Cysylltu â ni

Economi

ECB: Torri Cyfraddau Llog?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

ecb-ddiddordebMae parth yr ewro yn dioddef malhaise dwys mewn ymdrechion i ddod allan o'r dirwasgiad ac mae wedi gweld cyrch o'r hwyliau ymhlith cwmnïau a defnyddwyr ers mis Mawrth, ar ôl i gythrwfl yng Nghyprus a'r Eidal darfu ar ddechrau optimistaidd i'r flwyddyn.
Syrthiodd hyder yn economi parth yr ewro ymhellach ym mis Ebrill, dangosodd data, gan gryfhau’r achos dros dorri cyfraddau llog yr wythnos hon gan Fanc Canolog Ewrop.

Llithrodd morâl yn y bloc 17 gwlad 1.5 pwynt canran i 88.6, meddai’r Comisiwn Ewropeaidd ddydd Llun - yn waeth na’r dirywiad i 89.3 a ddisgwylir gan economegwyr a holwyd gan Reuters.

"Rydyn ni'n cyrraedd cafn ac mae'r farchnad yn betio ar gyfraddau torri'r ECB i godi'r economi," meddai Steen Jakobsen, prif economegydd ym Manc Saxo. "Ond ni fydd diddordebau is yn datrys problemau parth yr ewro, mae angen diwygiadau strwythurol arnom ac i fusnesau fuddsoddi eto."

hysbyseb

Dechreuodd pesimistiaeth hyd yn oed yn yr Almaen, sydd wedi perfformio'n well na'r mwyafrif yn ystod yr argyfwng, gyda theimlad economaidd yno'n gwaethygu 2.3 pwynt. Syrthiodd morâl hefyd yn Ffrainc a'r Eidal, sy'n golygu bod tair economi fwyaf parth yr ewro i gyd yn dyst i ddirywiad amlwg yn yr hyder sy'n hanfodol i gael yr allbwn ym mharth yr ewro i dyfu eto.

Syrthiodd hyder ar draws y rhanbarth o ddiwydiant i fasnach adwerthu, a gostyngodd teimlad mewn gwasanaethau 4.1 pwynt canran.

Gostyngodd mesur y Comisiwn o gylch busnes parth yr ewro 0.18 pwynt i -0.93, yn is na'r lefel -0.89 a ddisgwylir gan economegwyr.

hysbyseb

Mae llawer yn disgwyl i'r ECB dorri cyfraddau llog i ostwng cost benthyca a helpu i wella morâl.

Mae mwyafrif o economegwyr yn disgwyl toriad pwynt sylfaen o 25 y dydd Iau hwn, yn ôl arolwg barn Reuters yr wythnos diwethaf, i fynd â phrif gyfradd ailgyllido'r banc i'r lefel isaf erioed o 0.5 y cant.

Fe wnaeth gwytnwch economaidd a diwygiadau’r Almaen yn ne Ewrop hau gobaith yn gynnar eleni y gallai’r bloc dynnu allan o’r dirwasgiad cyn diwedd 2013, ond mae help llaw anniben yn Cyprus ac etholiad mis Chwefror amhendant yr Eidal, a fethodd ag ildio llywodraeth tan ddiwedd mis Ebrill. pwyso ar hyder.

Mae economi wan a chyfrifon cyhoeddus Ffrainc hefyd yn bryder.

Yn y cyfamser, mae toriadau yn y gyllideb wedi bod yng nghanol strategaeth parth yr ewro i oresgyn argyfwng dyled gyhoeddus tair blynedd ond maen nhw hefyd yn cael eu beio am gylch niweidiol lle mae llywodraethau'n torri nôl, cwmnïau'n diswyddo staff, Ewropeaid yn prynu llai ac ychydig o bobl ifanc. gobeithio dod o hyd i swydd.

Mae lefelau diweithdra cynyddol ac achosion o drais yn ne Ewrop bellach yn gorfodi ailfeddwl, ond mae rhaniad ar ba mor bell i feddalu'r targedau.

"Os yw'r ECB yn lleddfu polisi ariannol a bod y Comisiwn Ewropeaidd yn peiriannu cydgrynhoad cyllidol yn arafach, gall economi parth yr ewro adael y dirwasgiad yn ddiweddarach eleni," meddai Martin van Vliet, economegydd yn ING.

"Ond mae breuder hyder yn awgrymu y byddai unrhyw adferiad economaidd yn debygol o fod yn araf, ac yn ymddiried yn y gwledydd craidd i raddau helaeth," meddai.

Dywedodd Sbaen, pedwaredd economi fwyaf parth yr ewro, yr wythnos diwethaf y byddai ei heconomi yn crebachu mwy na’r disgwyl i ddechrau eleni ac y byddai ei ddiffyg yn y gyllideb yn uwch nag a addawyd.

 

Anna van Densky

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd