Cysylltu â ni

Holocost

Roedd bwrdeistref yr Iseldiroedd yn ffieiddio gyda phobl ifanc yn protestio mesurau corona mewn gwisgoedd Natsïaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Y munimae cipality Urk, yn yr Iseldiroedd, wedi mynegi ffieidd-dod at ddelweddau yn dangos tua 10 o bobl ifanc yn gorymdeithio drwy’r ddinas mewn gwisgoedd Natsïaidd ddydd Sadwrn diwethaf yn protestio yn erbyn mesurau COVID-19, NLTimes Adroddwyd, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Mae lluniau ar-lein yn dangos un ohonyn nhw'n gwisgo streipiau carcharorion a Seren Dafydd, tra bod y lleill yn anelu arfau ffug ato.

“Mae'r ymddygiad hwn nid yn unig yn annymunol iawn ac yn hynod amhriodol, ond hefyd yn niweidiol i grwpiau poblogaeth mawr. Gyda'r weithred ddi-chwaeth hon, mae'n amlwg bod llinell wedi'i chroesi cyn belled ag y mae bwrdeistref Urk yn y cwestiwn, 'meddai'r fwrdeistref mewn datganiad.

hysbyseb

“Rydyn ni'n deall bod y bobl ifanc hyn eisiau sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed am effaith y mesurau coronafirws presennol ac sydd ar ddod,” meddai maer y ddinas Cees van den Bos, gan ychwanegu bod y drafodaeth hon nid yn unig yn digwydd yn Urk, ond drwyddi draw ein gwlad. ''

Parhaodd, '' Fodd bynnag, nid ydym yn deall y ffordd y maent yn ei wneud. Nid yn unig bwrdeistref Urk, ond mae'r gymuned gyfan yn anghymeradwyo'r ffordd hon o wrthdystio yn llwyr. ”

Dywedodd y Gwasanaeth Erlyn Cyhoeddus ei fod yn ymchwilio i weld a gyflawnwyd trosedd.

hysbyseb

Dywedodd Rabbi Menachem Margolin, Cadeirydd Cymdeithas Iddewig Ewrop (EJA), grŵp sy'n cynrychioli cannoedd o gymunedau ar draws y cyfandir, fod y digwyddiad hwn '' yn tanlinellu'r swydd enfawr sydd ar ôl i'w gwneud ym myd addysg. ''

Mae gweithredoedd yr ieuenctid yn Urk, rhan o duedd gynyddol o gymharu cyfyngiadau Covid a gwthio yn ôl yn erbyn brechu sy'n ceisio tynnu tebygrwydd rhwng ymdrechion y llywodraeth i atal y firws a thriniaeth y Natsïaid o Iddewon, yn dangos y gwaith enfawr i'w wneud o hyd. ym maes darpariaeth addysgol ar yr hyn a ddigwyddodd mewn gwirionedd yn ystod yr Holocost, ’’ meddai.

'' Waeth pa mor uchel y mae teimladau yn rhedeg, ni ellir byth ddefnyddio profiad Iddewig yr holocost i dynnu unrhyw gymhariaeth, dim ond am nad oes dim yn cymharu ag ef yn Ewrop, '' ychwanegodd Margolin.

Yn ôl gwefan newyddion Hart van Nederland, fe ymddiheurodd y bobl ifanc ddydd Llun. Mewn llythyr, ysgrifennon nhw. “Nid ein bwriad ni oedd ennyn atgofion o'r Ail Ryfel Byd.” Fodd bynnag, ni wnaethant egluro beth oedd eu bwriad. “Rydyn ni am bwysleisio nad ydyn ni'n wrth-Semitaidd nac yn erbyn Iddewon, nac yn cefnogi cyfundrefn yr Almaen. Ymddiheuriadau diffuant, ”ysgrifennon nhw.

Nid hwn yw'r digwyddiad cyntaf o amgylch y coronafirws yn Urk. Ym mis Ionawr, a Rhoddwyd canolfan brofi GGD yn y pentref ar dân. Ym mis Mawrth, ymosodwyd ar newyddiadurwyr gan eglwyswyr a barhaodd i fynychu'r eglwys er gwaethaf y mesurau coronafirws.

Y Comisiwn Ewropeaidd

'Dim ond pan fydd ei chymunedau Iddewig yn teimlo'n ddiogel ac yn ffynnu y gall Ewrop ffynnu,' meddai Ursula von der Leyen wrth i'r UE gyflwyno ei strategaeth gynhwysfawr gyntaf erioed i frwydro yn erbyn gwrthsemitiaeth

cyhoeddwyd

on

Ddydd Mawrth (5 Hydref) cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd y cyntaf erioed Strategaeth yr UE ar frwydro yn erbyn gwrthsemitiaeth a meithrin bywyd Iddewig, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Gyda gwrthsemitiaeth yn bryderus ar gynnydd, yn Ewrop a thu hwnt, mae'r strategaeth yn nodi cyfres o fesurau a fynegir o amgylch tair colofn: i atal pob math o wrthsemitiaeth; i amddiffyn a meithrin bywyd Iddewig ac i hyrwyddo ymchwil, addysg a choffadu'r Holocost.

Mae'r Strategaeth yn cynnig mesurau i gynyddu cydweithredu â chwmnïau ar-lein i ffrwyno gwrthsemitiaeth ar-lein, amddiffyn mannau cyhoeddus ac addoldai yn well, sefydlu canolbwynt ymchwil Ewropeaidd ar wrthsemitiaeth gyfoes a chreu rhwydwaith o safleoedd lle digwyddodd yr Holocost. Bydd y mesurau hyn yn cael eu hatgyfnerthu gan ymdrechion rhyngwladol yr UE i arwain y frwydr fyd-eang yn erbyn gwrthsemitiaeth, meddai’r Comisiwn, cangen weithredol yr UE.

hysbyseb

Dywedodd Ursula von der Leyen, Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, '' heddiw rydym yn ymrwymo i feithrin bywyd Iddewig yn Ewrop yn ei holl amrywiaeth. ''

Ychwanegodd, '' Rydyn ni eisiau gweld bywyd Iddewig yn ffynnu eto yng nghalon ein cymunedau. Dyma sut y dylai fod. Mae'r strategaeth rydyn ni'n ei chyflwyno heddiw yn newid sylweddol yn y ffordd rydyn ni'n ymateb i wrthsemitiaeth. Dim ond pan fydd ei chymunedau Iddewig yn teimlo'n ddiogel ac yn ffynnu y gall Ewrop ffynnu. ”

Yn ystod sesiwn friffio i'r wasg, pwysleisiodd Margaritis Schinas, Is-lywydd y Comisiwn ar Hyrwyddo ein Ffordd o Fyw Ewropeaidd, fod gwrthsemitiaeth yn anghydnaws â gwerthoedd yr UE ac â'n ffordd o fyw Ewropeaidd. Y strategaeth hon, y gyntaf o'i bath, yw ein hymrwymiad i'w brwydro yn ei holl ffurfiau ac i sicrhau dyfodol i fywyd Iddewig yn Ewrop a thu hwnt. Mae ein dyled i'r rhai a fu farw yn yr Holocost, mae arnom ni ddyled i'r goroeswyr ac mae arnom ni ddyled i genedlaethau'r dyfodol. ”

hysbyseb

Tuag at Undeb Ewropeaidd yn rhydd o wrthsemitiaeth

Mae'r strategaeth yn nodi mesurau sy'n canolbwyntio ar:

  1. atal a brwydro yn erbyn pob math o wrthsemitiaeth;
  2. amddiffyn a meithrin bywyd Iddewig yn yr UE;
  3. addysg, ymchwil a choffadu'r Holocost.

Mae rhai o'r mesurau allweddol yn y Strategaeth yn cynnwys:

  • Atal a brwydro yn erbyn pob math o wrthsemitiaeth: Mae naw o bob deg Iddew yn ystyried bod gwrthsemitiaeth wedi cynyddu yn eu gwlad, gydag 85% yn ei hystyried yn broblem ddifrifol. Er mwyn mynd i'r afael â hyn, bydd y Comisiwn yn defnyddio cronfeydd yr UE ac yn cefnogi Aelod-wladwriaethau i ddylunio a gweithredu eu strategaethau cenedlaethol. Bydd y Comisiwn yn cefnogi creu rhwydwaith ledled Ewrop o fflagwyr dibynadwy a sefydliadau Iddewig i gael gwared ar araith casineb ar-lein anghyfreithlon. Bydd hefyd yn cefnogi datblygiad naratifau sy'n gwrthweithio cynnwys gwrthsemitig ar-lein. Bydd y Comisiwn yn cydweithredu â chwmnïau diwydiant a TG i atal arddangos a gwerthu symbolau, memorabilia a llenyddiaeth sy'n gysylltiedig â'r Natsïaid ar-lein.
  • Amddiffyn a meithrin bywyd Iddewig yn yr UE: Mae 38% o Iddewon wedi ystyried ymfudo oherwydd nad ydyn nhw'n teimlo'n ddiogel fel Iddewon yn yr UE. Er mwyn sicrhau bod Iddewon yn teimlo'n ddiogel ac yn gallu cymryd rhan lawn ym mywyd Ewrop, bydd y Comisiwn yn darparu cyllid yr UE i amddiffyn mannau cyhoeddus ac addoldai yn well. Cyhoeddir yr alwad nesaf am gynigion yn 2022, gan sicrhau bod € 24 miliwn ar gael. Anogir aelod-wladwriaethau hefyd i ddefnyddio cefnogaeth Europol ynghylch gweithgareddau gwrthderfysgaeth, ar-lein ac oddi ar-lein. Er mwyn meithrin bywyd Iddewig, bydd y Comisiwn yn cymryd mesurau i ddiogelu treftadaeth Iddewig a chodi ymwybyddiaeth ynghylch bywyd, diwylliant a thraddodiadau Iddewig.
  • Addysg, ymchwil a choffadu'r Holocost: Ar hyn o bryd, nid yw un Ewropeaidd o bob 20 erioed wedi clywed am yr Holocost. Er mwyn cadw'r cof yn fyw, bydd y Comisiwn yn cefnogi creu rhwydwaith o leoedd lle digwyddodd yr Holocost, ond nad ydyn nhw bob amser yn hysbys, er enghraifft cuddfannau neu feysydd saethu. Bydd y Comisiwn hefyd yn cefnogi rhwydwaith newydd o Lysgenhadon Ewropeaidd Ifanc i hyrwyddo cofio'r Holocost. Gyda chyllid yr UE, bydd y Comisiwn yn cefnogi creu canolbwynt ymchwil Ewropeaidd ar wrthsemitiaeth gyfoes a bywyd Iddewig, mewn cydweithrediad â'r Aelod-wladwriaethau a'r gymuned ymchwil. Er mwyn tynnu sylw at dreftadaeth Iddewig, bydd y Comisiwn yn gwahodd dinasoedd sy'n gwneud cais am deitl Prifddinas Diwylliant Ewrop i fynd i'r afael â hanes eu lleiafrifoedd, gan gynnwys hanes cymunedol Iddewig.

Dywedodd yr UE y bydd yn defnyddio'r holl offer sydd ar gael i alw ar wledydd partner i frwydro yn erbyn gwrthsemitiaeth yng nghymdogaeth yr UE a thu hwnt, gan gynnwys trwy gydweithrediad â sefydliadau rhyngwladol.

'' Bydd yn sicrhau efallai na fydd cronfeydd allanol yr UE yn cael eu camddyrannu i weithgareddau sy'n annog casineb a thrais, gan gynnwys yn erbyn pobl Iddewig. Bydd yr UE yn cryfhau cydweithrediad yr UE-Israel yn y frwydr yn erbyn gwrthsemitiaeth ac yn hyrwyddo adfywiad treftadaeth Iddewig ledled y byd, ’’ meddai’r Comisiwn.

Camau nesaf ?

Gweithredir y Strategaeth dros y cyfnod 2021-2030.

Gwahoddodd y Comisiwn Senedd Ewrop a Chyngor yr UE i gefnogi gweithrediad y strategaeth a bydd yn cyhoeddi adroddiadau gweithredu cynhwysfawr yn 2024 a 2029.

Mae aelod-wladwriaethau eisoes wedi comitted i atal ac ymladd pob math o wrthsemitiaeth trwy strategaethau neu fesurau cenedlaethol newydd o dan strategaethau cenedlaethol a / neu gynlluniau gweithredu presennol ar atal hiliaeth, senoffobia, radicaleiddio ac eithafiaeth dreisgar. Dylai strategaethau cenedlaethol gael eu mabwysiadu erbyn diwedd 2022 a byddant yn cael eu hasesu gan y Comisiwn erbyn diwedd 2023.

Croesawodd Cyngres Iddewig Ewrop ryddhau strategaeth yr UE. “Mae hon yn ddogfen ddigynsail a hanfodol a fydd yn gweithredu fel map ffordd i leihau gwrthsemitiaeth yn Ewrop a thu hwnt yn sylweddol,” meddai Llywydd yr EJC, Moshe Kantor.

“Mae’n ymrwymiad i Iddewon Ewrop ein bod yn perthyn ac yn rhan hanfodol o ddyfodol Ewrop, a bydd penderfynwyr y cyfandir yn gwneud ymdrech oruchaf i sicrhau bod bywyd Iddewig yn ffynnu,” ychwanegodd.

Croesawodd Llywydd Cyngres Iddewig y Byd Ronald S. Lauder y datganiad hefyd.

“Mae gwrthsemitiaeth yn broblem enfawr yn Ewrop ac mae’n hen bryd i’r Undeb Ewropeaidd, ei Aelod-wladwriaethau ac awdurdodau lleol fabwysiadu strategaeth gynhwysfawr ar fynd i’r afael â’r prif heriau ar frwydro yn erbyn gwrthsemitiaeth,” meddai.

”Rwy’n cymeradwyo’r Comisiwn am gyflwyno cynllun uchelgeisiol sy’n cwmpasu pob agwedd ar ymladd gwrthsemitiaeth, coffáu’r Holocost a chofleidio cyfraniad yr Iddewon i’r ffordd o fyw Ewropeaidd. Edrychaf ymlaen at weithio gyda'r Comisiwn Ewropeaidd ar roi hyn ar waith. ”

Parhau Darllen

Holocost

80 mlynedd ers nad yw cyflafan Babyn Yar yn ben-blwydd yn unig - Mae'n alwad i weithredu

cyhoeddwyd

on

Mae chwe miliwn yn llawer mwy na nifer. Mae'n gyfystyr â phennod dywyllaf dynoliaeth - Ymgais y Natsïaid i sychu pobl gyfan oddi ar wyneb y ddaear. Fodd bynnag, mae'n rhaid i ni weld y tu hwnt i'r nifer hefyd. Collwyd chwe miliwn o fywydau unigol, dim un yn bwysicach nag un arall. Bu farw pob un ei farwolaeth ei hun. Llofruddiwyd pob un nid gan system ddi-wyneb, ond gan gyd-ddyn. Os yw'r byd am gymryd cof yr Holocost o ddifrif, yna mae'n rhaid i ni wneud pob ymdrech i gofio a choleddu pob un o'r rhai a gollwyd ac i goffáu eu dileu creulon yn iawn, yn ysgrifennu'r Tad Patrick Desbios.

Sbardunwyd fy niddordeb yn y pwnc gan fy nhaid, a alltudiwyd fel milwr o Ffrainc i wersyll carcharorion rhyfel Sofietaidd yng Ngorllewin yr Wcrain yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Wrth imi lunio darnau ei stori, dechreuais ddatgelu tynged miliynau o Iddewon a Roma a laddwyd mewn saethu torfol yn yr Wcrain. Arweiniodd dau ddegawd o ymchwil galed a thrylwyr at ddarganfod beddau torfol dirifedi. Canfûm nad cyrff yn unig a gladdwyd yn yr Wcrain a Dwyrain Ewrop a feddiannwyd gan y Natsïaid, ond y cof, unrhyw olrhain diriaethol o'r rhai a lofruddiwyd yn ddi-alwad.

Es i o bentref i bentref, lle roedd cymunedau Iddewig ffyniannus wedi cael eu twyllo'n sydyn. Dro ar ôl tro, darganfyddais nad oedd gan gynifer o drigolion unrhyw syniad bod llofruddiaeth dorfol wedi digwydd yn y caeau ger eu cartrefi. Yn araf ond yn sicr, adroddodd y genhedlaeth hŷn, a oedd wedi bod yn dyst i'w cymdogion a'u ffrindiau Iddewig at eu marwolaeth, y stori ddifrifol, lawer am y tro cyntaf erioed.

hysbyseb

Yn y rhan hon o'r byd, roedd rheolaeth Sofietaidd wedi atal y gwir yn fwriadol ers degawdau. Nid oes enghraifft fwy pwerus na Babyn Yar. Bron yn union 80 mlynedd yn ôl, cyflafanwyd bron i 34,000 o Iddewon gan luoedd y Natsïaid dros gyfnod o 48 awr yng ngheunant Babyn Yar yn Kyiv, gan ddinistrio cymuned Iddewig y ddinas. Yn y degawdau dilynol, trodd y Sofietiaid buddugol Babyn Yar yn domen wastraff ac adeiladu ffyrdd a thai dros yr hyn yw bedd torfol mwyaf Ewrop. Yn syml, nid oedd dioddefaint Iddewig neu leiafrifol penodol yn cydymffurfio â'r naratif Comiwnyddol cyffredinol. O ganlyniad, nid oedd bron dim cofeb yn bodoli i gydnabod y troseddau erchyll a ddigwyddodd yn Babyn Yar.

Diolch byth, mae pethau'n newid. Mae hanes yn cael ei gofnodi o'r diwedd. Mae Canolfan Goffa Holocost Babyn Yar yn sefydlu cofeb addas i'r drasiedi am y tro cyntaf erioed, gydag amrywiaeth o osodiadau coffa a synagog symbolaidd wedi'u dadorchuddio ar y safle yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Ar ben hynny, mae'r Ganolfan yn arwain prosiectau addysgol ac ymchwil sylweddol - Mae enwau 20,000 o ddioddefwyr nad oedd yn hysbys o'r blaen wedi'u nodi ac mae manylion newydd y gyflafan wedi'u datgelu. Mae byd coll yn dod yn ôl yn fyw ac mae lleisiau sydd wedi hen anghofio yn cael eu clywed unwaith eto.

Mae wyth deg mlynedd wedi mynd heibio ers cyflafan Babyn Yar ac rydym o'r diwedd yn unioni cam hanesyddol. Rwy'n hynod falch o fod yn rhan o'r ymdrech hon, gan arwain Cyngor Academaidd Canolfan Goffa Holocost Babyn Yar. Rwy’n falch nid yn unig am ein bod o’r diwedd yn dweud y gwir hanesyddol, ond oherwydd bod methu â gwneud hynny yn arwain at ganlyniadau arswydus.

hysbyseb

Roedd yr 'Holocost trwy fwledi' yn Nwyrain Ewrop, y mae Babyn Yar yn symbol mwyaf grymus ohono, yn unigryw yn ei greulondeb dynol. Tra bod y siambrau nwy yn gweld pobl yn cael eu llofruddio mewn dull diwydiannol, daeth sgwadiau marwolaeth y Natsïaid â'r llofruddion wyneb yn wyneb â'u dioddefwyr. Dro ar ôl tro, fe wnaethant edrych i mewn i lygaid cyd-fodau dynol a heb fflinsio, eu lladd mewn gwaed oer. Daeth llofruddiaeth yn arferol. Roedd gwleddoedd Lavish yn aml yn nodi diwedd diwrnod o ladd. Ychydig, os o gwbl, a fynegodd edifeirwch erioed. Mae'r 'Holocost trwy fwledi' yn cynrychioli disgyniad eithaf dyn i draul a drygioni.

Yn anffodus, mae drygioni o'r fath yn parhau i bla ar y byd ar ffurf eithafiaeth, bigotry ac antisemitiaeth. Yn ddiweddar, rydym wedi gweld ffrwydrad byd-eang o ddigwyddiadau gwrthsemitig. Yn y cyfamser, rwyf yn bersonol wedi gweld y canlyniadau echrydus pan ganiateir i gasineb o'r fath ffynnu. Yn union fel y gwnes i yn Nwyrain Ewrop, rwyf wedi neilltuo ymdrechion sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf i ddatgelu beddau torfol yn Irac, gan ddogfennu cyflafanau dinistriol Yazidis gan ISIS. Rwyf wedi bod yn dyst i ba mor hawdd yw hi i hanes ailadrodd ei hun.

Dyna pam nad pen-blwydd yn unig yw wyth deg pen-blwydd cyflafan Babyn Yar. Mae nid yn unig yn gyfle hir-hwyr i goffáu trasiedi heb ei dogfennu am lawer rhy hir. Mae'n alwad deffro. Os yw stori Babyn Yar yn parhau i fod heb ei hadrodd, yna bydd y llwybr wedi'i balmantu tuag at erchyllterau tebyg. Os gall y byd ganiatáu i ddrwg ddatblygu yn Irac, yna gall ddigwydd yn unrhyw le. Mae'r ddynoliaeth yn anwybyddu Babyn Yar ar ei berygl.

Y Tad Patrick Desbios yw Pennaeth y Cyngor Academaidd yng Nghanolfan Goffa Holocost Babyn Yar.

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Diwrnod Coffa Ewrop gyfan ar gyfer dioddefwyr yr holl gyfundrefnau dotalitaraidd ac awdurdodaidd: Datganiad gan yr Is-lywydd Jourová a Chomisiynwyr Reynders

cyhoeddwyd

on

Ar Ddiwrnod y Cofio ledled Ewrop ar gyfer dioddefwyr yr holl gyfundrefnau dotalitaraidd ac awdurdodaidd heddiw (23 Awst), cyhoeddodd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Věra Jourová a’r Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders y datganiad a ganlyn: “Dros wyth deg mlynedd yn ôl, ar 23 Awst 1939 , llofnodwyd Cytundeb Molotov-Ribbentrop rhwng yr Almaen a'r Undeb Sofietaidd ychydig cyn i'r Ail Ryfel Byd ddechrau. I lawer, roedd y diwrnod tyngedfennol hwn yn nodi dechrau cylch o feddiannaeth a thrais Natsïaidd a Sofietaidd. Ar y diwrnod hwn, rydyn ni'n talu teyrnged i'r rhai a ddioddefodd gyfundrefnau dotalitaraidd yn Ewrop a'r rhai a frwydrodd yn erbyn cyfundrefnau o'r fath. Rydym yn cydnabod dioddefaint yr holl ddioddefwyr a'u teuluoedd, yn ogystal â'r effaith barhaol a adawodd y profiad trawmatig hwn ar y cenedlaethau canlynol o Ewropeaid. Gadewch inni weithio gyda'n gilydd fel bod ein gorffennol a rennir yn ein gwneud yn gryfach ar gyfer y dyfodol a rennir - ac nad yw'n ein gyrru ar wahân. Nid yw rhyddid rhag totalitariaeth ac awduriaeth yn cael ei roi. Mae'n rhywbeth y mae angen i ni sefyll drosto bob dydd o'r newydd. Mae wrth wraidd y ddelfryd Ewropeaidd. Ynghyd â rheolaeth y gyfraith a democratiaeth, mae'r rhyddid hwn wrth wraidd y Cytuniadau Ewropeaidd yr ydym i gyd wedi'u llofnodi. Rhaid i ni barhau i sefyll, yn unedig, dros y gwerthoedd Ewropeaidd sylfaenol hyn. ”

Mae'r datganiad llawn ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd