Cysylltu â ni

Twrci

Cefnogaeth ddyngarol i ffoaduriaid yn Nhwrci: Y Cyngor yn cymeradwyo diwygiad i gyllideb yr UE yn 2021

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae llysgenhadon yr UE wedi cymeradwyo € 149.6 miliwn o gyllid o gyllideb yr UE i gefnogi’r rhai mwyaf agored i niwed o’r oddeutu 3.7 miliwn o ffoaduriaid o Syria yn Nhwrci. Byddai'r swm hwn yn ariannu estyniad un o'r rhaglenni dyngarol sy'n cefnogi bywoliaeth y ffoaduriaid.

Pwrpas y gwelliant cyllidebol yw parhau i ddarparu cefnogaeth i ffoaduriaid a chymunedau cynnal yn Nhwrci, sef y wlad ar hyn o bryd gyda'r boblogaeth ffoaduriaid fwyaf yn y byd. Byddai'n caniatáu i'r UE barhau â rhaglen sy'n darparu cymorth arian parod amlbwrpas i ffoaduriaid - y Rhwyd Diogelwch Cymdeithasol Brys (ESSN).

Yr ESSN yw'r rhaglen ddyngarol fwyaf yn hanes yr UE. Mae'n darparu trosglwyddiadau arian misol i 1.8 miliwn o ffoaduriaid yn Nhwrci i'w talu anghenion hanfodol fel rhent, cludiant, biliau, bwyd a meddygaeth.

Bydd cyllid ar gyfer ymestyn y rhaglen cymorth ddyngarol hon yn dod o'r ffin sy'n weddill ar gyfer 2021 yn y pennawd 'Cymdogaeth a'r byd'fframwaith ariannol aml-flwyddyn yr UE.

hysbyseb

Ar ôl cymeradwyo'r Cyngor yn ffurfiol yr wythnos nesaf, bydd y gyllideb ddiwygio ddrafft hon ar gyfer 2021 yn aros am gymeradwyaeth Senedd Ewrop.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Twrci

Daw Twrci yn gysylltiedig â rhaglenni mawr yr UE ar gyfer ymchwil, arloesi ac addysg

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi llofnodi cytundeb gyda Thwrci ar gyfer cydweithredu tynnach yn rhaglenni ymchwil, arloesi ac addysg yr UE. Am y cyfnod 2021-2027, mae Twrci wedi cael statws cymdeithas i Horizon Ewrop, rhaglen ymchwil ac arloesi’r UE, Erasmus +, rhaglen yr UE ar gyfer addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon, a'r Corfflu Undeb Ewropeaidd. O ganlyniad, gall ymchwilwyr, arloeswyr, myfyrwyr, disgyblion, hyfforddeion, athrawon a phobl ifanc a sefydlwyd yn Nhwrci gymryd rhan o dan yr un amodau â chyfranogwyr o aelod-wladwriaethau'r UE. Cysylltiad â'r rhaglen fframwaith ymchwil ac arloesi yw'r math agosaf o gydweithrediad â gwledydd y tu allan i'r UE. Cymdeithas i Horizon Europe yn cefnogi'r 'Dull Byd-eang o Ymchwil ac Arloesi' ac yn ail-gadarnhau ymrwymiad Ewrop i lefel didwylledd byd-eang sydd ei angen i yrru rhagoriaeth, cronni adnoddau ar gyfer cynnydd gwyddonol cyflymach a datblygu ecosystemau arloesi bywiog.

Mae Cymdeithas i Erasmus + yn cefnogi dysgu gydol oes, datblygiad addysgol, proffesiynol a phersonol pobl mewn addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon, yn Ewrop a thu hwnt, a thrwy hynny gyfrannu at dwf cynaliadwy, swyddi o safon, cydlyniant cymdeithasol a dinasyddiaeth weithredol. Mae Corfflu Undod Ewrop yn gwella ymgysylltiad pobl ifanc a sefydliadau mewn gweithgareddau fel modd i gyfrannu at gryfhau cydlyniant, undod, democratiaeth, trwy fynd i'r afael â heriau cymdeithasol a dyngarol.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Rwy’n croesawu Twrci i Horizon Europe, ERASMUS + a’r Corfflu Undod. Bydd cyfranogiad Twrci yn y genhedlaeth newydd o'n rhaglenni UE yn atgyfnerthu eu galluoedd ymhellach ac yn cefnogi integreiddio i'r Maes Ymchwil Ewropeaidd a'r Maes Addysg Ewropeaidd. " Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Twrci

Mae anghydfod Twrci gyda’r Unol Daleithiau yn lleddfu ar ôl bygythiad i ddiarddel cenhadon

cyhoeddwyd

on

Mae tensiynau rhwng Twrci a 10 gwlad y Gorllewin gan gynnwys yr Unol Daleithiau wedi lleddfu, ddyddiau ar ôl i arlywydd Twrci fygwth gwahardd eu llysgenhadon, yn ysgrifennu'r BBC.

Gorchmynnodd Recep Tayyip Erdogan y diarddeliadau ar ôl i’r cenhadon alw am ryddhau gweithredwr a garcharwyd yr wythnos diwethaf.

Ond ddydd Llun (25 Hydref), dywedodd y gwledydd dan sylw na fydden nhw'n ymyrryd ym materion Twrci.

Dywedodd cynghorydd i Erdogan wrth y BBC fod yr arlywydd yn croesawu hyn a bod y mater bron wedi'i setlo.

hysbyseb

Dywedodd gohebydd y Dwyrain Canol o’r BBC, Tom Bateman, ei bod yn ymddangos bod symudiad yr arlywydd yn cam-drin argyfwng diplomyddol ffres gyda phwerau’r Gorllewin dan sylw, er bod ei achosion sylfaenol yn parhau.

Fflamiodd yr anghydfod pan gyhoeddodd llysgenadaethau’r UD, yr Almaen, Canada, Denmarc, y Ffindir, Ffrainc, yr Iseldiroedd, Seland Newydd, Norwy a Sweden ddatganiad anarferol yn galw am ryddhau dyngarwr Osman Kavala, a garcharwyd.

Mae’r dyn 64 oed wedi bod yn y carchar heb euogfarn am bedair blynedd dros brotestiadau ac ymgais coup milwrol yn 2016.

hysbyseb

Mae Kavala yn gwadu unrhyw gamwedd ac mae beirniaid llywodraeth Erdogan yn dweud bod ei achos yn enghraifft o wrthdaro eang ar anghytuno.

Mae Cyngor Ewrop, prif gorff gwarchod hawliau dynol Ewrop, wedi rhoi rhybudd terfynol i Dwrci wrando ar ddyfarniad Llys Hawliau Dynol Ewrop i ryddhau Mr Kavala hyd nes y bydd yn cael ei dreialu.

Cafodd yr Arlywydd Erdogan ei gythruddo gan ymyrraeth y llysgenhadon.

"Rhoddais y gorchymyn angenrheidiol i'n gweinidog tramor a dywedais beth sy'n rhaid ei wneud," meddai wrth dorf ddydd Sadwrn. "Rhaid datgan bod y 10 llysgennad hyn yn bersona non grata ar unwaith."

Gall persona non grata - sy'n golygu person digroeso - gael gwared ar statws diplomyddol ac yn aml mae'n arwain at ddiarddel neu dynnu cydnabyddiaeth cenhadon yn ôl.

Ond mae'n ymddangos bod yr arlywydd wedi camu yn ôl o'r penderfyniad hwnnw ar ôl i Lysgenhadaeth yr UD ac eraill yn Nhwrci gyhoeddi datganiadau wrth iddo fynd i gyfarfod cabinet.

Cyfeiriodd y llysgenadaethau at ran o gytundeb rhyngwladol sy'n dweud bod dyletswydd ar lysgenhadon i beidio ag ymyrryd ym materion domestig y wlad sy'n eu croesawu.

"Mae'r Unol Daleithiau yn nodi ei fod yn cynnal cydymffurfiad ag Erthygl 41 o Gonfensiwn Vienna ar Berthynas Ddiplomyddol," meddai Llysgenhadaeth yr UD ar Twitter.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Twrci

Twrci: Argyfwng diplomyddol difrifol y gellir ei osgoi o hyd

cyhoeddwyd

on

Dim ond fel ymgais i dynnu sylw oddi wrth y materion brys go iawn, ASE y wladwriaeth, y gellir deall y cyhoeddiad bod deg llysgennad wedi eu diarddel o Dwrci. TRYCHINEB.

Rapporteur Sefydlog y Senedd dros Dwrci Nacho Sánchez Amor (S&D, ES) a Chadeirydd Dirprwyaeth Seneddol yr UE-Twrci Sergey Lagodinsky Cyhoeddodd (Greens / EFA, DE) y datganiad a ganlyn mewn ymateb i gyfarwyddyd yr Arlywydd Erdoğan i’r gweinidog tramor ddatgan deg llysgennad persona non grata dros eu datganiad ar achos parhaus y dyn busnes Osman Kavala.

“Mae’r mesurau a gyhoeddwyd gan yr Arlywydd Erdoğan yn erbyn 10 llysgennad dros eu datganiad ar erledigaeth barhaus y dyn busnes Osman Kavala yn annealladwy ac yn gwbl ddi-sail. Ni allwn ond eu deall fel ymgais i dynnu sylw oddi wrth y materion brys go iawn, domestig a dwyochrog. Nid y Llysgenhadon hyn na'u llywodraethau a benderfynodd mai cyfrifoldeb Twrci yw rhyddhau Osman Kavala. Llys Hawliau Dynol Ewrop a orchmynnodd ei ryddhau ar unwaith ym mis Rhagfyr 2019, a ailadroddwyd wedi hynny gan chwe phenderfyniad a phenderfyniad dros dro gan Bwyllgor Gweinidogion Cyngor Ewrop. Felly mae'n ofynnol i Dwrci barchu penderfyniad y Llys hwn, yn union fel y mae dan y rhwymedigaeth i ddilyn dyfarniad tebyg ar Selahattin Demirtaş.

Mae rheol cyfraith a gwarantau treial teg yn bileri sylfaenol unrhyw ddemocratiaeth. Fel y tanlinellwyd dro ar ôl tro gan adroddiadau’r Comisiwn Ewropeaidd a Chyngor Ewrop, ac a bwysleisiwyd yn Adroddiad Blynyddol Senedd Ewrop, mae gan Dwrci ddiffyg difrifol yn y meysydd hyn y mae angen eu cywiro ar frys. Mae diwygiadau cynhwysfawr yn mynd i'r afael â'r problemau hynny, nid trwy sancsiynau yn erbyn y rhai nad ydyn nhw ond yn mynnu yr hyn roedd Llys Hawliau Dynol Ewrop wedi'i nodi'n glir. Mae'n annerbyniol bod ymosodiadau ar leisiau beirniadol ac ymyrraeth â'r farnwriaeth wedi bod yn digwydd yn barhaus yn Nhwrci. Mae'n fwy nag anffodus ein bod bellach wedi ceisio tawelu'r feirniadaeth o dramor. Bydd ein safbwynt ar achos Osman Kavala a beirniadaeth o ddiffygion democratiaeth eraill yn Nhwrci yn parhau i fod heb ei ystyried er gwaethaf y datblygiad trist hwn.

hysbyseb

Rydym ar drothwy argyfwng diplomyddol difrifol y gellir ei osgoi o hyd. Rydym yn galw ar awdurdodau Twrci i ymatal rhag camau a allai arwain at senario gwaeth fyth yn ein cysylltiadau na'r cyfnod anodd yr ydym wedi bod yn byw drwyddo yn ystod y blynyddoedd diwethaf, argyfwng yr oeddem yn gobeithio ei oresgyn. Unwaith eto, rydym yn galw ar Dwrci i gydymffurfio â'i hymrwymiadau rhyngwladol a chadw at ddyfarniadau ECtHR gyda golwg, ymhlith eraill, ar achosion Osman Kavala a Selahattin Demirtaş.

Rydym yn annog yr Undeb Ewropeaidd i gydlynu ymateb ar y cyd ac er ein bod yn dal yn bosibl annog cymheiriaid o Dwrci i ddad-ddwysáu. ”

Cefndir

hysbyseb

Cyhoeddodd yr Arlywydd Erdoğan ddydd Sadwrn ei fod wedi rhoi’r gorchymyn i Weinidog Tramor Twrci ddatgan bod Llysgenhadon deg gwlad yn “persona non grata.” Y deg gwlad yw Canada, Ffrainc, y Ffindir, Denmarc, yr Almaen, yr Iseldiroedd, Seland Newydd, Norwy, Sweden ac Unol Daleithiau America. Mae’r Arlywydd Erdoğan eisiau i’r llysgenhadon gael eu diarddel ar ôl i’r deg gwlad dan sylw annog y Llywodraeth i ryddhau’r actifydd Twrcaidd Osman Kavala, sydd wedi bod yn garcharor gwleidyddol yn y wlad ers bron i bedair blynedd, heb ei gollfarnu.

Ar 8 Hydref, roedd Rapporteur Sefydlog y Pwyllgor Materion Tramor ar gyfer Twrci Nacho Sanchez Amor (S&D, ES) yn Nhwrci a mynychodd dreial Kavala mewn sioe o undod.

Mwy o wybodaeth 

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd