Cysylltu â ni

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Brwsel

Seminar ym Mrwsel i uno lluoedd yn erbyn sectau a'u cefnogwyr

cyhoeddwyd

on

Yn ddiweddar, cynhaliodd yr FCCE seminar arbennig ym Mrwsel, lle bu gwesteion o gefndiroedd deddfwriaethol, crefyddol a llywodraethol yn trafod pynciau parchu, amddiffyn credoau crefyddol a datgelu peryglon sectau, yn ysgrifennu Laurent Jacques.

Yn y cyfarfod, cyflwynodd y newyddiadurwr annibynnol Roland Delcourt a ddilynodd weithgareddau sectau sect o'r enw "Almighty God" neu "Eastern Lightning", gan ddatgelu gwahaniaethau sylfaenol rhwng crefyddau a sectau yn amlwg.

Seminar arbennig FCCE ym Mrwsel

Honnodd Delcourt, er mwyn tyfu a chynyddu nifer eu dilynwyr, fod Eglwys Hollalluog Dduw yn cymryd rhan mewn gweithgareddau amheus, gan wahaniaethu ac athrod sectau eraill a gwahanol grefyddau Cristnogol.

Mae gwrthwynebwyr Cristnogol a'r cyfryngau rhyngwladol yn eu tro wedi ei ddisgrifio fel sect a hyd yn oed fel a "sefydliad terfysgol".

Mae'n ymddangos yn eithaf clir hynny y symudiad hwn nid oes ganddo ddim Cristnogol heblaw ei enw.

Mae'r Fatican wedi gwrthod y sect sy'n honni ei fod yn Gristnogol. Ym mis Ebrill 2013, gwnaeth asiantaeth newyddion y Fatican Agenzia Fides y sylwadau canlynol amdano: "gyda'i dulliau o gam-drin a blacmel yn erbyn penaethiaid yr Eglwys Gatholig, a ddefnyddir i osod sgandalau a adeiladwyd yn glyfar", mae Eglwys Duw Hollalluog "yn hau dryswch ymhlith Cristnogion efengylaidd a Chatholig ".

Hefyd cyflwynodd Roland Delcourt adroddiad am “Bitter Winter” a’i sylfaenydd Massimo Introvigne, sydd wedi amddiffyn grwpiau mor amrywiol â’r Eglwys Uno “Moonies”, yr Eglwys Seientoleg, Mellt Ddwyreiniol yr Eglwys Tsieineaidd (wedi’i gyhuddo o gysylltiadau â llofruddiaeth Wu Shuoyanen yn 2014), Gorchymyn y Deml Solar (yn gyfrifol am 74 o farwolaethau mewn llofruddiaethau torfol-hunanladdiadau), Aum Shinrikyo (yn gyfrifol am ymosodiad nwy sarin Tokyo 1995) ac “Eglwys Iesu” Shincheonji, a gyhuddwyd o fod wedi hybu lledaeniad y pandemig COVID-19 yn Ne Korea o ganlyniad i ymddygiad anfoesegol ei ddilynwr.

Mae'n credu bod Bitter Winter a Massimo Introvigne yn dod o hyd i ymateb ffafriol yn unig mewn cylchoedd uwch-geidwadol a de-dde.

 Nid Mr Introvigne byth yw'r olaf o ran ymosod ar y rhai sy'n cynnig ffyrdd o frwydro yn erbyn ffenomen sectau, fel Alain Gest, a gadeiriodd Gomisiwn Ymchwilio i Sectorau ac y crëwyd ei arsyllfa Guānchá Tái yn dilyn yr adroddiad a wnaed ym 1995 gan a comisiwn ymchwilio seneddol ar sectau, dan gadeiryddiaeth ac y mae ei rapporteur yn Jacques Guyard.

Yn ei lyfr: Une Secte au cœur de la République, mae Serge Faubert yn datgelu i ni, gyda dogfennau ategol, hyd a lled ymdreiddiad sectau yn y dosbarth gwleidyddol, cylchoedd economaidd, amddiffyn cenedlaethol a'r addysg.

Mewn erthygl a gyhoeddwyd ar Fawrth 15, 2021 ar Bitter Winter, mae Introvigne yn ymosod ar Luigi Corvaglia, aelod o fwrdd cyfarwyddwyr a phwyllgor gwyddonol FECRIS (Ffederasiwn Ewropeaidd Canolfannau Ymchwil a Gwybodaeth ar Sectariaeth), am honni mai Gaeaf Chwerw yw'r yr unig ffynhonnell sy'n honni bod Eglwys Hollalluog Dduw yn cael ei herlid yn Tsieina.

Mae hefyd yn syfrdanu Luigi Corvaglia am iddo drefnu, yn ôl iddo, glymblaid gwrth-sect yng nghwmni Gerry Armstrong (cyn aelod o’r Eglwys Seientoleg, a erlidiwyd gan y sect), Alexander Dvorkin, is-lywydd FECRIS a’r Pastor Thomas Gandow (a oedd amoung y cyntaf i wneud y cysylltiad rhwng sectau a'r de pellaf), yn ystod cynhadledd yn Salekhard, Siberia.

Yn olaf, dyfynnodd Mr Delcourt Bruno Fouchereau (awdur: Mafia des Sectes) a ysgrifennodd yn Le Monde Diplomatique: “Mae 90% o sectau o darddiad Americanaidd neu wedi’u lleoli yn yr Unol Daleithiau, ac mae eraill fel Duw Hollalluog yn dod o Asia ond yn cael eu rheoli o bell ac yn cael ei ariannu'n bennaf o'r Unol Daleithiau. “

Yn y cyfarfod, rhoddodd Mr André Lacroix, awdur annibynnol sydd wedi bod i Tibet lawer gwaith ac wedi cyhoeddi sawl llyfr, gipolwg arbennig ar sut mae rhai o gyfryngau'r Gorllewin yn camarwain y bobl ac yn defnyddio newyddion celwyddog a ffug i gael sylw a chyflawni math penodol. o bwrpas gwleidyddol. Yn benodol, mae rhai sefydliadau, o dan faner rhyddid cred, yn gwneud y gwaith o helpu sectau, drysu'r cyhoedd, a chreu ffactorau ansefydlogrwydd i gymdeithas.

Boed yn Ewrop neu rannau eraill o'r byd, dylem bob amser fod yn effro ac yn ymwybodol o'r cynnydd a'r bygythiadau i gymdeithas o wahanol sefydliadau sectyddol.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

110fed Derbyniad Diwrnod Cenedlaethol Gweriniaeth Tsieina a gynhaliwyd ym Mrwsel

cyhoeddwyd

on

Cynhaliodd Swyddfa Cynrychiolwyr Taipei yn yr UE a Gwlad Belg 110fed Derbyniad Diwrnod Cenedlaethol Gweriniaeth Tsieina, 30 Medi, gan groesawu ffrindiau ac urddasolion o'r UE a Gwlad Belg. Yn cael ei gynnal yn unol â rheoliadau atal pandemig Gwlad Belg, mynychwyd y digwyddiad gan fwy na 100 o westeion, gan gynnwys aelodau Senedd Ewrop, Senedd Gwlad Belg, Tŷ Cynrychiolwyr Gwlad Belg, a seneddau rhanbarthol Gwlad Belg, ynghyd ag eraill o bob cefndir bywyd. Yn ei araith yn y derbyniad, amlinellodd y Llysgennad Ming-Yen Tsai statws cyfredol y cyfnewidiadau agos rhwng Taiwan, a’r UE a Gwlad Belg mewn amrywiol feysydd megis yr economi a masnach, addysg, technoleg, ynni gwyrdd, economi ddigidol, dadffurfiad a lleihau carbon.

Manteisiodd y Llysgennad ar y cyfle hefyd i ddiolch i Senedd Ewrop, Senedd Gwlad Belg, Tŷ Cynrychiolwyr Gwlad Belg, a Senedd Fflandrys am basio nifer o benderfyniadau sy'n gyfeillgar i Taiwan dros y flwyddyn ddiwethaf, gan gynnwys rhai sy'n cefnogi cydweithrediad Taiwan-UE, Taiwan -EU cytundeb buddsoddi dwyochrog, cyfranogiad rhyngwladol Taiwan, a'r rhai sy'n mynegi pryder ynghylch heddwch a sefydlogrwydd yng Nghulfor Taiwan.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Mae'r Ombwdsmon dros Hawliau Plant Kazakhstan Aruzhan Sain yn cwrdd â'i chydweithwyr yng Ngwlad Belg

cyhoeddwyd

on

Er mwyn astudio’r profiad gorau o Wlad Belg ym maes gwaith gyda phlant ag anableddau, rhaglenni cymdeithasol i gefnogi plant a’u teuluoedd, yn ogystal â threfnu addysg integredig a chynhwysol, cyfarfu’r Ombwdsmon dros Hawliau Plant Kazakhstan Aruzhan Sain â Gwlad Belg cynrychiolwyr ym maes hawliau plant. Trefnwyd ymweliad Sain gyda chymorth Llysgenhadaeth Kazakhstan yng Ngwlad Belg.

Yn ystod y cyfarfod â Chadeirydd y Comisiwn Cenedlaethol ar Hawliau Plentyn Gwlad Belg Karin Van Laethem, materion cydlynu ymdrechion yr awdurdodau ar y lefel ffederal ac ar lefel cymunedau a rhanbarthau Gwlad Belg sy'n delio â materion hawliau plant. eu trafod. Oherwydd strwythur tiriogaethol a gweinyddol y wlad, mae sefydliadau hawliau dynol annibynnol y Deyrnas yn gweithredu ar y lefel ranbarthol.

Yn hyn o beth, ymwelodd Ombwdsmon Kazakh ag Asiantaeth Ranbarthol Wallonia ar gyfer Gwell Bywyd (AVIQ), yn ogystal â'r Sefydliad Datblygu Plant a Theuluoedd (IDEF), lle'r oedd system Gwlad Belg o gefnogaeth seicolegol, feddygol a chymdeithasol i blant ag anableddau. wedi'i gyflwyno'n fanwl.

hysbyseb

Yn ei dro, rhannodd A.Sain wybodaeth am y gwaith a wnaed yn Kazakhstan i wella ansawdd bywyd plant ag anableddau, a'i bwrpas yw adeiladu system gyda gwarant o ganfod yn gynnar a chymorth cynnar i leihau plant ag anableddau. Yn ôl yr Ombwdsmon Plant, mae'n bwysig darparu dull unigol o drin plant â nam swyddogaethol gyda'r nifer angenrheidiol o wasanaethau a dulliau technegol o adsefydlu. Dywedodd wrth ei chydweithwyr yng Ngwlad Belg am ddiwygiadau Kazakhstani ym maes darparu cylchoedd chwaraeon a chreadigol i blant ar draul cyllideb y wladwriaeth.

Yn ystod ymweliad â'r Sefydliad Brenhinol i Bobl ag Anableddau Cyhyrysgerbydol (IRAHM) ym Mrwsel, adolygwyd profiad rhaglenni adsefydlu ar gyfer plentyn, gan ystyried nodweddion ei gyflwr corfforol a'i broffil seicolegol.

Ynghyd â hyn, cyfarfu Ombwdsmon Kazakh â’r Comisiynydd Cyffredinol dros Hawliau Plentyn Cymuned Ffrainc «Ffederasiwn Wallonia-Brwsel» Bernard De Vos, a siaradodd am y polisi integreiddio ym maes addysg gynhwysol ar gyfer plant ag anableddau datblygiadol a integreiddio plant mudol. Cytunodd y partïon bod trafodaethau ar y materion hyn ym mhob gwlad a chwilio am y llwybr cywir. Wrth drafod y system atal ac ymyrraeth gynnar, nododd ombwdsmyn y ddwy wlad bwysigrwydd sgrinio babanod newydd-anedig a monitro datblygiad plant ifanc.

hysbyseb

Yn ogystal, yn ystod ei hymweliad, cynhaliodd yr ombwdsmon Plant A.Sain gyfarfod ar wahân ag Ymgynghorydd Amddiffyn Cymdeithasol y cwmni rhyngwladol «Socieux +» Marzena Breza, y mae posibiliadau cydweithredu â hi ar gyflwyno'r sefydliad maeth (proffesiynol) trafodwyd teuluoedd.

Mae'r partïon wedi cytuno i gyfnewid gwybodaeth berthnasol a chynnal cysylltiadau mewn materion sy'n amddiffyn hawliau plant.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd