Cysylltu â ni

Busnes

Pam mae Prif Swyddog Gweithredol Engie Jean-Pierre Clamadieu ar frys i werthu Suez?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Yn y frwydr i gadw meddiant gelyniaethus Veolia yn y tymor hir, mae Suez yn codi'r polion. Cyhoeddodd cwmni rheoli gwastraff a dŵr Ffrainc fod ei strategaeth i wella perfformiad ariannol y cwmni talu ar ei ganfed yn gynt na'r disgwyl. O ganlyniad, gall cyfranddalwyr Suez edrych ymlaen at € 1.2 biliwn mewn difidendau eithriadol erbyn dechrau 2021.

Gweithredwyd y strategaeth y llynedd, ond prin fod cyd-ddigwyddiad amseriad y cyhoeddiad, ychydig ddyddiau ar ôl Engie - sy'n dal cyfran o 30% yn Suez - gwrthod Cynnig Veolia i brynu allan y stanc ar € 15.50 y siâr, neu gyfanswm o € 2.9bn ar 17 Medi. Fe wnaeth Prif Swyddog Gweithredol Engie, Jean-Pierre Clamadieu, ei gwneud yn gwbl glir bod cais Veolia yn rhy isel a galwodd ar y darparwr cyfleustodau i godi ei gynnig, yn mynnu bod “gwerth Suez yn uwch na sylfaen y trafodaethau hyn”.

Efallai nad y gwrthodiad ei hun yw'r newyddion mwyaf, fodd bynnag. Yn fwy diddorol yw'r hyn y gellir ei ddarllen rhwng y llinellau, yn benodol brys amlwg Clamadieu bod Veolia yn cynnig cais newydd cyn gynted â phosibl wrth alw ar Suez i ymateb gyda gwrth-gynnig - yn gyflym. Pwysleisiodd Prif Swyddog Gweithredol Engie dro ar ôl tro y byddai unrhyw gynnig amgen yn cael ei ystyried yn ofalus, gan dybio y gallai fod “Wedi'i weithredu'n gyflym”, a hyd yn oed yn cynnig an estyniad i Veolia am gynnig newydd os oes angen.

hysbyseb

Os oedd signalau Engie i'r ddau gynigydd bod y cloc yn tician yn ddigamsyniol, yna dim ond oherwydd bod amser yn brin ar gyfer Clamadieu hefyd. Trwy wrthod cais Veolia a galw ar Suez, daeth yn amlwg bod arweinyddiaeth Engie yn gobeithio gorfodi bargen ychydig yn gynt nag yn hwyrach. Yn wir, ar ôl blynyddoedd o wneud colledion ac yn barhaus sy'n dod o elw gweithredol, gadawodd y pandemig COVID-19 y cwmni â arian parod ac yn fwyaf tebygol y prif yrrwr y tu ôl i benderfyniad Clamadieu i gwyro gan rai o is-gwmnïau Engie i elwa ar annisgwylion ariannol tymor byr.

Yma y gorwedd y rhwb - i gael trefn ar gyllid Engie, mae'n ymddangos bod Clamadieu yn barod i wneud bet mentrus sy'n dibynnu ar y rhagdybiaeth mai rhyfel cynnig cyflym yw'r ffordd orau i sicrhau'r enillion mwyaf posibl. Ond mae sicrhau'r enillion mwyaf posibl yn cymryd amser gan fod angen rhoi digon o gyfle i'r ddau gystadleuydd gynyddu eu cynigion. Mae'r pwyslais ar frys yn rhoi'r pwysau ar Suez i ymateb o fewn cyfnod byr - mae cynnig Veolia yn dod i ben 30 Medi - gan adael y dyddiau cadarn yn unig i codi arian am wrth-gynnig credadwy. Gyda'r cloc yn ticio'n gyflym, mae'n ddigon posib y bydd gambl Clamadieu yn tanio ac yn ei orfodi i arwyddo cytundeb sy'n parhau i fod y tu ôl i ddisgwyliadau Engie - ond un a fyddai yn bendant yn gwneud Veolia yn hapus.

Yn hynny o beth, mae'r gambit yn codi cwestiynau ehangach am strategaeth Jean-Pierre Clamadieu, yn ogystal â'i arweinyddiaeth. Mae'n bwysig nodi bod Clamadieu canmol fel strategydd busnes cain a disylw pan ddaeth yn Brif Swyddog Gweithredol Engie ym mis Chwefror yn dilyn coup ystafell fwrdd a welodd y cyn Brif Swyddog Gweithredol lwcus Isabelle Kocher yn cael y sach. Ond wrth ddatgelu’r terfynfa fer beryglus yn ei feddwl, nid yw Clamadieu yn gwneud unrhyw ffafrau ei hun, yn enwedig lle mae ei swyddi busnes blaenllaw eraill yn y cwestiwn.

hysbyseb

Cymerwch ei rôl yn y cwmni yswiriant Ffrengig Axa, lle mae ganddo cynnal swydd yr Uwch Gyfarwyddwr Annibynnol ers Ebrill 2019. Mae'r cawr yswiriant yn wynebu ei gyfran ei hun o drafferthion a achoswyd gan Covid ar ôl llys ym Mharis diystyru bod yn rhaid i'r cwmni dalu am golledion refeniw sy'n gysylltiedig â coronafirws perchennog bwyty. Gosododd y dyfarniad gynsail arloesol i fusnesau yn y sector gastronomeg, gyda'r yswiriwr bellach mewn trafodaethau â mwy na 600 o sefydliadau dros setliadau ariannol.

Gydag Axa o bosibl ar gyfer miliynau o daliadau ychwanegol, mae angen strategaeth hirdymor i gadw'r cwmni'n broffidiol. Yn ei rôl fel Cyfarwyddwr Annibynnol ac aelod o’r Pwyllgor Iawndal a Llywodraethu, mae Clamadieu yn dal cyfrifoldeb sylweddol wrth bennu cyfeiriad y cwmni, ond o ystyried y gambl gyda Suez, byddai modd cyfiawnhau arweinyddiaeth Axa wrth ofyn cwestiynau am ei addasrwydd i wasanaethu mewn rôl flaenllaw. mewn yswiriant - diwydiant sydd, yn ôl ei ddiffiniad, yn delio mewn asesiadau tymor hir.

Mae'r amseroedd anodd hyn yn galw am law gyson a strategaeth hirdymor drylwyr. Mae p'un a fydd gambl Clamadieu yn talu ar ei ganfed i'w weld o hyd, ond os yw hanes yn wers i'w dysgu, mae'r awydd am annisgwyl tymor byr bob amser yn colli allan i feddwl yn y tymor hir.

Busnes

Sut arbedodd y rhyngrwyd fusnesau ac economïau ledled y byd

cyhoeddwyd

on

Mae'r rhyngrwyd wedi gwneud y byd yn bentref, wedi chwyldroi ffyrdd o wneud busnes, wedi lleihau costau hysbysebu, wedi'i gwneud hi'n haws i ddinasyddion gael mynediad at wasanaethau'r llywodraeth, ac wedi rhoi dewis digynsail i ddefnyddwyr o gynhyrchion a gwasanaethau am brisiau gwaelodol. Fesul Statista, tarodd gwerthiannau e-fasnach fyd-eang $ 4.28 triliwn yn 2020 a rhagwelir y byddant yn rhagori ar $ 5.4 triliwn yn 2022. Mae hynny'n dda i economïau ym mhobman.

Lle mae'r rhyngrwyd yn disgleirio yn fwy disglair yw sut mae'n arbed busnesau bach rhag digofaint perchnogion cyfalaf traddodiadol. Mae bellach yn haws nag erioed i fasnachwyr wneud hynny sicrhau cyllid busnes bach gan fenthycwyr ar-lein.

6 Ffordd mae'r Rhyngrwyd wedi arbed busnesau

Hysbysebu cyllideb isel

Wedi mynd yw'r dyddiau pan oedd sglodion glas yn berchen ar yr offer hysbysebu. Yn ôl data a ddarparwyd gan Adage, gall cost gyfartalog hysbyseb deledu 30 eiliad fod mor uchel â $ 115,000.

hysbyseb

Mae'r Rhyngrwyd wedi democrateiddio golygfa'r hysbyseb gyda marchnata ar-lein. Mae'r Farchnad Arbenigol yn amcangyfrif y gall busnesau bellach wario mor isel â $ 750 - $ 1500 y mis ar ymgyrchoedd SEO a $ 5,500 y mis ar gyfartaledd ar ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol.

Mae hynny'n hwb i berchnogion busnesau bach ym mhobman. Gallant nawr dalu eu costau marchnata gyda benthyciadau ar gyfer cyllido busnesau bach.

Marchnata effeithiol

Mae offer marchnata rhyngrwyd wedi helpu busnesau i gael gwared ar y dyfalu o'u hymdrechion marchnata. Gan ddefnyddio offer optimeiddio cyfraddau trosi (CRO) fel Google Analytics, HubSpot, ac Unbounce, gall busnesau fesur effeithiolrwydd eu strategaethau marchnata digidol.

hysbyseb

Gallwch weld faint o bobl a laniodd ar eich tudalennau cynnyrch o e-bost, Facebook, neu hysbyseb Google a faint a brynodd eich cynnyrch neu wasanaethau yn y diwedd. Felly, gallwch fesur trosiadau a phenderfynu ar eich ROI wrth fynd.

Unwaith eto, mae offer ar-lein yn galluogi busnesau i gael gwybodaeth werthfawr am ddiddordebau eu cwsmer a rhedeg hysbysebion wedi'u targedu sy'n apelio at grwpiau demograffig penodol sydd eisoes â diddordeb yn eu cynhyrchion neu wasanaethau.

Ehangu gyda llai o orbenion

Gyda'r rhyngrwyd daeth eFasnach, sydd wedi'i gwneud hi'n haws i fusnesau raddfa i farchnadoedd newydd a thyfu eu busnesau heb fawr o orbenion. Heddiw, gall perchnogion busnesau bach werthu eu cynhyrchion ar-lein mewn gwahanol ddinasoedd, taleithiau a gwledydd o un lleoliad.

Mae'n cymryd arian i adeiladu gwefan fusnes, ond mae'r gost yn fach o'i chymharu â'r gorbenion parhaus o rentu gofod a llogi gweithwyr newydd mewn gwahanol leoedd. Gallwch chi gael cyllid busnes bach yn hawdd gan fenthyciwr ar-lein i ariannu'r costau ymlaen llaw o fynd â'ch gweithrediadau busnes i'r cwmwl.

Mynediad Haws

Mae'r Rhyngrwyd wedi dileu'r holl rwystrau rhag mynediad i fyd busnes. Heddiw, gall unrhyw un sydd â gliniadur a chysylltiad rhyngrwyd gychwyn busnes o gysur eu tŷ - hyd yn oed heb stocrestr! Oes, os ydych chi'n dechnegol-selog ac yn gallu adeiladu eich gwefan eich hun a gwneud ychydig o farchnata digidol, mae cychwyn busnes heb fawr ddim cyfalaf a $ 0 gorbenion bellach yn bosibl yn oes y rhyngrwyd.

Dyna hanfod dropshipping. Yn syml, crëwch siop ar-lein a chysylltwch â phartneriaid cyflawni trydydd parti dibynadwy i restru eu cynhyrchion ar eich gwefan fel petaent yn eiddo i chi. Ar ôl i chi werthu, bydd eich partner yn pecynnu ac yn anfon y cynnyrch yn uniongyrchol i'r cwsmer. Mor dda yw hynny!

Mynediad at dalent

Erbyn hyn, gall busnesau o bob maint gael mynediad at weithlu ar-alw o unrhyw ran o'r byd heb fod angen llogi gweithwyr proffesiynol mewnol drud. Dyna hanfod llwyfannau fel Upwork a Fivver. O raglenwyr talentog, arbenigwyr SEO, a gweithwyr proffesiynol animeiddio i grewyr cynnwys a dylunwyr graffig, nid oes prinder gweithwyr llawrydd talentog y gall busnesau eu cael ar-lein ar ffracsiwn o'r gost o adeiladu adran gyfan yn fewnol.

Mynediad at gyllid ar gyfer busnesau bach

Yn olaf, mae'r rhyngrwyd wedi chwarae rhan fawr wrth gau bylchau benthyca traddodiadol. Mae sicrhau cyllid busnes bach gan fenthycwyr traddodiadol wedi bod yn bane i berchnogion busnesau bach ers blynyddoedd lawer. Gyda chynnydd benthycwyr ar-lein, cyllido torfol, a llwyfannau benthyca rhwng cymheiriaid, mae'r bwlch cyllido bellach yn cau'n gyflym.

Er enghraifft, benthycwyr ar-lein fel caminofinancial.com bellach yw hufen y cnwd o ran sicrhau cyllid ar gyfer busnesau bach. Mae ganddyn nhw broses ymgeisio syml, maen nhw'n darparu credyd gwael i fenthyciadau, ac mae ganddyn nhw gyfnodau cymeradwyo byr o 1-10 diwrnod.

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Pysgodfeydd: Mae'r UE ac Ynysoedd Cook yn cytuno i barhau â'u partneriaeth pysgodfeydd cynaliadwy

cyhoeddwyd

on

Mae'r Undeb Ewropeaidd ac Ynysoedd Cook wedi cytuno i barhau â'u partneriaeth pysgodfeydd lwyddiannus fel rhan o'r Cytundeb Partneriaeth Pysgodfeydd Cynaliadwy, am gyfnod o dair blynedd. Mae'r cytundeb yn caniatáu i gychod pysgota'r UE sy'n gweithredu yn y Môr Tawel Gorllewinol a Chanolog barhau i bysgota ar dir pysgota Ynysoedd Cook. Yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd ComisiynyddDywedodd Virginijus Sinkevičius: “Gydag adnewyddiad y Protocol Pysgodfeydd hwn, bydd llongau’r Undeb Ewropeaidd yn gallu parhau i bysgota un o’r stociau tiwna trofannol iachaf. Rydym yn arbennig o falch o gyfrannu, trwy ein cefnogaeth sectoraidd, at ddatblygiad sector pysgodfeydd Ynysoedd Cook - Gwladwriaeth sy'n Datblygu Ynysoedd Bach sydd wedi cael ei chanmol yn aml am ei pholisïau rheoli pysgodfeydd effeithiol a chyfrifol. Dyma sut mae Cytundebau Partneriaeth Pysgodfeydd Cynaliadwy’r UE yn gweithio’n ymarferol. ”

Yn fframwaith y Protocol newydd, bydd yr UE a pherchnogion llongau yn cyfrannu gyda chyfanswm hyd at oddeutu € 4 miliwn (NZD 6.8m) am y tair blynedd nesaf, a € 1m (NZD 1.7m) ohono i gefnogi Ynysoedd Cook ' mentrau o fewn y polisi pysgodfeydd sectoraidd a morwrol. Ar y cyfan, wrth ymyl gwelliannau yn y sector pysgota, mae'r refeniw a gafwyd o'r Cytundeb hwn wedi caniatáu i lywodraeth Ynysoedd Cook wella ei system lles cymdeithasol o'r blaen. Mae mwy o wybodaeth yn y eitem newyddion.

hysbyseb

Parhau Darllen

Hedfan / cwmnïau hedfan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Eidalaidd € 800 miliwn i ddigolledu meysydd awyr a gweithredwyr trin tir am y difrod a ddioddefwyd oherwydd yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun Eidalaidd € 800 miliwn i ddigolledu meysydd awyr a gweithredwyr trin tir am y difrod a ddioddefodd oherwydd yr achosion o goronafirws a'r cyfyngiadau teithio y bu'n rhaid i'r Eidal a gwledydd eraill eu rhoi ar waith i gyfyngu ar y lledaeniad y firws.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager sy'n gyfrifol am bolisi cystadlu: "Mae meysydd awyr ymhlith y cwmnïau sydd wedi cael eu taro'n arbennig o galed gan yr achosion o coronafirws. Bydd y cynllun € 800 miliwn hwn yn galluogi'r Eidal i'w digolledu am y difrod a ddioddefodd o ganlyniad uniongyrchol i'r cyfyngiadau teithio yr oedd yn rhaid i'r Eidal a gwledydd eraill eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd yr achosion coronafirws, yn unol â rheolau'r UE. "

Cynllun yr Eidal

hysbyseb

Hysbysodd yr Eidal i'r Comisiwn fesur cymorth i ddigolledu meysydd awyr a gweithredwyr trin tir am y difrod a ddioddefodd yn ystod y cyfnod rhwng 1 Mawrth a 14 Gorffennaf 2020 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r cyfyngiadau teithio sydd ar waith.

O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i bob maes awyr a gweithredwr trin tir gyda thystysgrif gweithredu ddilys a ddarperir gan awdurdod hedfan sifil yr Eidal.

Bydd mecanwaith adfachu yn sicrhau y bydd yn rhaid talu yn ôl i Wladwriaeth yr Eidal unrhyw gefnogaeth gyhoeddus a dderbynnir gan y buddiolwyr sy'n fwy na'r gwir ddifrod a ddioddefwyd.  

hysbyseb

Asesodd y Comisiwn y mesur o dan Erthygl 107 (2) (b) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (TFEU), sy'n galluogi'r Comisiwn i gymeradwyo mesurau cymorth gwladwriaethol a roddwyd gan aelod-wladwriaethau i ddigolledu cwmnïau penodol neu sectorau penodol am yr iawndal a achosir yn uniongyrchol gan ddigwyddiadau eithriadol, megis yr achosion o goronafirws.

Mae'r Comisiwn o'r farn bod yr achos o coronafirws yn gymwys fel digwyddiad eithriadol, gan ei fod yn ddigwyddiad anghyffredin, na ellir ei ragweld, sy'n cael effaith economaidd sylweddol. O ganlyniad, gellir cyfiawnhau ymyriadau eithriadol gan yr aelod-wladwriaethau i wneud iawn am yr iawndal sy'n gysylltiedig â'r achos. 

Canfu’r Comisiwn y bydd mesur yr Eidal yn digolledu iawndal sydd â chysylltiad uniongyrchol â’r achosion coronafirws, a’i fod yn gymesur, gan na fydd yr iawndal yn fwy na’r hyn sy’n angenrheidiol i wneud iawn am y difrod, yn unol ag Erthygl 107 (2) (b ) TFEU.

Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Cefndir

Mae cefnogaeth ariannol o gronfeydd yr UE neu gronfeydd cenedlaethol a roddir i wasanaethau iechyd neu wasanaethau cyhoeddus eraill i fynd i'r afael â sefyllfa coronafirws y tu allan i gwmpas rheoli cymorth gwladwriaethol. Mae'r un peth yn berthnasol i unrhyw gymorth ariannol cyhoeddus a roddir yn uniongyrchol i ddinasyddion. Yn yr un modd, nid yw mesurau cymorth cyhoeddus sydd ar gael i bob cwmni megis er enghraifft cymorthdaliadau cyflog ac atal taliadau trethi corfforaethol a gwerth ychwanegol neu gyfraniadau cymdeithasol yn dod o dan reolaeth cymorth gwladwriaethol ac nid oes angen cymeradwyaeth y Comisiwn arnynt o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Yn yr holl achosion hyn, gall aelod-wladwriaethau weithredu ar unwaith.

Pan fydd rheolau cymorth gwladwriaethol yn berthnasol, gall aelod-wladwriaethau ddylunio digon o fesurau cymorth i gefnogi cwmnïau neu sectorau penodol sy'n dioddef o ganlyniadau'r achosion o goronafirws yn unol â fframwaith cymorth gwladwriaethol presennol yr UE.

Ar 13 Mawrth 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a Cyfathrebu ar ymateb economaidd cydgysylltiedig i'r achosion o COVID-19 nodi'r posibiliadau hyn.

Yn hyn o beth, er enghraifft:

  • Gall aelod-wladwriaethau ddigolledu cwmnïau penodol neu sectorau penodol (ar ffurf cynlluniau) am y difrod a ddioddefodd yn uniongyrchol ac a achosir yn uniongyrchol gan ddigwyddiadau eithriadol, fel y rhai a achoswyd gan yr achosion o coronafirws. Rhagwelir hyn gan Erthygl 107 (2) (b) TFEU.
  • Mae rheolau cymorth gwladwriaethol yn seiliedig ar Erthygl 107 (3) (c) TFEU yn galluogi aelod-wladwriaethau i helpu cwmnïau i ymdopi â phrinder hylifedd ac angen cymorth achub brys.
  • Gellir ategu hyn gan amrywiaeth o fesurau ychwanegol, megis o dan y Rheoliad de minimis a'r Rheoliad Eithrio Bloc Cyffredinol, y gall Aelod-wladwriaethau hefyd eu rhoi ar waith ar unwaith, heb i'r Comisiwn gymryd rhan.

Mewn achos o sefyllfaoedd economaidd arbennig o ddifrifol, fel yr un sy'n wynebu'r holl aelod-wladwriaethau ar hyn o bryd oherwydd yr achosion o coronafirws, mae rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE yn caniatáu i aelod-wladwriaethau roi cymorth i unioni aflonyddwch difrifol i'w heconomi. Rhagwelir hyn gan Erthygl 107 (3) (b) TFEU o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd.

Ar 19 Mawrth 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a Fframwaith Dros Dro Cymorth Gwladwriaethol yn seiliedig ar Erthygl 107 (3) (b) TFEU i alluogi Aelod-wladwriaethau i ddefnyddio'r hyblygrwydd llawn a ragwelir o dan reolau cymorth gwladwriaethol i gefnogi'r economi yng nghyd-destun yr achosion coronafirws. Y Fframwaith Dros Dro, fel y'i diwygiwyd 3 Ebrill, 8 Mai, 29 Mehefin, 13 Hydref 2020 a 28 2021 Ionawr, yn darparu ar gyfer y mathau canlynol o gymorth, y gellir eu rhoi gan aelod-wladwriaethau: (i) Grantiau uniongyrchol, pigiadau ecwiti, manteision treth dethol a thaliadau ymlaen llaw; (ii) Gwarantau gwladwriaethol ar gyfer benthyciadau a gymerir gan gwmnïau; (iii) Benthyciadau cyhoeddus â chymhorthdal ​​i gwmnïau, gan gynnwys is-fenthyciadau; (iv) Trefniadau diogelu ar gyfer banciau sy'n sianelu Cymorth Gwladwriaethol i'r economi go iawn; (v) Yswiriant credyd allforio tymor byr cyhoeddus; (vi) Cymorth ar gyfer ymchwil a datblygu cysylltiedig â coronafirws (Ymchwil a Datblygu); (vii) Cefnogaeth i adeiladu ac uwchraddio cyfleusterau profi; (viii) Cefnogaeth i gynhyrchu cynhyrchion sy'n berthnasol i fynd i'r afael â'r achosion o coronafirws; (ix) Cymorth wedi'i dargedu ar ffurf gohirio taliadau treth a / neu ataliadau cyfraniadau nawdd cymdeithasol; (x) Cymorth wedi'i dargedu ar ffurf cymorthdaliadau cyflog i weithwyr; (xi) Cymorth wedi'i dargedu ar ffurf offerynnau cyfalaf ecwiti a / neu hybrid; (xii) Cefnogaeth i gostau sefydlog heb eu datgelu i gwmnïau sy'n wynebu dirywiad mewn trosiant yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws.

Bydd y Fframwaith Dros Dro ar waith tan ddiwedd mis Rhagfyr 2021. Gyda golwg ar sicrhau sicrwydd cyfreithiol, bydd y Comisiwn yn asesu cyn y dyddiad hwn a oes angen ei ymestyn.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.63074 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth gwefan wedi i unrhyw faterion cyfrinachedd gael eu datrys. Rhestrir cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau Cymorth Gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn y E-Newyddion Wythnosol y Gystadleuaeth.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill y mae'r Comisiwn wedi'u cymryd i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd