Cysylltu â ni

Economi

Undeb Ewropeaidd yn cadarnhau ymrwymiad i ddatblygu cynaliadwy o Nicaragua

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

nicaraguaBydd y Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs yn ymweld â Nicaragua ar 6 a 7 Hydref yng nghyd-destun sefydlu'r rhaglen gydweithredu newydd rhwng yr UE a Nicaragua am y cyfnod 2014-2020. Un o amcanion yr ymweliad yw cryfhau cysylltiadau dwyochrog yr UE-Nicaragua a chanfod sefyllfa economaidd-gymdeithasol y wlad.

Bydd ymweliad Piebalgs yn digwydd wythnos ar ôl llofnodi cytundeb rhwng yr UE, Banc y Byd a llywodraeth Nicaraguan ar gyfer gweithredu’r Prosiect Cymorth Sector Addysg yn Nicaragua (PROSEN). Mae'r prosiect newydd hwn, a fydd o fudd i 551 000 o fyfyrwyr, yn un o'r camau pwysicaf a gynhwyswyd wrth raglennu cydweithredu am y cyfnod 2007-2013. Mae'r UE yn cyfrannu cyfanswm o € 32 miliwn i PROSEN.

Bydd strategaeth gydweithredu'r UE ar gyfer y blynyddoedd i ddod, a luniwyd mewn cydweithrediad â llywodraeth Nicaraguan, yn canolbwyntio ar addysg, datblygu economaidd a masnach ac addasu i newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE yn bwriadu dyrannu oddeutu € 204 miliwn, hyd nes y cymeradwyir Senedd Ewrop a'r Cyngor Ewropeaidd.

hysbyseb

Dywedodd y Comisiynydd Piebalgs: "Rwy'n falch y bydd fy ymweliad cyntaf â'r wlad yn cael ei wneud yng nghyd-destun cylch cydweithredu newydd a bod y strategaeth gydweithredu wedi'i sefydlu gyda chyfranogiad gweithredol y llywodraeth a sectorau allweddol yn Nicaragua gyda'n gilydd. rhannu'r her o gynyddu effaith ein gweithredoedd, gan ganolbwyntio ar y sectorau lle mae angen ein cefnogaeth fwyaf ar y boblogaeth.

Yn ogystal â chyfarfod posib gydag Arlywydd Nicaraguan, Daniel Ortega, mae Piebalgs yn bwriadu ymweld â Labordy Fforensig yr Heddlu Cenedlaethol, a gafodd ei gyfarparu gan yr UE o dan brosiect i wella mynediad at gyfiawnder troseddol. Yn ystod ei ymweliad, bydd y Comisiynydd Piebalgs yn llofnodi'r Cytundeb Ariannu ar gyfer y prosiect 'Atal a Rheoli Troseddau Cyfundrefnol a Masnachu Cyffuriau'.

Mae gan un arall o'r prosiectau y bydd y Comisiynydd yn ymweld â nhw, y Llwybr Trefedigaethol a Llosgfynydd, gyllideb o dros € 8 miliwn (€ 7 miliwn gan yr UE) i gefnogi microfusnesau, busnesau bach a chanolig eu maint.

hysbyseb

Mae'r agenda ar gyfer ymweliad y Comisiynydd â Nicaragua yn cynnwys cyfarfodydd dwyochrog gyda'r awdurdodau lefel uchaf yn y gweinidogaethau a fydd yn gweithredu'r rhaglennu cydweithredu newydd ar gyfer 2014-2020 ynghyd â'r UE.

Cefndir

Cydweithrediad yr UE yn Nicaragua

Prif nod y Papur Strategaeth Gwlad (PDC) ar gyfer Nicaragua sy'n cwmpasu'r cyfnod 2007-2013, gyda swm o € 214 miliwn, yw sicrhau datblygiad cynaliadwy'r wlad, gan ddarparu cefnogaeth ariannol i Nicaragua a chynyddu'r ddeialog wleidyddol a trosglwyddo arferion gorau Ewropeaidd a fydd yn gwarantu ac yn cryfhau'r datblygiad cynaliadwy hwn. Mae cydlyniant cymdeithasol ac integreiddio rhanbarthol yn rhan bwysig o'r strategaeth hon.

Y meysydd blaenoriaeth ar gyfer ymyrraeth yn Nicaragua yn y cyfnod hwn yw:

  • Gwella democratiaeth a llywodraethu da;
  • addysg;
  • materion economaidd a masnach, a;
  • datblygiad economaidd-gymdeithasol yn yr amgylchedd gwledig.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd