pur y digwyddiadau gwrthsemitig wedi lleihau, ond ni ddylai neb gael ei lulled i ymdeimlad ffug o ddiogelwch. Ymhell ohoni. Mewn gwirionedd. mae cylchoedd blaengar mewn perygl o dderbyn 'normal newydd' niweidiol lle mae'r frwydr yn erbyn casineb Iddewig yn cael ei 'ganslo'. O ganlyniad, maent yn tanio tân gwrthsemitiaeth.   

Mae yna lawer o gwestiynau poenus i'w gofyn. Pam y daeth gwrthdaro Israel â Hamas yn Gaza, yn wahanol i unrhyw wrthdaro arall yn y byd, yn olau gwyrdd i ddychryn ac ymosod ar gymuned leiafrifol? Pam mae Iddewon a chymunedau Iddewig wedi priodoli cyfrifoldeb unigryw am weithredoedd mewn anghydfod geo-wleidyddol ddegawdau o filoedd o filltiroedd i ffwrdd? Efallai mai'r cwestiwn mwyaf digalon oll, yw pam y gadawyd Iddewon yn teimlo eu bod wedi'u gadael yn eu hawr angen gan yr un blaengar iawn sy'n pregethu goddefgarwch a chyfiawnder cymdeithasol?

hysbyseb

Gellir gweld rhan o'r ateb yn yr olygfa fyd-eang ddeuaidd beryglus o syml sydd wedi gafael mewn cylchoedd blaengar. Mae'r lens hon yn gweld dim ond breintiedig a than-freintiedig (yn seiliedig ar hil nid cyfoeth), gormeswyr a gorthrymedig. Yn y cyd-destun hwn, mae Iddewon yn cael eu hystyried yn anghyfiawn fel rhai gwyn a breintiedig, tra bod Israeliaid yn cael eu hystyried yn awtomatig fel gormeswyr drygionus. Mae Iddewon ac Israel wedi cael eu hunain ar ochr 'anghywir' y ffens flaengar, diolch i stereoteip gwrthsemitig wedi'i weithgynhyrchu a dweud y gwir.

Rydym bellach yn dyst i ganlyniadau pryderus iawn y grŵp diffygiol hwn yn meddwl. Mae'r ddau fis diwethaf wedi gweld nid yn unig ddifaterwch tuag at ofnau Iddewig ymhlith blaengarwyr, ond gelyniaeth tuag atynt. Yn rhy aml, mae lleisio pryderon ynghylch gwrthsemitiaeth yn cael ei drin fel tarddiad, sy'n fygythiad i grwpiau lleiafrifol eraill.

Ddiwedd mis Mai, cyhoeddodd canghellor Prifysgol Rutgers, Christopher J. Molloy, a’r profost, Francine Conway, neges fer yn mynegi tristwch a phryder dwfn ynghylch “y cynnydd sydyn mewn teimladau gelyniaethus a thrais gwrth-Semitaidd yn yr Unol Daleithiau.” Cyfeiriodd hefyd at yr anghyfiawnderau hiliol cyffredinol yn yr Unol Daleithiau, gan grybwyll llofruddiaeth George Floyd ac ymosodiadau ar ddinasyddion Asiaidd Môr Tawel America, Hindwiaid, Mwslemiaid ac eraill. Yn anhygoel, ddiwrnod yn ddiweddarach, ymddiheurodd Molloy a Conway, gan ddweud “mae’n amlwg i ni fod y neges wedi methu â chyfleu cefnogaeth i’n haelodau cymunedol Palestina. Ymddiheurwn yn ddiffuant am y brifo y mae'r neges hon wedi'i achosi. ”

hysbyseb

Yn yr un modd ym mis Mehefin, cyhoeddodd April Powers, menyw Iddewig ddu a phennaeth mentrau amrywiaeth a chynhwysiant yn SCBWI (Cymdeithas Awduron a Darlunwyr Llyfrau Plant) ddatganiad syml a dadleuol patent, gan ddweud “Mae gan Iddewon yr hawl i fywyd, diogelwch a rhyddid rhag bwch dihangol ac ofn. Mae distawrwydd yn aml yn cael ei gamgymryd am ei dderbyn ac yn arwain at gyflawni mwy o gasineb a thrais yn erbyn gwahanol fathau o bobl. ” Yn fuan, aeth Lin Oliver, cyfarwyddwr gweithredol y sefydliad yn ôl, gan ddweud “Ar ran SCBWI, hoffwn ymddiheuro i bawb yn y gymuned Balesteinaidd a oedd yn teimlo heb gynrychiolaeth, distewi, neu ymyleiddio,” tra bod Powers wedi ymddiswyddo dros y 'ddadl'.

Mewn rhesymeg sydd wedi troelli y tu hwnt i gred, ystyrir bod codi pryderon ynghylch gwrthsemitiaeth, neu fynegi cydymdeimlad ag Iddewon sy'n wynebu bygythiad ac ymosodiad, yn sarhaus. Cawn ein hunain mewn byd blaengar wedi'i droi ar ei ben. Dylai'r rhai sy'n ymwneud â chydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol ddangos undod ag unrhyw leiafrif sydd dan fygythiad. Yn gynyddol, mae'r hyn maen nhw'n ei wneud yn waeth nag anwybyddu gwrthsemitiaeth yn unig. Maent yn sensro, yn 'canslo' ymdrechion i sefyll gydag Iddewon yn wynebu casineb ac yn ofni am eu diogelwch.

Mae'r rhai sydd wir yn poeni am les cymunedau Iddewig, sy'n cael eu brawychu gan gyffredinrwydd gwrthsemitiaeth, yn rhy aml yn cael eu distewi neu eu bwlio i 'drwsio' eu ffyrdd. Mae'n gyfystyr â 'totalitariaeth' flaengar sy'n sensro ffiniau meddwl derbyniol. Mewn byd o ddu a gwyn, mae'r rhagolwg hwn yn mynnu bod yn rhaid gosod Iddewon ac Israel ar ochr dywyll hanes.

Oni bai bod blaengarwyr yn deffro i beryglon hunan-sensoriaeth o'r fath, byddant yn hwyluso gwrthsemitiaeth gref ar gynffon hir. Er eu bod yn talu gwasanaeth gwefusau i achos hawliau cyfartal, maent yn lle hynny yn nodi un lleiafrif yn unig sy'n haeddu cydsafiad ac amddiffyniad. Wrth wneud hynny, mae blaengarwyr yn gwneud gwaith y hilwyr drostyn nhw. Maent yn gadael y drws yn llydan agored i wrthsemitiaeth y maent yn honni ei fod yn ffieiddio.   

Brig. Gen. (Res) Sima Vaknin Gill yw cyn Gyfarwyddwr Gweinyddiaeth Materion Strategol Israel, cyd-sylfaenydd ymgynghorwyr Effaith Strategol ac aelod sefydlu o'r Mudiad Gwrth-Semitiaeth Brwydro yn erbyn..

Parhau Darllen

Gwrth-semitiaeth

Arweinydd Iddewig Ewropeaidd i geisio cyfarfod â Gweinidog Mewnol Gwlad Belg ynghylch y cynllun i gael gwared ar amddiffyniad y fyddin mewn sefydliadau Iddewig

cyhoeddwyd

on

Mae Cymdeithas Iddewig Ewrop yn gresynu bod y penderfyniad wedi'i wneud heb ymgynghori â chymunedau Iddewig a heb gynnig dewis arall addas. Mae Cadeirydd EJA, Rabbi Menachem Margolin, yn rheibio yn erbyn penderfyniad, gan ddweud ei fod yn gwneud 'Dim synnwyr' ac ychwanegu, yn absenoldeb darparu trefniadau diogelwch amgen, ei fod yn gadael Iddewon yn “agored eang gydag arwydd targed ar ein cefnau”. Mae'r symudiad a gynlluniwyd yng Ngwlad Belg yn digwydd gan fod gwrth-semitiaeth yn cynyddu yn Ewrop, nid yn gostwng, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Mae pennaeth Cymdeithas Iddewig Europen (EJA), grŵp ymbarél o Frwsel sy'n cynrychioli cymunedau Iddewig ledled Ewrop, wedi ysgrifennu at Annelies Verlinden, Gweinidog Mewnol Gwlad Belg, i ofyn am gyfarfod brys gyda hi i drafod cynllun y llywodraeth i gael gwared ar amddiffyniad y fyddin rhag Iddewig. adeiladau a sefydliadau ar 1 Medi. Bydd Rabbi Menachem Margolin, sydd wedi dysgu “gyda braw mawr” y cynllun i gael gwared ar amddiffyniad y fyddin trwy ei sefydliad partner, Fforwm sefydliadau Iddewig yn Antwerp ac AS Gwlad Belg Michael Freilich, yn gofyn i’r gweinidog am ailystyried y symudiad. Mae'n galw am gyfarfod brys "er mwyn dod o hyd i dir cyffredin ac i geisio lliniaru effeithiau'r cynnig hwn".

Mae Cymdeithas Iddewig Ewrop yn gresynu bod y penderfyniad wedi'i wneud heb ymgynghori â chymunedau Iddewig a heb gynnig dewis arall addas. Yng Ngwlad Belg mae'r bygythiad diogelwch yn ganolig ar hyn o bryd yn ôl y metrigau a ddarperir gan Uned Cydlynu Dadansoddiad Bygythiad (CUTA) y llywodraeth eu hunain. Ond i Gymunedau Iddewig, yn ogystal â llysgenadaethau America ac Israel, mae’r bygythiad yn parhau i fod yn “ddifrifol a thebygol”. Mae presenoldeb y fyddin mewn adeiladau Iddewig wedi bod ar waith ers yr ymosodiad terfysgol yn erbyn yr Amgueddfa Iddewig ym Mrwsel ym mis Mai 2014 a adawodd bedwar o bobl yn farw.

hysbyseb

Mewn datganiad, dywedodd Cadeirydd yr EJA, Rabbi Margolin: “Hyd yma mae llywodraeth Gwlad Belg wedi bod yn rhagorol wrth amddiffyn Cymunedau Iddewig. Mewn gwirionedd, rydym ni yng Nghymdeithas Iddewig Ewrop wedi arddel esiampl Gwlad Belg fel un i'w hefelychu gan aelodau eraill. Am yr ymroddiad hwn i'n cadw'n ddiogel, rydym bob amser wedi mynegi ein diolch a'n gwerthfawrogiad mwyaf. "

"Ai oherwydd yr ymroddiad hwn hefyd y mae'r penderfyniad i symud y fyddin ar 1 Medi yn gwneud synnwyr Zero, '' ychwanegodd." Yn wahanol i lysgenadaethau'r UD ac Israel, nid oes gan gymunedau Iddewig fynediad at unrhyw gyfarpar diogelwch y Wladwriaeth, "nododd “Mae'n frawychus hefyd nad ymgynghorwyd yn briodol â chymunedau Iddewig ynglŷn â'r symudiad hwn. Nid yw'r llywodraeth ar hyn o bryd yn cynnig unrhyw ddewisiadau amgen. Ar hyn o bryd, mae'n gadael Iddewon yn llydan agored a gyda tharged ar ein cefnau," gresynu at Rabbi Margolin. Mae'r symudiad a gynlluniwyd yng Ngwlad Belg yn digwydd gan fod gwrth-semitiaeth yn cynyddu yn Ewrop, nid yn gostwng.

"Yn anffodus, nid yw Gwlad Belg yn imiwn i hyn. Mae'r pandemig, gweithrediad diweddar Gaza a'i ganlyniad yn poeni Iddewon yn ddigonol fel y mae, heb i hyn hyd yn oed ychwanegu at yr hafaliad. Yn waeth, mae'n anfon signal i wledydd Ewropeaidd eraill i wneud yr un peth. Rwy’n annog llywodraeth Gwlad Belg i ailystyried y penderfyniad hwn neu o leiaf gynnig ateb yn ei le, ”meddai Rabbi Margolin.

hysbyseb

Dywedir bod yr Aelod Seneddol Michael Freilich yn cynnig deddfwriaeth a fyddai’n gweld cronfa € 3 miliwn ar gael i gymunedau Iddewig i gynyddu eu diogelwch yng ngoleuni cynlluniau 1 Medi. Bydd yn annog y llywodraeth i ddiogelu'r un lefel o ddiogelwch ag o'r blaen. Mae testun y penderfyniad i’w drafod a’i bleidleisio yfory (6 Gorffennaf) ym mhwyllgor y Senedd ar faterion mewnol. Ni ellid ymuno â Swyddfa'r Gweinidog Mewnol i gael sylw ar y cynllun. Mae tua 35,000 o Iddewon yn byw yng Ngwlad Belg, yn bennaf ym Mrwsel ac Antwerp.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd