Mae adnewyddu llongau, yn lle eu datodiad, yn golygu heriau newydd i #Shipping

| Ionawr 31, 2020

Mae oes llongau modern yn para rhwng 25 a 30 mlynedd, cyn i'r haen cyrydiad ddechrau eu gorchuddio, mae gan yr injans ddiffygion a mathau eraill o draul sy'n gwneud gweithrediad llong nid yn unig yn ddrud, ond hefyd yn beryglus. Yna mae'r gweithredwyr yn wynebu'r cyfyng-gyngor sylweddol - beth i'w wneud â'r offer arnofio mawr nad yw o unrhyw ddefnydd mwyach. Mae sgrapio llongau yn galluogi i gael gafael ar y dur gwerthfawr ac i ailgylchu i mewn i erthyglau newydd, ar wahân i ffitiadau ac offer arall sydd wedi'i leoli ar long, gellir ei ddefnyddio dro ar ôl tro, yn ysgrifennu Rolands Petersons (Latfia) Prif Swyddog Gweithredol Norman Logistics GmbH.

Bob blwyddyn mae tua mil o longau mawr yn cael eu sgrapio, ac mae'r rhan fwyaf o gychod yn cael eu sgrapio ar lan y môr Asiaidd. Mae'r gweithwyr yn mentro â'u bywydau, yn dioddef o ddylanwad sylweddau gwenwynig, ac mae ecosystemau glan y môr yn cael eu dinistrio.

Mae pryderon o ran defnyddio'r gwledydd tlotaf heb ddeddfwriaeth amgylcheddol lem, oherwydd, am reswm da, mae'n cael ei ystyried yn un o'r sectorau mwyaf peryglus yn y byd. Mae amgylcheddwyr ac undebau llafur yn nodi bod angen deddfwriaeth newydd gweithredu i leihau nifer cyson marwolaethau ac anafiadau gweithwyr.

Erbyn hyn, Chittagong yw canolfan longau sgrapio fwyaf y byd, lle mae 230 o gychod ar gyfartaledd bob blwyddyn ailgylchu a 10 miliwn tunnell o ddur wedi'i gynhyrchu - hyd at 60% o'r holl ddur a ddefnyddir ym Mangladesh. Heblaw, y fasnach uchod trafodion yn aml yn brin o “dryloywder”.

Ailadeiladu yn lle torri llongau

Un o’r dewisiadau amgen fyddai o leiaf geisio rhoi’r ail gyfle i long sydd wedi treulio, sef, ei hailadeiladu.

Croeso yw ymdrechion gwahanol gwmnïau i weithredu cynlluniau o'r fath, er enghraifft, i osod systemau gyriant ychwanegol gyda chymorth gwynt, i ddefnyddio gwahanol ddatrysiadau hybrid â system tyniant trydan, i gyfuno ynni disel a batri.

Fel math arall o ddatrysiad yw trosi llong fawr a hir trwy drosi'r rhannau sydd wedi'u difrodi, er mwyn iddo wasanaethu am gyfnod penodol yn hirach, fodd bynnag, dylai gweithwyr proffesiynol rhagorol y maes wneud hyn, a dylid gwerthuso'r costau buddsoddiadau.

Ffigur - Trosi Llestr. ffynhonnell

Ar hyn o bryd mae Peking wedi gwneud cryn ymdrech i foderneiddio ei fflyd. Mae Rwsia hefyd wedi dod yn ymwybodol o'r angen i foderneiddio ei fflyd, oherwydd cyn bo hir bydd y rhan fwyaf o'r llongau swmp a sych yn rhoi'r gorau i'w gweithrediad. Fodd bynnag, gall amser defnyddio rhai llongau fod yn hir trwy ddefnyddio brandiau injan newydd o wneuthurwyr tramor sy'n cael eu defnyddio yn y swmp sych a'r swmp-longau; mae hyn yn lleihau atgyweiriad injan weithredol a disel yn sylweddol costau, yn ogystal ag ymestyn eu hoes.

Manteision defnyddio adnoddau amgen

Bydd llong injan drydan yn ddrytach ateb na'r llongau hybrid; fodd bynnag, ni fydd y ddau ohonynt yn briodol ar gyfer cludo pellter hir, felly hefyd yma mae gan y gwneuthurwyr sawl her i ddelio â nhw yn y dyfodol agosaf.

Mae Norwy eisoes wedi cynnig cynhwysydd trydan ymreolaethol cyntaf y byd llong Yara Birkeland, a fydd yn newid y cludo cargo yn y môr. Y bwriad yw y bydd y llong yn cael ei gweithredu eleni, bydd batris y llong yn gwrthsefyll o saith a hanner hyd at naw awr megawat. Gan nad yw'r dechnoleg batri wedi'i datblygu'n ddigonol ar gyfer pellteroedd hir, dim ond ar lwybrau byr y bydd y llong yn cael ei gweithredu. Fodd bynnag, mae'n gam sylweddol, fel y gallai Norwy leoli ei hun fel arloeswr, gan gynnig system tyniant amgen. Gan ystyried y lleoliad daearyddol hwn ac adnoddau trydan dŵr cyfoethog y wlad, does ryfedd fod Norwyaid wedi gwneud cynnydd o ran datblygu llongau trydan. Erbyn 2023 bydd fflyd fferi pob gwlad naill ai'n hollol drydanol neu ar gyfer y llwybrau pellter hir bydd ganddi dechnoleg hybrid, y wladwriaeth arbenigwyr. Bellach mae Norwy bellach yn arweinydd y byd o ran cyflwyno cerbydau trydan, sy'n cael ei ysgogi'n sylweddol gan ynni dŵr sy'n sicrhau 98% o drydan y wlad.

Mae gwledydd eraill - gan gynnwys y Ffindir, yr Iseldiroedd, China, Denmarc a Sweden - hefyd yn dechrau gosod y llongau trydan ar y farchnad. Er enghraifft, y llynedd fe orchmynnodd China y llong cargo drydan 230 troedfedd o hyd sy'n cludo glo yn yr Afon Perlog yn eironig.

Os yw trydaneiddio fflyd ceir a thryciau'r byd yn her anodd, yna mae trawsnewid fflyd llongau y byd o lygru olew tanwydd trwm a disel yn sylweddol i ffynonellau ynni adnewyddadwy. Dylid cymryd i ystyriaeth bod fferi drydan newydd yn lleihau swm yr allyriadau CO2 95%, ond costau gweithredol - 80%.

Erbyn hyn, roedd defnyddio ynni solar a gwynt ar gyfer y llongau cargo ym maes cludo masnachol yn adnodd anghofiedig. Fel ei gilydd llongau hwylio, hyd yn oed os nad ydynt yn darparu ar gyfer y prif ysgogiad, os cânt eu cyfuno â thechnolegau modern eraill, mae'n bosibl sicrhau canlyniadau amgen gwych.

Mae trawsnewid llongau’r byd gan ddefnyddio ynni adnewyddadwy yn nod tymor hir, ac, yn ôl arbenigwyr, bydd angen datblygu technolegau batri mwy cymhleth a deddfwriaeth newydd.

Rolands Petersons

Rolands Petersons

Mae Rolands Petersons (Latfia) yn Brif Swyddog Gweithredol Norman Logistics GmbH. Fel entrepreneur, mae'n astudio'r sefyllfa ac yn dadansoddi tueddiadau economi fyd-eang, ac, fel arbenigwr ar economi, mae ganddo ei farn a'i safbwynt o ran materion diwydiant economi fyd-eang.

Ynglŷn â'r cwmni: Mae Norman Logistics GmbH wedi'i leoli yn yr Almaen. Mae'r cwmni hwn yn gweithredu yn Ewrop. Broceriaeth cargo morol yw'r busnes craidd. Mae cwsmeriaid Norman Logistics yn gwmnïau arwyddocaol yn yr UE y mae eu cynhyrchiad yn eu cludo ledled cargo morol. Ac mae darparwyr gwasanaeth yn gwmnïau cludo canolig neu fawr. Cenhadaeth Norman Logisteg yw logisteg gyfleus a gwasanaeth un pwynt am yr un dull pris, unigol ac o'r ansawdd gorau.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Blogfan, Barn, cludiant

Sylwadau ar gau.