Cysylltu â ni

france

Mae Rwsia yn tywallt Prydain, Ffrainc ar gyfer trafodaethau niwclear ehangach

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Dirprwy Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau Wendy Sherman (L) a Dirprwy Weinidog Tramor Rwseg Sergei Ryabkov yn sefyll o flaen eu baneri cenedlaethol cyn cyfarfod yng nghenhadaeth ddiplomyddol yr Unol Daleithiau yng Ngenefa, y Swistir Gorffennaf 28, 2021. Cenhadaeth yr Unol Daleithiau Genefa / Taflen trwy REUTERS

Mae Rwsia wedi dweud ei bod am i Brydain a Ffrainc gael eu cynnwys mewn trafodaethau rheoli arfau niwclear ehangach gyda’r Unol Daleithiau, tra dywedodd fod Washington eisiau i China gael ei chynnwys, ysgrifennu Maria Kiselyova a Tom Balmforth. Tsieina, Reuters.

Cyfarfu uwch swyddogion yr Unol Daleithiau a Rwseg yn Genefa ddydd Mercher i ailgychwyn trafodaethau i leddfu tensiynau rhwng pwerau arfau niwclear mwyaf y byd gyda chysylltiadau mewn isafbwyntiau ar ôl y Rhyfel Oer. Darllen mwy.

hysbyseb

Dywedodd llysgennad Rwsia i Washington, Anatoly Antonov, ei bod yn anochel y byddai’n rhaid i’r pwerau drafod ehangu’r trafodaethau rheoli arfau yn y pen draw i gynnwys mwy o bwerau a bod Moscow yn gweld Prydain a Ffrainc fel blaenoriaethau yn hynny o beth.

"Mae'r cwestiwn hwn wedi cymryd perthnasedd arbennig yng ngoleuni penderfyniad diweddar Llundain i gynyddu lefel uchaf y pennau rhyfel niwclear 40% - i 260 uned," meddai Antonov mewn sylwadau a gyhoeddwyd gan y weinidogaeth dramor ddydd Iau.

Mewn sylwadau ar wahân, dywedodd Dirprwy Weinidog Tramor Rwseg, Sergei Ryabkov, fod yr Unol Daleithiau eisiau i China gael ei chynnwys mewn trafodaethau ehangach ar reoli arfau niwclear, adroddodd asiantaeth newyddion Interfax.

hysbyseb

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Llifogydd

Un person yn dal ar goll ar ôl llifogydd yn ne Ffrainc

cyhoeddwyd

on

By

Chwythiad gwynt, cenllysg a glaw yn Rodilhan, Gard, Ffrainc Medi 14, 2021, yn y cydio sgrin hon a gafwyd o fideo cyfryngau cymdeithasol. @ YLONA91 / trwy REUTERS

Adroddwyd bod un person ar goll o hyd ddydd Mawrth (14 Medi) ar ôl i law trwm daro rhanbarth y Gard yn ne Ffrainc, meddai’r Gweinidog Mewnol Gerald Darmanin, a ymwelodd â’r ardal, ysgrifennu Dominique Vidalon a Benoit Van Overstraeten, Reuters.

Mae pobl eraill yr adroddwyd eu bod ar goll wedi cael eu darganfod, meddai awdurdodau lleol.

"Mae tua 60 o bentrefi wedi cael eu taro'n rhannol", meddai Darmanin ar BFM TV.

hysbyseb

“Mae sefyllfa’r tywydd wedi gwella ers canol y prynhawn ond bydd yn gwaethygu eto dros nos,” meddai swyddog y rhanbarth mewn datganiad, gan ychwanegu y byddai ysgolion yr ardal ar gau ddydd Mercher (15 Medi).

hysbyseb
Parhau Darllen

france

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Ffrengig € 3 biliwn i ddarparu dyled a chymorth cyfalaf i gwmnïau yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, i Ffrainc sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled, hybrid ac ecwiti mewn cwmnïau yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro.

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), yng ngofal polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3 biliwn hwn yn galluogi Ffrainc i gefnogi cwmnïau yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws trwy hwyluso eu mynediad at gyllid yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio mewn cydweithrediad agos ag aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd yr achosion o coronafirws, yn unol â rheolau'r UE. "

Mesur cefnogaeth Ffrainc

hysbyseb

Hysbysodd Ffrainc i'r Comisiwn o dan y Fframwaith Dros Dro gynllun € 3bn i ddarparu dyled a chymorth cyfalaf i gwmnïau yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws.

Gweithredir y cynllun trwy gronfa, sy'n mynd o dan yr enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer mentrau yr effeithir arnynt gan yr achosion o COVID-19', gyda chyllideb o € 3bn. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig a chyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb hawliau pleidleisio.

Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n weithredol ym mhob sector (ac eithrio'r un ariannol), a oedd yn hyfyw cyn yr achosion o coronafirws ac sydd wedi dangos cynaliadwyedd tymor hir eu model busnes. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn.

hysbyseb

Canfu'r Comisiwn fod y mesurau yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol:

  • O ran cymorth ar ffurf mesurau ailgyfalafu (i) dim ond os oes ei angen i gynnal gweithrediadau y mae cefnogaeth ar gael i gwmnïau, nid oes datrysiad priodol arall ar gael ac mae er budd cyffredin ymyrryd; (ii) mae cefnogaeth wedi'i chyfyngu i'r swm sy'n angenrheidiol i sicrhau hyfywedd buddiolwyr ac i adfer eu safle cyfalaf cyn yr achosion o goronafirws; (iii) mae'r cynllun yn darparu cydnabyddiaeth ddigonol i'r wladwriaeth ac mae'n cymell buddiolwyr a / neu eu perchnogion i ad-dalu'r gefnogaeth mor gynnar â phosibl (gan gynnwys gwaharddiad difidend, a gwaharddiad ar daliadau bonws i reolwyr); (iv) bod mesurau diogelwch ar waith i sicrhau nad yw buddiolwyr yn elwa'n ormodol o'r cymorth ailgyfalafu gan y Wladwriaeth er anfantais i gystadleuaeth deg yn y Farchnad Sengl, megis gwaharddiad caffael i osgoi ehangu masnachol ymosodol; a (v) mae'n rhaid hysbysu cymorth i gwmni sy'n uwch na'r trothwy o € 250 miliwn ar wahân ar gyfer asesiad unigol.
  • O ran cymorth ar ffurf is-fenthyciadau, ac o gofio mai dim ond benthyciadau israddedig gyda chyfaint sy'n fwy na'r terfynau perthnasol a nodir yn y Fframwaith Dros Dro a ddarperir, o dan y cynllun, bydd yn rhaid i'r cymorth gydymffurfio'n llawn â'r amodau uchod a sefydlwyd ar gyfer mesurau ailgyfalafu, yn unol â'r Fframwaith Dros Dro.

Rhoddir cefnogaeth erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf, dim ond cwmnïau nad ystyriwyd eu bod mewn anhawster ariannol eisoes ar 31 Rhagfyr 2019 sy'n gymwys i gael cymorth o dan y cynllun hwn.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro.

Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Cefndir

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu a Fframwaith Dros Dro i alluogi aelod-wladwriaethau i ddefnyddio'r hyblygrwydd llawn a ragwelir o dan reolau cymorth gwladwriaethol i gefnogi'r economi yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Y Fframwaith Dros Dro, fel y'i diwygiwyd 3 Ebrill, 8 Mai, 29 Mehefin, 13 Hydref 2020 a 28 2021 Ionawr, yn darparu ar gyfer y mathau canlynol o gymorth, y gellir ei roi gan aelod-wladwriaethau:

(I) Grantiau uniongyrchol, pigiadau ecwiti, manteision treth dethol a thaliadau ymlaen llaw o hyd at € 225,000 i gwmni sy'n weithgar yn y sector amaethyddol cynradd, € 270,000 i gwmni sy'n weithgar yn y sector pysgodfeydd a dyframaethu a € 1.8 miliwn i gwmni sy'n weithgar ym mhob sector arall i fynd i'r afael â'i anghenion hylifedd brys. Gall aelod-wladwriaethau hefyd roi, hyd at y gwerth enwol o € 1.8 miliwn y cwmni, benthyciadau neu warantau di-log ar fenthyciadau sy'n cwmpasu 100% o'r risg, ac eithrio yn y sector amaeth sylfaenol ac yn y sector pysgodfeydd a dyframaethu, lle mae terfynau € 225,000 a € 270,000 y cwmni yn y drefn honno, yn berthnasol.

(Ii) Gwarantau gwladwriaethol ar gyfer benthyciadau a gymerir gan gwmnïau i sicrhau bod banciau'n parhau i ddarparu benthyciadau i'r cwsmeriaid sydd eu hangen. Gall y gwarantau gwladwriaethol hyn gwmpasu hyd at 90% o'r risg ar fenthyciadau i helpu busnesau i dalu am anghenion cyfalaf gweithio a buddsoddi ar unwaith.

(iii) Benthyciadau cyhoeddus â chymhorthdal ​​i gwmnïau (dyled uwch ac israddedig) gyda chyfraddau llog ffafriol i gwmnïau. Gall y benthyciadau hyn helpu busnesau i gwmpasu anghenion cyfalaf gweithio a buddsoddi ar unwaith.

(iv) Trefniadau diogelu ar gyfer banciau sy'n sianelu cymorth Gwladwriaethol i'r economi go iawn bod cymorth o'r fath yn cael ei ystyried yn gymorth uniongyrchol i gwsmeriaid y banciau, nid i'r banciau eu hunain, ac yn rhoi arweiniad ar sut i sicrhau'r ystumiad lleiaf posibl o gystadleuaeth rhwng banciau.

(V) Yswiriant credyd allforio tymor byr cyhoeddus i bob gwlad, heb yr angen i'r Aelod-wladwriaeth dan sylw ddangos bod y wlad berthnasol yn “anadnewyddadwy” dros dro.

(Vi) Cefnogaeth ar gyfer ymchwil a datblygu cysylltiedig â coronafirws (Ymchwil a Datblygu) mynd i'r afael â'r argyfwng iechyd presennol ar ffurf grantiau uniongyrchol, blaensymiau ad-daladwy neu fanteision treth. Gellir rhoi bonws ar gyfer prosiectau cydweithredu trawsffiniol rhwng Aelod-wladwriaethau.

(vii) Cefnogaeth ar gyfer adeiladu ac uwchraddio cyfleusterau profi datblygu a phrofi cynhyrchion (gan gynnwys brechlynnau, peiriannau anadlu a dillad amddiffynnol) sy'n ddefnyddiol i fynd i'r afael â'r achosion o coronafirws, hyd at y defnydd diwydiannol cyntaf. Gall hyn fod ar ffurf grantiau uniongyrchol, manteision treth, blaensymiau ad-daladwy a gwarantau dim colled. Gall cwmnïau elwa o fonws pan gefnogir eu buddsoddiad gan fwy nag un Aelod-wladwriaeth a phan ddaw'r buddsoddiad i ben cyn pen deufis ar ôl rhoi'r cymorth.

(viii) Cefnogaeth i gynhyrchu cynhyrchion sy'n berthnasol i fynd i'r afael â'r achosion o coronafirws ar ffurf grantiau uniongyrchol, manteision treth, blaensymiau ad-daladwy a gwarantau dim colled. Gall cwmnïau elwa o fonws pan gefnogir eu buddsoddiad gan fwy nag un Aelod-wladwriaeth a phan ddaw'r buddsoddiad i ben cyn pen deufis ar ôl rhoi'r cymorth.

(ix) Cymorth wedi'i dargedu ar ffurf gohirio taliadau treth a / neu ataliadau cyfraniadau nawdd cymdeithasol ar gyfer y sectorau, y rhanbarthau hynny neu ar gyfer mathau o gwmnïau sy'n cael eu taro galetaf gan yr achosion.

(x) Cefnogaeth wedi'i thargedu ar ffurf cymorthdaliadau cyflog i weithwyr ar gyfer y cwmnïau hynny mewn sectorau neu ranbarthau sydd wedi dioddef fwyaf o'r achosion coronafirws, ac a fyddai fel arall wedi gorfod diswyddo personél.

(xi) Cymorth ailgyfalafu wedi'i dargedu i gwmnïau anariannol, os nad oes datrysiad priodol arall ar gael. Mae mesurau diogelwch ar waith i osgoi ystumiadau gormodol o gystadleuaeth yn y Farchnad Sengl: amodau ar reidrwydd, priodoldeb a maint ymyrraeth; amodau ar fynediad y Wladwriaeth ym mhrifddinas cwmnïau a chydnabyddiaeth; amodau ynghylch gadael y Wladwriaeth o brifddinas y cwmnïau dan sylw; amodau o ran llywodraethu gan gynnwys gwahardd difidend a chapiau tâl ar gyfer uwch reolwyr; gwahardd gwaharddiad traws-gymhorthdal ​​a chaffael a mesurau ychwanegol i gyfyngu ar ystumiadau cystadleuaeth; gofynion tryloywder ac adrodd.

(xii) Cefnogaeth i gostau sefydlog heb eu datgelu ar gyfer cwmnïau sy'n wynebu dirywiad mewn trosiant yn ystod y cyfnod cymwys o 30% o leiaf o'i gymharu â'r un cyfnod o 2019 yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Bydd y gefnogaeth yn cyfrannu at ran o gostau sefydlog y buddiolwyr nad ydynt yn dod o dan eu refeniw, hyd at uchafswm o € 10 miliwn yr ymgymeriad.

Bydd y Comisiwn hefyd yn galluogi Aelod-wladwriaethau i drosi offerynnau ad-daladwy tan 31 Rhagfyr 2022 (ee gwarantau, benthyciadau, blaensymiau ad-daladwy) a roddwyd o dan y Fframwaith Dros Dro yn fathau eraill o gymorth, megis grantiau uniongyrchol, ar yr amod bod amodau'r Fframwaith Dros Dro yn cael eu bodloni.

Mae'r Fframwaith Dros Dro yn galluogi Aelod-wladwriaethau i gyfuno'r holl fesurau cymorth â'i gilydd, ac eithrio benthyciadau a gwarantau ar gyfer yr un benthyciad ac yn uwch na'r trothwyon a ragwelir gan y Fframwaith Dros Dro. Mae hefyd yn galluogi Aelod-wladwriaethau i gyfuno'r holl fesurau cymorth a roddir o dan y Fframwaith Dros Dro â'r posibiliadau presennol i roi de minimis i gwmni o hyd at € 25,000 dros dair blynedd ariannol ar gyfer cwmnïau sy'n weithgar yn y sector amaethyddol cynradd, € 30,000 dros dair blynedd ariannol am cwmnïau sy'n weithredol yn y sector pysgodfeydd a dyframaethu a € 200,000 dros dair blynedd ariannol ar gyfer cwmnïau sy'n weithredol ym mhob sector arall. Ar yr un pryd, mae'n rhaid i Aelod-wladwriaethau ymrwymo i osgoi cronni gormodol o fesurau cymorth i'r un cwmnïau gyfyngu ar gefnogaeth i ddiwallu eu hanghenion gwirioneddol.

At hynny, mae'r Fframwaith Dros Dro yn ategu'r nifer o bosibiliadau eraill sydd eisoes ar gael i Aelod-wladwriaethau i liniaru effaith economaidd-gymdeithasol yr achosion o goronafirws, yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Ar 13 Mawrth 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a Cyfathrebu ar ymateb economaidd cydgysylltiedig i'r achosion o COVID-19 nodi'r posibiliadau hyn. Er enghraifft, gall Aelod-wladwriaethau wneud newidiadau sy'n berthnasol yn gyffredinol o blaid busnesau (ee gohirio trethi, neu sybsideiddio gwaith amser byr ar draws pob sector), sydd y tu allan i reolau Cymorth Gwladwriaethol. Gallant hefyd roi iawndal i gwmnïau am ddifrod a ddioddefwyd oherwydd yr achos coronafirws ac a achoswyd yn uniongyrchol ganddo.

Bydd y Fframwaith Dros Dro ar waith tan ddiwedd mis Rhagfyr 2021. Gyda golwg ar sicrhau sicrwydd cyfreithiol, bydd y Comisiwn yn asesu cyn y dyddiad hwn a oes angen ei ymestyn.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.63656 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth gwefan wedi i unrhyw faterion cyfrinachedd gael eu datrys. Rhestrir cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau Cymorth Gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn y E-Newyddion Wythnosol y Gystadleuaeth.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill y mae'r Comisiwn wedi'u cymryd i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd