Cysylltu â ni

Balcanau gorllewinol

'Nid oes cefnogaeth i ddatgysylltu' - aelodaeth o'r Alban o Albania a Gogledd Macedoneg

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, â Phrif Weinidog Gogledd Macedoneg Zoran Zaev heddiw (11 Mai) a’i dawelu meddwl, er gwaethaf sylwadau diweddar gan y Comisiynydd Ehangu Olivér Várhelyi, na fu erioed unrhyw fwriad i ddatgysylltu Gogledd Macedonia ac Albania yn y broses dderbyn. 

Cafodd gweinidogion tramor drafodaeth hir am y Balcanau Gorllewinol yng nghyngor materion tramor ddoe a chytunwyd bod gan y rhanbarth rôl geostrategig allweddol i’r Undeb Ewropeaidd. Dywedodd Borrell: “Mae angen i’n hymrwymiad i’r Balcanau Gorllewinol fod yn weladwy iawn ac ni ddylem adael unrhyw amheuaeth yn hyn o beth.” Ychwanegodd Borrell fod angen i gydweithrediad fod yn eang yn amrywio o bandemig a brechlynnau COVID-19, cydweithredu economaidd, cysylltedd, a sut i fynd i'r afael â dylanwad a dadffurfiad allanol.

Disgrifiodd Zaev drafodaethau fel rhai ffrwythlon - dywedodd fod Macedoniaid yn “anadlu, byw a thyfu gyda syniadau a gwerthoedd Ewropeaidd. Rydym yn gwybod nad oes unrhyw ffordd arall ond y ffordd Ewropeaidd. Rydym wedi ymrwymo i'n gwerthoedd cyffredin ac i weithredu safonau a meini prawf yr Undeb Ewropeaidd. Ac nid ydym am sefyll ac aros mwyach. ”

Dywedodd Zaev fod Gogledd Macedonia wedi cyflawni ei rwymedigaethau a'i bod bellach yn bryd i'r Undeb Ewropeaidd gyflawni. 

Yn dilyn gweinidogion Cyngor Materion Cyffredinol Ewrop heddiw, dywedodd Ysgrifennydd Gwladol Materion Ewropeaidd Portiwgal Ana Paula Zacarias fod gweinidogion wedi trafod sut y gallent drefnu cynhadledd rynglywodraethol yn ystod eu llywyddiaeth a ddaw i ben ym mis Mehefin. Dywedodd hefyd ei bod mewn trafodaethau gyda Bwlgaria, sy'n bygwth rhwystro derbyn.  

Dywedodd Is-lywydd y Comisiwn, Maroš Šefčovič, fod Gogledd Macedonia wedi cwrdd â'r holl ofynion, ond y byddai pwyslais cryf ar reolaeth y gyfraith, gyda'r fethodoleg newydd ar gyfer derbyn. Dywedodd hefyd fod Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, wedi cymeradwyo cynnydd Gogledd Macedonia a’i gobaith y gallai’r UE symud ymlaen cyn gynted â phosib. 

Balcanau gorllewinol

Mae rhanbarth y Balcanau Gorllewinol yn cael cymeradwyaeth gan Merkel ar y llwybr i integreiddiad yr UE

cyhoeddwyd

on

Canghellor yr Almaen Angela Merkel (Yn y llun) wedi sôn y dylai chwe gwlad y Balcanau Gorllewinol ddod yn aelod-wladwriaethau’r UE yn y dyfodol. Mae hi'n ystyried bod gan y symudiad hwn bwysigrwydd strategol gan awgrymu dylanwad China a Rwsia yn y rhanbarth, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

"Mae er budd yr Undeb Ewropeaidd ei hun i yrru'r broses yn ei blaen yma," meddai Merkel yn ystod cynhadledd rithwir ar ddyfodol y Balcanau Gorllewinol.

Mynychwyd y gynhadledd gan benaethiaid llywodraeth Serbia, Albania, Gogledd Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro a Kosovo, yn ogystal ag Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen.

Yn 2003 gosododd uwchgynhadledd y Cyngor yn Thessaloniki integreiddiad y Balcanau Gorllewinol fel blaenoriaeth ehangu'r UE. Symudwyd cysylltiadau'r UE â gwladwriaethau'r Balcanau Gorllewinol o'r "Cysylltiadau Allanol" i'r segment polisi "Ehangu" yn 2005.

Serbia gwneud cais swyddogol am aelodaeth o'r Undeb Ewropeaidd ar 22 Rhagfyr 2009. Mae trafodaethau derbyn yn parhau. Yn ddelfrydol, mae disgwyl i Serbia gwblhau ei thrafodaethau erbyn diwedd 2024.

Am Albania, cychwynnodd sgyrsiau derbyn ym mis Mawrth y llynedd pan ddaeth gweinidogion yr UE i gytundeb gwleidyddol ar agor trafodaethau derbyn gydag Albania a Gogledd Macedonia. Hyd yn hyn, mae Albania wedi derbyn cyfanswm o € 1.2bn o gymorth datblygiadol yn arian yr UE gan yr Offeryn ar gyfer Cymorth Cyn Derbyn, mecanwaith cyllido ar gyfer gwledydd sy'n ymgeisio yn yr UE.

Mae'n debyg bod y gefnogaeth ehangaf allan o holl daleithiau'r Balcanau Gorllewinol wrth ymuno â'r undeb yn cael ei derbyn gan montenegro. Dechreuodd y trafodaethau derbyn gyda Montenegro ar 29 Mehefin 2012. Gyda'r holl benodau trafod wedi'u hagor, gallai cefnogaeth eang y wlad ymhlith swyddogion aelodau'r UE fod yn werthfawr iawn i Montenegro gyrraedd ei therfyn amser ar gyfer derbyn 2025.

Gogledd Macedonia yn wynebu ychydig mwy o rwystrau gan ei chymdogion wrth ddod yn aelod-wladwriaeth nesaf yr UE. Roedd Gogledd Macedonia yn wynebu dau fater ar wahân gyda Gwlad Groeg a Bwlgaria. Roedd defnyddio'r enw gwlad "Macedonia" yn wrthrych anghydfod â Gwlad Groeg gyfagos rhwng 1991 a 2019, gan arwain at feto Gwlad Groeg yn erbyn trafodaethau derbyn yr UE a NATO. Ar ôl datrys y mater, rhoddodd yr UE ei gymeradwyaeth ffurfiol i ddechrau trafodaethau derbyn gyda Gogledd Macedonia ac Albania ym mis Mawrth 2020. Ar y llaw arall, fe wnaeth Bwlgaria rwystro Tachwedd swyddogol Negodiadau Derbyn yr UE Gogledd Macedonia dros yr hyn y mae'n ei ystyried yn araf. cynnydd ar weithredu Cytundeb Cyfeillgarwch 2020 rhwng y ddwy wlad, lleferydd casineb a gefnogir gan y wladwriaeth neu a oddefir a hawliadau lleiafrifol tuag at Fwlgaria.

Mae hyd yn oed yn llai ffodus ar y rhestr aros am sgyrsiau derbyn yr UE yn Bosnia a Herzegovina. Cyhoeddwyd barn ar gais Bosnia gan y Comisiwn Ewropeaidd ym mis Mai 2019. Mae'n parhau i fod yn wlad ymgeisydd bosibl nes y gall ateb yr holl gwestiynau ar ddalen holiadur y Comisiwn Ewropeaidd yn llwyddiannus yn ogystal â "sicrhau gweithrediad y Pwyllgor Seneddol Sefydlogi a Chymdeithasu. a datblygu rhaglen genedlaethol ar gyfer mabwysiadu acquis yr UE. ” Mae llawer o arsylwyr yn amcangyfrif bod Bosnia a Herzegovina ar y gwaelod o ran integreiddiad yr UE ymhlith taleithiau'r Balcanau Gorllewinol sy'n ceisio aelodaeth o'r UE.

Kosovo yn cael ei gydnabod gan yr UE fel ymgeisydd posib ar gyfer derbyn. Llofnodwyd y Cytundeb Sefydlogi a Chymdeithasu rhwng yr UE a Kosovo ar 26 Chwefror 2016 ond mae Kosovo yn dal i fod ymhell ar y llwybr i esgyniad yr UE.

Mae Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn cefnogi cefnogi cyflymu'r broses integreiddio ar gyfer chwe gwlad gorllewinol y Balcanau. Dywedodd Von der Leyen: "Ein blaenoriaeth gyntaf yw cyflymu'r agenda ehangu ar draws y rhanbarth a chefnogi ein partneriaid yn y Balcanau Gorllewinol yn eu gwaith i gyflawni'r diwygiadau angenrheidiol i symud ymlaen ar eu llwybr Ewropeaidd."

Parhau Darllen

Yr amgylchedd

Adroddiad: Mae planhigion glo Gorllewin y Balcanau yn llygru dwywaith cymaint â'r rhai yn yr UE

cyhoeddwyd

on


A report gan y Ganolfan Ymchwil ar Ynni ac Aer Glân (CREA) a Bankwatch sydd i fod i gael eu rhyddhau ar 12 Gorffennaf yn dangos sut y gwnaeth 18 o orsafoedd pŵer glo yn y Balcanau Gorllewinol ollwng dwywaith cymaint o sylffwr deuocsid nag a ryddhawyd gan 221 o orsafoedd pŵer yn y UE mewn un flwyddyn: 2019. Mae hyn mewn gwrthgyferbyniad llwyr â 2015, pan allyriadau SO2  - llygrydd aer a all achosi problemau anadlu a phroblemau iechyd eraill - o gynhyrchu trydan pŵer glo yn yr UE28 ar y pryd 20% yn uwch na’r rheini o wledydd Gorllewin y Balcanau.

Daeth adrodd, Fe wnaeth gweithfeydd pŵer glo Gorllewin y Balcanau lygru ddwywaith cymaint â’r rhai yn yr UE yn 2019, yn darganfod bod rhai gweithfeydd pŵer glo unigol yn y Balcanau Gorllewinol yn allyrru mwy na gwledydd cyfan yr UE. Roedd Nikola Tesla A, yn Serbia, yn fwy na chyfanswm y SO2 allyriadau gwlad fwyaf yr UE sy'n allyrru, Gwlad Pwyl.
Wrth edrych ar allyriadau fesul GWh o drydan a gynhyrchir, Ugljevik, yn Bosnia a Herzegovina, gyda 50 tunnell o SO2/ GWh, yw'r troseddwr mwyaf. Mewn cymhariaeth, gollyngodd Bełchatów yng Ngwlad Pwyl, gorsaf bŵer fwyaf llygrol yr UE, ddim ond 1.1 tunnell o SO2 / GWh.

Er bod yr UE wedi cau 30 o weithfeydd glo o'r fath ers 2016, ac yn cydymffurfio â'r Gyfarwyddeb Allyriadau Diwydiannol, a'i gofynion i leihau llygredd, nid yw hyn wedi bod yn wir yn rhanbarth y Balcanau Gorllewinol lle mae rheolau rheoli llygredd wedi'u torri dro ar ôl tro.

Ers 2018, mae 17 o’r 18 o orsafoedd pŵer glo yn y Balcanau Gorllewinol wedi bod o dan rwymedigaeth gyfreithiol i weithredu Cyfarwyddeb Offer Hylosgi Mawr yr UE (LCPD). Dylai hyn fod wedi arwain at ostyngiadau sylweddol ar unwaith yn SO2, NAx a llygredd llwch, ac yna gostyngiadau graddol i'r llygryddion hyn tan ddiwedd 2027. 

“Mae’r canfyddiadau hyn yn dangos yr angen dybryd i roi’r gorau i gynhyrchu trydan glo yn y Balcanau Gorllewinol, yn ogystal â gwelliannau brys mewn rheoli llygredd ar gyfer y planhigion hynny yn ystod eu blynyddoedd sy’n weddill o wasanaeth,” meddai Davor Pehchevski, cydlynydd ymgyrch llygredd aer y Balcanau, o Gwylio Banc. “Bydd gwneud glo yn ffynhonnell ynni yn y gorffennol yn fudd enfawr i wledydd y Balcanau Gorllewinol sy’n ceisio gwella iechyd eu poblogaethau. Byddai hefyd yn helpu yn eu dyheadau ar gyfer aelodaeth o'r UE, ac yn gosod cwrs ar gyfer trosglwyddiad hollgynhwysol i ffwrdd o'r holl danwydd ffosil ar gyfer rhanbarth cyfan yr UE a'r Gymuned Ynni yn y degawdau nesaf. "

Mae CREA a Bankwatch yn galw ar Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Ynni’r Comisiwn Ewropeaidd i sicrhau offer gorfodi cryfach, effeithiol a darbwyllol ar gyfer cosbi torri amodau’r Cytundeb Cymuned Ynni, yn enwedig diffyg cydymffurfio ynghylch LCPD. Edrychwch ar yr adroddiad hie.

Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae Merkel yn gweld achos strategol dros wladwriaethau'r Balcanau sy'n ymuno â'r UE

cyhoeddwyd

on

By

Canghellor Angela Merkel (Yn y llun) meddai ddydd Llun (5 Gorffennaf) ei bod yn gweld chwe thalaith y Balcanau Gorllewinol fel aelodau’r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol am resymau strategol, ysgrifennu Paul Carrel ac Andreas Rinke, Reuters.

"Mae er budd yr Undeb Ewropeaidd ei hun i yrru'r broses yn ei blaen yma," meddai Merkel wrth gohebwyr ar ôl cynhadledd rithwir y Balcanau Gorllewinol, gan awgrymu dylanwad Rwsia a China yn y rhanbarth ond heb eu henwi.

Dywedodd fod cydweithredu rhanbarthol cryfach a hyrwyddwyd ers 2014 eisoes wedi cyflawni llwyddiannau cychwynnol, fel cytundeb crwydro a oedd newydd ddod i rym.

Mynychwyd y gynhadledd gan benaethiaid llywodraeth Serbia, Albania, Gogledd Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro a Kosovo, yn ogystal ag Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen.

Dywedodd Von der Leyen: "Ein blaenoriaeth gyntaf yw cyflymu'r agenda ehangu ar draws y rhanbarth a chefnogi ein partneriaid yn y Balcanau Gorllewinol yn eu gwaith i gyflawni'r diwygiadau angenrheidiol i symud ymlaen ar eu llwybr Ewropeaidd."

Yn y gynhadledd fideo, roedd Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, wedi datgan yn “glir iawn” ei gefnogaeth i’r gobaith y bydd y chwe gwladwriaeth yn ymuno â’r UE, pwysleisiodd Merkel.

Ar wahân, dywedodd Merkel y byddai'r Almaen yn rhoi 3 miliwn o ddosau brechu COVID-19 i genhedloedd y Balcanau Gorllewinol "cyn gynted â phosib".

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd